دانلود پایان نامه : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»
گرایش : بازاریابی بین الملل

موضوع:
بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی: 1391-1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چكیده ………………………………………………………………………………..    1
فصل اول: كلیات تحقیق    2
1-1- طرح تحقیق …………………………………………………………………….    3
1-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………….    3
1-1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………….    6
1-1-2-1- موانع فرهنگی ……………………………………………………………..    7
1-1-2-2- موانع اقتصادی …………………………………………………………….    7
1-1-2-3- موانع فنی ………………………………………………………………….    8
1-1-2-4- موانع عرضه ای در خدمات ……………………………………………..    8
1-1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………    11
1-1-3-1- فرهنگ بیمه ………………………………………………………………    12
1-1-3-2- بیمه در شریعت اسلام ………………………………………………….    13
1-1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………..    15
1-1-5- سوالات تحقیق ………………………………………………………………    15
1-1-6- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………    16
1-1-7- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………..    16
1-1-8- چارچوب مفهومی تحقیق …………………………………………………..    17
1-1-9- تعریف واژگان تخصصی تحقیق ………………………………………….    18
1-1-10- روش شناسی تحقیق ………………………………………………………    19
1-1-10-1- روش تحقیق …………………………………………………………….    19
1-1-10-2- روش گردآوری اطلاعات و داده ها ……………………………………    20
1-1-10-3- جامعه آماری …………………………………………………………….    21
1-1-10-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………….    21
1-1-10-5- حجم نمونه ……………………………………………………………….    21
1-1-11- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………..    22
1-1-11-1- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………    22
1-1-11-2- قلمرو مكانی تحقیق ……………………………………………………..    22
1-1-11-3- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………..    22
1-1-12- مشكلات و محدودیتهای تحقیق ……………………………………………    22

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق    23
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………….    24
2-1-1- بیمه در فرهنگ ملی ایران …………………………………………………..    24
2-1-2- مفهوم بیمه …………………………………………………………………….    25
2-1-3- پیدایش فكر بیمه و تاریخچه آن در جهان …………………………………..    26
2-1-4- تاریخچه بیمه در ایران ………………………………………………………    27
2-1-5- نقش بیمه در جامعه …………………………………………………………..    28
2-1-6- انواع بیمه …………………………………………………………………………………………..    29
2-1-7- نظریه سوداگران و توسعه تجارت ماورای بحار …………………………..    30
2-1-8- ریسك پذیری و بیمه …………………………………………………………    30
2-1-9- نظریه مطلوب انتظاری ……………………………………………………..    31
2-1-10- دلیل منطقی برای خرید بیمه ……………………………………………….    32
2-2- آشنایی با بیمه ایران ……………………………………………………………..    34
2-2-1- قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ……………………    34
2-2-1-1- فصل اول – تشكیل و موضوع …………………………………………..    34
2-2-1-2- جامعه مؤسسان ……………………………………………………………    36
2-2-1-3- فصل دوم – شورای عالی بیمه …………………………………………..    37
2-2-1-4- فصل سوم – هیات عامل …………………………………………………    38
2-2-1-5- فصل چهارم – بازرسان ………………………………………………….    39
2-2-1-6- قسمت چهارم – مقررات مختلف …………………………………………    40
2-2-2- راهبردها و اهداف ……………………………………………………………    41
2-2-3- شعبات …………………………………………………………………………    41
2-2-4- عناوین فعالیت های بیمه ایران ………………………………………………    42
2-2-4-1- بیمه شخص ثالث …………………………………………………………    42
2-2-5- قوانین و مقررات بیمه ………………………………………………………    50
2-2- 5 -1- معاملات بیمه …………………………………………………………..    50
2-2-5-2- فسخ و بطلان ………………………………………………………………    51
2-2- 5-3- مسولیت بیمه گر ………………………………………………………….    53
2-2-6- نمودار سازمانی و نیروی انسانی …………………………………………..    56
2-2-6-1- نیروی انسانی سال 90 ……………………………………………………    57
2-2-6-2- نیروی انسانی سال 89 ……………………………………………………    58
2-3- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………..    59
2-3-1- مقدمه ………………………………………………………………………….    59
2-3-2- تعریف نام و نشان تجاری ……………………………………………………    61
2-3-3- تاریخچه نام تجاری ………………………………………………………….    62
2-3-3-1- نگرشی بر تحول نام تجاری در جهان ……………………………………    62
2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده در موضوع نام و نشان تجاری و ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………………………………………………………………    65
2-4-1- ارزش ویژه نام و نشان تجاری ……………………………………………..    70
2-4-1-1- تعاریف ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………………………….    70
2-4-1-1-1- ارزش برند و چگونگی ارزیابی آن ………………………………….    71
2-4-1-1-2- ارزش ویژه برند ………………………………………………………    72
2-4-1-2- مدلهای ارزش ویژه نام و نشان تجاری …………………………………    73
2-4-1-2-1- مدل ارزش ویژه نام تجاری دیوید آكر ……………………………….    73
2-4-1-2-1-1- آگاهی از نام و سمبل تجاری ………………………………………    73
2-4-1-2-1-2- كیفت درك شده …………………………………………………….    74
2-4-1-2-1-3- مجموعه ای از تداعی گرها ……………………………………….    75
2-4-1-2-1-4- پایگاه مشتری (اندازه و وفاداری) ………………………………….    75
2-4-1-2-1-5- دیگر داراییهای اختصاصی نام تجاری …………………………..    75
2-4-1-2-2- مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری كاپفرر ………………………….    76
2-4-1-2-3- دیدگاه ارزش ویژه نام و نشان تجاری كلر ……………………………    77
2-4-1-3- ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه نام و نشان تجاری …………    80
2-4-1-4- خلق ارزش برای شركت توسط ارزش ویژه نام و نشان تجاری ……….    80
2-4-1-5- جایگاه ارزش ویژه نام تجاری در نظام امور شركتها …………………..    80
2-5- مبانی رفتار مصرف كننده ………………………………………………………    84
2-5-1- تعریف رفتار مصرف كننده …………………………………………………    84
2-5-2- نام تجاری و فرآیند خرید مصرف كننده …………………………………….    85
2-5-2-1- حل مسأله گسترده ………………………………………………………..    86
2-5-2-2- كاهش ناسازگاری ………………………………………………………..    87
2-5-2-3- حل مسأله محدود …………………………………………………………    88
2-5-3- مدل های رفتار مصرف كننده ……………………………………………..    88
2-5-3-1- مدل اقتصاد خرد …………………………………………………………..    89
2-5-3-2- مدل اقتصاد كلان ………………………………………………………….    89
2-5-3-3- مدل های نوین ……………………………………………………………..    89
2-5-3-3-1- مدل نیكوزیا ……………………………………………………………    89
2-5-3-3-2- مدل رفتار خرید هوارد – شث ……………………………………….    91
2-5-3-3-3- مدل انگل – لاك ول – مینارد ………………………………………..    93
2-5-3-3-4- مدل رفتار مصرف كننده هاوكینز …………………………………….    96
2-6- نشان دادن رابطه معنی دار بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری برتمایل مشتریان    97
2-6-1- رابطه بین وفاداری به نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان ……………….    97
2-6-1-1- وفاداری، خرید جبری و حساسیت نام ونشان تجاری ……………………    97
2-6-1-2- استراتژی وفاداری به نام تجاری …………………………………………    98
2-6-1-3- ارزش استراتژیك یك پایگاه مشتری …………………………………..    98
2-6-2- رابطه بین كیفیت درك شده  نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان ………..    99
2-6-2-1- ابعاد كیفیت درك شده …………………………………………………….    100
2-6-2-2- خلق ارزش به وسیله كیفیت درك شده …………………………………..    101
2-6-3- رابطه بین تداعی گرهای نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان …………….    102
2-6-3-1- انواع تداعی گرها …………………………………………………………    103
2-6-3-2- نقش تداعی گرها و تأثیر آن بر مشتریان ………………………………..    105
2-6-4- رابطه بین آگاهی از نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان ………………….    106
2-6-4-1- هرم آگاهی …………………………………………………………………    106
2-6-4-2- چگونگی تأثیر آگاهی از نام تجاری بر تمایل مشتریان …………………    107
2-7- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………….    108
2-8- متغیرهای پژوهش وتعریف عملیاتی آنها ………………………………………    109
فصل سو م: روش شناسی تحقیق     117
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………….    118
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………..    119
3-2-1- جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………..    122
3-2-2- روش نمونه گیری ……………………………………………………………    123
3-2-3- حجم نمونه ……………………………………………………………………    124
3-2-4- ابزار گردآوری داده ها (ابزار سنجش) …………………………………….    126
3-2-4-1- پرسش نامه ………………………………………………………………..    126
3-2-4-2- قابلیت اعتماد (پایایی) ………………………………………………..    130
3-2-4-3- اعتبار (روایی) پرسشنامه ………………………………………………..    131
3-2-4-4- پایایی پرسشنامه …………………………………………………………..    131
3-2-4-5- مقیاسهای مورد استفاده ……………………………………………………    132
3-2-4-6- روش تجریه و تحلیل داده ها ……………………………………………..    133
3-3- منابع جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………..    135
3-3-1- منابع ثانویه …………………………………………………………………..    135
3-3-2- منابع اولیه ……………………………………………………………………    136
فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‏ها، تحلیل توصیفی داده‏ها،‏تحلیل تبیینی‏داده‏ها و آزمون فرضیات    137
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………    138
4-2- آمار توصیفی داده ها …………………………………………………………..    139
4-2-1- آمار توصیفی جامعه آماری (جنسیت، سن و تحصیلات) …………………    139
4-2-1-1- بررسی مشخصات جامعه آماری (جنسیت، سن و تحصیلات) ………..    139
4-2-1-2- توزیع فراوانی میزان وفاداری، كیفیت درك شده، تداعی گرها، آگاهی نسبت به نام و نشان تجاری …………………………………………………………..    143
4-2-1-3- توزیع فراوانی میزان تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای ……….    147
4-2-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی بعد كیفیت درك شده ………………………    148
4-2-3- نتایج حاصل از آمار توصیفی اهمیت عوامل در استفاده از خدمات بیمه ای     150
4-3- آمار استنباطی ………………………………………………………………….    151
4-3-1- مقدمه ………………………………………………………………………..    151
4-3-2- بررسی نرمال بودن داده ها ………………………………………………….    152
4-3-3- اولویت بندی عوامل ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………………    154
4-3-4- اولویت بندی مولفه های بعد كیفیت درك شده ………………………………    155
4-3-5- اولویت بندی مولفه های موثر در استفاده از خدمات بیمه ای ……………..    156
4-3-6- فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………    157
4-3-7- فرضیات فرعی تحقیق ……………………………………………………….    159
4-3-7-1- فرضیه فرعی اول تحقیق …………………………………………………    159
4-3-7-2- فرضیه فرعی دوم تحقیق …………………………………………………    161
4-3-7-3- فرضیه فرعی سوم تحقیق …………………………………………………    163
4-3-7-4- فرضیه فرعی چهارم تحقیق ……………………………………………..    165
4-3-8- رتبه بندی تأثیرگذاری مولفه های ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای …………………………………………………..    167
فصل پنجم : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات     169
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………….    170
5-1-1- مقایسه پیشینه تحقیق با نتایج تحقیق …………………………………    170
5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………    175
5-2-1- آزمون فرضیات ………………………………………………………………    175
5-2-1-1- نتایج آزمون فرضیات فرعی فرضیه اول ……………………………….    175
5-2-1-2- آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………    176
5-2-2- سایر یافته های تحقیق ………………………………………………………..    176
5-2-2-1- ضریب اهمیت هر كدام از چهار عامل (وفاداری، كیفیت درك شده، تداعی‏گرها و آگاهی از نام ونشان تجاری) از نظر پاسخ دهندگان ……………….    176
5-2-2-2- اهمیت و اولویت عوامل تشكیل دهنده كیفیت در بیمه ایران ……………    177
5-2-2-3- اولویت عوامل مؤثر در استفاده از خدمات بیمه ای …………………….    177
5-2-2-4- رتبه بندی تأثیر گذاری عوامل ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای ……………………………………………………    177
5-3- پیشنهادها …………………………………………………………………………    178
5-3-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق …………………………………………………..    178
5-3-2- پیشنهاد به سایر محققان ………………………………………………………    181
5-3-3- مشکلات و محدودیت های تحقیق ………………………………………..    182

 

چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه می پردازد. در صنعت بیمه رقابت شدید بین نام های تجاری باعث شده تا توجه به نام و نشان تجاری بیش از پیش نمود پیدا کند و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در نظر گرفته شده است. نام و نشان تجاری بیمه ایران به عنوان محرک انتخاب شده است تا تأثیر هر یک از ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای سنجیده شود. تحقیق حاضر مبتنی بر مدل آکر می باشد که تأثیر چهار بُعد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان بیمه ایران به پذیرش خدمات بیمه ای سنجیده می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق همبستگی، نمونه ای متشکل از 385 نفر از مشتریان کلیه نمایندگی‏های اهواز بیمه ایران با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند. متغیر وابسته تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای بوده و متغیر مستقل ارزش ویژه نام و نشان تجاری
می باشد که این مقاله در صدد است در آزمودن ارتباط میان ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای شرکت داشته و در جهت رسیدن به این مهم بازار رقابتی را برای آزمون انتخاب کرده اند. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای شرکت ارتباط زیادی وجود دارد و عوامل موثر بر این تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سه متغیر جنسیت، سن و تحصیلات به عنوان متغیرهای تعدیل کننده مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و در سطح اطمینان 95% یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تأیید شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :192

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***