دانلود پایان نامه : بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی با تجربه پوسیدگی دردانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دندان پزشکی

عنوان :بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی با تجربه پوسیدگی دردانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391

 

دانشكده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دكترای دندانپزشکی

عنوان:

بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی با تجربه پوسیدگی دردانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391

استاد راهنما:

دکتربهجت الملوک عجمی

دکتـر محـسن نعـمتـی

استاد مشاور:

دکتـر تـرانه مـوحد

دکتر الهام دوستداری

دکترعبدالرصا نوروزی

     سال تحصیلی: 92-1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه: نوع رژیم غذایی، از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 انجام شد.

 

روش كار: این مطالعه بر روی کلیه دانشجویان سال های چهارم ، پنجم وششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده دندانپزشکی مشهد که معیارهای ورود مطالعه را دارند انجام شد. دانشجویان به دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی تقسیم شده و فرم رضایت نامه و پرسشنامه بسامد غذایی FFQ را به منظور تعیین بررسی الگو هایی غذائی تکمیل نمودند. به منظور ثبت وضعیت تجریه پوسیدگی، دانشجویان مورد معاینه دندانی قرار گرفتند. بر اساس راهنمای شاخص DMFT سازمان جهانی بهداشت، نمره DMFT استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS همبستگی بین DMF (تجربه پوسیدگی دندانی) با اندکس سلامت تغذیه بدست آمد.

 

نتایج: بررسی انجام شده نشان داد که میانگین تغییرات DMFT در گروه خوابگاهی ها به صورت معنا داری بالاتر بوده است (p<0.001). بر اساس بررسی صورت گرفته، میزان دریافت پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر (gr/day) و انرژی (kcal/day) و ویتامین E و فولات و کالیوم (µgr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است که اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار بوده است (p<0.001). دریافت ویتامین A (µgr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده که البته میزان آن معنی دار نمی باشد(p=0.088). بررسی انجام شده با استفاده از آزمون همبستگی Pearson نشان داد که هیچ یک از شاخص های تغذیه ای بررسی شده با DMFT همبستگی معنی داری نداشته است. مقایسه نمای تغذیه در دو گروه نشان داد که این نما در دو گروه اختلاف معنی داری نداشته است (p=0.787). همچنین نمایه تغذیه با میزان تغییرات DMFT همبستگی معنی داری نداشته است.

 

نتیجه‌گیری: در بررسی کلی یافته های تحقیق بنظر می رسد دانشجوبان خوابگاهی و غیر خوابگاهی هر دو نیازمند تغییر و اصلاح رژیم غذایی خود می باشند. هم چنین از نظر وضعیت دندانی دانشجویان غیر خوابگاهی در وضعیت بهتری نسبت به بقیه بسر می برند. در مطالعه حاضر بین مصرف هیچ یک از گروه های غذایی با DMFT رابطه معناداری کشف نشد.

فهرست
(1) فصل اول: مروری بر متون و مقالات 5
(1-1) مقدمه 6
(1-2) کلیات: 8
(1-2-1) رژیم غذایی: 8
(1-2-2) گروه های غذایی: 8
(1-2-3) هرم تغذیه ای: 17
(1-2-4) راه‏های ارزیابی رژیم غذایی 19
(1-2-5) پرسشنامه‌ی بسامد غذایی (FFQ) 20
(1-2-6) FFQهای خارجی و ایرانی 21
(1-2-7) رابطه تغذیه و سلامت دهان و دندان: 23
(1-3) مروری برمقالات: 35
(1-4) بیان مسئله 39
(1-5) اهداف و فرضیات 40
(2) فصل دوم: مواد و روش ها 42
(2-1) نوع مطالعه: 43
(2-2) حجم نمونه: 43
(2-3) زمان و مکان اجرای تحقیق: 43
(2-4) روش نمونه‌گیری: 43
(2-5) معیار های ورود و خروج مطالعه: 43
(2-6) روش جمع آوری داده‌ها: 44
(2-7) روش پژوهش: 44
(2-8) آنالیز پرسشنامه ها 45
(2-8-1) ویژگی‌های اسکنر HP Scanjet N8420 45
(2-8-2) نرم‌افزارها 46
(2-9) ثبت DMFT 50
(2-10) نحوه محاسبه نمایه تغذیه 50
(2-10-1) جدول متغیرها: 58
(2-10-2) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی آماری: 59
(2-11) ملاحظات اخلاقی: 59
(3) فصل سوم: یافته ها 60
(3-1) یافته ها 61
(3-2) توزیع فراوانی جنسیت 61
(3-3) DMFT 62
(3-4) میزان دریافت مواد مغذی 63
(3-4-1) میزان دریافت پروتئین 63
(3-4-2) میزان دریافت چربی 64
(3-4-3) میزان دریافت کربوهیدرات 65
(3-4-4) میزان دریافت فیبر 66
(3-4-5) دریافت انرژی 67
(3-4-6) دریافت ویتامین A 68
(3-4-7) دریافت ویتامین E 69
(3-4-8) دریافت فولات 70
(3-4-9) دریافت کالیوم 71
(3-5) همبستگی بین DMFT و شاخص های تغذیه ای 72
(3-6) بررسی سهم دسته های غذایی در دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی 73
(3-6-1) میزان دریافت قند ساده 74
(3-6-2) مقایسه نمایه تغذیه 75
(3-7) بررسی همبستگی میان DMFT با سهم دسته های غذایی و نمایه تغذیه 76
(4) فصل چهارم: بحث 77
(5) فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 86
(6) مـنـابـع 89
(7) ضمائــم 93

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :99

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***