دانلود پایان نامه: بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

 دانلود متن کامل پایان نامه : زبان شناسی

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

 

عنوان :

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا

بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

 

 استاد راهنما:

خانم دکتر ملاحت شعبانی

استاد مشاور:

آقای کریم نظری بقا

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3 فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4 اهداف و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………… 4

1-5 تحدید و محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………… 4

1-6 اصطلاحات کلیدی……………………………………………………………………………………………. 7

1-6-1 ساختارگرا………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2 برنامه درسی ساختاری………………………………………………………………………. 7

1-6-3 نمونه دادن / سرمشق دادن………………………………………………………………….. 7

1-6-4 مصاحبه مهارت گفتاری……………………………………………………………………… 8

1-6-5 رویکرد انسان گرایانه………………………………………………………………………… 8

1-6-6 رویکرد ترکیبی………………………………………………………………………………… 8

1-6-7- رویکرد تجزیه ای…………………………………………………………………………… 9

1-6-8 رویکرد ارتباطی………………………………………………………………………………. 9

1-6-9 مهارت صحبت کردن………………………………………………………………………… 9

1-6-10 رویکرد سنتی………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تاریخی تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 نگاه به زبان قبل از ساختارگرایان (نگرش سنتی به زبان)……………………………………………. 13

2-2-1 صورت و معنی قبل از ساختارگرایان……………………………………………………. 14

2-2-2 عدد دستور ی………………………………………………………………………………… 15

2-2-3 جنسیت دستور ی……………………………………………………………………………. 15

2-2-4 زمان دستور ی و غیردستور ی……………………………………………………………. 15

2-2-5 ابدیت دستور ی و اهمیت زبان نوشتاری……………………………………………….. 15

2-2-6 الگوگیری از مقولات زبان خارجی برای تدوین زبان مقصد……………………….. 16

2-2-7 آمیزش دستور در زمانی و هم زمانی…………………………………………………….. 16

2-2-8 اجزاء کلام قبل از ساختارگرایان………………………………………………………….. 17

2-3 ساختارگرایان به زبان چگونه نگاه می کردند؟…………………………………………………………. 17

2-3-1 ساختارگرایان و مهارت صحبت کردن………………………………………………….. 18

2-3-2 ساختارگرایان و هم زمانی و در زمانی………………………………………………….. 18

2-3-3 ساختارگرایان و شبکیه زبان……………………………………………………………….. 19

2-3-4 ساختارگرایان هم نشینی و جانشینی…………………………………………………….. 19

2-3-5 ساختارگرایان و جنبه فیزیک زبان……………………………………………………….. 20

2-3-6 ساختارگرایان و معنی……………………………………………………………………….. 20

2-4 روش بررسی و یا تحلیل دوگانه از دیدگاه ساختارگرایان…………………………………………… 21

2-5 سازهای پیاپی در ساختارگرایان…………………………………………………………………………… 24

2-6 نارسائی تجربه سازه در ساختارگرایان…………………………………………………………………… 25

2-7 نگاه به زبان قبل از سوسور………………………………………………………………………………… 27

2-8 تحولات ساختارگرایی بعد از سوسور……………………………………………………………………. 28

2-9 ساختارگرایان (توصیف گرایان)…………………………………………………………………………… 33

2-10 انقلاب جدید نگاه به زبان بعد از ساختارگرایان (رویکرد زایشی و چامسکی)……………….. 37

2-11 نگاه نقش گرایان به زبان………………………………………………………………………………….. 45

2-12 نقش گرایان و گونه های کاربردی یا سیاق سخن…………………………………………………… 48

2-12-1 رسمی………………………………………………………………………………………… 48

2-12-2 مشروتی، صحبت یا گفتگو کردن با گروه کوچک ناشناس و غریبه…………….. 49

2-12-3 سبک تصادفی………………………………………………………………………………. 49

2-12-4 سبک صمیمانه………………………………………………………………………………. 49

2-12-5 سبک بسیار خشک………………………………………………………………………… 50

2-12-6 سبک دست پا شکسته…………………………………………………………………….. 50

2-13 نقش گرایان و توانش ارتباطی…………………………………………………………………………… 50

2-13-1 توانش کلامی که گاه جزئی از توانش اجتماعی- زبانی به حساب می آید یعنی

دانش چگونگی آغاز کردن و تمام کردن به مکالمه…………………………………………….. 51

2-13-2 توانش اجتماعی زبان……………………………………………………………………… 51

2-13-3 توانش دستور ی……………………………………………………………………………. 51

2-13-4 توانش جبرانی یا راهبردی……………………………………………………………….. 51

2-14 نگاه به زبان در ایران………………………………………………………………………………………. 52

2-15 نگاه به یادگیری وا نسان………………………………………………………………………………….. 54

2-15-1 نگاه به یادگیری و انسان قبل از ساختارگرایان………………………………………. 54

2-15-2 یادگیری از دیدگاه ساختارگرایان……………………………………………………….. 55

2-15-3 یادگیری و روان شناسی شناختی……………………………………………………….. 57

2-15-3-1 حافظه حسی………………………………………………………………………. 57

2-15-3-2 حافظه کوتاه مدت……………………………………………………………….. 58

2-15-3-3 حافظه بلند مدت…………………………………………………………………. 58

2-15-3-4 راهبردهای شناختی………………………………………………………………. 61

2-15-3-5 راهبردهای فراشناختی…………………………………………………………… 62

2-15-3-6 رده بندی کردن…………………………………………………………………… 62

2-15-3-7 یادگیری معنادار و طوطی وار…………………………………………………. 63

2-15-3-8 دانش عملی یا عملیاتی و دانش خبری……………………………………… 63

2-15-3-9 پردازش نزولی……………………………………………………………………. 64

2-15-3-10 پردازش صعودی……………………………………………………………….. 64

2-15-3-11 یادگیری پیاپی و پردازش موازی……………………………………………. 65

2-15-3-12 یادگیری استنتاجی و یادگیری استقرایی……………………………………. 65

2-15-4 نگاه به یادگیری – رویکرد انسان گرایانه……………………………………………… 66

2-16 متغیرهای مربوط به یادگیرنده……………………………………………………………………………. 69

2-16-1 سن……………………………………………………………………………………………. 69

2-16-2 جنس…………………………………………………………………………………………. 69

2-16-3 متغیر شناختی……………………………………………………………………………….. 70

2-16-4 روش شناختی………………………………………………………………………………. 70

2-16-4-1 وابسته به میدان و ناوابسته به میدان…………………………………………………. 71

2-16-4-2 سازش کننده و غیرسازش…………………………………………………………….. 71

2-16-4-3 جزئی نگر و کلی نگر…………………………………………………………………. 71

2-16-4-4 توانایی ذاتی و استعداد………………………………………………………………… 72

2-16-5 راهبردهای یادگیری……………………………………………………………………….. 72

2-16-6 متغیر عاطفی ……………………………………………………………………………….. 73

2-16-7 متغیر اجتماعی و فرهنگی………………………………………………………………… 75

2-17 روش آموزشی با دیدگاه زبان شناسی ساختارگرایان……………………………………………….. 76

2-17-1 رویکرد ……………………………………………………………………………………… 78

2-17-2 نظریه یادگیری …………………………………………………………………………….. 81

2-17-3 طرح درسی…………………………………………………………………………………. 84

2-17-4 اهداف ……………………………………………………………………………………….. 84

2-17-5 برنامه درسی………………………………………………………………………………… 85

2-17-6 انواع فعالیت های یادگیری و تدریسی………………………………………………… 87

2-17-7 نقش زبان آموز……………………………………………………………………………… 91

2-17-8 نقش معلم……………………………………………………………………………………. 92

2-17-9 نقش مطالب آموزشی……………………………………………………………………… 93

2-17-10 رویه…………………………………………………………………………………………. 94

2-18 روش آموزشی پیش نقش گرایان……………………………………………………………………….. 97

2-19 رویکرد ارتباطی……………………………………………………………………………………………. 101

2-19-1 کلاس های ارتباطی………………………………………………………………………. 103

2-19-2 مواد درسی ………………………………………………………………………………… 103

2-19-3دانش آموز…………………………………………………………………………………… 104

2-19-4 معلم………………………………………………………………………………………….. 105

2-19-5 مهارت شنیدن……………………………………………………………………………… 106

2-19-6 مهارت سخن گفتن و آموزش زبان به صورت کاربردی………………………….. 109

2-19-7 مهارت خواندن و آموزش زبان بصورت کاربردی…………………………………. 112

2-19-8 مهارت نوشتن و آموزش زبان بصورت کابردی…………………………………….. 113

2-20 پیشینه تحقیق در مورد رویکرد نقش گرایان و ساختار گرایان…………………………………… 115

فصل سوم: روش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 120

3-2 نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 120

3-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 121

3-4 واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………….. 123

3-5 جامع آماری………………………………………………………………………………………………….. 124

3-6 تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………… 124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها در جدول

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها در جدول……………………………………………………………………….. 126

4-3 طرح مسأله و طرح فرضیه های پژوهش و جمع بندی……………………………………………… 126

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 137

5-2 نتیجه…………………………………………………………………………………………………………… 137

5-3 پیشنهادات عملی……………………………………………………………………………………………. 138

5-4 پیشنهادات علمی……………………………………………………………………………………………. 139

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 140

 

 

فصل اول :‌

 کلیات

 

1-1 مقدمه

نگاه های زبان شناسی و روان شناسی مختلف منجر به ایجاد روش های آموزشی (روشهای) مختلف شده  تا بتوانند در دوره های مختلف روی یادگیرنده (زبان آموز) تاثیر بهتری بگذارند. بعضی از این روش ها نتوانستند  به هدف مورد نظر یعنی روان صحبت کردن زبان آموز برسند تا این که روش دیگر متاثر از نگاه  به زبان و نگاه به انسان ظهور نمود. یکی از گرایش های مورد قبول بین زبان شناسان و روان شناسان  رویکرد ارتباطی بوده است که در سال 1970 بوسیله ی شورای انجمن اروپا معرفی شد. و اساس رویکرد ارتباطی به وسیله ی (نونان[1]، 1998) طرح ریزی شد که بر این افکار بود که یادگیرنده نه تنها دستور زبان مورد نظر را یاد بگیرد بلکه باید بتواند از آن زبان به عنوان وسیله در اجتماع، کار انجام دهد (گالوی[2]، 1993).

اساساً در رویکرد کاربردی هدف، توانش ارتباطی است بنابراین هدف اصلی این رویکرد و یا نگاه به زبان ارتباط در زبان هدف بصورت روان می باشد.

در حالیکه در رویکرد ساختارگرایی که بیشتر از سوسور نشات گرفته بود به زبان بصورت ساختار نگاه می کردند و هرگز به روح زبان توجه نمی کردند و زبان آموزان زبان را که در پشت درهای مدرسه یاد می گرفتند هرگز نمی توانستند به بیرون از حیطه ی کلاس درس دانش خود را انتقال دهند. در حالیکه در رویکرد ارتباطی هدف ارتباط در محیط واقعی زبان بود (فینوچیار و برومفیت[3]، 1983).

گرچه سالهاست کتاب های مختلف در روش آموزشی (ایران) به کار برده می شود ولی سخت است به راحتی پیشرفت زبان آموزان را که هدف اصلی مهارت صحبت کردن است تایید کرد. چرا که دانش آموزان و یا دانشجویان پس از 13 و یا حتی 16 سال از توانایی ارتباط به زبان مقصد ناتوان می باشند.

[1]. Nunan

[2]. Galloway

[3]. Finocchiaro and Brumfit

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :161

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***