دانلود پایان نامه :بررسی رابطه کمال گرایی و بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : تشکیلات و روش ها

عنوان : بررسی رابطه کمال گرایی و  بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته مدیریت دولتی
گرایش: تشکیلات و روش ها

موضوع:
بررسی رابطه کمال گرایی و  بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان).

استاد راهنما:
محمدعلی نشاط
استاد مشاور:
دکتر محمد ضیاءالدینی

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عناوین    صفحه
فصل اول: طرح مسأله
مقدمه    3
1-1- عنوان تحقیق    4
1-2-  بیان مسأله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق     7
1-5- قلمرو تحقیق    8
1-5-1- فلمرو مکانی    8
1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق    8
1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق    8
1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
1-6-1- تعاریف نظری واژه ها    8
1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها    9
1-7- نوع متغیرها    10
خلاصه    10
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه    12
2-1- بخش اول: کمال گرایی    13
2-1-1- تیپ کمال گرا     13
2-1-2- چگونه به وجود آمدن شخصیت کمال گرا     15
2-1-3- ابعاد کمال گرایی     16
2-1-4- نظریه های کمال گرایی     16
2-1-4-1- نظریه پرلز    16

2-1-4-2- نظریه آدلر    17
2-1-4-3- نظریه بلات     17
2-1-5- ویژگی های افراد کمال گرا     18
2-1-5-1- جنبه های منفی کمال گرایان    18
2-1-5-2- جنبه های مثبت کمال گرایان     18
2-1-5-3- درس های سخت    19
2-1-5-4- تصمیم گیری    20
2-1-6- علل کمال گرایی     20
2-1-7- انواع کمال گرایی    21
2-1-7-1- کمال گرایی مثبت و منفی    21
2-1-7-2- کمال گرایی بهنجار و نا بهنجار    21
2-1-7-3- کمال گرایی چند بعدی    22
2-1-8- درمان کمال گرایی    22
2-2- بخش دوم: بهداشت روان    24
2-2-1- تعریف بهداشت روانی     24
2-2-2-تاریخچه بهداشت روان در ایران     25
2-2-3- دیدگاه های بهداشت روانی     26
2-2-4- اصول بهداشت روانی     29
2-2-5- اهداف بهداشت روان     29
2-2-6- پیامدهای  بهداشت روانی    30
2-2-7- معیارهای بهداشت روان     31
2-2-8- عوامل موثر بر بهداشت روان    33
2-3- بخش سوم: عزت نفس سازمانی    34
2-3-1- تعاریف عزت نفس سازمانی     34
2-3-2- نظریه عزت نفس سازمانی     37
2-3-3- عوامل سازمانی مؤثر در ارتقاء عزت نفس    40
2-3-4- ویژگی‎های شخصی كه عزت نفس بالا دارد    41

2-3-5- خصیصه های مرتبط با عزت نفس سازمانی    42
2-3-6- ابعاد عزت نفس سازمانی    43
2-4- بخش چهارم: بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق    43
2-4-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    43
2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    44
2-4-3- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    45
2-4-4- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    46
2-4-5- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47
2-4-6- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47
2-5- بخش پنجم: بررسی چارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق    48
2-5-1- چارچوب نظری تحقیق    48
2-5-2-  مدل مفهومی تحقیق    49
2-5-3-   فرضیه‏های تحقیق:    49
خلاصه    50
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه    52
3-1- روش طرح و تحقیق    52
3-2- فرآیند تحقیق    52
3-3- جامعه آماری    52
3-4- حجم نمونه    53
3-4- ابزار گردآوری داده ها    53
3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش     53
3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها    54
خلاصه    55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدّمه    57
4-1- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق    57
4-2- آزمون کلموگروف – اسمیرنف     57
4-3- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیر های تحقیق     58
4-3-1- آزمون t  تک نمونه ای برای متغیر های تحقیق    59
4-4- روش الگویابی معادلات ساختاری     59
4-4-1- الگوی اندازه گیری    59
4-4-1-1- سنجش بارعاملی    59
4-4-1-2- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی    60
4-4-1-3- روایی همگرا    60
4-4-1-4- روایی  واگرا    61
4-4-2- برازش مدل ساختاری    62
4-4-2-1- ضرایب معناداری Z     62
4-4-2-2- معیارR2 یا R Squares    64
4-4-2-3- معیار اندازه تاثیر(f2)    65
4-4-2-4- معیارQ2(Stone-Geisser Criterion)    65
4-5- فرضیه های پژوهش    66
خلاصه    67
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و بررسی    67
مقدمه    69
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق    69
5-2- بحث و نتیجه گیری    70
5-3- محدودیت ها    71
5-4- پیشنهادها    71
5-4-1- پیشنهاد های حاصل از نتایج تحقیق    71
5-4-2- پیشنهادهایی برای محققین آتی    71
خلاصه    72
پیوست ها    75
منابع    89

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کمال گرایی و  بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان) می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان)  به تعداد 125تشکیل می دهند که با توجه به فرمول کوکران 95نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گردید. در این تحقیق از سه پرسشنامه کمال گرایی، بهداشت روان و عزت نفس سازمانی استفاده گردیده است. روایی این پرسشنامه ها به ترتیب (84/0)، (92/0) و (959/0) و پایایی آن به ترتیب (87/0)، (94/0) و (898/0) بدست آمد. بررسی آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و t و از طریق نرم افزار spss و pls استفاده گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی و بهداشت روان رابطه معنی دار وجود دارد، بین کمال گرایی و عزت نفس سازمانی رابطه وجود دارد، بین عزت نفس سازمانی و بهداشت روانی رابطه معنی دار وجود ندارد بنابراین بین کمال گرایی و بهداشت روان به طور غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی عزت نفس سازمانی رابطه وجود ندارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***