دانلود پایان نامه : بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دندانپزشکی

عنوان : بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشكده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و فک و صورت

 

جهت دریافت دکترای عمومی

در رشته دندانپزشکی

 

عنوان:

بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی

 

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر مجید صنعت خانی

سرکار خانم دکتر پگاه مسنن مظفری

 

اساتید مشاور:

سرکار خانم دکتر مریم امیرچقماقی

جناب آقای دکتر حسن فتحی نجفی

سال تحصیلی:  1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات و مروری بر متون.. 2

مقدمه و مروری بر متون.. 2

مقدمه. 3

واکنش‌های لیکنوئیدی.. 3

واکنش رد پیوند علیه میزبان GVHD)=( Graft Versus-host disease:. 4

کنترل و درمان GVHD… 4

لیکن پلان.. 5

انواع لیکن پلان دهانی.. 5

لیکن پلان رتیکولار 6

لیکن پلان اروزیو  و زخمی.. 6

لیکن پلان پاپولر. 6

لیکن پلان پلاک مانند. 6

لیکن پلان بولوز 7

لیکن پلان آتروفیک…. 7

لیکن پلان پیگمانته. 7

پاتوفیزیولوژی.. 8

  1. نقش سیستم ایمنی با واسطه سلولی.. 8
  2. نقش سایتوکاین ها 9
  3. نقش آنتی اکسیدان ها 10

تشخیص OLP.. 11

لیکن پلان و خطر تبدیل به بدخیمی.. 11

درمان ها 13

1.کورتیکو استرویید‌های موضعی و سیستمیک…. 13

  1. مهار کننده‌های کلسی نورین.. 13

3.رتینوئید ها 14

4.استفاده از سیستم‌های نوری.. 15

  1. برداشتن پلاک و جرم بالا و زیر لثه ای.. 15

6.کنترل استرس…. 15

درمان‌های جایگزین.. 16

محصولات کندوی عسل.. 17

بره موم (پروپولیس) 17

ژله شاهانه. 17

عسل.. 17

خواص عسل.. 18

عسل و دستگاه ایمنی.. 18

خاصیت ضد التهابی.. 18

اثر آنتی میکروبیال.. 19

عسل و ترمیم زخم.. 20

عسل و اثر ضد سرطان.. 21

مروری بر متون.. 22

مقالات مربوط به درمان‌های مختلف لیکن پلان(آلترناتیو و غیر الترناتیو) 22

مقالات مربوط به اثر عسل و دیگر محصولات کندوی زنبور عسل در درمان بیماری‌های مختلف… 25

اثر آنتی میکروبیال.. 25

اثر ترمیم زخم.. 26

اثر ضد التهاب… 28

اثرات ضد سرطان.. 29

دیگر اثرات… 30

فصل دوم: مواد و روش ها 31

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق… 32

اهداف و فرضیات… 32

الف) هدف كلی.. 32

ب) اهداف اختصاصی.. 33

ج) اهداف كاربردی.. 33

د) فرضیات یا سؤالات تحقیق.. 33

روش اجرای طرح.. 34

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری: 41

معیارهای ورود و خروج مطالعه. 42

معیارهای ورود: 42

معیارهای خروج.. 42

فصل سوم:یافته ها 43

یافته ها 44

بررسی بیماران از لحاظ تعداد و دیگر متغیر ها 44

الف.توزیع جنسی: 44

ب.میزان تحصیلات: 44

ج.سابقه درمانی: 45

بررسی تحلیلی عوامل موثر. 45

الف.همگن بودن دو گروه 45

1.جنس…. 46

2.سن.. 46

3.سابقه درمان قبلی لیکن پلان.. 47

4.اندازه و شدت درد و سوزش…. 47

5.اندازه و شدت‌ ضایعه آتروفیک و اروزیو. 48

6.اندازه‌ و شدت ضایعه زخمی.. 48

7.اندازه و شدت ابتلا به بیماری.. 48

  1. تعداد سال ابتلا به بیماری.. 48

9.تعداد ضایعات… 48

10.محل ضایعات… 49

11.رابطه میزان تحصیلات و بهبودی.. 49

ب) بررسی متغیر‌ها در جریان مطالعه. 49

1- میانگین میزان بهبودی ضایعات محل‌های گوناگون به تفکیک گروه(مقایسه جلسه ویزیت و جلسه آخر) 49

2-میزان درد و سوزش…. 50

3-اندازه‌ و شدت  ضایعه آتروفیک و اروزیو. 52

4.اندازه‌ ضایعه زخمی.. 54

5.شدت ابتلا به بیماری.. 55

ج.بررسی تعداد بیماران با بهبودی کامل و متوسط در هر گروه در پایان مطالعه. 57

1.میزان بهبودی درد و سوزش در گروه 57

2.میزان بهبودی اندازه‌ ضایعه آتروفیک…. 58

3.میزان بهبودی اندازه‌ ضایعه زخمی.. 58

4.شدت بیماری.. 58

میزان رضایت از درمان.. 59

فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری.. 60

بحث و نتیجه گیری.. 61

میزان مصرف و طریقه مصرف عسل.. 64

سن و جنس…. 65

بهبودی درد و سوزش و شدت ضایعات… 65

شدت درد و سوزش و اندازه‌ ضایعات طی جلسات… 67

پیشنهادت… 69

منابع.. 70

تصاویر. 82

Abstract.. 89

 

 

 

«فهرست جداول»

عنوان صفحه

جدول 1. سن افراد تحت مطالعه به تفکیک گروه مطالعه. 46

جدول 2.توزیع بیماران از لحاظ سابقه پزشکی.. 47

جدول 3. درصد درگیری محل‌های گوناگون دهان به تفکیک گروه 49

جدول 4. میانگین میزان بهبودی ضایعات محل‌های گوناگون به تفکیک گروه 50

جدول 5. میانگین میزان درد و سوزش طبق معیار VAS و میزان بهبودی VAS در جلسات مختلف… 51

جدول 6. میانگین شدت ضایعه آتروفیک و میزان بهبودی در جلسات مختلف درمان.. 52

جدول 7. میانگین اندازه زخمی و میزان بهبودی ضایعه زخمی.. 54

جدول 8. میانگین شدت ابتلا و میانگین بهبودی ابتلا بر اساس معیار thongprasom  طی جلسات درمانی.. 56

جدول 9. میزان بهبودی درد و سوزش در بیماران دو گروه مطالعه. 57

جدول 10. میزان بهبودی اندازه‌ ضایعه آتروفیک در بیماران دو گروه مطالعه. 58

جدول 11.میزان بهبودی ضایعه زخمی در بیماران دو گروه مطالعه. 58

جدول 12.میزان بهبودی شدت ابتلا در بیماران دو گروه مطالعه. 59

 

 

 

 

 

«فهرست تصاویر»

عنوان صفحه

تصویر 1. بسته بندی عسل صدر برای استفاده یک هفته بیمار 83

تصویر 2. سیم قابل انعطاف برای اندازه گیری اندازه‌ ضایعه. 83

تصویر 3. اندازه گیری عرض ضایعه توسط کولیس…. 84

تصویر4.خط کش برای اندازه گیری میزان درد و سوزش با معیار VAS. 85

تصویر5. بهبودی زخم و آتروفی در بیمار گروه تجربی.. 86

تصویر 6. کاهش ضایعه آتروفیک در بیمار گروه کنترل.. 87

تصویر 7. بهبود زخم مخاط گونه در گروه عسل.. 88

 

 

 

 

 

«فهرست نمودارها»

عنوان صفحه

نمودار 1. نمودار توزیع جنسی بیماران.. 44

نمودار 2. میزان تحصیلات بیماران تحت مطالعه. 45

نمودار 3. توزیع جنسی بین دو گروه 46

نمودار 4. میانگین میزان درد و سوزش طبق معیار VAS.. 51

نمودار 5. میانگین بهبودی درد و سوزش طی جلسات… 52

نمودار 6. میانگین اندازه‌ ضایعه آتروفیک در جلسات مختلف… 53

نمودار 7. میانگین بهبودی در جلسات مختلف… 53

نمودار 8. میانگین شدت ابتلا در جلسات درمانی.. 56

چکیده

مقدمه: این مطالعه ، به منظور بررسی اثرات عسل کنار(سدر)، در درمان لیکن پلان آتروفیک و اروزیو دهانی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه  کارازمایی بالینی می باشد  که از شهریور 1390 تا شهریور 1391 ادامه پیدا کرد.  تعداد 30 بیمار(2 مرد و 28 زن)  به صورت تصادفی در دو گروه همگن شده قرار گرفتند. گروه اول، عسل کنار را(20 میلی لیتر عسل ، 3 بار در روز، روی زخم ها مالیده و سپس قورت می دادند.) همراه با درمان استاندارد(دهانشویه دگزامتازون 0.5 میلی گرم، 4 بار در روز و کپسول 100 میلی گرم فلوکنازول، یک عدد در روز) به مدت 4 هفته، ادامه می دادند و بیماران گروه دوم، فقط درمان استاندارد را دریافت  کردند.

معاینات بیماران، به صورت هفتگی انجام می شد و اندازه ضایعات آتروفیک و اروزیو، اندازه شدت ضایعات ( بر اساس معیار تانگ پراسوم) و اندازه درد و سوزش( با معیار VAS) ثبت می شد.

نتایج: هر دو گروه  درمان، کاهش معنا دار در میزان سوزش، اندازه ضایعه اروزیو و اندازه ضایعه آتروفیک را تجربه کردند (به خصوص در کنترل اول) اما اختلاف معناداری بین دو گروه وجود نداشت. (p>0.05) عسل به همراه درمان استاندارد، تاثیر بیشتری در درمان زخم های ضایعه در گروه کنترل داشت، (میزان بهبودی زخم در گروه تجربی  69% می باشد درحالی که  میزان بهبودی زخم در گروه کنترل50% می باشد.)به عبارت دیگر، اثر عسل بر روی ضایعات زخمی، بارزتر از اثر آن بر ضایعات اروزیو و آتروفیک بود،هر چند این تفاوت معنادار نبود.(p=0.137)

نتیجه: عسل در درمان درد و سوزش و همچنین بهبود ضایعه آترفیک و اروزیو در مقایسه با گروه شاهد تاثیر معناداری نداشت،اما ممکن است در بهبودی زخم های لیکن پلان دهانی تاثیر مثبتی داشته باشد. به هر حال انجام تحقیقات  بیشتر با حجم نمونه بزرگتر الزامی است

مقدمه

لیکن پلان یک بیماری التهابی پوستی مخاطی است که منشا ایمنولوژیک داشته و به شکل‌های گوناگون تظاهر می‌یابد.(1)این بیماری در حفره دهان، پوست، مخاط ژنیتال،ناخن‌ها و پوست سر ایجاد می‌شود. لیکن پلان یکی از شایع ترین بیماری‌های مخاطی حفره دهان است.(2)

طبقه‌بندی این بیماری به طرق مختلف صورت گرفته است از جمله:

 

 

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***