دانلود پایان نامه : بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران

دانشکده اقتصاد و مدیریت
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان:
بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران
استاد راهنما:
آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی
استاد مشاور:
آقای دکتر محمد علی نعمتی

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران مدارس راهنمایی شهر مشهد می‌باشد به این منظور، کلیه مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی مشهد به عنوان جامعه آماری (435 نفر مدیر،953 نفر معاون) 1388N= در نظر گرفته شد تعداد 200 نفر (حجم نمونه N=200 نفر) از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. سرانجام برای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های هوش معنوی كینگ (2008)، پرسش نامه اخلاق حرفه ایی و اثر بخشی میان نمونه مورد نظر توزیع شد و از طریق نرم افزار Lisrel & spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از طریق آزمون معادلات ساختاری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن بود که بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که عامل اخلاق حرفه ای تأثیر مثبت 0.39 و معنا دار 11.02 و عامل هوش معنوی نیز تأثیر مثبت 0.65 و معنا دار 12.52 با اثر بخشی دارد. همچنین یافته های حاصل از مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد نیز نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان ابعاد اخلاق حرفه ای (فعالیت گروهی، صداقت رفتاری، رفتار حرفه ای، مسئولیت حرفه ای، تعهد علمی، مسئولیت مالی) و هوش معنوی (تفکر انتقادی، تولید معنای شخصی، توسعه آگاهی و آگاهی) با اثر بخشی می‌باشد.
فهرست مطالب
عنوان…………………………………. صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه 2
2-1.بیان مسئله 3
3-1.اهمیت و ضرورت تحقیق 14
4-1.اهداف تحقیق: 16
1-4-1.اهداف اصلی: 16
2-4-1. اهداف فرعی: 16
5-1.سؤالات تحقیق. 17
1-5-1.سؤال اصلی: 17
2-5-1.سؤال‌های فرعی: 17
6-1.تعاریف متغیرها تحقیق 18
1-6-1 .تعاریف مفهومی: 18
7-1.خلاصه فصل 23
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2. مقدمه 25
2-2.بخش اول:چهارچوب نظری 25
1-2-2.هوش معنوی 25
1-1-2-2.تعریف هوش 25
2-1-2-2. معنویت 26
3-1-2-2. هوش معنوی 28
4-1-2-2.هوش معنوی و مؤلفه های آن 29
5-1-2-2. نقش عصب شناسی در هوش معنوی 35
6-1-2-2. دیدگاه های مؤلفان مختلف درباره هوش معنوی 36
7-1-2-2.رشد هوش معنوی 41
8-1-2-2.هوش معنوی و سلامت روانی 43
9-1-2-2.مؤلفه های هوش معنوی در اسلام 44
10-1-2-2.مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر 46
11-1-2-2.خلاصه تعاریف 48
2-2-2.اخلاق حرفه ای 49
1-2-2-2.مقدمه 49
2-2-2-2.تعریف اخلاق 50
3-2-2-2..معانی و کاربردهای اخلاق 53
4-2-2-2.مفهوم اخلاق اداری 54
5-2-2-2.اخلاق و اخلاق کار 55
6-2-2-2.تعریف حرفه 57
7-2-2-2.تعریف اخلاق حرفه ای 59
8-2-2-2.اهمیت اخلاق حرفه ای در سازمان: 60
9-2-2-2.پیشینه مباحث اخلاقی 62
10-2-2-2.اصول پنج‌گانه اخلاق رهبری 64
11-2-2-2.توسعه اخلاق سازمانی 66
11-2-2-2.موانع رشد اخلاق در سازمان‌ها 68
12-2-2-2.تئوری‌های اخلاق 71
3-2-2.اثربخشی 72
1-3-2-2.مفهوم اثربخشی 72
2-3-2-2.اثر بخشی فردی: 72
3-3-2-2.اثربخشی سازمانی 74
4-3-2-2 الگوهای رهبری اثربخش 77
3-2.بخش دوم:پیشینه تحقیق 79
1-3-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور 79
2-3-2.تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 83
4-2خلاصه فصل: 87
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3.مقدمه: 90
2-3.روش تحقیق: 90
3-3.جامعه آماری : 90
4-3.حجم نمونه و روش نمونه گیری 92
5-3-ابزار جمع آوری اطلاعات: 92
6-3. روایی و پایایی ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات 94
7-3.روش تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده 95
8-3.خلاصه فصل: 95
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه 97
4-2. بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان تحقیق 98
4-2-1. توصیف داده ها: 98
4-2-1-1. سن مدیران مورد مطالعه 98
4-2-1-2. میزان سابقه کاری مدیران 99
4-2-1-3. نوع مدرسه 101
4-2-1-4. میزان تحصیلات مدیران 102
4-2-1-5. سن معاونین مورد مطالعه 103
4-2-1-6. میزان سابقه کاری معاونین 104
4-2-1-7. میزان تحصیلات معاونین 106
4-3. بررسی وضعیت متغیر اثربخشی تحقیق در نمونه مورد مطالعه 109
4-3-1. وضعیت انعطاف پذیری معاونین مدارس مورد مطالعه چگونه است؟ 110
4-3-2. وضعیت روابط انسانی موجود در معاونین مدارس مورد مطالعه چگونه است؟ 111
4-3-. وضعیت کار گروهی در میان معاونین مدارس مورد مطالعه چگونه است؟ 112
4-4. تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق 114
4-4-1. نیکویی برازش مدل 115
4-4-2. تحلیل عاملی مرحله اول سازه هوش معنوی 118
4-4-3. تحلیل عاملی مرحله دوم سازه هوش معنوی 121
4-4-4. تحلیل عاملی مرحله اول سازه اثر بخشی معاونین 124
4-4-5. تحلیل عاملی مرحله دوم سازه اثر بخشی 127
4-4-6. تحلیل عاملی مرحله اول سازه اخلاق حرفه ای 130
4-4-7. تحلیل عاملی مرحله دوم سازه اخلاق حرفه ای 134
4-4-8. آزمون فرضیه های تحقیق توسط تحلیل مسیر (تحلیل عاملی مدل ساختاری) 137
8-4.خلاصه فصل: 144
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5.مقدمه 146
2-5.تفسیر نتایج و یافته های پژوهش 148
1-2-5.سؤالات اصلی: 148
2-2-5.سؤالات فرعی: 150
3-5.تفسیر نتایج سؤالات پژوهشی 152
4-5.محدودیت‌های پژوهش 160
5-5.پیشنهادات کاربردی 160
6-5.پیشنهادات پژوهشی 161
منابع 162
پیوست 171

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :212

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***