دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

عنوان : بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه مدیریت صنعتی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
عنوان:
بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا

استاد راهنما:
دکتر مهدی رجبی

شهریور ماه 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
هدف ازپژوهش حاضر بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا اصفهان می باشد. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه‌ی کارکنان اداری نمایندگی های سایپا در اصفهان که در سال تحصیلی 94 مشغول به خدمت می‌باشند. در مجموع تعداد آن ها 460 نفر می باشند. نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان 210 نفر می باشد. پرسش نامه ها به روش خوشه ای تصادفی بین کارکنان اداری نمایندگی های سایپا در شهر اصفهان توزیع شد که از این تعداد 210 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش از سه پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی (مقیمی،1390) در 19 گویه ، زنجیره تأمین (ابراهیمی،1386) در 18 گویه و مدیریت دانش (بردبار،1391) در 33 گویه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظران مدیریت و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.که برای گویه های متغیر ها به ترتیب 92/0 برای متغیر زنجیره تأمین، 934/0برای متغیر سیستم اطلاعاتی و 902/0برای متغیر مدیریت دانش بدست آمد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین و مدیریت دانش تأثیر معناداری وجود نداشت ولی بین مدیریت دانش و زنجیره تأمین تأثیر معنادار وجود دارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1)مقدمه 1
1-2) بیان مسأله 2
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4)اهداف پژوهش 9
1-5) فرضیه های پژوهش 9
1-6) روش تحقیق 9
1-7) روش گردآوری اطلاعات 9
1-8) ابزار گردآوری اطلاعات 10
1-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-10) محدودیت های پژوهش 11
1-11) تعاریف مفهومی پژوهش 12
1-11-1) تعریف مفهومی سیستم اطلاعاتی 12
1-11-2) تعریف مفهومی زنجیره تأمین 12
1-11-3) تعریف مفهومی مدیریت دانش 12
1-12) تعاریف عملیاتی پژوهش 12
1-12-1) تعریف عملیاتی سیستم اطلاعاتی 12
1-12-2) تعریف عملیاتی زنجیره تأمین 12
1-12-3) تعریف عملیاتی مدیریت دانش 13
فصل دوم: پیشینه تحقیق 14
2-1) مقدمه 14
2-2) مبانی نظری 15
2-2-1) سیستم های اطلاعاتی 15
2-2-1-1) مفهوم سیستم 15
2-2-1-2) تعریف سیستم اطلاعات 16
2-2-1-3) تعریف سیستم های اطلاعات مدیریت 16
2-2-1-4) مؤلفه های فیزیکی سیستم اطلاعات مدیریت 17
2-2-1-5) تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت 17
2-2-1-5-1) مراحل تکامل تکنولوژی 17
2-2-1-5-1) طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی 19
2-2-1-6) سیر تکامل سیستم های اطلاعات 22
2-2-1-7) انواع سیستم های اطلاعات مدیریت 23
2-2-1-8) ضعف سیستم اطلاعات مدیریت 24
2-2-1-9) ابعاد سیستم اطلاعات مدیریت 25
2-2-1-10) نقش سیستم اطلاعات مدیریت 26
2-2-1-11) اثر سیستم اطلاعات مدیریت 27
2-2-1-12) اثرپذیری سیستم اطلاعات مدیریت 27
2-2-2) زنجیره تأمین 28
2-2-2-1) تاریخچه زنجیره تأمین 29
2-2-2-2) مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین 29
2-2-2-3)مدیریت زنجیره تأمین 30
2-2-2-4) تفاوت زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین 31
2-2-2-5) فرآیند های عمده مدیریت زنجیره تأمین 32
2-2-2-6)مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین 34
2-2-2-6-1) مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین 34
2-2-2-6-2) نقش اطلاعات و سیستم اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین 35
2-2-2-6-3) نقش رابطه و مدیریت روابط در مدیریت زنجیره تأمین 36
2-2-2-7) الگوی بومی نظام جامع مدیریت زنجیره تأمین کنندگان 36
2-2-2-8) مراحل مدیریت زنجیره تأمین 37
2-2-3) مدیریت دانش 41
2-2-3-1) مفهوم مدیریت دانش 42
2-2-3-2) علل پیدایش مدیریت دانش 43
2-2-3-3)راهبردهای مدیریت دانش 43
2-2-3-4) تعریف مدیریت دانایی 44
2-2-3-5) تعاریف مدیریت دانش 45
2-2-3-6)فرآیند مدیریت دانش 46
2-2-3-7)رویکردهای مدیریت دانش 47
2-2-3-8) اهدف مدیریت دانش 47
2-2-3-9)موانع ایجاد مدیریت دانش در سازمان ها 48
2-2-3-10) سطوح دانش در سازمان 49
2-2-3-11) پارادایم های مدیریت دانش 50
2-2-3-12) مزایای مدیریت دانش 51
2-2-3-13) عوامل مؤثر بر تبادل دانش در سازمان 52
2-2-3-13-1) فرهنگ سازمانی نوآور 52
2-2-3-13-2) ارتباطات استراتژیك(روابط درون سازمانی مناسب) 55
2-2-3-13-3) وضوح مسئولیت افراد در سازمان 56
2-2-3-13-4) کیفیت اطلاعات قابل مبادله در سازمان 57
2-2-3-13-5) آمادگی برای تغییر 58
2-2-3-14) انواع دانش 58
2-2-3-15)گرایش های مدیریت دانش 59
2-2-3-16) عوامل مؤثر در ایجاد و اجرای استراتژی مدیریت دانش 59
2-2-3-17) نقش و مهارت های مدیریت دانش 60
2-2-3-18) كاركنان مدیریت دانش 61
2-3) پژوهش های انجام شده 62
2-3-1) پژوهش های داخلی 62
2-3-2) پژوهش های خارجی 65
2-4) مدل پژوهش 67
2-5) جمع بندی 69
فصل سوم: داده ها و روش ها 70
3-1) مقدمه 70
3-2) روش پژوهش 70
3-3) متغیرهای پژوهش 71
3-4) محیط پژوهش 71
3-5) ابزار گردآوری اطلاعات 71
3-5-1) مطالعات کتابخانه‌ای 71
3-5-2) پژوهش‌های میدانی 71
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه 72
3-6-1) روایی پرسشنامه 72
3-6-2) پایایی پرسشنامه 73
3-7) جامعه آماری 73
3-8) نمونه آماری و روش نمونه گیری 73
3-8) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 74
3-9) جمع بندی 74
فصل چهارم: یافته های پژوهش 75
4-1) مقدمه 75
4-2) آمار توصیفی 76
4-2-1) جنسیت پاسخ دهندگان 76
4-2-2) سن پاسخ دهندگان 77
4-2-3) سابقه خدمت پاسخ دهندگان 78
4-2-4) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 79
4-2-5) پرسشنامه زنجیره تأمین 80
4-2-5-1) بعد زیر ساخت سازمانی 80
4-2-5-2) بعد تکنولوژی اطلاعات 80
4-2-5-3) بعد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری 81
4-2-5-4) بعد روابط بین سازمان 81
4-2-6) پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی 82
4-2-6-1) بعد برنامه ریزی و بودجه بندی 82
4-2-6-2) بعد گزارش دهی عملکرد/ مالی 83
4-2-6-3) بعد کنترل هزینه 84
4-2-6-4) بعد کنترل یکپارچه 84
4-2-7) پرسشنامه مدیریت دانش 85
4-2-7-1) بعد کسب دانش 85
4-2-7-2) بعد ثبت دانش 86
4-2-8-3) بعد انتقال دانش 87
4-2-7-4) بعد خلق دانش 88
4-2-7-5) بعدکاربرد دانش 89
4-3) آمار استنباطی 90
4-3-1) آزمون کیفیت نمونه‌گیری 90
4-3-2) تحلیل عاملی تأییدی 91
4-3-2-1) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر زنجیره تأمین 91
4-3-2-2) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر سیستم اطلاعاتی 92
4-3-2-3) تحلیل عاملی مرتبه اول مدیریت دانش 92
4-3-3) آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 93
4-3-4) همبستگی متغیرهای پژوهش 93
4-3-5) آزمون فرضیات پژوهش 102
4-3-6) یافته های جانبی 94
4-3-6-1) آزمون تی تک نمونه ای 94
4-3-6-1-1) آزمونی تی تک نمونه ای زنجیره تأمین 94
4-3-6-1-2) آزمونی تی تک نمونه ای سیستم اطلاعاتی 95
4-3-6-1-3) آزمونی تی تک نمونه ای مدیریت دانش 95
4-3-6-2) آزمون تی مستقل زوجی 96
4-3-6-2-1) آزمون تی مستقل زوجی زنجیره تأمین بر اساس جنسیت کارکنان 96
4-3-6-2-2) آزمون تی مستقل زوجی سیستم اطلاعاتی بر اساس جنسیت کارکنان 97
4-3-6-2-3) آزمون تی مستقل زوجی مدیریت دانش بر اساس جنسیت 97
4-3-6-3) آزمون آنالیز واریانس 98
4-3-6-3-1)آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین 98
4-3-6-3-2) آزمون آنالیز واریانس بر اساس میزان تحصیلات کارکنان 99
4-3-6-3-3) آزمون آنالیز واریانس بر اساس سابقه خدمت کارکنان 100
2-4)جمع بندی 104
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری 106
5-1)مقدمه 106
5-2) یافته های پژوهش 107
5-2-1) نتایج آمار توصیفی 107
5-2-1-1) آمار توصیفی جمعیت شناختی 107
5-2-1-2) آمار توصیفی پرسشنامه ها 107
5-2-2) نتایج آمار استنباطی 108
5-2-2-1) نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی 108
5-2-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش 108
5-2-2-2-1) نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون 108
5-2-2-2-2) نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری 109
5-2-2-3) نتایج حاصل از یافته های جانبی پژوهش 109
5-2-2-3-1) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای 109
5-2-2-3-2) نتایج حاصل از آزمون تی مستقل زوجی متغیر جنسیت 110
5-2-2-3-3) نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس 110
5-3) بحث و نتیجه گیری 110
5-3-1) تفسیر یافته های جمعیت شناختی پژوهش 111
5-3-2) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیات 112
5-3-2-1) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش 112
5-3-2-2) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش 112
5-3-2-3) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش 112
5-3-2-4) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش 113
5-3-3) تفسیر یافته های جانبی پژوهش 113
5-3-3-1) نتایج آزمون تی تک نمونه ای 113
5-3-3-2)نتایج آزمون تی مستقل زوجی 114
5-3-3-3) نتایج آزمون آنالیز واریانس 114
5-4) پیشنهادات کاربردی پژوهش 115
5-5) پیشنهادات پژوهشی تحقیق 117
5-6) محدودیت های پژوهش 117
منابع 118
پیوست ها 123

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :149

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***