دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : مدیریت منابع انسانی

عنوان : بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

رشته تحصیلی:  مدیریت دولتی
گرایش تحصیلی:  مدیریت منابع انسانی
مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:
بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

استاد راهنما: دکتر محمد صادق ضیایی
استاد مشاور: دکتر غلامرضا طالقانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فصل اول: كلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم
فصل اول: كلیات تحقیق
مقدمه                                                                                                                                                  7
مسئله اصلی تحقیق                                                                                                                               8
تشریح و بیان موضوع                                                                                                                          8
ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                                     9
پیشینه تحقیق                                                                                                                                     10
فرضیه های تحقیق                                                                                                                             13
مدل مفهومی تحقیق                                                                                                                          13
اهداف تحقیق                                                                                                                                   14
روش تحقیق                                                                                                                                     14
روشهای گردآوری اطلاعات                                                                                                            14
قلمرو زمانی تحقیق                                                                                                                           14
مكان تحقیق     15
جامعه آماری     15
نمونه آماری    15
روشهای نمونه گیری                                                                                                                         15
روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات    15
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح    15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول          18
مقدمه                                                                                                                                            18
بهره وری چیست؟             19
تعاریف مختلف از بهره وری             19
تاریخچه مفهوم بهره وری             20
بهره وری كاركنان دانشی             21
کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری              23
تاثیر متقابل بهره وری و كیفیت زندگی كاری             25
بهره وری به عنوان یك موضوع استراتژیك             25
بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت             26
ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری             26
چرخه بهره وری             34
شاخصهای بهره وری كدامند و چه ویژگیهایی دارند؟             37
چه مشكلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟             39
چه عواملی بر بهره وری موثرند؟             40
فرهنگ و بهره وری             40
پارادوكس فناوری اطلاعات و بهره وری             41
بهره وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی             41

بخش دوم        42
مقدمه            43
اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی            44
حلقه مفقوده            45
فلسفه آموزش: سنتی ، مدرن ، پست مدرن            47
مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی            48
رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها            49
توسعه منابع انسانی            49
آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا            50
همگام با توسعه جهانی            50
انواع فنون آموزش:            51
گروه اول: روشهایی كه منظور از آنها دادن اطلاعات است            51
گروه دوم : روشهای شبیه سازی            52
گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت            54
ارزشیابی آموزشی            56
فرایند ارزشیابی آموزش                         56
دلایل ارزشیابی آموزش            57
آیا راه حل مسئله، آموزش است؟            58
ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی            58
رویكردهای ارزشیابی آموزش            59
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی             60
دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی            61
دامنه آموزش الکترونیک             61
دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی            63
مزیت های آموزش الکترونیک            64
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد             64
مدل مفهومی تحقیق            65
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه          67
روش تحقیق          67
متغیرهای تحقیق             68
روشهای جمع‌آوری اطلاعات           69
روایی و پایایی پرسشنامه          69
جامعه و نمونه آماری          71
قلمرو مکانی تحقیق          71
قلمرو زمانی تحقیق          71
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه          72
روشهای نمونه‌گیری          72
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات          73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه      76
آمار توصیفی:      76
جنسیت       76
سطح تحصیلات          78              سن                                                                                                                                               79
میزان سابقه کار           80
آمار استنباطی:          81
آزمون همبستگی          82
T آزمون            82
آزمون دو جمله‌ای          84
آزمون تحلیل واریانس فریدمن          86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه       89
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمونT        90
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله‌ای         90
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن                                                  91
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وری         91
ارائه پیشنهادات       93
پیشنهادات برای تحقیقات آتی      93
منابع و مآخذ     94
ضمائم      98

مقدمه:
در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشكار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود. برخی از صاحبنظران نقل می كنند كه دانش بشری هر پنج سال یك بار دو برابر افزایش می یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد . پس چگونه می توان منابع انسانی یك سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نكرد؟ بدیهی است در صورت بی توجهی  به امر آموزش كاركنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت در كشورهای پیشرفته امروزی معمولا  نیروی انسانی حداقل هر سال یكبار به كلاس آموزش می روند. حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهیهای مختلف كاركنان دارد.( دولان، 1375 ) هر چه  این زمینه ها به موقع و بهتر باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در جهت ایجاد دانش و مهارت ویژه كاركنان نقش بسزایی دارد، بلكه باعث می شود كه افراد در ارتقای سطح بهره وری و بهبود آن درسازمان سهیم،  و قادر شوند تا خود را با فشار های متغیر محیطی وفق دهند. از این رو بهبود بهره‌وری منابع انسانی سازمان، بستگی زیادی به كیفیت و شایستگی منابع انسانی آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخیص داده اند كه منابع انسانی دارایی شماره یك آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند دانشگاه بیشتر نمود واقعی پیدا می كند.بنابراین، برای اطمینان از افزایش دانش، مهارتها و شایستگی كه استمرار داشته و قابل استفاده باشند،كاركنان بایستی به اندازه كافی آمــوزش ببینند. از طرف دیگر اهداف سازمان ایجاب می كند مهارتها و قابلیتهایی كه برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت باید تقویت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند تواناییهای بالقوه كاركنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلكه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت كننده روح و روان انسان است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر تواناییهای كاركنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد، لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. .( دولان، 1375)

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***