دانلود پایان نامه : بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی در فروشگاههای زنجیره ای و ارائه یک مدل پیشنهادی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته MBA

عنوان : بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی در فروشگاههای زنجیره ای  و ارائه یک مدل پیشنهادی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

 

پایان نامه

مقطع كارشناسی ارشد

 

 

رشته تحصیلی:    MBA

 

موضوع : بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی در فروشگاههای زنجیره ای  و ارائه یک مدل پیشنهادی

 

 

استاد راهنما : دكتر بلوریان تهرانی

 

استاد مشاور :دكتر مهدوی

 

1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده فارسی

بسیاری از مدیران کسب و کار، بازاریابی را به معنی فروش یا تبلیغات می دانند ، در حالی که مفهوم بازاریابی فراتر از فروش و تبلیغات است . تحقیقات به موقع بازار ، کلیدی جهت موفقیت است . تخمین تقاضا جهت محصولات یا خدمات ، جمع آوری اطلاعات از صنایع داخل و خارج کشور ، توجه به آمارهای که در دسترس است و استفاده از تجربه ی دیگران می تواند در امر بازاریابی به صاحبان کسب و کار کمک نماید .

به طور ساده می توان گفت که بازاریابی هنر پیداکردن نیاز مشتریان به ساده ترین روش ممکن است. از دیدگاه علمی، بازاریابی عبارت از مجموعه فعالیت های انسانی – اقتصادی هدایت شده جهت ارضای نیازها و خواسته های افراد جامعه از طریق فرایند مبادلات می باشد . بر اساس تعریفی دیگر ، بازاریابی عبارت است از همه ی تلاش های نظام مند برای شناخت بازار و اقدام نسبت به انواع تقاضاها ، با توجه به نظام ارزشی جوامع و هدفهای سازمانی .

استراتژی بازاریابی بر محور مشتری شروع می شود و خاتمه می یابد . بنابراین در مسیر توسعه این استراتژی ضرورت دارد رویاها ، بینش و علاقه تان را فراموش کنید و فقط به مشتری بیندیشید . وقتی صحبت از بازاریابی است خواسته های شما مهم نیست . تنها چیزی که اهمیت دارد خواسته های مشتری است . [1]

تمایلات مشتریان امروزه به حدی تنوع یافته که نمی توان آنها را در دسته های بزرگ تقسیم بندی کرده و براساس مردم عام استراتژی بازاریابی را تعریف کرد . به بیان دیگر امروزه مشتری تمایل دارد تا بر اساس خواسته های شخصی اش خدماتی را دریافت کند ، تنها راه حل براورده شدن این خواسته ها ، مدیریت روابط مشتری است. چهار قدم اصلی این مدیریت عبارتند از :

شناسایی مشتری بالقوه(احتمالی) و بالفعل (واقعی) ؛

تمایز قایل شدن بین مشتریان واقعی بر اساس میزان خرید، تكرار خرید و وفاداری آنها؛

ایجاد ارتباط با مشتریان فعلی و یادگیری از آنها ؛

مطابق ساختن محصول یا خدمت با نیازهای مشتریان .

كلید واژه ها : ارتباطات یکپارچه بازاریابی، فروشگاه های زنجیره ای، تبلیغات ، روابط عمومی، ترفیعات فروش، بازاریابی مستقیم، تمایز،

 

 

فهرست پایان نامه

فهرست اشکال. ت‌

فهرست جداول. ث‌

فصل 1: مقدمه و کلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف مسئله. 4

1-3- جنبه نوآوری تحقیق. 5

1-4- توجیه ضرورت انجام طرح. 5

1-5- هدف از اجراء تحقیق. 6

1-6- فرضیات مساله. 7

1-7- سئوالات تحقیق. 7

1-7-1- سئوالات اصلی  7

1-7-2- سئوالات فرعی تحقیق  7

فصل 2: ادبیات و پیشینه تحقیق. 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- تعریف کلید واژه ها 19

2-3- تحقیقات قبلی. 22

2-4- مدل تحقیق. 23

2-4-1- مدل مایكل بلچ  23

2-4-2- مدل ونگ-شولتز  25

2-4-3- مدل   Belch & Belch  27

2-4-4- مدل Duncan  28

2-5- استراتژی های بازاریابی در مراحل مختلف چرخه عمر محصول. 36

2-5-1- استراتژی های مرحله ورود به بازار  36

2-5-2- استراتژی های مرحله رشد  37

2-5-3- استراتژی های مرحله بلوغ  39

2-5-4- استراتژیهای مرحله ثبات و افول  41

2-6- فرآیند ارتباطات.. 47

2-7- مروری بر مدل  FCB. 48

2-8- راهبرد های تبلیغی در شبکه FCB. 49

2-9- ایجاد ارتباط موثر. 50

2-10- مزیت ویژه ی فروش 51

2-11- استراتژی تمایز. 51

فصل 3: روش تحقیق. 52

3-1- مقدمه. 53

3-1-1- مرحله اول: مطالعات مقدماتی و کتابخانهای  53

3-1-2- مرحله دوم: مطالعات میدانی  53

3-2- جامعه آماری. 54

3-3- روش نمونه گیری. 54

3-4- محاسبه حجم نمونه. 55

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات.. 55

3-6- روایی و پایایی تحقیق. 56

3-6-2- روایی. 56

3-6-2- پایایی  56

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 58

3-7-1- آزمون كولموگروف اسمیرنوف   58

فصل 4: محاسبات و یافته های تحقیق. 64

4-1- مقدمه. 65

4-2- نتایج آمار توصیفی. 65

4-2-1- متغیرهای جمعیت شناختی  65

4-2-2- بررسی  آمار تحلیلی  74

4-2-3- آنالیز متغیرهای هر یک از سازه های تحقیق  81

فصل 5: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 84

5-1- مختصری از یافته های تحقیق. 85

5-2- مقایسه یافته های تحقیق با پیشینه تحقیق. 86

5-3- پیشنهادات.. 87

5-4- نتیجه گیری. 92

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 93

منابع و مآخذ. 94

 

فهرست اشکال

شکل (1-1) آمیخته بازاریابی.. 15

شکل (1-2)چرخه عمر محصول. 17

شکل (2-1) مدل FCB.. 48

شکل (4-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 65

شکل (4-2) : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 66

شکل (4-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات.. 67

شکل (4-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل.. 68

شکل (4-5) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت شغل.. 69

شکل (4-6) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت درآمد. 70

شکل (4-7) توزیع فراوانی  نمونه مورد بررسی را بر حسب فروشگاه ها 71

شکل (4-8) عوامل موثر بر IMC از نگاه مصرف كنندگان. 72

شکل (4-9) عوامل موثر بر IMC از نگاه مصرف كنندگان در فروشگاه های زنجیره ای.. 73

شکل (4-10) آنالیز واریانس متغیرهای بازار مداری.. 81

شکل (4-11) آنالیز واریانس متغیرهای مشتری مداری.. 82

شکل (4-12) آنالیز واریانس متغیرهای برند مداری.. 83

شکل (5-1) سازه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی.. 85

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1) تحقیقات انجام شده قبلی.. 22

جدول (3-1) لیست متغیرها بر اساس شماره سئوالات.. 56

جدول (3-2) ضریب آلفای كرونباخ برای متغیرهای تحقیق.. 57

جدول (3-3) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 58

جدول (4-1) توزیع فراوانی جنسیت.. 65

جدول (4-2) توزیع غراوانی نمونه بر حسب سن.. 66

جدول (4-3) : توزیع غراوانی نمونه بر حسب سطح تحصیلات.. 67

جدول (4-4) توزیع فراوانی  نمونه مورد بررسی را بر حسب وضعیت تاهل.. 68

جدول (4-5) توزیع فراوانی  نمونه مورد بررسی را بر حسب وضعیت شغل.. 69

جدول (4-6) توزیع فراوانی  نمونه مورد بررسی را بر حسب درآمد. 70

جدول (4-7) توزیع فراوانی  نمونه مورد بررسی را بر حسب فروشگاه ها 71

جدول (4-8) عوامل موثر بر انتخاب فروشگاه از نگاه مصرف كنندگان. 72

جدول (4-9) عوامل موثر بر IMC از نگاه مصرف كنندگان در فروشگاه های زنجیره ای.. 73

جدول (4-10) متغیرهای تاثیرگذار بر بازارمداری.. 76

جدول (4-11) متغیرهای تاثیرگذار بر میزان مشتری مداری.. 77

جدول (4-12) متغیرهای تاثیرگذار بر میزان برند مداری.. 78

جدول (4-13) متغیرهای تاثیرگذار بر میزان ارتباطات یكپارچه بازاریابی.. 80

جدول (4-14) آنالیز واریانس متغیرهای بازار مداری.. 81

جدول (4-15) آنالیز واریانس متغیرهای مشتری مداری.. 82

جدول (4-16) آنالیز واریانس متغیرهای برند مداری.. 83

جدول (5-1) سازه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی.. 85

جدول (5-2) تحقیقات انجام شده قبلی.. 86

  • مقدمه

امروزه بقای هر كسب و كاری بر اساس شناخت تک تک مشتریان و برقراری ارتباط متقابل با هرکدام از آنها بنا شده است. عدم شناخت مشتری و یا نقص در مدیریت دانش ، مدیریت نا کارآمد بازاریابی را در پی خواهد داشت. بازاریابی بر اساس دانش این نیاز را براورده کرده و ترکیبی مناسب از شناخت مشتری    ( به کمک تکنیک های استخراج اطلاعات ) و اداره اطلاعات ( مدیریت بر اساس دانش ) را ارایه کرده است . بنابراین سه بخش اصلی بازاریابی بر اساس دانش عبارتند از : تهیه ی برگه ی مشخصات مشتریان ؛ تجزیه و تحلیل انحرافات و تجزیه و تحلیل روند .

 

  • آمیخته ی بازاریابی

مدل آمیخته بازاریابی که بسیاری آن را با نام 4 P بازاریابی می شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازاریابان در تعریف استراتژیهای بازاریابی کمک کند. بازاریابان از این ابزار برای تعیین پاسخ های مناسب به بخشهای مورد نظرشان در بازار استفاده می کنند. نباید فراموش کرد که آمیخته ی بازاریابی آن دسته از عواملی هستند که در کنترل مدیریت است و می توان ادعا کرد که اکثر برنامه ها و تصمیمات بازاریابی بر اساس یکی از این 4 زمینه اتخاد می شوند: [2]

  • محصول[1]
  • قیمت[2]
  • توزیع[3]
  • ترفیع[4]

از آن جا که این 4 عامل در کنترل مدیریت است، می توان با ایجاد تغییر در آنها به سطح رضایت بالاتری در بین مشتریان خود دست یابند و احتمالاً سهم خود را از بازار افزایش دهند.

 

دراین تحقیق ساختار فصل های موجود به شرح زیر می باشد:

فصل اول (كلیات تحقیق): كه در آن به بیان مساله، اهداف، فرضیات مسئله ضرورت اجرای تحقیق و كلیاتی از تحقیق پرداخته شده است.

فصل دوم ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق) :‌كه در این فصل به بررسی مبانی نظری مربوط و تحقیقات انجام گرفته در حیطه مربوطه پرداخته شده است.

فصل سوم (روش تحقیق) :‌در این فصل به شرح و بیان روش و مراحل انجام تحقیق، نحوه جمع آوری داده ها، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و مواردی از این قبیل پرداخته می شود.

فصل چهارم( یافته های تحقیق): در این فصل به بیان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.

فصل پنجم( نتیجه گیری و پیشنهادات) :‌در این فصل، به بررسی اجمالی نتایج فصل چهارم و مقایسه آنها با پیشینه تحقیق پرداخته شده و همچنین پیشنهاداتی ارائه می شود.

در مجموع می توان نمودار ارتباط میان فصل ها را به صورت زیر نمایش داد:

 

 

 

 

 

  • تعریف مسئله

انسان امروز، خواسته یا ناخواسته در معرض تبلیغات فراوانی قرار دارد. امروزه ارتباطات بازاریابی بر نحوه ی حیات، منش، رفتار و جهان بینی ما نیز تاثیر می گذارد. بنابراین شناخت علمی تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی امری ضروری و لازم به نظر می رسد. اما با وجود این ضرورت و اهمیت متاسفانه این مقوله در كشور ما چندان كه باید از منظر علمی، دقیق و زیبایی شناختی مورد بررسی قرار نگرفته است و ساخت آن چنان ساده انگاشته شده است كه هر كسی به خود اجازه طراحی، تهیه و ساخت آگهی تبلیغاتی می دهد، بدون اینكه كوچكترین تخصصی در حوزه تبلیغات داشته باشد.

با نگاهی به تركیب اعضای شركتهای تبلیغاتی كشورمان، درمی یابیم كه بیشتر اعضای آنها را گرافیست ها، فیلمبردارها، متخصصین كامپیوتر و غیره تشكیل داده است، كه البته جهت اجرای تبلیغ همه ی آنها لازم است. اما جای عنصر اصلی كه با توانایی علمی و تخصصی خود كاتالوگ تبلیغاتی را از یك كاغذ بی ارزش متمایز می سازد، خالی است. این عنصر اصلی، متخصص بازاریابی و تبلیغات است. متاسفانه خلاء دیدگاه استراتژیك تبلیغات و بازاریابی در آگهی های تبلیغاتی كشورمان به شدت نمایان است.

در واقع متخصص بازاریابی و تبلیغات، استراتژی تبلیغات را ملازم با عوامل مختلف، طراحی و تدوین می كند. بنابراین نه تنها تبلیغ  باید دارای استراتژی باشد بلكه این استراتژی باید در راستای استراتژی بازاریابی بنگاه باشد تا بتواند اثر بخش شود.

در محیط پویا امروزی،شرکتها بایستی خود را با تغییرات معنی دار به منظور بقا و رشد تطبیق داده و حالت انعطاف پذیری داشته باشند.یکی از مهمترین دغدغه های و مشکلات سازمان های امروزی در بازارهای رقابتی ، عدم برنامه ریزی منظم ارتباطات یکپارچه بازاریابی می باشد.برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی ،فرآیند مدیریتی است که به ایجاد و حفظ تعادل منطقی ما بین اهداف ارتباطی بازاریابی،منابع و موقعیت های در حال تغییر بازار می پردازد و هدف آن ایجاد یا تغییر اثربخش و یکپارچه ابزارهای ارتباطی شرکت ها به منظور دستیابی به هارمونی ارتباطی ،در راستای سیاستهای تشویقی و ترغیبی می باشد تا بار اضافی بر ذهن مشتریان ایجاد ننموده،بلکه با کمترین هزینه ارتباطی افراد را در تصمیم گیری به خرید محصولات شرکت ها ترغیب نماید.در این اقدام پژوهشی به نظر اکثر متخصصین ،سازه های تاثیرگذار بر یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی مثل بازارمداری ،نام و نشان مداری و مشتری مداری ،… باعث بهبود عملکرد نام و نشان می شود.به همین جهت امروزه تاثیرات معنی دار این سازه ها بر ارتباطات بازاریابی مورد تاکید قرار می گیرد تا از طریق یکپارچه سازی ابزارهای ارتباطی ضمن بهبود عملکرد نام و نشان ،سهم بازار و سهم مشتری آنها نیز افزایش یابد و این موضوع از دید بسیاری از متخصصین ارتباطات یک مزیت و شایستگی کلیدی در بازار محسوب می شود.[3]

[1] Product

[2] Price

[3] Place

[4] Promotion

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***