دانلود پایان نامه: افزایش عمر پس از برداشت گل داودی به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: باغبانی- گیاهان زینتی

عنوان :  افزایش عمر پس از برداشت گل داودی به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی- گیاهان زینتی
عنوان :
افزایش عمر پس از برداشت گل داودی به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد
استاد راهنما :
دکتر داود هاشم آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………2

1-1-گیاهشناسی………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- اهمیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4- هدف از انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………6

2-1- پیری……………………………………………………………………………………………………………………………….7

2-2- انسداد توسط باکتری ها……………………………………………………………………………………………………..7

2-3- تیمار با ترکیبات ضد عفونی کننده و بهبود دهنده عمر گلجایی……………………………………………….7

2-4- اسانس ها…………………………………………………………………………………………………………………………7

2-5- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر اسانس های گیاهی بر عمر گلجایی…………………………………….8

فصل سوم: مواد و روش­ها………………………………………………………………………………………………………10

3-1- مواد گیاهی ……………………………………………………………………………………………………………………11

3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی…………………………………………………………………………………………………11

3-3- نحوه آماده سازی گل ها…………………………………………………………………………………………………..12

3-4- معرفی تیمارها………………………………………………………………………………………………………………..12

3-5- اندازه گیری صفات…………………………………………………………………………………………………………13

3-5-1- عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………………………13

3-5-2- افزایش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………13

3-5-3- درصد ماده خشک………………………………………………………………………………………………………14

3-5-4- جذب آب………………………………………………………………………………………………………………….14

3-5-5- محتوای پروتئین گلبرگ……………………………………………………………………………………………….14

3-5-6- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)……………………………………………………15

3-5-7- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ…………………………………………………………………………………………….15

3-5-8- کلروفیل a، b و کل برگ……………………………………………………………………………………………..16

3-5-9- شاخص کاهش قطر گل ………………………………………………………………………………………………16

3-5-10- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا…………………………………………………………………………..17

3-5-11- پراکسیده شدن لیپیدها……………………………………………………………………………………………….17

3-5-12- آنزیم پراکسیداز POD……………………………………………………………………………………………..17

3-5-13- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز SOD……………………………………………………………………………18

3-5- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….18

فصل چهارم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………19

4-1- عمر گلجایی…………………………………………………………………………………………………………………..20

4-2- جذب آب………………………………………………………………………………………………………………………24

4-3- درصد ماده خشک…………………………………………………………………………………………………………..25

4-4- شاخص کاهش قطر گل ………………………………………………………………………………………………….26

4-5- افزایش درجه بریکس………………………………………………………………………………………………………28

4-6- افزایش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………….29

4-7- کاروتنویید گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………..31

4-8- پروتئین گلبرگ……………………………………………………………………………………………………………….32

4-9- کلروفیل a……………………………………………………………………………………………………………………..34

4-10- کلروفیل b……………………………………………………………………………………………………………………34

4-11- کلروفیل کل………………………………………………………………………………………………………………….35

4-12- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا……………………………………………………………………………….37

4-13- پراکسیداسیون لیپیدها MDA (میزان مالون دی آلدئید)……………………………………………………..39

4-14- آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز و پرکسیداز)…………………………………………….42

نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………45

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………..46

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….47

 

فهرست جداول  

جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر اسانس های مختلف بر صفات اندازه گیری شده…………………………….21

جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر ژرانیوم، مورد و اکالیپتوس بر صفات اندازه گیری شده…………………..21

جدول 4-3- همبستگی صفات اندازه گیری شده…………………………………………………………………………22

جدول 4-4- تجزیه واریانس اثر اسانس های مختلف بر صفات اندازه گیری شده…………………………..39

جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر ژرانیوم، مورد و اکالیپتوس بر صفات اندازه گیری شده…………………40

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- گل داودی………………………………………………………………………………………………………………3

شکل 3-1- نحوه پیاده کردن طرح آزمایشی………………………………………………………………………………..11

شکل 3-2- روز اول عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………..13

شکل 3-3- پایان عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………….13

شکل 3-4- نحوه اندازه گیری پروتئین……………………………………………………………………………………….14

شکل 3-5- اندازه گیری درجه بریکس……………………………………………………………………………………….15

شکل 3-6- استخراج کلروفیل…………………………………………………………………………………………………..16

شکل 3-7- کشت باکتری…………………………………………………………………………………………………………17

شکل 4-1- اثر اسانس های مختلف بر روی عمر گلجایی……………………………………………………………..20

شکل 4-2- اثر اسانس های مختلف بر روی جذب آب…………………………………………………………………24

شکل 4-3- اثر اسانس های مختلف بر روی ماده خشک……………………………………………………………….26

شکل 4-4- اثر اسانس های مختلف بر روی شاخص کاهش قطر گل……………………………………………..27

شکل 4-5- اثر اسانس های مختلف بر روی افزایش درجه بریکس………………………………………………….29

شکل 4-6- اثر اسانس های مختلف بر روی افزایش وزن تر…………………………………………………………..30

شکل 4-7- اثر اسانس های مختلف بر روی رنگیزه کاروتنویید……………………………………………………….31

شکل 4-8- اثر اثر اسانس های مختلف بر روی پروتئین گلبرگ……………………………………………………..33

شکل 4-9- اثر اسانس های مختلف بر روی کلروفیل a…………………………………………………………………35

شکل 4-10- اثر اسانس های مختلف بر روی کلروفیل b………………………………………………………………36

شکل 4-11- اثر اسانس های مختلف بر روی کلروفیل کل…………………………………………………………….36

شکل 4-12- اثر اسانس های مختلف بر روی جمعیت باکتری محلول گلجا………………………………………38

شکل 4-13- اثر اسانس های مختلف بر روی جمعیت باکتری انتهای ساقه………………………………………38

شکل 4-14- اثر اسانس های مختلف بر روی مالون دی آلدئید………………………………………………………41

شکل 4-15- اثر اسانس های مختلف بر روی سوپر اکسید دیسموتاز………………………………………………42

شکل 4-16- اثر اسانس های مختلف بر روی پراکسیداز………………………………………………………………..43

چکیده

داودی با نام علمی (Dendranthema grandiflorum L.) از خانواده کلاه پرک سانان، یکی از گل­های نافرازگرا و حساس به انسداد آوندی می باشد. این مطالعه بر پایه طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار شامل اسانس گیاهی ژرانیوم در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب مقطر)، مورد در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب مقطر) و اکالیپتوس در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب مقطر) همراه با تیمار شاهد، در 3 تکرار و 30 پلات و در هر پلات 4 شاخه گل به صورت دائمی انجام شد و صفاتی نظیر عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، درصد ماده خشک، افزایش درجه بریکس، میزان پروتئین گلبرگ، کاروتنویید گلبرگ، باکتری انتهای ساقه و محلول، کلروفیل برگ، پراکسیده شدن لیپیدها، فعالیت آنزیم SOD و POD اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است و فقط صفت پراکسیداز (POD) در سطح 5 درصد آماری معنی دار شده است. مقایسه میانگین تیمار ها نشان داد که تیمار 2 سی سی مورد با 73/15 روز عمر گلجایی نسبت به شاهد با 47/9 روز بیشترین عمر گلجایی را دارا می باشد و این تیمار باعث افزایش جذب آب، کاروتنویید، پروتئین و فعالیت آنزیم POD شده است.

  • گیاهشناسی

داودی با نام علمی (Dendranthema grandiflorum L.) از خانواده کلاه پرک سانان می باشد که هزاران سال قبل کاشته می شده و امروزه یکی از مهمترین گل­های بریده دنیا است (نبی گل و همکاران، 1385؛ خلیقی، 1389).

جنس داودی دارای 160 گونه است که بیشتر بومی ژاپن، چین و اروپا است. امروزه ارقام زیادی از آن برای کاشت گلخانه ای و تولید گل بریدنی مورد استفاده قرار می گیرند. گل های داودی مانند سایر گیاهان تیره کلاه پرک سانان دو نوع است که روی نهنج قرار می گیرند. دسته اول گل های زبانه ای هستند که تنها اندام مادگی دارند و در پیرامون کلاهپرک قرار می گیرند و گل های دسته دوم، گل های لوله ای می باشند که گل هایی کامل بوده و در وسط کلاهپرک قرار می گیرند. گل ها دارای 5 پرچم هستند که یک مادگی باریک و نازک آن ها را احاطه کرده است. گل داودی دارای دو فرم استاندارد (دارای تک گل های درشت) و پمپون (گل های ریز مجتمع) است (خوشخوی، 1387؛ شیراوند و رستمی، 1388).

عمر گلجایی گل­های بریده داودی طولانی است و این عمر به عدم حساسیت آن به اتیلن  نسبت داده می شود. گل های بریده داودی به باکتری های انتهای ساقه حساس بوده و این امر باعث کاهش عمر پس از برداشت آن می شود (نبی گل و همکاران، 1385؛ نقل از ادریسی، 1388)

تعداد صفحه : 63

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***