دانلود پایان نامه : تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

 

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان:

تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

 

 

استاد راهنما:

دکتر اقباله عزیزخانی

 

استاد مشاور:

دکتر محبوبه بابایی

  

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده 1

 

فصل اول:‌ مقدمات و کلیات

1ـ1ـ مقدمه 3

1ـ2ـ بیان مسأله 4

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1ـ4ـ اهداف پژوهش.. 8

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی. 8

1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی (فرعی) 8

1ـ5ـ محدوده پژوهش.. 9

1ـ5 ـ1ـ محدوده موضوعی. 9

1ـ5ـ2ـ محدوده مکانی. 9

1ـ5ـ3ـ محدوده زمانی…………………………………………………………………… 9

1ـ6ـ تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

2ـ1ـ مقدمه 13

2ـ2ـ مبانی نظری پژوهش.. 14

2ـ2ـ1ـ دیدگاه دگرگونی فرهنگی وبر. 14

2ـ2ـ2ـ نظریه دگرگونی اجتماعی مارکس.. 16

2ـ2ـ3ـ نظریه نظام اجتماعی پارسنز. 17

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

2ـ2ـ4ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی گیدنز. 18

2ـ2ـ5ـ نظریه تحول ارزشی اینگلهارت.. 21

2ـ2ـ6 ـ نظریه تطور فرهنگی مید 23

2ـ2ـ7ـ نظریه ساختاری ـ تاریخی مانهایم 25

2ـ2ـ8ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی روشه 27

2ـ2ـ9ـ نظریه همگرایی کلارک کر. 29

2ـ3ـ پیشینه پژوهش.. 30

2ـ3ـ1ـ پژوهش‌های خارجی. 30

2ـ3ـ2ـ پژوهش‌های داخلی. 32

2ـ4ـ چهارچوب نظری پژوهش.. 35

2ـ5ـ سؤالات پژوهش.. 36

 

فصل سوم: روش پژوهش

3ـ1ـ مقدمه 38

3ـ2ـ روش تحقیق. 39

3ـ3ـ طرح پژوهش.. 41

3ـ4ـ جمعیت آماری. 41

3ـ5ـ تکنیک گردآوری داده‌ها 42

3ـ6 ـ روایی و پایایی. 42

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها

4ـ1ـ مقدمه 44

4ـ2ـ توصیف داده‌ها 45

4ـ3ـ تحلیل داده‌ها 53

 

فصل پنجم:‌ نتایج پژوهش

5ـ1ـ مقدمه 62

5ـ2ـ بحث و نتیجه‌گیری. 64

5ـ3ـ پیشنهادات تحقیق. 67

5ـ4ـ محدودیت‌های تحقیق. 68

فهرست منابع و مآخذ 69

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول شماره (4ـ1): طبقه‌بندی شده درصد فراوانی اسامی ‌متولدین سه دهه 60، 70 و80 در شهرستان خلخال  45

جدول شماره (4ـ2): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 60 ـ70 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 47

جدول شماره (4ـ3): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70ـ80 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 49

جدول شماره (4ـ4): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 80 ـ90 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 51

جدول شماره (4ـ5): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک جنسیت   53

جدول شماره (4ـ6) 55

جدول شماره (4ـ7): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک روستایی ـ شهری  56

جدول شماره (4ـ8) 57

جدول شماره (4ـ9): فراوانی اسامی‌ متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک ترکیبی ـ غیرترکیبی  58

جدول شماره (4ـ10): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال با توجه به روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی  60

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار شماره (4ـ1): طبقه‌بندی شده درصد فراوانی اسامی ‌متولدین سه دهه 60، 70 و80 در شهرستان خلخال  46

نمودار شماره (4ـ2): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 60 ـ70 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 48

نمودار شماره (4ـ3): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70ـ80 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 50

نمودار شماره (4ـ4): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 80 ـ90 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 52

نمودار شماره (4ـ5): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک جنسیت   54

نمودار شماره (4ـ6) 55

نمودار شماره (4ـ7): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک روستایی ـ شهری  56

نمودار شماره (4ـ8) 57

نمودار شماره (4ـ9): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال با توجه به روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی  59

نمودار شماره (4ـ10): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک ترکیبی ـ غیرترکیبی  61

 

 

چکیده

در این پژوهش روند تحولات نام‌گذاری افراد از دهه 70 تا 90 بررسی شده است. روند نام‌گذاری در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است، این تغییر و تحولات می‌تواند‌ نشان‌دهنده فرآیند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است و روش آن، روش تحلیل محتواست. با بررسی تأثیر دوره‌های تاریخی، جنسیت، منطقه محل سکونت، گرایش به ترکیبی شدن نام‌ها و روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی در میزان تحول ارزش‌های نام‌گذاری در طی سه دهه اخیر به بررسی نام‌ها پرداخته شد و نتایج زیر به‌دست آمد: بر مردان بیش از زنان اسامی ‌اسلامی ‌نهاده می‌شد، در دوره انقلاب افراد بیشتر نام‌های اسلامی ‌داشته ولی در دوره بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بر میزان نام‌های غربی افزوده شده است، در مناطق روستانشین بیشتر اسامی ‌اسلامی ‌ـ سنتی گذاشته می‌شد، در حالی‌که در مناطق شهرنشین بیشتر از نام‌های مدرن بر روی فرزندانشان می‌گذاشتند، با گذر دوره‌های تاریخی افراد بیشتر نام‌های ترکبیی برای نام‌گذاری فرزندان خود انتخاب می‌کردند، نام‌های افراد در دوره‌های گذشته بیشتر تکراری و نام‌های بزرگان خانواده بوده و نشان از روحیه جمع‌گرایانه داشت ولی امروزه بشتر از نام‌های جدید استفاده می‌شود که نشان از روحیه فردگرایی شهروندان دارد.

واژگان کلیدی: تحول نام‌گذاری، ارزش‌های فرهنگی، دوره‌های تاریخی، روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی.

 

فصل اول

مقدمات و کلیات

 

ـ مقدمه

ـ بیان مسأله

ـ اهداف پژوهش

ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

ـ محدوده پژوهش

 

1ـ1ـ مقدمه

تغییر و تحول همواره در طول تاریخ با زندگی اجتماعی عجین بوده است و از دیر باز نظرات متفکران اجتماعی مختلف را به خود جلب کرده است. بررسی دگرگونی‌های ارزشی در جامعه یکی از عناصر کلیدی در نظام فرهنگی هر جامعه به‌حساب می‌آید که شناخت آن‌ها نقش بسیار مهمی ‌در شناسایی تحولات فرهنگی دارد. چرا که تحولات ترجیحات و سوگیری‌های ارزشی را که مشخص‌کننده‌ی نسخه‌های کنشی افراد می‌باشد، معین می‌کند و از طرف دیگر بر اساس تحولات ارزشی می‌توان از جریان تحولات آینده در جامعه سخن گفت.

شروع تغییر و تحولات فرهنگی در طی دهه‌های اخیر در ایران نشان از تحول اساسی در ساختار نظام ارزشی می‌دهد که این امر خود متأثر از گسترش موج وسیع صنعتی‌شدن و مدرن‌شدن، جوامع سنتی را دستخوش تغییرات و تحولات عمده‌ای در زمینه‌های مختلف مسائل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کرده است که بسیاری از این تحولات متأثر از جایگزینی و گزینش‌های متفاوت نسل‌هایی‌اند که از پس هم می‌آیند و به نوبه خود این تفاوت‌ها و تمایزات در بین باورها و نگرش‌های افراد موجب تحولات اساسی در جامعه شده است. یکی از این تغییر و تحولات را می‌توان در تحول نام‌های افراد مشاهده کرد. به‌طور دقیق معلوم نیست که انسان‌ها در چه دوره‌ای از تاریخ برای نخستین بار روی افراد نام‌گذاری کردند، اما مسلم است که نام‌گذاری دارای تاریخچه طولانی است. یکی از دغدغه‌های اصلی والدین پس از تولد فرزندشان، انتخاب نام است. ولی این مسأله تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. امروزه والدین اسامی‌جدیدی برای فرزندان خود انتخاب می‌کنند و تمایل دارند تا بیشتر از اسامی ‌غربی، بازیگران و هنرپیشه‌های معروف در نام‌گذاری فرزندانشان استفاده نمایند. در گذشته به هنگام تولد نوزاد، مطابق ماه‌های سال نامی ‌برای کودک انتخاب می‌شد اما امروزه دیگر کمتر کسی با این دلایل اقدام به نام‌گذاری فرزند می‌کند. امروز ثابت شده است که نام هر فرد به سبب تکرار فراوان در طول عمر شخص، تأثیر بارزی روی شخصیت وی باقی می‌گذارد و این یعنی اثرات منفی بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین در نام‌گذاری فرزندان، در نهایت متوجه فرزند و به تبع آن، والدین خواهد شد. با بررسی روند تغییر و تحول نام‌های افراد می‌توان فرآیند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی را شناسایی کرد.

در این پژوهش به تحلیل محتوی اسامی‌ سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال پرداخته می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا به بررسی کلیات پژوهش شامل بیان مسأله، اهداف پژوهش، اهمیت موضوع و قلمرو پژوهش، سپس در فصل دوم به بررسی پیشینه و ادبیات پژوهش، مدل تحلیل، فرضیات پژوهش، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش پرداخته می‌شود. فصل سوم به مباحث روش‌شناختی و فنی پژوهش می‌پردازد. در این فصل به بیان روش پژوهش، طرح تحقیق، مباحث مرتبط با نمونه‌گیری، اعتبار و پایایی و . . . اشاره شده است. فصل چهارم از چند بخش تشکیل شده است. توصیف و توزیع پاسخگویان، توصیف متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش. و نهایتاً در فصل پایانی، به بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات بر اساس یافته‌های پژوهش پرداخته می‌شود.

 

1ـ2ـ بیان مساله

تغییر و تحول لازمه زندگی است و به همان ترتیب كه انسان‌ها با گذشت زمان تغییر می‌كنند، روابط اجتماعی هم تحت تأثیر شرایط گوناگون، به‌‌طور دائم دستخوش تغییر و تحول می‌شود. در دهه‌های اخیر جامعه ما به دلیل گسترش روزافزون صنایع، به رشد قابل توجهی در حیطه اقتصادی دست یافته است كه این امر باعث بروز تغییراتی در ارزش‌ها و شیوه‌های زندگی مردم شده است. دگرگونی و تغییر در عرصه‌های فرهنگی تدریجی و آرام صورت می‌گیرد و این دگرگونی‌ها بازتاب تجربه نسل‌ها و انتقال آن به نسل‌های بعد است. در دهه‌های اخیر با شاخص‌هایی چون صنعتی‌شدن، شهرنشینی، باسوادی، جوانی جمعیت، گسترش وسائل ارتباط جمعی، مهاجرت گسترده به شهرها و همچنین رشد طبقات متوسط فرهنگی و اقتصادی مواجه بوده‌ایم (آبراهامیان، 1378: 534؛ ربیعی، 1380: 132).

با توجه به وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و استقرار نظام جدید و همچنین شروع جنگ  بعد از گذشت سال‌های كوتاه از انقلاب و ایجاد زمینه‌های دشوار اجتماعی ـ اقتصادی ارزش‌هایی چون دین، عدالت، استقلال و ایثار مطرح شده و نهادهای مختلف اجتماعی سعی كردند تا در این قضایای جدید افراد را به گونه‌ای پرورش دهند كه به این ارزش‌ها وفادار بوده و تفكر و الگوی زندگی خود را مطابق ارزش‌های انقلاب سازماندهی كنند. از این‌رو پایبندی به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی در میان نسل‌های گذشته كاملاً به چشم می‌خورد؛ در صورتی كه در میان نسل‌های جوان‌تر، ارزش‌ها و گرایش‌های جدیدی نفوذ می‌كند كه خود نتیجه جها‌ن‌بینی‌های متفاوت آن‌ها است. به‌عبارت دیگر جهان‌بینی افراد با توجه به تجارب كلی آن‌ها در زندگی خودشان شكل می‌گیرد كه گاه با تجارب نسل‌های قبل تفاوت‌هایی دارد. از آنجا كه دگرگونی فرهنگی در میان نسل‌ها و گروه‌های جوان‌تر زودتر شكل می‌گیرد، لذا ما بیشتر شاهد تفاوت‌هایی در میان نسل‌ها هستیم (نجاتی حسینی و دیگری، 1388: 142).

امروزه هر چند نسل جدید جامعه ایران، تجربه نسل قبل را در اختیار دارد ولی به تغییر قالب‌ها و ساختارها اقدام نموده است كه این تغیرات نهایتاً به تغییر در روش و سبك زندگی می‌انجامد. روند تغییر و تحول نام‌های افراد یكی از مواردی است كه می‌تواند تجلی فرآیند این تغییرات در نظام اجتماعی باشد. در واقع نام‌گذاری مانند هر عمل دیگری از ارزش‌ها و انگیزه‌های روانی تأثیر پذیرفته و در زمینه اجتماعی و فرهنگی معینی انجام می شود. از این رو می‌توان از نام‌گذاری به مثابه یك نهاد، یك عمل فرهنگی و به تبع آن عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر به آن یاد نمود (رجب‌زاده، 1378: 1).بررسی تحول نامگذاری در طی نسل‌های مختلف، تفاوت نام‌های انتخاب شده در میان طبقات اجتماعی و در میان دو جنس مذكر و مؤنث، می‌تواند ما را در شناخت و مقایسه ارزش‌های نسل‌ها یاری دهد. در این پژوهش نگارنده قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا نام‌گذاری افراد با توجه به دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت است؟

تعداد صفحه : 86

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***