دانلود پایان نامه: تعیین اعتبار سیستم امتیازبندی کوادران مارک در افتراق ضایعات بدخیم معده از سوء هاضمه

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته : پزشکی

عنوان : تعیین اعتبار سیستم امتیازبندی کوادران مارک در افتراق ضایعات بدخیم معده از سوء هاضمه

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

دانشكده پزشكی

 

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکترای تخصصی داخلی

 

 

عنوان

تعیین اعتبار سیستم امتیازبندی کوادران مارک در افتراق ضایعات بدخیم معده از سوء هاضمه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

VII فهرست نمودارها …………………………………………………………………………………
VIII فهرست اشکال …………………………………………………………………………………….
IX چکیده …………………………………………………………………………………………………
1 فصل 1. مقدمه ……………………………………………………………………………………
2 1-1. بیان مسأله …………………………………………………………………………
5 1-2. کلیات ………………………………………………………………………………..
5 1-2-1. اپیدمیولوژی سرطان معده ………………………………………
8 1-2-2. تشخیص زودرس کنسر معده …………………………………
9 1-2-3. غربالگری سرطان معده …………………………………………..
13 1-2-4. سیستم امتیازدهی کوادران مارک ………………………….
14 1-3. دلایل انتخاب موضوع ………………………………………………………..
15 1-4. اهداف و فرضیات ………………………………………………………………
15 1-4-1. هدف کلی ………………………………………………………………..
15 1-4-2. اهداف ویژه ………………………………………………………………
16 1-4-3. اهداف کاربردی ……………………………………………………….
16 1-4-4. فرضیات و سوالات پژوهش ……………………………………..
17 فصل 2. بررسی متون …………………………………………………………………………
18 2-1. مطالعات انگلیسی ……………………………………………………………..
25 2-2. مطالعات فارسی …………………………………………………………………
28 فصل 3. مواد و روش ها ………………………………………………………………………
29 3-1. جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………..
30 3-2. روش نمونه گیری ……………………………………………………………..
30 3-3. روش کار ……………………………………………………………………………
31 3-4. ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………….
32 3-5. جدول متغیرها ………………………………………………………………….
35 3-6. تعریف واژگان …………………………………………………………………….
35 3-7. تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………..
35 3-8. رعایت مسائل اخلاقی ……………………………………………………….
37 فصل 4. نتایج ……………………………………………………………………………………..
60 فصل 5. بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………..
61 5-1. بحث ………………………………………………………………………………….
66 5-2. محدودیت ها و پیشنهادات ……………………………………………….
67 5-3. نتیجه گیری ………………………………………………………………………
68 مراجع ………………………………………………………………………………………………….
73 Abstract ………………………………………………………………………………………….

فهرست نمودار ها
جدول 1. کوادران MARK- ابزار غربالگری برای سرطان های معده. 31
جدول 2. ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه. 38
جدول 3. مقایسه میانگین و واریانس سن بین دو گروه مطالعه. 39
جدول 4. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی جنسیت برحسب گروه های مطالعه. 40
جدول 5. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی سطح تحصیلات برحسب گروه های مطالعه. 41
جدول 6. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی شغل بیماران برحسب گروه های مطالعه. 42
جدول 7. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی محل تولد بیماران برحسب گروه های مطالعه. 43
جدول 8. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی محل سکونت 10 سال اخیر بیماران برحسب گروه های مطالعه. 44
جدول 9. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی مصرف سیگار و اپیوم برحسب گروه های مطالعه. 45
جدول 10. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وجود دیس پپسی برحسب گروه های مطالعه. 46
جدول 11. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی علائم دیس پپسی برحسب گروه های مطالعه 47
جدول 12. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی مدت زمان علائم دیس پپسی بر حسب گروه های مطالعه. 48
جدول 13. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی سابقه خونریزی گوارشی فوقانی اخیر برحسب گروه های مطالعه. 49
جدول 14. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی زمان خونریزی گوارشی فوقانی برحسب گروه های مطالعه. 50
جدول 15. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی علائم هشدار برحسب گروه های مطالعه. 51
جدول 16. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی گروه های سنی افراد برحسب گروه های مطالعه. 52
جدول 17. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی طبیعی یا غیرطبیعی بودن یافته های آندوسکوپی در گروه های مطالعه. 53
جدول 18. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی محل های درگیری معده برحسب گروه های مطالعه. 54
جدول 19. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی یافته های مطالعه برحسب گروه های مطالعه. 55
جدول 20. شاخص های تمایل مرکزی و پراکندگی اندازه زخم در بیماران مبتلا به کنسر معده. 56
جدول 21. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمره کوادران مارک برحسب گروه های مطالعه. 58
جدول 22. مقادیر odds ratio و مقدار p برای جنس و متغیرهای کوادران مارک در تشخیص سرطان معده. 59
فهرست اشکال
شکل 1. نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی جنسیت برحسب گروه های مطالعه. 40
شکل 2. نمودار میله ای توزیع فراوانی وجود دیس پپسی برحسب گروه های مطالعه. 46
شکل 3. نمودار میله ای توزیع فراوانی مدت زمان دیس پپسی بر حسب گروه های مطالعه. 48
شکل 4. نمودار میله ای توزیع فراوانی گروه های سنی افراد برحسب گروه های مطالعه. 52
شکل 5. توزیع فراوانی طبیعی یا غیرطبیعی بودن یافته های آندوسکوپی برحسب گروه های مطالعه. 53
شکل 6. منحنی ROC نشان دهنده حساسیت و ویژگی سیستم امتیازدهی کوادران مارک در شناسایی کانسر معده. 57

چکیده
زمینه: سرطان معده یکی از عوامل اصلی مرگ مرتبط با سرطان در جهان است. در ایران، این بیماران در مراحل پیشرفته مراجعه می کنند، درنتیجه انتخاب های درمانی محدود شده و انجام جراحی برای علاج موفقیت آمیز را تقریباً غیرممکن می سازد. ناتوانی در شناسایی بیماران پرخطر و تأخیر در انجام اندوسکوپی تشخیصی منجر به تأخیر در تشخیص می گردد. هدف این مطالعه ارزیابی و اعتبارسنجی سیستم امتیازدهی کوادران مارک است که اخیراً توسعه یافته است و بیماران علامتدار در خطر سرطان معده را شناسایی می کند.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد-شاهدی بیماران مبتلا به کانسر معده (تعداد = 60) با بیماران دارای سوءهاضمه (تعداد = 60) که عدم ابتلای آن ها به کانسر معده با آندوسکوپی و بیوپسی تأیید شده باشد (گروه شاهد)، از نظر نمره کوادران مارک مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین سنی افراد مبتلا به کنسر معده بالاتر از افراد مبتلا به سوءهاضمه بدون کنسر بود (p=0.019) و بین جنس و ابتلا به سرطان معده همراهی آماری معنی دار وجود داشت (p=0.002). حساسیت و ویژگی کوادران مارک در شناسایی کانسر معده به ترتیب برابر 80% و 66% بود. نقطه برش 9 در این سیستم توانست کانسر معده را با حساسیت 86% و ویژگی 57% شناسایی کند.
نتیجه گیری: کوادران مارک ابزاری سودمند برای شناسایی کانسر معده در میان بیماران علامتدار در مناطقی با بروز متوسط به بالای سرطان معده مانند ایران است که در آن ها غربالگری کلان انجام نمی شود.
واژگان کلیدی: اندوسکوپی، غربالگری هدفمند، سرطان معده زودرس، سیستم امتیازدهی کوادران مارک

  • مقدمه
  • بیان مسئله

سرطان معده یکی از شایعترین سرطانها در سطح جهان بوده و بروز آن در نواحی جغرافیایی مختلف متفاوت است (1, 2). نواحی با بروز بالای این بیماری شامل امریکای لاتین، شرق اسیا، مناطقی از اروپا و خاورمیانه می باشد (3). سرطان معده در حال حاضر به تنهایی نزدیک به 10%کل سرطانها را در جهان تشکیل می دهد و یکی از شایعترین انواع سرطان می باشد (4). بر اساس میزان شیوع این بیماری، می توان جهان را به سه منطقه با شیوع بالا یعنی میزان بروز تطبیق یافته ی سنی در صدهزار نفر جمعیت بالای 20 ((ASR>20 مناطق با شیوع متوسط (ASR>10) و مناطق با شیوع کم (ASR<10) تقسیم کرد (4-6). سرطان معده دومین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان می باشد (7).
از بروز جهانی کنسر معده ظرف چند دهه ی اخیر، احتمالا تا حدودی به دلیل شناسایی فاکتورهای خطر قطعی نظیر هلیکوباکترپیلوری و عوامل تغذیه ای کاسته شده است (8). به دلایل نامشخص بروز در حال افزایش سرطان معده اخیرا در میان بالغین جوان در امریکا مشاهده می شود (9). اغلب بیماران مبتلا به کنسر معده در مراحل پیشرفته بیماری مراجعه می کنند و بقاء کلی سرطان معده در دو دهه ی گذشته بهبودی نداشته است (10). میزان شیوع سرطان معده طی 30 سال در ایران برخلاف کشورهای اروبای غربی، امریکای شمالی و ژاپن، گذشته رو به افزایش بوده و در استان اذربایجان و به خصوص اردبیل به بالاترین میزان رسیده است (4, 11, 12). بیش از 80%بیماران مبتلا به سرطان معده در ایران در مرحله ای از بیماری تشخیص داده می شوند که درمان های متداول امروز اعم از جراحی، شیمی درمانی و یا پرتودرمانی تاثیری در افزایش طول عمر بیماران ندارند (13, 14). زخمهای معده بدخیم را باید پیش از نفوذ به بافتهای اطراف تشخیص داد، زیرا میزان درمان ضایعات محدود به مخاط یا زیرمخاط بیش از 80% است (15).
یکی از روشهای پیشگیری ثانویه، شناسایی افراد مبتلا به این سرطان در مراحل اولیه ی بیماری و معالجه ی سریع انها به خصوص در مناطق با شیوع بالا می باشد. در این رابطه استفاده از یک آزمون ساده مثل آزمایش خون برای شناسایی افراد مستعد و سپس انجام اندوسکوبی و بیوپسی و تشخیص به موقع ضایعات مهم پیش سرطانی چون دیسپلازی در مخاط معده پیشنهاد شده است (16).
اینکه آیا غربالگری سرطان معده به خصوص در مورد جمعیت کلان باید انجام شود، مسأله ای چالش برانگیز است، زیرا حتی در کشورهای با خطر بالا مانند ژاپن شواهد معدودی وجود دارند که نشان می دهند غربالگری کلان می تواند مرگ و میر ناشی از سرطان معده را کاهش دهد (39). بنابراین انتخاب افراد در معرض خطر برای غربالگری در شناسایی زودرس سرطان معده در کشورهایی با بروز متوسط تا پایین اساسی است.
تعداد صفحه : 81
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***