دانلود پایان نامه : بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1388-1350

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دندانپزشکی

عنوان : بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1388-1350

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندان پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی

 

عنوان:

بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1388-1350

 

 

به راهنمایی استادمحترم:

دکتر نصرا… ساغروانیان

 

مشاورآمار:

جناب آقای عبدالهجوان

 

 

 سال تحصیلی: 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: مقدمه

بیان مسئله. 5

اهداف تحقیق.. 5

الف- هدف كلی.. 5

ب- اهداف اختصاصی.. 5

ج- هدف كاربردی تحقیق.. 6

د- فرضیات یا سؤالات تحقیق.. 6

 

فصل دوم: کلیات، مروری بر متون و مقالات

1- كلیات.. 7

وظایف بزاق (Function of Saliva): 7

تکامل غدد بزاقی (Development): 7

ساختار غده بزاقی (Structure) 8

تومورهای غدد بزاقی.. 9

تومورهای خوش خیم. 11

پلئومورفیک آدنوما (PA) 11

نمای بالینی.. 12

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 13

پیش آگهی و درمان.. 13

تومور وارتین (PCL) 14

نمای بالینی.. 14

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 15

پیش آگهی و درمان.. 16

آنکوسایتوما (Oncocytoma) 16

نمای بالینی.. 16

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 17

پیش آگهی و درمان.. 17

بازال سل آدنوما (BCA) 17

نمای بالینی.. 18

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 18

درمان و پیش آگهی.. 19

کانالیکولر آدنوما (Canalicular Adenoma) 19

نمای بالینی.. 19

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 19

پیش آگهی و درمان.. 20

میواپی‌تلیوما (Myoepithelioma) 20

نمای بالینی.. 20

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 21

پیش آگهی و درمان.. 21

تومورهای بدخیم. 21

موکواپیدرموئید کارسینوما (MEC) 21

نمای بالینی.. 22

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 23

پیش آگهی و درمان.. 24

آدنوئید سیستیک کارسینوما (ACC) 25

نمای بالینی.. 25

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 25

پیش آگهی و درمان.. 26

آدنوکارسینومای پلی مورفوس درجه پایین (PLGA) 27

نمای بالینی.. 27

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 27

پیش آگهی و درمان.. 28

آسینیک سل آدنوکارسینوما (ACA) 28

نمای بالینی.. 29

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 29

درمان و پیش آگهی.. 30

پلئومورفیک آدنومای بدخیم (Malignant Mixed Tumor) 30

نمای بالینی.. 30

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 31

درمان و پیش آگهی.. 32

2- مروری بر  مقالات.. 33

 

فصل سوم: مواد و روش تحقیق

نوع مطالعه. 48

تكنیك جمع‌آوری داده‌ها 48

جامعة مورد بررسی.. 48

حجم نمونه، شیوة محاسبة آن و روش نمونه‌گیری.. 48

متغیرهای تحقیق، نوع و مقیاس سنجش آنها 48

نقش…. 48

نوع. 48

مقیاس… 48

تعریف کاربردی.. 48

واحد اندازه گیری.. 48

روش اجرای تحقیق.. 49

روش تجزیه و تحلیل آماری.. 50

ملاحظات اخلاقی.. 50

 

فصل چهارم: نتایج تحقیق

نتایج تحقیق.. 51

سن.. 51

جنس…. 53

تشخیص بالینی.. 55

تشخیص هیستولوژیکی.. 56

میزان تطابق تشخیص هیستولوژیکی و بالینی.. 56

موقعیت تومور 57

انواع تومور 57

محیطی یا مرکزی بودن تومورها 58

موقعیت انواع تومور (مینور یا ماژور) 59

خوش‌خیم یا بدخیم بودن ضایعات.. 59

میانگین سن به تفکیک جنس و انواع مکان در ماژور و مینور 59

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث… 67

نتیجه‌گیری.. 73

محدودیت‌ها 74

پیشنهادات.. 74

منابع. 75

 

 

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

شکل 1-2: پلئومورفیک آدنوما (تودة سخت کام)………………………………………………………………………………………………. 12

شکل 2-2: پلئومورفیک آدنوما؛ تصویر MRI . 12

شکل 3-2: پلئومورفیک آدنوما 13

شکل 5-2: بازال سل آدنوما 18

شکل 6-2: موکواپیدرموئید کارسینوما 22

شکل 7-2: موکواپیدرموئید کارسینوما 23

شکل 8-2:موکواپیدرموئید کارسینوما در زبان .. 24

شکل 9-2: آدنوئید سیستیک کارسینوما 26

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: دسته بندی تومورهای خوش خیم و بدخیم . 9

جدول 1-4: شاخص‌های آماری سن 52

جدول 2-4:توزیع فراوانی ضایعات مینور و ماژور در برحسب جنسیت … 54

جدول 3-4: توزیع بیماران برحسب تشخیص بالینی ارائه شده 55

جدول 4-4: توزیع بیماران برحسب تشخیص‌های هیستولوژیکی………………………………………………………………………….. 56

جدول 5-4: توزیع بیماران برحسب موقعیت تومور 57

جدول 6-4: مقایسه میانگین سنی مردان و زنان .. 60

جدول 7-4: مقایسه میانگین سنی در خوش خیم‌ها و بدخیم‌ها 60

جدول 8-4:میانگین سن بیماران برحسب جنس و ماهیت ضایعات .. 61

جدول 9-4: فراوانی ضایعات خوش‌خیم و بدخیم برحسب جنس …. 61

جدول 10-4: توزیع فراوانی تطابق هیستولوژیکی و بالینی بر حسب تومور 62

جدول 11-4: توزیع فراوانی نوع ضایعه بر حسب نوع تومور 63

جدول 12-4: توزیع فراوانی مکان وجود ضایعه بر حسب نوع ضایعه (از نظر مینور یا ماژور بودن) 64

جدول 13-4: توزیع فراوانی مکان های ضایعه و میانگین سنی افراد دارای آن ضایعات .. 65

جدول 14-4: مقایسه میانگین سنی در افراد دارای ضایعه مینور و ماژور 65

جدول 15-4: توزیع تطابق تشخیص‌های هیستولوژیکی و بالینی برحسب نوع تومور 66

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4: توزیع مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی برحسب دهة سنی.. 52

نمودار 2-4: توزیع مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی برحسب جنس…. 53

نمودار 3-4:  توزیع فراوانی ضایعات مینور و ماژور برحسب جنسیت… 54

نمودار 4-4: توزیع بیماران برحسب نوع تومور 58

نمودار 5-4: توزیع بیماران برحسب مینور و ماژور بودن ضایعات.. 59

 

چکیده

سابقه و هدف

تومورهای غدد بزاقی از شیوع نسبتاً اندکی برخوردار بوده و حدود 3% تا 10% نئوپلاسم‌های ناحیة سر و گردن را تشکیل می‌دهند. با توجه به نبود تحقیقات اپیدمیولوژیک دربارة این تومورها در دانشکدة دندانپزشکی مشهد؛ تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت دانشکدة دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فاصلة زمانی 1388-1350 (38 سال) انجام شد.

 

مواد و روش‌ها

در یک تحقیق توصیفی، پرونده‌های بایگانی شده در بخش آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت دانشکدة دندانپزشکی مشهد در فاصلة سال‌های 1388-1350 بازخوانی و 165 بیمار مبتلا به تومورهای غدد بزاقی شناسایی گردید. متغیرهای مرتبط با تومورها (سن، جنس، موقعیت، نوع تومور، تشخیص‌های بالینی، تشخیص‌های هیستولوژیکی و ماهیت تومورها) تعیین و داده‌ها با آمار توصیفی گزارش گردید.

 

یافته‌ها

حدود 7/1 درصد کل نمونه­های مورد مطالعه را تومورهای بزاقی دربرمی­گیرد. شیوع تومورهای غدد بزاقی در زنان تا حدودی بیشتر از مردان بوده است [86 نفر (1/52%) در برابر 79 نفر (9/47%)]. میانگین سنی مبتلایان به این تومورها برابر 62/41 سال و در محدودة 80-8 سال برآورد گردید. بیشتر تومورها در ناحیة کام (91 مورد؛ 2/55%)؛ لب (16 مورد؛ 7/9%)؛ غدد تحت فکی (15 مورد؛ 1/9%)؛ گونه (13 مورد؛ 9/7%) و پاروتید (10 مورد؛‌ 1/6%) ایجاد شده بودند. 5/51% (85 مورد) ضایعات خوش‌خیم و 5/48% (80 مورد) آنها بدخیم بوده‌اند. تومور پلئومورفیک آدنوما با 77 مورد (7/46%) شایع‌ترین تومور بوده و بعد از آن، موکواپیدرموئید کارسینوما با 33 مورد (0/20%) و آدنوئید کیستیک کارسینوما با 23 مورد (9/13%) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

 

نتیجه‌گیری

کام شایع­ترین مکان بروز تومورهای بزاقی در  این مطالعه بوده و همچنین کمترین دهه سنی بروز ضایعات را به همراه لب و انواع مرکزی به خود اختصاص داده است. ضایعات بدخیم به طور معنی­داری در جنس مونث و در یک دهه دیرتر رخ می‌دهد. تطابق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در پلئومورفیک آدنوما بیشترین هماهنگی را نشان می دهد.

 

واژه‌های کلیدی

تومورهای غدد بزاقی، تومورهای خوش‌خیم، تومورهای بدخیم

مقدمه

 

 

تومورهای غدد بزاقی (Salivary Gland Tumors)؛ گروه پیچیده‌ای از ضایعات با انواع مختلف هیستولوژیک و رفتارهای بالینی متفاوت می‌باشند [1]. این ضایعات اغلب در بزرگ‌سالان دیده شده و تنها حدود 5 درصد موارد در افراد زیر 16 سال روی می‌دهد. تومورها در سه جفت غدد بزاقی ماژور به همراه صدها غدد بزاقی مینور در حفرة دهان و ناحیة دهانی و حلقی و در یک محدودة وسیعی از انواع نئوپلاسم‌ها بروز پیدا می‌کنند [2]. هیستوژنز تومورهای غدد بزاقی هنوز مورد بحث می‌باشد؛ به طوری که برخی سلول‌های آسینار و برخی دیگر، سلول‌های پیش‌ساز سیستم مجاری را در بروز آنها دخیل می‌دانند [5-3]. از این رو، از سال‌های 1954 تاکنون سیستم‌های طبقه‌بندی غدد بزاقی تحت بازبینی‌های متعدد قرار گرفته و ضایعات جدیدی به آنها اضافه شده است [6].

تومورهای غدد بزاقی محدودة سنی وسیعی را دربرگرفته ولی به طور معمول انواع خوش‌خیم در حدود سنی 40 سال و انواع بدخیم نیز حدود 15-10 سال دیرتر بروز پیدا می‌کنند [1,7]. علیرغم اینکه برخی مطالعات نشان داده‌اند شایع‌ترین مکان درگیری تومورهای غدد بزاقی به ترتیب غدة پاروتید، غدد مینور، تحت فکی و زیرزبانی می‌باشند؛ در تحقیق انجام شده در لاگوس توسط Ladeinde و همکاران (2007) [8]؛ شایع‌ترین مکان بروز تومورها در غدد مینور و در تحقیق صورت گرفته توسط Ansari (2007) در ایران و نیز تحقیق Ito و همکاران (2005) در برزیل؛ غدة تحت فکی به عنوان دومین مکان شایع بروز تومور گزارش گردید [9,10]. از طرف دیگر، در اکثر تحقیقات، شایع‌ترین مکان بروز تومورهای غدد بزاقی فرعی در کام دیده شده و این موضوع به ویژه در تحقیقاتی که منحصر به غدد مینور بوده‌اند؛ مشخص بوده است [11,12].

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***