دانلود پایان نامه : بررسی‌میزان تطابق یافته‌های معاینات بالینی و نوار قلبی (E.C.G) با یافته‌های تست ورزش در حجاج بیت‌الله‌الحرام استان اردبیل در حج تمتع سال 1382

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : پزشكی

عنوان : بررسی‌میزان تطابق یافته‌های معاینات بالینی و نوار قلبی
(E.C.G) با یافته‌های تست ورزش در حجاج بیت‌الله‌الحرام استان اردبیل در حج تمتع سال 1382

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اردبیل

دانشكده علوم پزشكی

پایان نامه برای دریافت درجه دكترای پزشكی

موضوع:

بررسی‌میزان تطابق یافته‌های معاینات بالینی و نوار قلبی
(E.C.G) با یافته‌های تست ورزش در حجاج بیت‌الله‌الحرام استان اردبیل در حج تمتع سال 1382

استاد راهنما:

دكتر  عدالت حسینیان

استادان مشاور:

دكتر حسین دوست‌كامی

دكتر عزیزالله ادیب

پاییز 1383

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

 

 

چكیده… 1

مقدمه… 2

 

فصل اول: كلیات

1ـ1 اهداف تحقیق… 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق:… 4

1ـ3ـ روش كار و تحقیق:… 5

 

فصل دوم: آناتومی عروق كرونر

2ـ1ـ شریان كرونر اصلی چپ (L.M.C.A): 6

2ـ1ـ1ـ شریان نزولی قدامی چپ (L.A.D.A): 6

2ـ1ـ2ـ شریان سیر كومفلكس چپ (L.C.A). 7

2ـ2ـ شریان كرونر راست:… 8

 

فصل سوم: بیماریهای ایسكمیك قلب

3ـ1ـ اتیولوژی و پاتوژنز… 11

3ـ2ـ اثرات ایسكمی… 12

3ـ3ـ عوامل خطرساز بیماریهای ایسكمیك قلب:… 13

3ـ4ـ علایم بالینی:… 16

3ـ5ـ اشكال بالینی ایسكمی قلب… 18

3ـ5ـ1ـ آنژین صدری پایدار:… 18

3ـ5ـ2ـ آنژین صدری ناپایدار:… 19

3ـ5ـ3ـ آنژین متغیر پرینزمتال… 20

3ـ5ـ4ـ ایسكمی بدون علامت… 20

3ـ6ـ اقدامات پاراكلینیك و آزمایشگاهی در بیماریهای ایسكمیك قلبی… 21

 

فصل چهارم: تست ورزش

4ـ1ـ فیزیولوژی ورزش… 24

4ـ2ـ پروتكل‌های ورزش… 25

4ـ3ـ انواع تست ورزش… 26

4ـ3ـ1ـ ارگومتری دوچرخه:… 26

4ـ3ـ2ـ Treadmill. 27

4ـ4ـ تكنیك انجام تست ورزش:… 29

4ـ5ـ اندیكاسیون‌های تست ورزش… 30

4ـ6ـ خطرات تست ورزش… 31

4ـ7ـ یافته‌های الكتروكاردیوگرافیك در طول تست ورزش… 33

4ـ8ـ ملاحظات غیرالكتروكاردیوگرافیك در طول تست ورزش:… 39

الف

4ـ8ـ1ـ فشار خون:… 39

4ـ8ـ2ـ ضربان قلب:… 40

4ـ8ـ3ـ ظرفیت عملكردی:… 40

4ـ9ـ استفاده از تست ورزش در تعیین پیش‌آگهی:… 41

4ـ10ـ تست ورزش و آریتمی و اختلالات هدایتی قلب… 43

4ـ11ـ تفسیر نتیجه تست ورزش:… 44

 

فصل پنجم: تجزیه تحلیل و آمار

5ـ1 آمار توصیفی… 46

5ـ2ـ آمار تحلیلی… 64

5ـ2ـ1ـ رابطه بین غیرنرمال شدن تست ورزش با متغیرهای سن و جنس در افراد مورد مطالعه در تحقیق:… 64

5ـ2ـ2 رابطه بین موارد غیرنرمال شدن تست ورزش با وجود سابقه قبلی I.H.D در افراد مورد مطالعه:   64

5ـ2ـ3ـ رابطه بین غیرنرمال‌شدن تست‌ ورزش با علایمSymptom)) و نشانه‌های‌sign)) افراد مورد مطالعه:   64

5ـ2ـ4ـ رابطه بین غیرنرمال شدن تست ورزش با ریسك ‌فاكتورهای بیماری ایسكمیك قلبی در افراد مورد مطالعه:… 65

5ـ2ـ5ـ رابطه بین با معیارهای آزمایشگاهی مورد بررسی در افراد مورد مطالعه در تحقیق:   65

5ـ2ـ6ـ رابطه بین غیرنرمال شدن تست ورزش با وجود تغییرات نواری در ECG پایه افراد مورد مطالعه:… 66

 

فصل ششم: بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه‌گیری… 67

پیشنهادات… 74

پیوست… 75

فهرست منابع فارسی… 76

فهرست منابع انگلیسی… 77

Aچكیده انگلیسی: 78

فهرست جداول

عنوان                                                    صفحه

 

 

جدول4ـ1ـ اندیكاسیونهای تست ورزش… 31

جدول4ـ2ـ كنتراندیكاسیونهای تست ورزش:… 33

جدول5ـ1 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت و میانگین سنی آنان… 46

جدول5ـ2 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سن آنان… 47

جدول5ـ3 توزیع فراوانی علایم (Symptoms) در افراد مورد مطالعه به تفكیك جنسیت… 49

جدول5ـ4 توزیع فراوانی نشانه‌ها (Signs) در افراد مورد مطالعه به تفكیك جنسیت… 50

جدول5ـ6 توزیع فراوانی ریسك‌فاكتورهایI.H.D  در افراد مورد مطالعه به تفكیك جنسیت   51

جدول‌5ـ6 توزیع فراوانی Stageهای مختلف فشار خون در افراد مورد مطالعه در تحقیق   59

جدول5ـ7 توزیع‌فراوانی‌موارد نرمال و غیرنرمال‌تست‌ورزش‌در‌افراد مورد مطالعه تحقیق    60

جدول‌5ـ8ـ توزیع فراوانی علل غیرنرمال شدن تست ورزش‌در افراد مورد مطالعه در تحقیق به تفكیك جنسیت… 62

جدول5ـ9 توزیع فراوانی مقادیر مختلفFunctional capacityدر افراد مورد مطالعه در تحقیق.   63

فهرست نمودارها

عنوان                                                    صفحه

 

 

نمودار5ـ1ـ توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت و میانگین سنی آنان… 46

نمودار 5ـ2ـ توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه در تحقیق به تفكیك سن و جنس آنان   47

نمودار 5ـ3 ـ توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه در تحقیق برحسب جمعیت شهری و روستایی    48

نمودار 5ـ4ـ توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه در تحقیق برحسب شغل و به تفكیك جنسیت آنان   48

نمودار5ـ5ـ توزیع فراوانی علائم symptoms)) در افراد مورد مطالعه در تحقیق به تفکیک جنسیت آنان   49

نمودار 5ـ6 ـ توزیع فراوانی نشانه‌ها (Signs) در افراد مورد مطالعه به تفكیك جنسیت آنان   50

نمودار 5ـ7ـ توزیع فراوانی ریسك‌فاكتورهای I.H.D  در افراد مورد مطالعه درتحقیق به تفكیك جنسیت آنان   51

نمودار 5ـ8ـ توزیع فراوانی علل بستری قبلی به دلیل مشکلات قلبی در افراد مورد مطالعه در تحقیق   52

نمودار 5ـ9ـ توزیع فراوانی مصرف سیگار بر حسب pack / year در افراد مورد مطالعه در تحقیق   52

نمودار 5ـ10ـ توزیع‌فراوانی رژیم‌های‌دارویی‌ جهت كنترل ‌هیپرتانسیون‌ در گروه مورد مطالعه در تحقیق   53

نمودار 5ـ11ـ توزیع فراوانی انواع گروه‌های دارویی مصرفی جهت کنترل هیپرتانسیون در گروه مورد مطالعه   53

نمودار 5ـ12ـ نتایج بررسی میزان قند خون ناشتا (FBS) در افراد مورد مطالعه در تحقیق   54

نمودار 5ـ13ـ نتایج بررسی میزان BUN/Cr در افراد مورد مطالعه در تحقیق… 54

نمودار 5ـ14ـ نتایج بررسی میزان کلسترول ـ تری‌گیلسیرید در افراد مورد مطالعه در تحقیق   55

نمودار 5ـ15ـ  نتایج بررسی میزان کلسترول H.D.L  و L.D.L در افراد مورد مطالعه تحقیق   55

نمودار 5ـ16ـ توزیع فراوانی تغییرات نواری موجود درE.C.G پایه افراد موردمطالعه در تحقیق   56

نمودار 5ـ17ـ توزیع فراوانی انواع آریتمی در E.C.G پایه در افراد مورد مطالعه در تحقیق   56

نمودار 5ـ18ـ توزیع فراوانی یافته‌های قلب و عروق در گرافی قفسه سینه افراد مورد مطالعه در تحقیق   57

نمودار 5ـ19ـ توزیع فراوانی یافته‌های پارانشیم ریه  در گرافی قفسه سینه افراد مورد مطالعه در تحقیق   57

نمودار 5ـ20 توزیع فراوانی علایم ایجاد شده در طول انجام تست ورزش در افراد مورد مطالعه در تحقیق   58

نمودار 5ـ21 توزیع فراوانی افراد دارای سابقه قبلی مثبت و منفی از نظر I.H.D در افراد مورد مطالعه در تحقیق… 58

نمودار 5ـ22ـ توزیع فراوانی Stage‌های فشار خون و پاسخ غیرطبیعی فشار خون در طول تست ورزش در افراد مورد مطالعه در تحقیق… 59

نمودار 5ـ23ـ توزیع فراوانی موارد نرمال و غیرنرمال تست ورزش در افراد مورد مطالعه در تحقیق   60

نمودار 5ـ24 ـ توزیع فراوانی موارد نرمال و غیرنرمال تست ورزش در افراد با سابقه قبلیI.H.D  مورد مطالعه در تحقیق… 61

نمودار 5ـ25ـ توزیع فراوانی موارد نرمال و غیرنرمال تست ورزش در افراد بدون سابقه قبلی‌I.H.D  مورد مطالعه در تحقیق… 61

نمودار 5ـ26ـ توزیع فراوانی علل غیرنرمال شدن تست ورزش درگروه مورد مطالعه در تحقیق   62

نمودار 5ـ27ـ توزیع فراوانی مقادیر Functional capacity در افراد با تست ورزش غیرنرمال مورد مطالعه در تحقیق… 63

 

فهرست اشكال

عنوان                                                    صفحه

 

شكل2ـ1: آناتومی عروق كرونر قلب (آناتومی زوبوتا)… 9

شكل 3ـ1:  نحوه انتشار دردهای ایسكمیك قلبی … 17

شكل 4ـ1: دستگاه Treadmill جهت انجام تست ورزش … 27

شكل 4ـ2: برآورد میزان مصرف اكسیژن در ارگومتری دوچرخه و پروتكل Treadmill 28

شكل 4ـ3: محل نصب لیدهای الكتروكاردیوگرافی در حین انجام تست ورزش به روش Mason-Likar.. 34

شكل 4ـ4: اشكال مختلف تغییرات قطعه ST در طول تست ورزش … 37

چکیده

بیماری ایسكمیك قلبی شایعترین؛ خطرناكترین و یكی از مزمن‌ترین بیماریها دردنیا است. بعضی اوقات تشخیصI.H.D مشكل می‌شودچراكه علائم بالینی همیشه تیپیك نیستند. به همین دلیل تست ورزش یكی ازمهمترین روش‌های پزشكی جهت كمك به تشخیص I.H.Dدرصورت داشتن اندیكاسیون واقعی است كه در غیر این صورت خطرات مختلفی برای بیمار می‌تواند داشته باشد.

در این تحقیق؛میزان تطابق یافته های معاینات بالینی و نوار قلبی با یافته های تست ورزش در متقاضیان اعزام به حج تمتع، با هدف بررسی لزوم انجام تست ورزش در تعیین پیش آگهی قلبی این افراد در طول سفر حج،انجام شده است.

این تحقیق بصورت Cross sectional وتوصیفی تحلیلی در 331 متقاضی اعزام به حج تمتع ، شامل 250 مرد(با میانگین سنی 49/67 سال) و81 زن(با میانگین سنی 21/63 سال)؛انجام شده است.از مجموع 331 فرد مورد بررسی ، مصاحبه بالینی و معاینه فیزیكی بعمل آمد. نتایج بالینی حاصله همراه با نتایج آزمایشگاهی (از جمله قند خون،کلسترول وتری گلسرید سرم، اوره وکراتینین)و یافته‌های نوار قلبی به همراه نتایج و یافته‌های تست ورزش در این گروه افراد استخراج شدندو با برنامه آماری SPSS و با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف بررسی شده در تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در مجموع75 نفر(65/22%)از افراد بررسی شده؛ تست ورزش غیر نرمال داشتند که 23 نفر(67/30%) از آنها سابقه قبلیI.H.D داشتندوشایعترین علت قطع تست ورزش دراین75 نفرتغییرات شدید قطعه  S.Tوآریتمی های خطرناک در 51 نفر(68%) افراد بود.

براساس نتایج این تحقیق اولاً موارد غیرنرمال تست ورزش در زنان نسبت به مردان در سنین مشابه بیشتر بوده است که می تواند بدلیل دقت در انتخاب موارد دارای اندیکاسیون تست ورزش بدون اجبار شرط سنی در زنان(که در مورد مردان وجود دارد) و با توجه به معاینات و مشاوره تخصصی قلبی در زنان بوده باشد. ثانیاً نتایج این تحقیق، انجام تست ورزش را در زائرانی كه ریسك‌فاكتورهای متعدد قلبی مثل سیگار، دیابت، هیپرتانسیون، تغییرات نواری،و یا علایم و نشانه‌های بالینی نارسایی قلبی منجمله JVP برجسته، ادم و سوفل قلبی داشته باشند توصیه می‌نماید.

آنچه بنظر می رسد؛ طبق نتایج این تحقیق؛ صرفا؛داشتن سن بالای 60 سال، بعنوان دلیل اجباری جهت انجام تست ورزش کافی نبوده و ضرورت جامع نگری و تجدید نظر در انتخاب افراد دارای اندیکاسیون تست ورزش بعنوان یکی از معاینات اجباری قبل از اعزام زائران حج تمتع،وجود دارد.

کلمات کلیدی :I.H.D   , تست ورزش

 

مقدمه

بیماری ایسكمیك قلب، شایعترین، جدی‌ترین و یكی از كشنده‌ترین بیماریها در جهان است و این وضعیت نسبت به بیماریهای دیگر موجب مرگ و میر، ناتوانی و هزینه‌های بیشتری در كشورهای جهان می‌شود. بیماریهای عروق كرونر فراوان هستند، گاهی پزشك از روی علایم موجود در بیمار نمی‌تواند تصمیم بگیرد كه آیا وی مبتلا به بیماری ایسكمیك قلبی است یا نه، چرا كه علایم كاملاً تیپیك نمی‌باشند. تست ورزش از جمله روشهایی است كه در تشخیص بیماری عروق كرونر اهمیت فراوانی دارد. لازم به توضیح است، همانطور كه تشخیص ندادن بیماری ایسكمیك قلبی و تذكر ندادن به او و اطرافیان او گناهی نابخشودنی است، مارك بی‌مورد این بیماری را به شخص سالم زدن نیز كار بسیار اشتباهی است، زیرا اگر فردی در سلامت كامل باشد و ما اشتباهاً او را مبتلا به بیماری ایسكمیك قلب بدانیم و زندگی روزمره و فعالیت‌های او را محدود نماییم، وضعیت روانی بسیار بدی در فرد ایجاد خواهیم كرد و او با نومیدی خود را از دست رفته خواهد انگاشت. در این موارد و مواردی همچون تعیین پروگنوز مبتلایان به بیماری شناخته شده عروق كرونر و افراد بدون علامت كه قرار است در فعالیتهای سنگینی فعالیت نمایند و یا دارای ریسك‌فاكتورهای آترواسكلروز هستند لازم است تست ورزش بعمل آید تا اولاً مشخص شود كه آیا بیماری ایسكمیك قلبی وجود دارد یا نه و ثانیاً ظرفیت عملكردی و پروگنوز بیماران چگونه است.

هر سال میلیاردها ریال از منابع ارزی و ریالی كشور صرف هزینه معاینات و آزمایش‌‌های پزشكی قبل از سفر و مراقبت‌های پزشكی حین سفر حج حجاج بیت‌الله الحرام در كشور می‌شود. با توجه به اینكه اكثریت این حجاج به دلیل ترس جلوگیری شدن از سفرشان به حج، در مراحل مختلف معاینات، سعی در كتمان كردن بیماری و مشكلات خود می‌نمایند و گاهاً معاینه اولیه كلینیكی و پاراكلینیكی این افراد ممكن است یافته پاتولوژیك مهمی را نشان ندهد و از سویی دیگر توجه به این نكته كه بیماری قلبی ـ عروقی بویژه مسائل ایسكمیك قلب، مشكلات زیادی در طول توجه به این نكته كه بیماری قلبی ـ عروقی بویژه مسائل ایسكمیك قلب، مشكلات زیادی در طول انجام مناسك حج برای این گروه از حجاج ایجاد می‌كند و هزینه‌های زیادی از نظر مراقبت و بررسی پزشكی قبل و حین سفر حج بر كشور تحمیل می‌كند، از چند سال قبل در حجاج مرد بالای 60 سال؛  «تست ورزش» به طور اجباری ، درحجاج زن بالای 60 سال پس از انجام مشاوره با متخصص قلب و عروق، در صورت صلاحدید پزشک متخصص و در سنین کمتر از 60 سال در هر دو جنس، پس از معاینات اولیه توسط پزشک کاروان ها؛ در صورت وجود مشکلات قلبی احتمالی،                               با مشاوره با پزشک متخصص قلب و عروق بر حسب مورد، در صورت صلاحدید پزشک، انجام می‌شود.

این تحقیق با در نظر گرفتن مجموع مطالب ذکر شده ؛ جهت بررسی لزوم انجام تست ورزش و میزان ارزش این تست در Screening ایسکمی قلبی در این گروه خاص از افراد (متقاضیان اعزام به حج تمتع)، و تعیین پروگنوز بیماری قلبی این افراد در طول سفر حج انجام شده است.

 

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***