دانلود پایان نامه: بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان :  بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحدعلوم و تحقیقات گیلان

گروه فقه و مبانی حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

 

موضوع:

 بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی كریمیان صیقلانی

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول:   كلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………… 5

1-2- پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………. 6

1-3- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف و ضروریات تحقیق………………………………………………………………… 7

1-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

1-6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام

2-1- جرم……………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- انواع جرایم…………………………………………………………………………………….. 11

2-3- هرزه نگاری…………………………………………………………………………………….. 12

2-3-1- مفهوم پورنوگرافی(pornography)……………………………………………. 15

2-3-2- پیشینه پورنوگرافی (هرزه نگاری)……………………………………………………. 18

2-4-  اینترنت………………………………………………………………………………………….. 20

2-4-1-  اینترنت بی سیم…………………………………………………………………………… 21

2-4-2- اینترانت……………………………………………………………………………………… 22

2-4-3-  اكسترانت………………………………………………………………………………….. 23

2-5- جرم سایبری…………………………………………………………………………………….. 24

2-6- اهداف مجرمان سایبری……………………………………………………………………… 26

2-6-1- تفریح و سرگرمی…………………………………………………………………………. 26

2-6-2- كسب منفعت مالی……………………………………………………………………….. 27

2-6-3- رفع نیازهای جنسی……………………………………………………………………….. 28

فصل سوم: مبانی فقهی فحشا در فضای مجازی

3-1- جرایم اینترنتی قوادی و پورنوگرافی (هرزه نگاری)………………………………… 31

3-1-1- قوادی………………………………………………………………………………………… 31

3-1-2- پورنوگرافی………………………………………………………………………………… 37

3-2- تعزیر مرتكب محرمات در فقه…………………………………………………………….. 38

3-2-1- اشاعه فحشا………………………………………………………………………………..39

3-2-2- اعانه بر اثم…………………………………………………………………………………40

3-2-3- افشای سر…………………………………………………………………………………..41

3-3- جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور………………………………………………. 43

3-4- مبانی فقهی پیشگیری از جرم و فحشا……………………………………………………. 44

3-4-1- پیشگیری فراگیر…………………………………………………………………………… 44

3-4-2- پیشگیری اصلاحی……………………………………………………………………….. 47

3-4-2-1- دین باوری و پرورش روحیة دینداری………………………………………….. 48

3-4-2-2-ترویج اخلاق و ارزش های انسانی……………………………………………….. 60

3-4-2-3- احكام و مقررات پیشگیرانه……………………………………………………….. 63

3-5- پیشگیری وضعی……………………………………………………………………………….. 65

3-5-1- محافظت از آماج جرم………………………………………………………………….. 67

3-5-2- ایجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان……………………………………………. 70

3-6- پیشگیری كیفری………………………………………………………………………………. 72

فصل چهارم: مصادیق قانونی مجازات فحشا در فضای مجازی

4-1- جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی………………………………………………………. 78

4-2- هرزه نگاری در فضای غیرمجازی………………………………………………………… 79

4-2-1- عنصر قانونی……………………………………………………………………………….. 79

4-2-2- عنصر مادی…………………………………………………………………………………. 80

4-2-2-1- رفتار مجرمانه………………………………………………………………………….. 80

4-2-2-1-1- تولید آثار هرزه نگارانه…………………………………………………………. 81

4-2-2-1-2- مداخله در آثار هرزه نگارانه…………………………………………………. 82

4-2-2-2- مرتكب………………………………………………………………………………….. 87

4-2-2-3- بزه دیده…………………………………………………………………………………. 89

4-2-2-4- دریافت كننده…………………………………………………………………………. 90

4-2-2-5- موضوع جرم…………………………………………………………………………… 91

4-2-2-6- وسیلة ارتكاب…………………………………………………………………………. 92

4-2-2-7- نتیجة مجرمانه………………………………………………………………………….. 93

4-2-3- عنصر روانی………………………………………………………………………………… 94

4-2-3-1- هرزه نگاری های عمدی…………………………………………………………… 95

4-2-3-2- هرزه نگاری های غیرعمدی………………………………………………………. 102

4-3- مجازات………………………………………………………………………………………….. 105

4-4- هرزه نگاری در فضای مجازی…………………………………………………………….. 107

4-4-1- عنصر مادی…………………………………………………………………………………. 107

4-4-1-1- رفتار مجرمانه………………………………………………………………………….. 107

4-4-1-1-1- تولید…………………………………………………………………………………. 107

4-4-1-1-2- انتشار………………………………………………………………………………… 108

4-4-1-1-3- توزیع………………………………………………………………………………… 108

4-4-1-1-4- مورد معامله قرار دادن………………………………………………………….. 109

4-4-1-1-5- ذخیره……………………………………………………………………………….. 109

4-4-1-1-6- نگهداری…………………………………………………………………………… 110

4-4-2- موضوع جرم……………………………………………………………………………….. 110

4-4-2-1- وسیلة ارتكاب جرم………………………………………………………………….. 111

4-4-2-2- نتیجة مجرمانه………………………………………………………………………….. 113

4-4-3- عنصر روانی………………………………………………………………………………… 113

4-5- مجازات پورنوگرافی رایانه ای……………………………………………………………. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 118

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… 124

چكیده:

بی گمان مهمترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی تسهیل و تیسیر در امور زندگی و موضوعات اجتماعی از قبیل فرهنگ،اقتصاد،آموزش و پرورش، سیاست و حکومت و… است. فضای مجازی همانگونه که فواید کثیری دارد بالتبع مضراتی نیز در آن مشاهده می شود که در برخی موارد کیان خانواده را به مخاطره می اندازد. لذا در كنار استفاده مشروع و ضروری از اینترنت برخی سوءاستفاده كنندگان و بزهكاران هم هستند كه به نیات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم آورده و تهدیدی برای خانواده و جامعه محسوب می گردند. محاسن استفاده از اینترنت بر كسی پوشیده نیست و در استفاده مشروع از آن كسی حكم به حرمت آن نداد. اما معایب و خطراتی نیز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبیر شده و دسترسی كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … می گردد و بر اساس آیات قرآن كریم مانند آیه 19 سوره نور و روایات كثیره از معصوم (ع) دوری از فحشا و جلوگیری از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنیوی و اخروی است. لذا فضای مجازی (اینترنت) در صورتی كه بستری باشد برای اشاعه فساد و حرام بر حاكمیت اسلامی فرض است كه به هر نحو جلوی آن را بگیرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزیر و در پاره ای موارد حكم به افساد فی الارض داده اند. در حقوق ایران نیز قانون مجازات اسلامی مواد 639 و 640 بدان اشاره داشته و ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری نیز مجازات حبس، جزای نقدی و در صورت تكرار عامل را به افساد فی الارض محكوم می نماید. و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای از آن به هرزه نگاری تعبیر می نماید.

واژگان كلیدی: فضای مجازی،  مصادیق فحشا،راهکارهای پیشگیرانه، جرائم اینترنتی ورفتار مجرمانه .

مقدمه:

اخلاق جایگاه ویژه ای در زندگی فردی و اجتماعی انسانها دارد و دلیل بعثت انبیاء و پیشوایان دینی نیز مبتنی بر این نهاد فطری و ذاتی است “انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق”اعمال عبادی واجب در دین نیز تاکیدی بر حفظ ارزشهای اخلاقی و دوری از فحشا و بی بندو باری است” ان صلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر” اما از آنجاییکه  انسان موجودی ممکن الخطاست و بروز گناه و اشتباه امری محتمل برایش است لذا در برابر گناه عقابی نیز متوجه او خواهد بود و عقاب ممکن است دنیوی و یا اخروی باشد و بسته به میزان وقوع جرم و گناه مجازات مشخصی را متحمل می گردد. یکی از این مجازاتها انجام اعمال مفسده اخلاقی و فحشاء است. فحشا ممکن است در فضای حقیقی واقع شود و یا اینکه در فضای مجازی تحقق یابد. امروزه، ماهواره ها و تلفن های همراه و اینترنت فضای جدید و وسیعی را پیش روی انسان ها قرار داده اند كه در آن همه عرصه های مراودات زندگی بشر مانند تجارت و معاملات اقتصادی تبادل اطلاعات علمی و آموزش در فضای مجازی، تفریح و سرگرمی و … براحتی و در كمترین زمان در دسترس قرار می گیرد. حتی خرید منزل و كلاس درس نیز پشت دستگاههای رایانه مشاهده می شود. اما این فرزند میمون بشر یعنی اینترنت نگرانی هایی را نیز متوجه خانواده ها ساخته است چرا كه بستری آماده و دامی گسترده شده برای سوءاستفاده های غیراخلاقی نیز در آن نهفته است. دیگر مانند گذشته والدین قادر به كنترل فرزندان خود نبوده و گوشی های تلفن كه از ملزومات وسایل روزمره فرزندان است به راحتی به فضای مجازی دسترسی داشته و امكان شكار شدن جوانان توسط سایت های غیراخلاقی امری محتمل و نگران كننده است چرا كه در كنار مواهب دنیای مجازی سایت های غیراخلاقی با اغراض شیطانی كانون خانواده ها را نشانه رفته و دغدغه ای نوین در جامعه و خانواده بشمار می آید. در این سایت ها انواع اعمال غیراخلاقی اعم از فیلم و عكس و … وجود داشته كه گرایش به سمت آنها اخلاق و ارزش های اخلاقی را معدوم می سازد و پدران و مادران و همسران دلهره وقوع هر حادثه ای را برای عزیزان خود در دل داشته و رفع این نگرانی از وظایف دستگاههای نظارتی و انتظامی حاكمیت است. پدیده هرزه نگاری یا پورنوگرافی (Pornography) از جمله جرایم غیراخلاقی و عفت عمومی است كه به معنی تصاویر و محتویاتی است كه عمدتاً به قصد تحریك جنسی ارائه می شود. این موارد در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است و بیشترین قربانیان آن كودكان و نوجوانان هستند.

امروزه نهادهای بین المللی پیشگیری از جرایم سایبری (cyber Crime) تلاش نموده تا با مصداق فحشای اینترنتی مقابله نماید و در ایران نیز قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 به كمك این مشكل شتافته است. یكی از طرق مقابله با هرزه نگاری و فحشا در محیط مجازی فیلترینگ (philtering) یا بستن آن است.این تحقیق برآنست که به مبانی فقهی و حقوقی جرم فحشا در فضای مجازی پرداخته و راهکار مناسب جهت پیشگیری از آن را نیز ارائه دهد.

فصل اول:

  كلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله:

انسان خلیفه الله است و رسیدن به قرب الهی بالاترین مرتبه بندگی و بزرگترین پاداش اخروی است و رسیدن به چنین جایگاهی ممکن و میسور نیست مگر با تزکیه اخلاقی و دوری از فحشاء و منکر و عمل به معروف. لذا این مهم در دستورات دینی اعم از کتاب و سنت به کرات وارد شده است . خانواده کوچکترین نهاد اجتماع و معطن ظهور و بروز حسنات اخلاقی است. خانواده مهمترین ركن اجتماع و حفظ سلامت آن از مهمترین هدف حكومت هاست و توصیه های دینی فراوانی در پاسداشت حریم خانواده و سلامت روحی و روانی آن وارد شده است و دوری از فحشا اصل لازمه حفظ نهاد مقدس خانواده است. قرآن كریم در سوره مباركه نور آیه 19 ضمن اشاره به این موضوع اشاعه كنندگان فحشا را به عذابی دردناك در دنیا و آخرت نوید داده و در روایت پیامبر افشاء كننده منكر مانند مرتكب آن دانسته شده است بنابراین بر هر فردی لازم است كه از فحشا دوری و عامل به آن را نهی نماید.عصر حاضر، عصر تكنولوژی و ارتباطات است و روابط انسانی در فضای مجازی بیش از فضای حقیقی بوده و غالب كارها توسط رایانه ها و شبكه های مجازی صورت می گیرد. لذا ثمرات اینترنت و محاسن فراوان آن بر كسی پوشیده نیست و جوامع می كوشند با گسترش آن سرعت پیشرفت و مدرنیته را افزایش دهند. اما جدای از ثمرات فضای مجازی مضراتی نیز وجود دارد كه لازم است مورد توجه قرار گیرد.

از اینترنت دو گونه استفاده را می توان متصور شد؛ استفاده مشروع و عقلایی و استفاده نامشروع و غیرعقلایی، كه اولی از محاسن و دومی از معایب آن به شمار می آید. چنانچه در فضای مجازی موجب اشاعه فساد و سوءاستفاده اخلاقی قرار گیرد در نگاه فقه و حقوق حرام و جرم بوده خصوصاً اینكه موجب مفسده و سوءاستفاده گردد مانند عرضه و نشان دادن فیلم ها و تصاویر مستهجن و تحریك آمیز.

. در مبانی فقهی اعمال مفسده آور موجب تعزیر و در پاره ای موارد برای آن مجازات افساد فی الارض را در نظر گرفته اند (شهید اول، بی تا، ج 2، ص 143) و نیز (مكارم شیرازی، 1383، ص 61) در حقوق ایران اعلام مفسده آور به هرزه نگاری تعبیر شده و ماده 3 قانون نحوه ی مجازات اشخاص كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می كنند را به حبس، جزای نقدی و در صورت تكرار افساد فی الارض محكوم می نماید و همچنین قانون مجازات اسلامی نیز مجازات های مشابهی را در نظر گرفته و نهایتاً اینكه قانون جرایم رایانه ای در ماده 14 نیز بدان اشاره داشته است. پرسش اصلی مبتنی بر این است که مصادیق فحشا و عناصر مادی و معنوی این جرم در فضای مجازی چیست و فرضیه اصلی مبتنی بر این است که هرگونه عمل غیر اخلاقی مفسده آور که از مصادیق فحشا باشد خارج از عناصر مادی و معنوی آن جرم بوده و مجازات شدیدی را در بر دارد.

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***