دانلود پایان نامه : تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ بومی خوزستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :  تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ  بومی خوزستان

 

تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ  بومی خوزستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

مقدمه

فصل دوم

کلیات ومروری بر پژوهش­ های انجام شده

فصل سوم

مواد و روش­ها

فصل چهارم

نتایج و بحث

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

فصل اول:

مقدمه و کلیات

 

1-1 مقدمه

تنوعزیستیاساسزندگیبررویزمیناست.کاهشتنوعگونه­هایزراعیوجانوری،یکتهدیدجدیبرایامنیتغذاییاست. منابعژنتیکیاموالعمومیهستندکهحفاظتازآن­هابهمعنایخدمت به مردم می­باشد. حفاظتازمنابعژنتیکیدرکشاورزیمانندبیمهکردنمحصولاتکشاورزیدربرابر تغییرات احتمالی(بیماری جدید و آفات) می­باشد. حفاظتازمنابعژنتیکیبرایایمنیموادغذاییوحصولاطمینانازکیفیتمحصولاتغذاییوهمچنینسازگاریباتغییراتمحیطیازقبیلتغییراتآبوهواومقاومتدربرابربیماریمهماست(عثمان[1]و همکاران، 2011).

کشور ایران در پهنه­ی گسترده­ی خود به واسطه وجود سه رشته کوه اصلی البرز در شمال، زاگرس در غرب و کوه­های فلات در مرکز، دارای آب و هوای متنوع و در نتیجه دارای عوامل محیطی گوناگونی می­باشد. عوامل محیطی مختلف موجب تشکیل انواع زیستگاه­ها و تنوع حیوانات در مناطق مختلف ایران شده است. در اثر تأثیراتزیستگاه­های مختلف، انواع نژادها از یک گونه­ی حیوانی به وجود آمده­اند. در میان انواع حیوانات گوناگون این سرزمین پهناور، پرندگان، دارای تنوع قابل توجهی می­باشند(توکلیان، 1378). اکثرنژادهایمرغانبومیکشورازدستهمرغانآسیاییونژادهایشرقیهستند. باتأکیدبرایننکتهکهنژادهایبومیدرهرکشوربهعنوانیکسرمایهملیمحسوبمی­شوند،بنابراینحفظایننژادهاهمراهبابرنامه­ریزیبرایافزایشتولیدوسودآوریآن­هاامریبسیارضروریمی­باشد(قربانیوهمکاران، 1386(.

مناسب­ترین خاستگاه محیطی پرورش گروه­های نژادی مرغ­های بومی ایران، روستاها می­باشند. در شرایط کنونی، روستائیان به نژادهای مقاوم با تولید مطلوب و منطبق با شرایط اقلیمی مختلف، نیازدارند(توکلیان،1378). بهبود دام­های اهلی برای اصلاح نژاد از طریق انتخاب دام­های دارای فنوتیپ برتر تمرکز یافته است. با وجود پیشرفت­های اخیر در زمینه­هایی مانند توسعه تکنیک­های توالی یابی ژنوم، شناسایی و کشف انواع نشانگرهای ژنتیکی، ارائه نقشه­های ژنتیکی متراکم از گونه­های مختلف حیوانات اهلی و توسعه روش­های آماری و کامپیوتری، می­توان از آن­ها به عنوان ابزاری قدرتمند جهت مطالعه ژنتیکی موجودات زنده بالاًخص گونه­های اهلی، استفاده نمود(ویلیامز[2]، 2005). امروزه با استفاده از نشانگرهای مولکولی می­توان ژن­هایی که صفات مهم اقتصادی را کد می­کنند، شناسایی و مطالعه نمود(مونتالدو و مزاهررا[3]،1998). همچنین ضمن تعیین ژنوتیپ افراد در اکثر جایگاه­های ژنی، می­توان اطلاعاتی را در خصوص فراوانی آللی ژن­های مطلوب کسب نمود و از آن در جهت انتخاب دام­های برتر یاری جست(بایس[4] و همکاران، 2005).

در نگهداری و پرورش مرغ تخمگذار هدف تولید تخم بالا و جلوگیری از کرچی می­باشد. اخیراً با توسعه ژنتیک مولکولی روش­های بیولوژیکی اساس ژنتیکی کرچی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. کرچی یک صفت چندژنی[5] است که حداقل توسط دو ژن غیرجنسی غالب کنترل می­شود. پرولاکتین نقش حیاتی برای شروع و ادامه کرچی ایفا می­کند. برخی از عوامل دیگر، مثل دوپامین نقش بازدارنده بر ترشح پرولاکتین دارد(زوا[6] و همکاران، 2010(.

دوپامین از طریق سیستم باب هیپوفیزی به وسیله چند عصب هیپو تالاموسی به هیپوفیز می­رسد که به وسیله­ی خود پرولاکتین، استروژن­ها و چند نوروپپتید و نوروترنسمیترها تنظیم می­شود.دوپامین با گیرنده­های نوع دوم دوپامین متصل می­شود که این گیرنده­ها به کانال­های غشایی و پروتئین­های G متصل هستند.فعالیت ترشحی سلول­های لاکتوتروپ هیپوفیز را مهار می­کند(بن جاناتان و ناسکو[7]، 2001).دوپامین، انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی مرکزی به مقدار فراوانی ترشح می­شود و نقش مهمی در شناخت، احساسات و فعالیت غدد درون­ریز در پستانداران دارد و مسئول فعالیت GnRHاست و نقش مهارکننده­گی و تحریک کننده­گی در آزاد شدن گنادوتروپین­ها دارد(زوا و همکاران، 2011).

تاکنون، دست کم پنج گیرنده مجزا از دوپامین شناسایی شده که شامل DRD1- DRD5است و به دو دسته کلاسه بندی می­شوند، مانندD1 (DRD1 و DRD5)و D2 (DRD2، DRD3 و DRD4). گیرنده­ها براساس فارماکولوژی آن­ها، تفاوت­های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دارند(زوا[8] و همکاران، 2010).

 

1-2 فرضیه­ ها

H0: چندشکلی درگیرنده یک ژن دوپامین درجمعیت مرغان بومی خوزستان وجود دارد.

H1: چندشکلی در گیرنده­ی یک ژن دوپامین درجمعیت مرغان بومی خوزستان وجود ندارد.

1-3 اهداف تحقیق

1-3-1اهداف اصلی:

الف) تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ  بومی خوزستان

ب) تعیین فراوانی آلل­های گیرنده یک ژن دوپامین در نمونه های مورد مطالعه

ج) تعیین فراوانی ژنوتیپی گیرنده یک ژن دوپامین

 

1-3-2 اهداف فرعی:

الف) بررسی تعادل هاردی واینبرگ در مورد ژن دوپامین در جمعیت مرغان بومی خوزستان

ب) بررسی تنوع ژنتیکی مرغ بومی

1-4 نوآوری:

تاکنون گزارش مکتوبی در زمینه پلی مورفیسم دوپامین در مرغ بومی خوزستان یافت نشده است

[1].Osman

[2]. williams

[3].Montaldo and meza­-­Herrera

[4].Biase

[5].Polygenic

[6] .xu

[7]. ben-jonathan and hnasko

[8]. xu

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***