دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

گروه علوم تریتی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

 

بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

 

اساتید راهنما:

دکتر بهناز مهاجران                                دکتر علیرضا قلعه ای

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفته است.فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار مهم و وسیله انجام کار در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است. فناوری اطلاعات تغییر مهمی در روند انجام کارها و اجرای امور ایجاد کرده است و خود را به عنوان یکی از عوامل مهم در برتری کشورهای پیشرفته معرفی نموده است. رضایتمندی افراد در سازمانهای مختلف نیز یکی از مسائل مهمی است که در عصر حاضر جلب توجه نموده است و سازمانهای کنونی در انجام وظایفشان بیش از گذشته به رضایت مشتریان توجه می کنند و رضایتمندی مشتریان را به عنوان یکی از مهم ترین اولویتها مورد توجه قرار می دهند. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بکار گیری فناوری اطلاعات بر افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه تاثیر گذار بوده است. به منظور بررسی این سوال در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  به روش توصیفی با نمونه گیری تصادفی ساده 320 نفر به عنوان نمونه از بین  جامعه2304 نفری انتخاب گردید و پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن مورد تایید اساتید محترم بوده و پایایی محاسبه شده آن نیز حدود 762/0 بود، بین آنها توزیع گردید و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در امر تجزیه و تحلیل داده ها از spss18 آزمون آماری همبستگی رگرسیون وANOVA بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که امکانات ارائه شده در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی را فراهم نموده است

کلید واژه: فناوری اطلاعات، رضایتمندی، دانشجویان ، دانشکده کشاورزی و دانشگاه ارومیه

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….الف

فهرست جدولها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ه

فصل اول: کلیات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

2-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

5-1 کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

6-1 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

7-1 متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها…………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-2 تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

3-2فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

4-2 اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

5-2 اطلاعات عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

6-2 اطلاعات مدیریتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

7-2 اطلاعات تاکتیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

8-2  اطلاعات استراتژیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

9-2 تفاوت داده و اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

10-2 عناصر اصلی فناوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………13

11-2 سازمان و فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

12-2 ویژگی های سیتم های فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………14

13-2کاربرد های فناوری اطلاعات در سازمان……………………………………………………………………………………………………………………………14

14-2اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………………………….16

15-2 سیر تکامل فناوری اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

16-2 تعریف اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

17-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

 

18-2 اهداف سیستمهای فناوری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

19-2 فناوری اطلاعات و توانمندی سازی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………………19

20-2 فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………….19

21-2 فناوری اطلاعات و مشکلات پیش روی آن………………………………. ……………………………………………………………………………………20

22-2معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2 بخش دوم رضایت ارباب رجوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-2 تاریخچه توجه به رضایت ارباب رجوع…………………………………………………………………………………………………………………………………25

3-2 ارباب رجوع و اهمیت رضایت ارباب رجوع………………………………………………………………………………………………………………………….26

4-2 مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

5-2 انواع نیازهای ارباب رجوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

6-2 نقش کارکنان در رضایت ارباب رجوع………………………………………………………………………………………………………………………………..29

7-2عوامل تعیین کننده رضایت ارباب رجوع……………………………………………………………………………………………………………………………30

1-2 بخش سوم پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-2تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

3-2 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

فصل سوم روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….34

1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-3روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

3-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

4-3 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

5-3 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

6-3متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

7-3ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

8-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

9-3 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

10-3 شیوه ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 39

فصل چهارم یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

1-4مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-4 یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

3-4 یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………50

1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

2-5نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

3-5 محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

4-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

1-4-5پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

2-4-5پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

پیوستها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

 

 

فهرست جداول و  نمودارها

جدول 3-1 فراونی جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….36

جدول 3-2 آمار جامعه مورد بررسی و نمونه اخذ شده در رشته کارشناسی …………………………………………………………………….37

جدول 3-3 آمار جامعه مورد بررسی و نمونه اخذ شده در کارشناسی ارشد و دکتری……………………………………………………….38

جدول 3-4 متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

جدول 3-5 پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

جدول توزیع فروانی 4-1 نشان می دهد که فراوانی سطوح تحصیلی زنان و مردان مساوی است………………………………………43

جدول 4-2 خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………..44

جدول 4-3    تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 1 …………………………………………………………………………………………………………………. 45

 

جدول 5-3  تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 2 …………………………………………………………………………………………………………………….46

 

جدول 6-3  تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 3 ……………………………………………………………………………………………………………………47

 

جدول 7-3 ANONA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

 

جدول 8-3  تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 3 ………………………………………………………………………………………………………………………48

 

جدول 9-3 ANONA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

نمودار 4-1 فراوانی پاسخهای آزمودنیها به هر سوال پرسشنامه………………………………………………………………………………………..42

نمودار 4-2 نمودار توزیع سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………….43

-1 مقدمه

عصر حاضر را عصر اطلاعات لقب داده اند، این نامگذاری به این دلیل است که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه به آن را مهمترین شاخص توسعه یافتگی برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته اند و معتقدند که عصر حاضر دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبردی آن را فناوری اطلاعات برعهده خواهد داشت(حلاج، 1384،ص12) .افزایش رقابت،استمرار کوچک سازی،سطوح عملکرد بالا،جهانی سازی و آزاد سازی مثالهایی از تغییرات وسیعی هستند که امروزه اکثر سازمانها با آن روبرو بوده و مجبور به شکل دهی دوباره و سازماندهی مجدد خود هستند.درعین حال آنها باید از سلسله مراتب وظیفه ای به سازمانهای شبکه ای و منعطف با عملکرد بالا مبدل شوند.سازمانها به منظور چیره شدن بر این چالشها نیازمند توجه به فناوری اطلاعات بعنوان یک عامل تعیین کننده هستند که از آن نه فقط بمنظور تقویت اثر بخشی و کارآیی عملیاتی بلکه درجهت پاسخگویی سریعتر و مستمر به نیازهای مشتریان و فشارهای رقابتی و عرضه مطلوبتر از طریق تعدد کانالهای توزیع و افزایش توانایی در ارتباط برقرار کردن با مشتریان،عرضه کنندگان،و دیگر سهامداران باید استفاده شود . در نیم قرن اخیر، سازمانهای مدرن سرمایه گذاری روی فن آوری اطلاعات را افزایش داده اند، زیرا عقیده دارند که فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی دارد و عملکرد سازمانی اثربخش بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و درنهایت باید متذکر شد که امروزه کاربرد فناوری اطلاعات یک ویژگی مشترک بافتهای سازمانی است. درحال حاضر فناوری اطلاعات خود را به عنوان یک عامل حیاتی در موفقیت تعداد بی شماری از سازمانها نشان می دهد(شهرستانکی،1385،ص16). بنابراین انجام تحقیقات و پژوهشهای مختلف در زمینه تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر رضایتمندی افراد به منظور بهبود عملکرد سازمانی و کاستن از پیامدهای نامطلوب احتمالی در رابطه با استفاده کورکورانه سازمانها از این تکنولوژی نوین لازم و ضروری می نماید که پژوهش حاضر نیز در راستای جامعه عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت می گیرد

1-2 بیان مسئله

امروزه در عصر جهانی شدن با پیشرفت دانش تکنولوژی، سرعت در ارتباطات و تغییر و تحولاتی که در ارزشها و فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات سیاسی، ملتها ایجاد کرده، موجب تحولات ادرای شده است.تغییر سلیقه ها، خواسته ها و توقعات شهروندان، سبب شده که تحول از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود و رضایتمندی ارباب رجوع به عنوان یکی از معیار های اصلی و اساسی بهبود عملکرد سازمانها مد نظر قرار گیرد(خاکی،1381،ص26). اگر چه پیشرفت فناوری اطلاعات خود بخود شرط کافی برای نیل به جامعه اطلاعاتی نیست اما یک پیش نیاز ضروری شمرده می شود و کلید چنین پیشرفتی در میزان تفکیک پذیری این فناوریها از زندگی روزمره شهروندان و کاربرد آنها نهفته است. وجود  ITسبب می شود که نوع بایگانی از (پرو.نده های کاغذی به پرونده های الکترونیکی)، پاسخگویی، دریافت شکایت، اطلاع رسانی به مشتریان و غیره تغییر و بهبود پیدا کند(منوریان،1378،ص43). همچنین تکنولوژی اطلاعاتی موجب می شود توان سازمان از نظر ثبت کردن، نگه داری و انتقال اطلاعات و غیره افزایش یابد و نیز برمیزان انعطاف پذیری، صحت و دقت و همچنین سرعت عمل آنها تاثیر بگذارد(شهرستانکی،1385،ص19). بسیاری از سرمایه گذاریهای انجام شده بر تکنولوژی اطلاعات در کشورهای جهان سوم به ویژه در کشور ما آنچنان که انتظار داشتیم بهره وری نداشته اند، به طور مثال طی گزارشی که بر اساس تحقیقات گروه استندیش انجام شده و به درستی چاتوس نام گرفت ثابت شد که تقریبا یک سوم پروژه های  ITمنافع تعیین شده را بر آورده نمی سازد(یاردلی،1384،ص28). با توجه به این که یکی از استراتژیهای نوین دانشگاهها طی چند سال اخیر، استفاده گسترده از فناوری اطلاعات است حال باید دید که دانشگاه ارومیه و مسئولان دانشکده کشاورزی تاچه حد توانسته اند استفاده از فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده و تا چه حد توانسته اند پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشند و این که دانشجویان تا چه حد قادر به استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای فراهم شده مربوط به آن در دانشکده کشاورزی هستند فلذا این امر به عنوان مسئله ای برای محقق مطرح است که در این تحقیق محقق درصدد یافتن پاسخ مناسبی برای آن است و در همین راستا سوالی که مطرح است این است که :آیا استقرار فناوری اطلاعاتی در دانشکده های دانشگاه ارومیه در افزایش رضایت مندی دانشجویان تاثیر گذار بوده است؟  برای پاسخ دادن به این سوال دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه : 79

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***