دانلود پایان نامه : بررسی سلامت پریودنتال دندان‌های مولر اول دائمی مجاور به مولر دوم شیری پس از درمان با روکش استیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : دندانپزشکی

عنوان : بررسی سلامت پریودنتال دندان‌های مولر اول دائمی مجاور به مولر دوم شیری پس از درمان با روکش استیل

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای  دندانپزشکی 

عنوان 

بررسی سلامت پریودنتال دندان‌های مولر اول دائمی مجاور به مولر دوم شیری پس از درمان با روکش استیل

به راهنمایی اساتید ارجمند 

جناب آقای  دکتر  عباس مکارم

سرکار خانم  دکتر  بهجت الملوک عجمی

 

استاد مشاور

سرکار خانم دکتر ترانه موحد

جناب آفای دکترمحمد تقی شاکری

سال تحصیلی:  91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه

باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سلامت پریودونتال دندانهای مولر اول دائمی مجاوربه مولر دوم شیری پس از در مان  با روكشهای استیل زنگ نزن می باشد.

 

موادوروش کار

 

این تحقیق برروی  30 دانش آموز 8تا11 ساله از مدارس سطح شهرمشهد در قالب یک مطالعه کارآزمایی بالینی کراس اوور به صورت pilot انجام گرفت. نمونه ها با توجه به معیارهای ورود وخروج مورد معاینه قرار گرفته وانتخاب شدند.درجلسه اول درمان پس از کسب رضایت نامه آگاهانه از والدین 2کلیشه رادیوگرافی بایت وینگ از دوسمت فکین کودک جهت بررسی فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا وسمان ناحیه مزیال دندان مولر اول دائمی ودیستال دندان مولردوم شیری فک پایین، انجام گرفت؛سپس عمق سالکوس کلیه نواحی دندان 6 وE اندازه گیری شد.شاخص لثه ای و شاخص پلاک دندانی با استفاده از شاخص sillness&loe در مولراول دائمی ومولر دوم شیری ثبت شد و سپس فلورایدتراپی انجام و دستورات بهداشتی داده شد.درجلسه دوم درمان پالپ انجام ،و روکش گذاشته شد. 6ماه پس از درمان جهت بررسی وضعیت سلامت پریودنتال دندان مولر اول دائمی مجاور دندان  مولر دوم شیری درمان شده،2کلیشه رادیوگرافی گرفته شد ومورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و همچنین از آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف،ویلکاکسون و t زوجی استفاده گردید.

یافته ها

این مطالعه نشان داد که شاخص پلاک و لثه در دندان E به طور معنی داری بعداز قرار دادن روکش بهبودیافته بود(به ترتیب046/0 p=و 004/ 0 p=) . شاخص پلاک و لثه در دندان 6 نیز به طور معنی داری بهبود یافت ( به ترتیب 046/0 p= و 002/0 p=).در صورتی که فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا و سمان و عمق سالکوس تغییر معنی داری را نشان نداد.

 

نتیجه گیری

قرار دادن روکش استیل زنگ نزن بر دندان مولردوم شیری سبب بهبود وضعیت شاخص پلاک و لثه بر آن دندان ومولراول دائمی مجاورش شده و هیچ تاثیر مخربی بر دندان مولر اول دائمی مجاور نداشت.

 

واژگان کلیدی

انساج پریودنتال-روکش استیل زنگ نزن- مولراول دائمی-مولر دوم شیری

 

 

 

مقدمه

تحقیقات مختلف دردندانپزشکی نشان داده است که چگونگی وضعیت سلامت  دهان و دندان برکیفیت زندگی،از طریق اثر گذاری بر سلامت عمومی فردی واجتماعی نقش دارد.درد،ناراحتی،بی خوابی های شبانه و عدم شرکت کودکان در کلاس درس بدلیل وجود پوسیدگی دندانی همگی دلایلی است که بر کیفیت زندگی کودکان تاثیر دارد. هدف اصلی دندانپزشکی که برروی کودکان کار می‌کند، پیشگیری از بروز بیماری های دهان و دندان،ترمیم کردن آنها و جایگزین کردن دندانهای از دست رفته و در نهایت ایجاد و نگهداری یک سیستم دندانی کارا،بدون درد و زیبا می‌باشد.

با توجه به اهمیت دندانهای شیری در ایجاد تکامل اکلوژن ایده آل،حفظ و نگهداری آنها در اثر پوسیدگی،ضربه یا اختلالات تکاملی با استفاده از روشهای مختلف ترمیمی امری ضروری است.معمولی ترین موادی که جهت ترمیم وبازسازی دندانهای شیری در دندانپزشکی بکار میرود شامل کامپوزیتها،سیستم های مختلف رزینی،گلاس آینومرها،آمالگام و…. ودرنهایت روکشهای استیل زنگ نزن می‌باشند.در ترمیم این دندان ها با روکش ،حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان روکش شده ودندانهای مجاور آن، یکی از ضروریات اولیه این درمان می‌باشد.ازآنجائیکه مطالعه وتحقیقات موجود دراین زمینه بیشتر گذشته نگر بوده و مداخله ای در مطالعه نداشته و دارای نقاط ضعف وکاستی هایی می‌باشد؛لذا این مطالعه باهدف بررسی سلامت پریودنتال دندان های مولراول دائمی مجاور به مولردوم شیری پس ازدرمان  با روکش استیل انجام شده است.

Abstract

 

Introduction

According to the importance of primary teeth to make ideal occlusion,it is important to take care of them from caries. One method to restorate primary teeth , is the use of stainless steel crowns. Also It is necessary to conserve teeth periodontium.The aim of this study was to evaluate periodontal health of first permanent molar adjacent  to second primary molar after treatment with SSC.

 

Material and methods

It was a cross over pilot study on 30 students aged 8-11years old from Mashhad schools. The samples were selected and examined according to inclusion and exclusion criterias.In first session of treatment after taking informed consent from student’s parents,two bite-wing radiographies were obtained from two sides of student’s both jaws to evaluate the distance from cementoenamel junction to alveolar bone crest(mesial surface of first permanent molar and distel surface of second primary molar). Then sulcus depth was measured from all sides of first permanent and second primary molars. Sillness & Loe plaque and gingival indices from first permanent and second primary molars were recorded. Flouride therapy and health care recommendations were done. In second session after pulp treatment the crown inserted. To evaluate the periodontal health condition of first permanent and second primary molars, two radiographies were obtained and assessed  after six months. In this study SPSS11.5  was used for statistical data analysis and also Clomogrof-smironof ,Wilcoxon and Paired t-test were used.

Results

Plaque and ginagival indieces of second primary molar were significantly improved (respectively: p=0/046,p=0/004) and also Plaque and ginagival indices of first permanent molar were significantly improved(respectively: p=0/046,p=0/002). Sulcus depth and the distance from cementoenamel junction to alveolar bone crest was not significant.

 

 

 

Conclusion

Usage of SSC on second primary molar will improve Plaque and ginagival indieses of second primary molar and  the adjacent first permanent molar and also didn’t have any adverse effect on that tooth.

 

 

 

Keywords

Periodotium-stainless steel crown-first permanent molar-second primary molar

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1 روکشهای استیل زنگ نزن ……………………………………………………………………………………………….. 4

2-1 تاریخچه روکشهای استنلس استیل………………………………………………………………………………….. 7

3-1 انواع روکش استنلس استیل……………………………………………………………………………………………… 8

4-1 مواردتجویزکاربرد روکشهای استنلس استیل……………………………………………………………………. 9

5-1 مواردعدم تجویزکاربردروکشهای استنلس استیل…………………………………………………………….. 10

6-1 ملاحظات خاص برای روکشهای استنلس استیل……………………………………………………………. 10

7-1 وضعیت لثه نرمال درکودکان…………………………………………………………………………………………….. 11

مروری برمقالات……………………………………………………………………………………………………………………………. 13

بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 17

اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………. 19

فصل دوم:مواد و روش کار

موادوروش کار………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

1-2جمعیت مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 21

3-2 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

4-2 روش اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………….. 22

5-2 معیارهای ورود وخروج مطالعه………………………………………………………………………………………….. 30

6-2 ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. 31

7-2 متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

8-2 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها وبررسی آماری…………………………………………………………………… 34

9-2 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….. 35

فصل سوم:یافته ها

یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

 

 

فصل چهارم:بحث

بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

محدودیت های کار………………………………………………………………………………………………………………………. 51

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 64

       

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول عنوان صفحه
1-2 متغیر های مطالعه 32
1-3 مقایسه میانگین متغیرهای کلینیکی مطالعه درسمت مداخله و کنترل در زمان شروع مطالعه 38
2-3 مقایسه میانگین متغیر های رادیوگرافیک مطالعه در سمت مداخله وکنترل در زمان شروع مطالعه 39
3-3 مقایسه میانگین متغیر های کلینیکی مطالعه6 ماه بعد از شروع مطالعه 40
4-3 مقایسه میانگین متغیر های رادیوگرافیک 6ماه بعد از شروع مطالعه 41
5-3 مقایسه میانگین متغیر های کلینیکی سمت مداخله قبل از قرار دادن روکش و 6 ماه بعد 42
6-3 مقایسه میانگین متغیر های رادیوگرافیک سمت مداخله قبل از قرار دادن روکش و 6 ماه بعد 43
7-3 فاصله ABC-CEJ در دندان مولر دوم شیری در سمت مداخله وکنترل در شروع مطالعه و 6 ماه بعد 44
8-3 فاصله ABC-CEJ در دندان مولر اول دائمی در سمت مداخله وکنترل در شروع مطالعه و 6 ماه بعد 45

 

فهرست نمودارها

نمودار عنوان صفحه
1-3 توزیع فراوانی کودکان شرکت کننده در مطالعه بر اساس جنس

 

37

 

N    فهرست تصاویر

تصویر تصاویر عنوان صفحه
1-1 تداخل روكش با رویش دندان مولر اول دایمی 10
1-2 نحوه اندازه گیری فاصله محل اتصال سمان به مینا تا کرست استخوان آلوئل 25
2-2 تراش پروگزیمالی به وسیله فرز كارباید فیشور تیپر یا  فرز الماسی تیپر باریك 26
3-2 نشاندن روكش ابتدا از سمت لینگوال و وارد آوردن فشار در جهت باكال 27
 4-2 تطابق نهایی روكش با كریمپ یك میل یمتر حاشیه  سرویكالی 28

تعداد صفحه : 75

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***