دانلود پایان نامه :تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی و علوم تربیتی

عنوان : تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

موضوع

تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی

 استاد راهنما

دکتر پریناز بنی سی

 

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش                                                                                      

1-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………..11

1-2بیان مسئله …………………………………………………………………………………………..14

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………….18

1-4هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..24

1-4-1اهداف جزئی………………………………………………………………………………………24

1-5    سوال اصلی……………………………………………………………………………………….24

1-5-1  سوالات فرعی ………………………………………………………………………………….25

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………..25                                                        

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….28

2-2 جهانی شدن………………………………………………………………………………………….30

2-3 تاریخچه حهانی آموزش وپرورش………………………………………………………………..35

2-4 مولفه های آموزش جهانی…………………………………………………………………………37

2-5 هدف های طرح……………………………………………………………………………………..41

2-5-1  اهداف جزئی…………………………………………………………………………………… 43

2-6  تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………….52  

2-7  تعریف تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………..52

2-8  ویژگی ها و شروط تحلیل محتوا …………………………………………………………………55

2-9 انواع تحلیل محتوا………………………………………………………………………………….57

2-10 محتوای آشکار و محتوای پنهان………………………………………………………………..58

2-11 تاریخچه تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………60

2-11-1 اصل اهمیت ……………………………………………………………………………………61

2-11-2 اصل اعتبار ……………………………………………………………………………………61

2-11-3 اصل علاقه……………………………………………………………………………………..62

2-11-4 اصل سودمندی…………………………………………………………………………………63

2-11-5 اصل قابلیت یادگیری ………………………………………………………………………….63

2-11-6 اصل انعطاف پذیری……………………………………………………………………………64

2-12  پیشینه تحقیق درایران ………………………………………………………………………….65

2-13  پیشینه تحقیق در جهان………………………………………………………………………….67

 

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1  مقدمه ………………………………………………………………………………………………70  

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………..70

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….71

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………….71

3-5 روش نمونه گیری و افراد مورد مطالعه………………………………………………………….72

3-6 روش های تحلیل آماری……………………………………………………………………………74  

3-7 روش تحلیل محتوای کتاب های درسی……………………………………………………………75

3-8 مراحل تحلیل محتوای کتاب های درسی ………………………………………………………….76

3-8-1 اعتباریابی  ………………………………………………………………………………………77

3-8-2 اجرای پژوهشی………………………………………………………………………………….77

3-9   مراحل انجام تحلیل محتوا…………………………………………………………………………78

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1  مقدمه  ……………………………………………………………………………………………..80  

4-2  آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………80

4-3  آمار  استنباطی  ……………………………………………………………………………………86

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1  مقدمه ………………………………………………………………………………………………91

5-2  یافته های پژوهش   ………………………………………………………………………………92

5-3  محدودیت ها و مشکلات…………………………………………………………………………..98

5-4پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………..99

5-5   پیشنهادات باتوجه به یافته های پژوهش  ……………………………………………………102

5-5-1 پیشنهاد به پژوهشگران آتی   ……………………………………………………………….103

5-6 خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………….106

5-6 منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………109

                                                  

فهرست نمودار                                                             

 فهرست  جداول

4-2-1 نمودار………………………………………………………………………………………….116

4-2-2  //……………………………………………………………………………………………….117

4-2-3  //……………………………………………………………………………………………….118

4-2-4  //  ……………………………………………………………………………………………..120

4-2-1 جدول……………………………………………………………………………………………122

4-2-2  //……………………………………………………………………………………………….122

4-2-3 // ……………………………………………………………………………………………….123

4-2-4 //………………………………………………………………………………………………..123

 

چکیده

برای اعتلای کیفی و کمی آموزش وپرورش ونوآوری های علمی در   عرصه تعلیم و تربیت بایدمتناسب با برنامه های آموزشی درسطح  جهانی وفهم موثر آن تلاش کرد و با برنامه ها و مولفه های جهانی  همسو جهت شد .مــــولفه های جهانی شدن فرآیندرو به گسترشی است ک تمامی عرصه   هارا درنــــوردیده و شناسایی مولفه های جهانی،دراین راستا جهان را دهکده ای نمـوده که درآن همه چیز دردنیای بین الملل وجوامع درحال تغییر وانتقال است. در دنیای امروز عقیده براین  است که بایدتفکرو ایده آموزش جهانی را باتوجه به تحولات وپیچیدگی جهان در نظام آموزشی فراهم نمود و با شناخت هدف های مولفه های آمــــوزش جهانـی ازجمله آگـــــاهی از نظام ها،آگاهی ازچشم انداز ، مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی را بعنوان  مبنای حرکت درمحتوای کتاب های مورد تدریس نظام آموزشی کشور گنجاند تا اولین گام موثر دراین جهت به صـــــــورت عملی  برداشت .لــــــذادراین پژوهش ،پژوهشگر بدنبال تحلیل محتوای کتاب مطــــالعات اجتماعی وجغرافیـا براساس مولفه های جهانی بوده است .

واژگان کلیدی :آموزش جهانی ،تحلیل محتوای،مطالعات اجتماعی،جغرافیا

 

  • مقدمه

شناخت جهان نیازمند آگاهی از اهداف و برنامه های درسی در هر نظام آموزشی است و لحاظ کردن اهداف متناسب با مولفه های جهانی در محتوای کتاب های درسی در واقع پی بردن به واقعیت موجود در راستای حرکت موثر برای پیشبرد اهداف آموزشی محسوب می گردد. هر هدفی به منظور اصلاح روش های تاثیر گذار در کتاب های درسی ، نگاه فراگیر را نسبت به جهان پیرامونی آگاه می سازد با درنظر گرفتن این ویژگی آموزش جهانی و شناخت مولفه های آن می تواند چشم انداز واقع بینانه  از جهان را ترسیم نماید و آموخته های فراگیران با توجه به نگاه جهانی شکل می گیرد و فراگیر متوجه می شود که تنها دریک نظام آموزشی بسته محلی دانشی را فرا نمی گیرد و بلکه محتوای کتاب ها آنان را به کوشش بیشتر در رشد و توسعه ملی و فراملی سوق می دهد . پس جهان پیش روی ما ، در حال تحول و   دگر گونی است دانش و علم نوین هرروز در حال تغییر به سوی مطلوب شدن و فراگیر شدن علوم جدید را در پی دارد دراین شرایط ما هم باید با توجه به تحولات و پیچیدگی های جهان امروز ، توانایی فائق آمدن بر آنها را داشته باشیم . این هم میسر نمی شود مگر مولفه های جهانی را در محتوای کتاب های درسی لحاظ نماییم .

لذا نظام آموزشی کارآمد درجهت رشد و شکوفایی علم و دانش در عرصه بین الملل تلاش می کند و فراگیران در عرصه تعلیم وتربیت را با برنامه های فراملی و متناسب با اهداف و مولفه های جهانی در جامعه پرورش می دهد ، در آن صورت طراحی و برنامه ریزی چنین نگرش های عمیق و جهانی ما را در علم روز بسیار کارآمد خواهد کرد . پژوهش ما در راستای برون رفت از ناکارآمدی و نواقصات موجود در نظام آموزشی بوده و تلاش پژوهشگردرجهت رفع این مشکلات بوده است  . به نقل از لی اندرسون ، یکی از پیشگامان این ایده ، آموزش جهانی را همچون آگاهی در باره مسائل جهانی می داند مسائلی که زندگی ما را تحت تاثیر قرارداده است (علاءالدین ،1989).

مولفه های آموزش جهانی ارائه کننده الگوها ، دستورها ، راه کاری لازم برای تجدیدنظر و اصلاح برنامه درسی درسطوح و دوره های مختلف تحصیلی مطابق با مقتضیات و شرایط صورت می دهد و به بیانی دیگر آموزش جهانی تلاش برای ایجاد تغییر در محتوا ، روشها و موقعیت اجتماعی تعلیم و تربیت برای آماده کردن بهتر فراگیران برای شهروندی  در عصر جهانی تعریف می کند. نظام آموزش جهانی یک چارچوب جامع و مشخص برای تحقق اهداف و مهارتهای زندگی بوده و با برنامه های مشخص برای تکامل و تقویت روش زندگی محسوب می گردد( ضرغامی ، 1388).

  

 

1-2 بیان مسئله

برای اعتلای کمی وکیفی نظام آموزش و پرورش و روند روبه رشد و توسعه علم و دانش ، برنامه ریزی متناسب با اهداف و برنامه های آموزش جهانی  در محتوای درسی مدنظر بوده ، از طرفی متناسب با همان هدفها  موضوعات و مولفه های جهانی در محتوای کتاب های درسی دراین پژوهش اصلی ترین دغدغه می باشد. نظام آموزشی براین اساس به سمت و سوی جهانی حرکت کند و این مولفه ها را در کتاب های درسی ، خصوصآ در دوره اول متوسطه که شخصیت دانش آموز درحال شکل گیری اجتماعی است بگنجاند.

اهداف تربیتی درمولفه های جهانی و برنامه ریزی درسی  ابعاد مختلف زمانی ،مکانی ،مسائل و درونی مد نظر باشد و خصوصآ اهداف در مولفه های جهانی ، آگاهی از نظام ها ، آگاهی از چشم انداز ، مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی را در سیستم آموزشی به شکل واقع بینانه با هدف چارچوب مشخص برای رسیدن به رشد و شکوفایی باشد( جمیله علم الهدی ، 1392).

بنابراین آموزش و پرورش با گسترش روزافزون ارتباطات در سراسر جهان روبه رو می باشد و چالش اساسی در نظام آموزشی مطابق نمودن الگوها و هدفها و یا نادیده گرفتن مولفه های جهانی است که در صورت نپذیرفتن واقعیت موجود ، باعث دور شدن از اصل موضوع خواهد بود .نظام تربیتی و آموزشی باید در راستای بروز کردن هدفهای موجود و برنامه ریزی مطابق با نیازهای درون جامعه در محتوای کتاب های درسی تغییر ایجاد نماید و همین باعث روند رو به رشد را در نگاه علمی خواهد داشت .

پس توسعه همه جانبه در نظام آموزشی ، به واسطه ظهور فنآوری نوین در عرصه آموزشی و فهم و بکارگیری آن در نظام آموزشی جهت تغییر در بهبود وضع موجود محسوب می گردد.

تاثیر مولفه های جهانی بر اهداف و محتوای کتاب های درسی در نظام آموزش وپرورش کشور می تواند با برنامه ریزی متناسب با شرایط زمانی و مکانی ، گام مثبت در روند برنامه ریزی آموزشی تلقی شود . انتظار از نظام آموزشی در دوران مدرن بررسی همان مولفه های جهانی بوده و چه بسا بخشی از این بحران های موجود حاصل کاستی های همین تعلیم وتربیت دوران مدرن است بر همین اساس آموزش جهانی ناظر بر تحولات مشترک و جهانی است که برای تغییر وضع موجود در زمینه آموزش شکل گرفته است (ضرغامی ،1388)

آموزش و پرورش می تواند با متناسب کردن اهداف آموزشی خود با مولفه ها و اهداف جهانی در پرورش دانش آموزان به عنوان شهروند جهانی و ویژگی های بین المللی در برقراری ارتباطات بسیار با اهمیت در تدوین برنامه های زمانی برای کشور طراحی و برنامه ریزی نماید ( مهدوی نیا ، 1386).

ارتباط بین مولفه های آگاهی از نظام ها و آگاهی از چشم انداز و مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی بسیار در تعامل بین دانش آموز و نظام آموزشی تاثیر دارد و تعمیم دادن این مولفه ها به برنامه ها و اهداف آموزشی ملی ، گامی در روشنگری اهداف آموزشی با نگاه واقع بینانه وامیدوارکننده خواهد بود . همین تفکر باعث خواهد شد تا باور کنیم که تنها در مدرسه و آنچه که در محتوای کتابها لحاظ شده ، به دانش آموز منتقل نمی شود بلکه درصورت محدود کردن آموزش ، در دنیای نوین ارتباطات واطلاعات از راه های دیگر بصورت مجازی آموزش به دانش آموز منتقل می شود و نسل کنونی به دنبال دانش های روز می باشد . با این نگرش می توانیم به این نکته برسیم که باید تربیت نسل دانش آموزی متناسب با رشد و توسعه ابعاد جهانی همسو و هم جهت باید شکل بگیرد و مولفه ها و استانداردهای جهانی در محتوای کتاب ها نوید بخش نگاه جهانی خواهد بود.

 تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***