دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی واحد تهران مرکز

مجتمع دانشگاهی ولیعصر

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

 گرایش صنعتی و سازمانی

عنوان:

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی

(بانک تجارت تهران)

استاد راهنما:

دکترغلامرضا محمودی

 

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده

دانشمندان با مطرح ساختن پژوهشهایی که در زمینه مغز و رفتار انجام شده است، نشان دادند که هوش دیگری به غیر از  بهره هوشی  وجود دارد که در موفقیت و در زندگی افراد نقش دارد.

هوش هیجانی می تواند در ایجاد محیط پویا، موجبات سلامت روانی را فراهم آورده و یادگیری همراه با لذت و شادی، ارتباط مطلوب اجتماعی با کنترل احساسات و هیجانات تسهیل نماید.

اهداف تحقیق

تعیین رابطه میان  هوش هیجانی)خودآگاهی _خود مدیریتی _ آگاهی اجتماعی _مدیریت رابطه) و خلاقیت در کارکنان بخش مدیریت منابع انسانی ((بانک تجارت تهران))

در پژوهش حاضر هوش هیجانی با استفاده از آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز و خلاقیت با استفاده از پرسشنامه دکتر عابدی اندازه گیری شد. این پژوهش در زمره پژوهشهای همبستگی قرار دارد. جامعه آماری در این پژوهش متشکل از کارکنان مدیریت منابع انسانی باک تجارت  تهران (244 نفر)می باشد. نمونه مورد نظر در این پژوهش با توجه به حجم جامعه 182 نفر می باشند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.جهت روایی نیز از روش روایی محتوایی استفاده شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات و … می‌پردازد؛ مورد بررسی قرار می گیرد. سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور بررسی رابطه میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران) از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

مهم ترین نتایج حاصل از یافته های پژوهش و فرضیه های تحقیق به صورت زیر است:

– میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران) رابطه معنادار  وجود دارد. بنابراین می توان اذعان داشت که کارکنانی که دارای هوش هیجانی بالاتر می باشند، دارای سطوح بالاتری از خلاقیت می باشند.

– میان مولفه مدیریت رابطه هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران) رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین کارکنانی که دارای مولفه مدیریت رابطه هوش هیجانی بالاتر می باشند، دارای سطوح بالاتری از خلاقیت می باشند.

– میان مولفه خود آگاهی هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران) رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین کارکنانی که دارای مولفه خود آگاهی هوش هیجانی بالاتر می باشند، دارای سطوح بالاتری از خلاقیت می باشند.

– میان مولفه خود مدیریتی هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران) رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین کارکنانی که دارای مولفه خود مدیریتی هوش هیجانی بالاتر می باشند، دارای سطوح بالاتری از خلاقیت می باشند.

– میان مولفه آگاهی اجتماعی هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران) رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین کارکنانی که دارای مولفه آگاهی اجتماعی هوش هیجانی بالاتر می باشند، دارای سطوح بالاتری از خلاقیت می باشند.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بیان مساله.. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:.. 4

1-5 اهداف تحقیق.. 4

1-6 سوالات تحقیق.. 5

1-7 فرضیه‏های تحقیق:.. 5

1-8 مدل تحلیلی تحقیق.. 7

1-9   قلمرو تحقیق:.. 7

1-9-1 مكان تحقیق:.. 7

1-9-2 قلمرو موضوعی:.. 7

1-9-3  قلمرو زمانی :.. 8

1-10 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):.. 8

فصل دوم – ادبیات تحقیق 9

2-1 مقدمه.. 10

2-2 هوش هیجانی.. 10

2-2-1 هوش.. 10

2-2-2 هیجان.. 11

2-2-3 هوش هیجانی.. 14

2-2-4 اهمیت هوش هیجانی.. 16

2-2-5 رویکردهای هوش هیجانی.. 17

2-2-5-1 رویکرد توانایی.. 17

2-2-5-2 رویکرد ترکیبی.. 17

2-2-6 مدلها و مقیاسهای هوش هیجانی.. 17

2-2-6-1 هوش هیجانی مایر و سالووی.. 17

2-2-6-2 هوش هیجانی بار_ان.. 21

2-2-6-3 هوش هیجانی گلمن.. 23

2-2-6-4 هوش هیجانی صفت:.. 24

2-2-6-5 دیگر مقیاسهای هوش هیجانی.. 24

2-2-6-5-1 مقیاس خودسنجی اسکات (SSRI). 24

2-2-6-5-2 مقیاس خصیصه های فرا خلقی (TMMS). 25

2-2-6-5-3 هوش هیجانی شات.. 25

2-2-6-5-4 مقیاس سطوح هیجانیLEIS 26

2-2-6-5-5 مقیاس الکسی تیمیای تورنتو TAS-20.. 27

2-2-7 هوش هیجانی از نظر عصبی – زیستی (فیزیولوژی هوش هیجانی)   27

2-2-8 هوش هیجانی و هوش عمومی.. 29

2-2-9 هوش هیجانی و موفقیت (افراد دارای هوش هیجانی بالا).. 31

2-2-10 هوش هیجانی و جنسیت.. 33

2-2-11 هوش هیجانی در محیط کار.. 35

2-3 خلاقیت.. 37

2-3-1 درک ماهیت و منطق خلاقیت.. 37

2-3-2 مفهوم خلاقیت.. 38

2-3-3اهمیت خلاقیت.. 41

2-3-4 خلاقیت و دیدگاههای روانشناسی ، سازمانی.. 42

2-3-5 مکاتب خلاقیت.. 42

2-3-5-2 مکتب انسانگرایی.. 43

2-3-5-3 مکتب عصب شناسی.. 43

2-3-6 نظریه های خلاقیت.. 44

2-3-7 خلاقیت و نوآوری.. 46

2-3-8 ویژگیهای شخصیت خلاق.. 48

2-3-9  ویژگیهای مدیران خلاق.. 50

2-3-10 تکنیکهای توسعه خلاقیت.. 53

2-3-10-1 یورش فکری یا کنکاش مغزی.. 53

2-3-10-2 تکنیک گروه اسمی (گروهبندی گزینشی) 54

2-3-10-3 تکنیک شش کلاه فکری.. 54

2-3-10-4 تکنیک گروه اسمی.. 55

2-3-10-5 تکنیک دلفی.. 56

2-3-10-6 تکنیک TKG.. 56

2-3-11 مراحل تفکر خلاق.. 57

2-3-12 راهكارهای تقویت خلاقیت.. 57

2-3-13 عوامل خلاقیت.. 61

2-3-14 موانع سازمانی خلاقیت.. 63

2-3-15 فرایند بهبود خلاقیت.. 63

2-3-16 مفاهیم مرتبط با خلاقیت.. 65

2-3-16-1 حل مساله.. 65

2-3-16-2 کار آفرینی.. 65

2-3-16-3 هوش.. 65

2-3-16-4 هماهنگی هیجان و تفکر.. 68

2-3-17 خلاقیت در سازمان.. 69

2-4 پیشینه تحقیق.. 73

فصل سوم – روش تحقیق 75

3-1- مقدمه.. 76

3-2 روش تحقیق.. 76

3-3 متغیرهای تحقیق.. 79

3-4 جامعه آماری :.. 79

3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه:.. 79

3-6 روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 80

3-7-روایی و پایایی پرسشنامه.. 83

3-7-1  تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 83

3-7 -2 روایی ابزار اندازه گیری:.. 84

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 84

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات 86

4-1 مقدمه.. 87

4- 2 آمار توصیفی.. 87

4-2-1 جنسیت.. 88

4-2- 2 سطح تحصیلات.. 89

4-2- 3) سن.. 90

4-3 آزمون فرضیات پژوهش.. 92

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 99

5-1 مقدمه.. 100

5-2  بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون   101

5-3 یافته های تحقیق.. 103

5-4  محدودیت های تحقیق.. 104

5-5 پیشنهادات تحقیق.. 105

5-6 پیشنهادات به پژوهشگران آینده.. 109

منابع 110

منابع فارسی.. 111

منابع غیر فارسی.. 113

پیوست 114

 

فهرست جداول

شکل مدل تحلیلی………………………………. 7

جدول هوش ابعاد منشا………………………….. 9

جدول خانواده هیجان………………………….. 13

شکل تصویر مدور از مدل چهارشاخه ای هوش هیجانی مایر و سالووی 1997………………………………………….. 20

جدول شاخصهای EQ-I و مواردی که ارزیابی می کند……. 22

جدول چارچوب هوش هیجانی مدل چهارگانه گلمن………. 23

جدول سطوح حل مساله………………………….. 60

نمودار طرح تحقیق……………………………. 77

جدول سوالات پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز…. 80

جدول نحوه نمره دهی به سوالات 6،14،15،20،28 هوش هیجانی 81

جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت کارکنان……… 87

نمودار فراوانی مربوط به جنسیت کارکنان پاسخ دهنده.. 87

نمودار فراوانی مربوط به سطح تحصیلات کارکنان…….. 88

جدول توزیع فراوانی مربوط به سن کارکنان………… 88

نمودار فراوانی مربوط به سن کارکنان……………. 89

جدول آمار توصیفی خود آگاهی…………………… 89

جدول آمار توصیفی خود مدیریتی…………………. 90

جدول آمار توصیفی آگاهی اجتماعی……………….. 90

جدول آمار توصیفی احساس مدیریت رابطه…………… 91

جدول آزمون همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و خلاقیت.. 93

جدول آزمون همبستگی پیرسون بین مدیریت رابطه هوش هیجانی و خلاقیت 94

جدول آزمون همبستگی پیرسون بین خودآگاهی هوش هیجانی و خلاقیت    95

جدول آزمون همبستگی پیرسون بین خود مدیریتی و خلاقیت. 96

جدول آزمون همبستگی پیرسون بین آگاهی اجتماعی و خلاقیت 97

 

 

1-1 مقدمه

در این فصل ازتحقیق، محقق با توجه به موضوع ،به بیان مساله اصلی پژوهش وتشریح وبیان موضوع،ضرورت انجام تحقیق و سابقه تحقیقات ومطالعات انجام گرفته می پردازد وسپس فرضیه های تحقیق،اهداف اساسی از انجام تحقیق،روش تحقیق،روش های گردآوری اطلاعات ،نمونه و جامعه آماری،روش نمونه گیری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات به طور خلاصه بیان می شوند و در پایان اصطلاحات وواژه های تخصصی مطرح می گردند.

1-2 بیان مساله

از ویژگیهای بارز انسان و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه است. انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکر فارغ نبوده، با نیروی صحیح تصمیم گرفته است. او توانسته است به حل مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نائل شود. بنابراین تمام موفقیتها و پیشرفتهای انسان در گرو اندیشه بارور و پویاو موثر است. از پیچیده ترین و عالی ترین جلوه های اندیشه انسان تفکر خلاق است(حسینی، 1381؛ 13). شاید قدری شگفت انگیز باشد اما زندگی بدون خلاقیت مشکل و طاقت فرساست. اگر به کل زندگی نگاهی بیندازیم در خواهیم یافت که زندگی کنونی چقدر از نظر امکانات با گذشته تفاوت کرده است و به قول راجرز آدمی ذاتا خلاق متولد می شود و با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته نیست و به همین دلیل نیازمند به توجه، هدایت و تربیت است.

خلاقیت موضوع جالب توجه و بحث انگیزی است و همچنین مفاهیم چندی با خلاقیت مرتبط است که یکی از آنها هوش است. درباره مساله هوش و خلاقیت و رابطه آنها، مطالعات زیادی انجام گرفته است و نظریات گوناگونی ارائه شده است. در این زمینه دانشمندان با مطرح ساختن پژوهشهایی که در زمینه مغز و رفتار انجام شده است، نشان دادند که هوش دیگری به غیر از  بهره هوشی  وجود دارد که در موفقیت و در زندگی افراد نقش دارد. این نوع هوش که جنبه دیگری از هوشمندی را شامل می شود هوش هیجانی نام دارد. هوش هیجانی مهارتی است که دارنده آن می‌تواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی، تاثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریت روابط، به شیوه‌ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد.

از آنجا که تا به حال در سازمانها و به ویژه در بانک تجارت، به خلاقیت کارکنان توجه خاصی نشده است و همچنین از آنجا که موضوعات خلاقیت و هوش هیجانی، هر دو عامل پیشرفت افراد محسوب می شوند، در شخص برای تلاش و فعالیت ایجاد انگیزه می کنند و در پیشگیری از اختلالات روانی دخالت دارد که خود ضامن سلامتی و خوشبختی است. همچنین این  هیجانات هستند که در افکار اولویت ایجاد می کنند (منجر به وجود آمدن تفکرات خاصی می شوند)، حافظه را شکل می دهند، دیدگاههای مختلف حل مساله خلق می کنند و خلاقیت را سهولت می بخشند. با توجه به مطالب فوق و همچنین اهمیت خلاقیت در سازمانهای امروزی این پژوهش می خواهد دریابد که آیا بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران) رابطه وجود دارد؟ آیا میان مولفه های خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه با خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران) وجود دارد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***