دانلود پایان نامه : بررسی رابطه احساس بی هنجاری -آنومی- با امکان کنش ارتباطی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : بررسی رابطه احساس بی هنجاری -آنومی- با امکان کنش ارتباطی

عنوان طرح به فارسی:بررسی رابطه احساس بی هنجاری -آنومی- با امکان کنش ارتباطی

استاد راهنما: آقای دکتر ابوتراب طالبی

استاد مشاور: خانم دکتر سعیده امینی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس بی­هنجاری و امکان کنش ارتباطی صورت گرفت. بدین منظور با نظر به نظریه­پردازان سنت فکری آنومی و فشار ساختاری از دورکیم تا مسنر و روزنفلد و تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین نظریه کنش ارتباطی از یورگن هابرماس، مدلی نظری طراحی شد که مطابق با آن احساس بی­هنجاری و ابعاد آن یعنی بی­معنایی و بی­اعتمادی، بی­قدرتی و بت­وارگی پول در تعامل با یکدیگر بر امکان کنش ارتباطی اثرگذارند. با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای در شهروندان بالای 18 سال شهر مشهد 400 نفر به­عنوان نمونه، پرسشنامه کتبی را که متشکل از گویه­های امکان کنش ارتباطی و احساس بی­هنجاری و اطلاعات زمینه­ای بود؛ تکمیل کردند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که هر سه بعد احساس بی­هنجاری با امکان کنش ارتباطی و نمره کلی احساس بی­هنجاری با متغیر وابسته دارای همبستگی منفی و معنادار است. در بین متغیرهای زمینه­ای تنها تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با امکان کنش ارتباطی نشان داد. مدل نهایی پژوهش با کمک ضرایب رگرسیون نشان داد که دو بعد بی­معنایی و بی­اعتمادی و همچنین بی­قدرتی مستقیماً امکان کنش ارتباطی را تبیین نمی­کنند بلکه به­صورت غیر مستقیم از طریق بت­وارگی پول تبیین­کننده­ی امکان کنش ارتباطی­اند. نتایج با نظر به پژوهش­های پیشین و نظریه­های این حیطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1- طرح مسئله    3
1-2- ضرورت و اهمیت موضوع    4
1-3- پرسش‌های پژوهش    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- پیشینه پژوهش    6
1-5-1- پیشینه داخلی پژوهش های مرتبط با کنش ارتباطی    6
1-5-2- پیشینه خارجی پژوهش های مرتبط با کنش ارتباطی    8
1-5-3- پیشینه ی مرتبط با بی‏هنجاری    13
1-5-4- جمع بندی پیشینه تحقیق    27
فصل دوم: مبانی نظری    29
2-1- نظریه‏ی کنش‏ارتباطی    30
2-2- نظریه‏ی بی‏هنجاری یا آنومی    37
2-4- چارچوب نظری    47
2-5- فرضیات    55
فصل سوم: روش پژوهش    56
3-1- مقدمه    57

3-2- روش تحقیق    57
3-3- معرفی ابزار جمع آوری اطلاعات    58
3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات    59
3-5- واحد تحلیل    59
3-6- جمعیت آماری    59
3-7- شیوه نمونه‌گیری    60
3-8- تعیین حجم نمونه    61
3-10- روش‏های آماری تحلیل داده‏ها    62
3-11- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    63
3-9- تعیین اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری    68
3-9-1- پایایی (قابلیت اعتماد)    68
3-9-2- اعتبار (روایی)    69
فصل چهارم    71
تجزیه و تحلیل یافته ها    71
4-1- مقدمه    72
4-2- آماره های توصیفی    72
4-3- آماره های توصیفی احساس بی‏هنجاری    73
4-4- توصیف متغیر وابسته پژوهش    87

4-5- آزمون فرضیه های پژوهش    96
4-6- ضرایب رگرسیون برای بررسی اثرابعاد احساس بی هنجاری بر امکان کنش ارتباطی    100
فصل پنجم: جمع بندی    103
و نتیجه گیری    103
5-1- مقدمه    104
5-2- تبیین یافته های توصیفی    104
5-3- یافته های استنباطی    105
5-3-1- تبیین فرضیه اصلی    105
5-3-2- تبیین فرضیات فرعی    106
5-4- تبیین مدل پژوهش و نظام فرضیات    108
5-5- پیشنهادات    112
5-5-1- پیشنهادات راهبردی    112
5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی    112
منابع و مآخذ    114
پیوست ها    121

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***