دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

      واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن

در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

استاد راهنما:

دکتر محمّدحسن محمّدی مظفّر

استاد مشاور:

دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله

سال تحصیلی 1395-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده                                                                                  1

مقدمه                                                                                  2

1 – بیان مسئله تحقیق                                                          3

2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            6

3 – اهداف تحقیق                                                           6

4 – پرسش های تحقیق                                                             7

5 – فرضیه های تحقیق                                                            7

6 – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    8

7 – روش تحقیق                                                              13

8 – ساختار تحقیق                                                          13

9 – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق                                             14

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق                                                                                 15

1-1 جرم انگاری                                                             17

1-1-1 اقسام جرم انگاری                                                18

1-1-2 معیارهای جرم انگاری                                           18

1- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason)                   19

2- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance)             19

3- معیار ممانعت از ضرر(Harm Principle)                        20

4- معیار پالایش(Filtering)                                           21

1-1-3 آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه        22

1-1-3-1 جرم انگاری انحرافات                                        22

1-1-3-2 تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی                    23

1-2 جرم                                                                 24

1-2-1 تمایز میان جرم و انحراف                                     25

1-2-2تقسیم بندی انواع انحرافات                                           27

1-3 جرایم منافی عفّت                                                            28

1-3-1 غرایز جنسی                                                   28

1-3-2 انحرافات جنسی                                                     30

1-3-3 انواع انحرافات جنسی                                           30

1-4 گوشی هوشمند                                                            32

فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند                    33

2-1 مشكلات تقنینی                                                          34

2-1-1 حقوق جزا                                                      34

2-1-1-1 حقوق كیفری ماهوی                                      36

2-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی و  اختصاصی         37

2-1-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی         37

1 – تعریف                                   37

2 – ماهیت                                   38

3 – ركن مادی (فعل مرتكب)                  38

4 – حدود مسئولیت كیفری                     39

2-1-1-1-1-2 مسائل حقوق جزای اختصاصی              40

2-1-1-1-2 چالش های حقوقی جزای ماهوی                     43

2-1-1-2 حقوق كیفری شكلی                                       44

2-1-2 مسائل و مشكلات آئین دادرسی كیفری                                45

2-1-2-1 تحقیقات مقدماتی                                       45

2-1-2-2 تفتیش و ضبط داده ها                                         46

2-1-2-3 جمع آوری، ذخیره و ارائه ی ادله ی اثبات                  48

2-2 راهكارهای مبارزه                                                         50

2-3 حقوق كیفری ایران                                                          54

2-4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند        57

2-4-1 عنصر قانونی                                                        59

2-4-2 عنصر مادی و صور مختلف تحقق بزه                                  59

الف: جرایم دسته اول                                              60

ب: جرایم دسته دوم                                                 61

ج: جرایم دسته سوم                                                 61

2-4-3 عنصر روانی                                                   68

2-4-4 ضمانت اجرا                                                   69

2-4-5 كیفیت مشدده                                                        72

2-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا                                                73

2-4-7 معاونت در جرم                                                     73

2-4-8 شروع به جرم                                                        74

2-4-9 كیفیات مخففه                                                      74

2-4-10 اعمال تعلیق و آزادی مشروط                                        75

2-5 تجاوز به حریم خصوصی                                                     75

2-5-1 عنصر قانونی                                                        76

2-5-2 ركن مادی                                                      76

2-5-3 عنصر روانی                                                   80

2-5-4 ضمانت اجرا                                                   81

فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت                                                                                         82

3-1 گسترش تدابیر امنیتی                                                     83

3-1-1 تعریف تدابیر امنیتی                                           84

3-1-2 تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبكه ای                            85

3-2 مسائل علوم جنایی                                                  89

3-2-1 پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی                                                89

1- تدابیر امنیتی اختیاری برای كاربران                                       90

2- اجرای تدابیر امنیتی                                                           91

3- آموزش و ارعاب مرتكبین بالقوه                                             92

3-2-2 بزه دیده شناسی                                                   93

3-3 پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی                      96

3-3-1 روش های پیشگیری وضعی                                           97

3-3-1-1 پیشگیری بزه دیدگی جنسی                                    97

3-3-1-1-1 ماهیت جرایم بدون بزه دیده                     97

3-3-1-1-2 نقش بزه دیده در وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی        99

3-3-1-2 استفاده از ظرفیت های اخلاقی با هدف پیشگیری از بزه دیدگیِ جنسی       100

3-3-1-2-1 بررسی نقش رعایت حجاب شرعی در پیشگیری از بزه دیدگی جنسی  101

3-3-1-2-2 آموزه های قرآن كریم در مورد حجاب زنان                101

3-3-2 پیشگیری جامعه مدار با اتكاء به شناخت ویژگی های اجتماعی         103

3-3-2-1 تجویز آموزش و تربیت جنسی در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی         107

3-3-2-1-1 ماهیت برنامه های آموزشی – تربیتی جنسی                108

3-3-2-1-2 ضرورت اِعمال برنامه های آموزشی و تربیتی جنسی        109

3-3-2-1-3 موضوعات و مصادیق آموزش جنسی           111

3-3-2-1-3-1 شناخت عملكرد دستگاه تناسلی و علایم بلوغ جسمی و بازتاب روانی آن                          111

الف: در جنس موافق                             111

ب: در جنس مخالف                         113

3-3-2-1-3-2 آموزش نحوه شكل گیریِ آمیزش جنسی         114

3-3-2-1-3-3 تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم  115

3-3-2-2 تسهیل و تشویق ازدواج در ابعاد مختلف                             115

3-3-2-2-1 نقش پیشگیرانه ازدواج دائم                                   115

3-3-2-2-2 نقش پیشگیرانه ازدواج موقت                            117

3-3-2-2-2-1 اهداف متعه یا ازدواج موقت با توجه به ضرورت های اجتماعی      117

3-3-2-2-2-2 ملاحظات اجتماعی و ازدواج موقت             119

3-3-2-2-2-3 روش های بهره گیری از نقش پیشگیرانه ازدواج موقت         122

3-4 پیشگیرانه بودن اشتغال و مبارزه با بیکاری در اسلام                                    124

3-5 تأمین اجتماعى مناسب                                                      126

3-6 درمان از طریق هیپنوتیزم (تلقین در خواب مصنوعی)                                127

3-6-1 تاریخچه استفاده درمانی از هیپنوتیزم                                 128

3-6-2 درمان از طریق گفتگوی آزاد                                         129

نتیجه گیری                                                                          131

پیشنهادها                                                                            134

منابع                                                                                  137

 

چکیده:

در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ 21 شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غیر ملموس بودن آنها در مقایسه با جرایم منافی عفّت كلاسیك، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و بررسی چگونگی برخورد و پیشگیری از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ایران از كشورهایی محسوب می گردد كه با تأخیر، در زمینه جرم انگاری جرایم محیط سایبر اقدام نمود و در این زمینه تا رسیدن به جایگاه مناسب، مسیری طولانی را باید سپری نماید. البته در این زمینه اقدامات مجدّانه ای انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانین و آموزش افراد و با توجّه به زمینه های مذهبی و فرهنگی كشور ایران، در آینده ای نزدیك شاهد نتایج قابل قبولی خواهیم بود.

 

واژگان کلیدی:

جرم انگاری، گوشی های هوشمند، جرایم منافی عفّت، مجازات، قوانین موضوعه

 

مقدّمه

بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گیدنز، 1383: 153)

موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاری، 1380: 280 – 281)

در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد.

برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، 379: 31 – 36 و خاوری، 1384، 1: 266)

ولی با بررسی نگارش های مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.

 

1- بیان مسأله تحقیق

عصر حاضر را باید عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات (Information technology = IT) دانست و باید پذیرفت که این تکنولوژی وارد اجتماع و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و در واقع جزئی لاینفک از زندگی امروز ما را تشکیل می دهد و توانسته است در بسیاری مواقع به استفاده کنندگان خویش سود رسانیده و علاوه بر افزایش سرعت، توانسته است بسیاری از هزینه های جاری را کاهش دهد.

در چند سال اخیر علم نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی نموده است و قابل مقایسه با قبل نیست و آنچه امروزه با آن مواجه هستیم چیزی ورای تصوّر افراد عادی است كه شاید تنها در آثار تخیلی با چنین مواردی مواجه بودیم. یکی از تکنولوژی هایی که در چند ده سال اخیر بسیار مورد توجّه و استفاده عموم و آحاد مردم قرار گرفته است، تلفن بوده است. تلفن در آغاز بصورت ابتدایی و تنها برای انتقال صوت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی به مرور بر امکانات آن افزوده گشت و قابلیت حمل را دارا شد. در ابتدا که تلفن همراه وارد بازار عرضه و تقاضا گردید به دلیل قیمت بالای آن، تنها گروه کمی قادر به تهیه آن بودند لیکن به مرور و با پیشرفت تکنولوژی و با تعدیل قیمت آن و ازدیاد آن قانون گذار با جرائمی همچون مزاحمت های تلفنی یا شنود غیر قانونی مواجه گردید و اقدام به جرم انگاری و مجازات مرتکبین نمود. پس از مدّتی شرکت های تولید کننده، توانایی ضبط و پخش صوت را به آن افزودند؛ ولی پیشرفت در این زمینه به همین نقطه ختم نشد بلکه پس از چندی امکان ضبط و پخش تصاویر نیز به آن اضافه شد و حتّی کیفیت دوربین های موجود در گوشی های همراه به دوربین های حرفه ای نزدیک شد. جالب است بدانید كه طبق مدارك و شواهد موجود، اولین فیلم بلند تاریخ سینمای جهان كه با دوربین یك گوشی (مدل NOKIA N8) ساخته شد، فیلمی بوده است با نام Olive (زیتون) كه در سال 1390 توسّط كارگردانی ایرانی به نام هومن خلیلی در آمریكا كلید خورد. (سرویس خبری سایت تخصصی اطلاعات موبایل بازیابی شده در تاریخ 17/09/1390 ساعت 15:42 به آدرس: www.gsm.ir/news/show/8376) در ادامه قابلیت نصب انواع نرم افزار و در نهایت قابلیت انتقال اقسام مختلف داده ها و اطلاعات را بصورت بی سیم در خود گنجانید. بطور دقیق تر، در زمان کوتاهی تکنولوژی های جدیدی مانند دوربین و بلوتوث وارد این عرصه گردید و شاهد جرائمی جدید در این حوزه بودیم؛ لیکن به دلیل سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی و با توجّه به عدم نگارش قانون جامعی در این زمینه، با تکنولوژی روزآمدتری به نام گوشی های هوشمند (smartphone) مواجه هستیم. گوشی هایی با دوربین هایی با کیفیت، حافظه های چند گیگابایتی و قابل ارتقا، قدرت و توانایی های در اندازه رایانه و امکانات ارتباطی بی سیم مخابراتی که با توجّه به قیمت های قابل خرید و امکانات بالای خود، می توانند در دسترس بسیاری از مجرمین تازه کار یا باسابقه قرار گیرند. امکان ارتباط و انتقال داده ها بصورت بی سیم در ابتدا برای چند سانتی متر مقدور بود اما با گذشت زمان این فناوری نیز پیشرفت کرد و با اتصال به محیط مجازی اینترنت، در حال حاضر این توانایی جدید حد و مرزی برای خود نمی شناسد.

یک فرد در آن واحد می تواند درون گوشی خود یک کتابخانه تخصصی برای مطالعه داشته باشد، فیلم یک کنسرت (concert) را ببیند یا حتّی اقدام به کسب و کار در فضای مجازی اینترنت با سایر کشورها بنماید! امّا متأسفانه این گوشی های جدید هوشمند (SmartPhone) همچون اسلاف خود به موازات استفاده های مطلوب خویش، موجب نگرانی های بسیاری نیز شده اند؛ زیرا همانگونه که می توان از امکانات فراوان آنها در راه صحیح بهره برداری نمود، ممکن است این امکانات از سوی یک فرد برای انجام یک رفتار ضد اجتماعی و تسهیل در انجام یک جرم مورد استفاده قرار گیرد.

فرض مذکور در حال حاضر از یک نظر فراتر رفته است و در عمل، قضات در بسیاری از موارد با جرائمی روبرو می شوند که از طریق این تکنولوژی جدید بوقوع پیوسته است و کاملا با شکل و سیاق سنّتی و بدوی خویش متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست؛ زیرا اولاً قدرت و توانایی ایجاد صدمه در آن بسیار رشد نموده است و ثانیاً در برخی مواقع با جرایمی مواجه می شویم که هر روز بر وسعت آن افزوده می شود و درواقع استمراری همیشگی دارد و قابل توقف نیست. مثلاً تصویری نامأنوس از فردی نامحرم، به دلایل و طرق مختلف به دست مجرم می رسد و او نیز آن را از راه های گوناگون مثل: اینترنت، شبکه های گفتگوی مجازی، بلوتوث و غیره به اشتراک می نهد و سایر افراد نیز پس از دریافت، آگاهانه یا غیر آگاهانه آن را دوباره منتشر می کنند و درواقع امکان توقّفی برای آن، چندان محتمّل نیست!

همچنین تعاریف سنّتی و کلاسیک پیشین، توان کافی برای توصیف جرائم مذکور را ندارند؛ زیرا جرائم ارتکابی از این طریق، در عین داشتن شباهت به شکل سنّتی خود، تفاوت های عمده ای نیز با آن دارند و لذا از لحاظ چگونگی کشف و اثبات نیز شرایط ویژه ای را طلب می کنند.

جرائم منافی عفّت در جامعه و در میان سایر جرائم ارتکابی دارای جایگاه ویژه ای می باشد. اینگونه جرائم در بیشتر موارد به دلیل آمیختگی تنگاتنگ با آبروی افراد، از دیگران مخفی می گردد و تنها شمار اندکی از اینگونه جرائم به دادگاه ها و محاکم قضایی راه می یابند و آمار دقیقی از نسبت جرایمی كه اعلام می شود در مقایسه با جرایمی كه واقع شده است وجود ندارد. همینطور به فرض طرح دعوی در محاکم قضایی، به دلیل مشکل بودن اثبات آن ها از طریق ادله شرعی و قانونی، متّهم در بسیاری مواقع با حکم منع تعقیب مواجه خواهد گردید. (اجلالی، 1381: 110-127)

دلایل متفاوتی نیز برای سخت گیری زائدالوصف قانون گذار برای راه های اثبات این جرائم ذکر شده است تا جایی که برخی آنچنان به دید انکار به این قضیه می نگرند که پنداشته اند این سختگیری از آن جهت بوده است که اسلام خواسته است اینگونه جرائم تا جای ممکن اثبات نشود و دلایلی را نیز برای این عقیده خویش ذکر می نمایند که بسیار قابل تأمّل است.(حدادزاده نیری، 1388: 117) مانند آیه 12 سوره مبارکه حجرات که در بخشی از آن خداوند با لحنی آمرانه خطاب به مؤمنان می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا …» که تأکید گروه مذکور در آیه فوق بر واژه «لَا تَجَسَّسُوا» می باشد. همچنین روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است مانند روایت جوانی که نزد امیرالمؤمنین علی(ع) اعتراف به لواط کرد و ایشان او را منع می نمود که با کمی تفاوت در الفاظ در کتب فروع كافى، عین الحیاة، ثمرات الانوار و منهاج الدموع آمده است. لیکن مشهور چنین است که این سختگیری نشانه احترام بسیار به شخصیت افراد می باشد تا کسی نتواند بدون دلایل کافی دیگران را متّهم نموده و محکوم نماید تا از این رهگذر آسایش و امنیت در اجتماع حاکم گردد.(حرّ العاملی، 1374، 28: 162)

به هر ترتیب این تحقیق قصد دارد تا جرائم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند را از جهات مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دهد تا پس از بررسی هایی که انجام می گردد و با توجّه به نتایج به دست آمده، به پرسش های مطروحه در این زمینه، پاسخ هایی متناسب و درخور شأن خواننده ارجمند ارئه نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 171

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***