دانلود پایان نامه : بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری

گرایش : گرایش بهداشت جامعه

عنوان : بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش بهداشت جامعه)

عنوان:

بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن

 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391

استاد راهنما:

سرکار خانم شهلا  اسیری

تیر ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه:

اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته است.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت مواجه ساخته است.

هدف:

هدف از این مطالعه،تعیین وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی

92-1391 می باشد.

مواد و روش ها:

در این پژوهش توصیفی تحلیلی تعداد 583 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1391 با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند.داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ جمع آوری شد.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری کای دو،من ویتنی،کروسکال والیس،همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک رتبه ای صورت گرفت.

نتایج:

اعتیاد خفیف به اینترنت در دانشجویان 7/5% بود و44% در معرض خطر اعتیاد به اینترنت بودند.بین اعتیاد به اینترنت با سن(p=0/001)،جنس(p0/0001)،وضعیت تاهل(p=0/0001)،مقطع تحصیلی(p=0/001)،رشته تحصیلی (p=0/016)،محل اسکان دانشجو (p=0/014)،وضعیت اشتغال دانشجو(p=0/001)،تحصیلات مادر(p=0/02)،سابقه بیماری روحی و اعتیاد(P= 0/0001)،اهداف استفاده از اینترنت(P =0/001)،بخش مورد استفاده در اینترنت(P =0/001) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.مهم ترین اهداف دانشجویان در استفاده از اینترنت بترتیب تفریحی ( 2/29%) ، علمی ( 7/27%) و ارتباطی (3/24%) و بیشترین بخش مورد استفاده در اینترنت جست و جوی علمی(07/22%)،استفاده از فیس بوک(5/20%) و دانلود(92/14%) بود.سن،سابقه بیماری روحی و اعتیاد و بخش مورد استفاده در اینترنت از عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت بودند.

نتیجه گیری:

از آنجا که نزدیک به نیمی از دانشجویان مورد پژوهش در معرض خطر اعتیاد به اینترت بودند،باید با توجه و تمرکز بر پیش بینی کننده های اعتیاد به اینترنت(سن پایین،جنسیت مذکر،تجرد،سابقه اعتیاد به سیگار و سایر مواد و بخش مورد استفاده از اینترنت) اقدام لازم جهت طراحی برنامه های آموزشی و پیشگیری صورت گیرد.

کلید واژه ها: اینترنت،دانشجویان علوم پزشکی،اعتیاد به اینترنت،نحوه استفاده

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 زمینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)……………………………………………………………………………………7

1-3 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7.

1-4 تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 پیش فرض های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..9

1-6 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

2-1 چهارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………….34

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-2 جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-3 نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………….. 48

3-5 مشخصات واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………51

3-6 محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………51

3-7 ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………52

3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………….52

3-9 روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..53

3-10 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………..55

فصل چهارم: نتایج تحقیق

4-1 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….56

4-2 جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………..100

5-2 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………127

5-3 کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………..131

5-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………………………………….132

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………134

پیوست ها

پرسش نامه

چکیده انگلیسی

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول شماره1 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات فردی-اجتماعی……………………………………….57

جدول شماره2 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای  نحوه استفاده از اینترنت…………………62

جدول شماره3 : توزیع فراوانی وضعیت اعتیاد به اینترنت در نمونه های مورد پژوهش………………………………………66

جدول شماره 4 : میانگین و انحراف معیار نمره اعتیاد به اینترنت در واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات کیفی فردی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………67

جدول شماره 5 : ضریب همبستگی اسپیرمن نمره اعتیاد به اینترنت با متغیرهای کمی فردی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….71

جدول شماره 6: میانگین و انحراف معیار نمره اعتیاد به اینترنت در واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات کیفی نحوه استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………72

جدول شماره 7: ضریب همبستگی اسپیرمن نمره اعتیاد به اینترنت با متغیرهای کمی نحوه استفاده از اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………76

جدول شماره8: ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرهای کمی نحوه استفاده از اینترنت با مشخصات فردی – اجتماعی(کمی) واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………77

جدول شماره 9 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای کمی نحوه استفاده از اینترنت بر حسب مشخصات کیفی فردی- اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….78

جدول شماره 10: توزیع فراوانی متغیرهای کیفی نحوه استفاده از اینترنت(اهداف استفاده از اینترنت، چگونگی استفاده از اینترنت) بر حسب مشخصات فردی- اجتماعی(کیفی)……………………………………………87

جدول شماره 11: توزیع فراوانی متغیرهای کیفی نحوه استفاده از اینترنت(اهداف استفاده از اینترنت، نحوه استفاده از اینترنت) بر حسب مشخصات فردی- اجتماعی(کمی)…………………………………………………………..91

جدول شماره 12: توزیع فراوانی متغیرهای کیفی نحوه استفاده از اینترنت(وسیله اتصال به اینترنت، بخش مورد استفاده در اینترنت) بر حسب مشخصات فردی- اجتماعی(کیفی)…………………………………………………92

جدول شماره 13: توزیع فراوانی متغیرهای کیفی نحوه استفاده از اینترنت(وسیله اتصال به اینترنت، بخش مورد استفاده در اینترنت) بر حسب مشخصات فردی- اجتماعی(کمی)……………………………………………..96

جدول شماره 14 : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل فردی- اجتماعی و نحوه استفاده از اینترنت مرتبط با وضعیت اعتیاد به اینترنت براساس مدل لجستیک رگرسیون رتبه ای………………………………………………….97

بیان مساله

ما در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که هیچ شباهتی به گذشته ندارد.زندگی پر شتاب و سریع است.تولید اطلاعات،اختراعات،دانش،فن آوری و پیشرفت سرعتی شگفت انگیز دارند.یکی از فناوری های دنیای امروز اینترنت است(1).بی شک اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی عصر جدید است. با ورود روزانه هزاران عضو جدید و حدود 200 میلیون کاربر در سراسر دنیا،اینترنت در حال شکل دادن یک انقلاب ارتباطی،اجتماعی و اقتصادی است.هم اکنون اینترنت در نقطه اوج انقلاب صنعتی دیجیتالی قرار دارد و هرگونه انقلاب جدیدی بی گمان مشکلات و گرفتاری های جدیدی می آفریند(2). امروزه اینترنت در بسیاری از جوامع به یک ضرورت زندگی تبدیل شده است،چندان که بدون آن،امکان برنامه ریزی،توسعه و بهره وری در تمام زمینه های فردی و اجتماعی ممکن نخواهد بود.این ویژگی ها اگر چه از قابلیت های اینترنت محسوب می شوند اما از معایب آن هم به شمار می آیند(3،4).ویژگی های منحصر به فرد اینترنت شامل:سهولت دسترسی[1](میلیون ها سایت هفت روز هفته و بیست و چهار ساعته در دسترس هستند)،هزینه پایین و با صرفه بودن [2]،گمنامی در فضای مجازی[3] موجب استقبال عظیم مردم سراسر جهان از آن شده است(5).

در واقع اینترنت دیگر وسیله ایی نیست که فقط دانشمندان از آن استفاده کنند.کارکردهای گوناگون و زیاد اینترنت باعث استفاده گسترده افراد از این فناوری شده است.گسترش استفاده از اینترنت با تمامی جنبه های زندگی از جمله:مدرسه،محل کار،خدمات و تجارت تلفیق شده است(6).مهمترین تغییراتی که این فناوری به وجود آورده به وسیله مارشال مک لوهان در یک عبارت خلاصه شده است و آن تبدیل دنیا به یک دهکده جهانی است.بدین معنی که مردم نقاط مختلف در سراسر کشورهای کره زمین به مثابه یک دهکده،امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی را دارند(7).

[1]accessibility

[2]affordability

[3]anonymity

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***