دانلود پایان نامه ارشد: ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت مالی

عنوان : ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ“M.A

رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ- ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎﻟﻲ

ﻋﻨﻮان

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری

(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن)

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪی

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺴﮕﺮی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﻜﻴﺪه

ﻇﻬﻮر ﻧﻮآوری داﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰار

ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻧﻮآوری و ﺑﻬﺮه وری

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری

در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی ،از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ

ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻈﺮ روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ – ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای

ﺷﺎﻣﻞ 42 ﺳﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺗﻮزﻳﻊ

ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ از 237 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ و از آزﻣﻮن

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ

داﻧﺶ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ

اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد

دارد .

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی :ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ، آﺷﻜﺎر، ﭘﻨﻬﺎن، اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻧﻮآوری

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان                                                                                                                                ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺼـﻞ اول: ﻛﻠﻴـﺎت 1…………………………………………………………………………….. …………………………..

.1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ 2………………………………………………………………………………………. …………………………..

.2-1 ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ 3………………………………………………………………….. …………………………..

.3-1اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ 4……………………………………….. …………………………..

.4-1ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ 5…………………………………………………………………………… …………………………..

.5-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ 5……………………………………………………………………………. …………………………..

.6-1ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ 6…………………………………………………………………………. …………………………..

.7-1ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ 6………………………………………………………………………… …………………………..

.1-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ 6………………………………………………………………………….. …………………………..

.2-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ 7………………………………………………………………… …………………………..

.3-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر 7…………………………………………………………………. …………………………..

.4-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن 7………………………………………………………………….. …………………………..

.5-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ 8…………………………………………………………… …………………………..

.6-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 8…………………………………………………………… …………………………..

.7-7-1ﻧﻮآوری 8………………………………………………………………………………… …………………………..

.8-1ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 9……………………………………………………………………. …………………………..

.1-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ 9………………………………………………………………………….. …………………………..

.2-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ 9………………………………………………………………… …………………………..

.3-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر 9…………………………………………………………………. …………………………..

.4-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن 9………………………………………………………………….. …………………………..

.5-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ 9…………………………………………………………… …………………………..

.6-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 9…………………………………………………………… …………………………..

.7-8-1ﻧﻮآوری………………………………………………………………………………………………………….. 10

ﻓﺼﻞ دوم: واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ………………………………………………………………………………… 11

.1-2ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………… 12

.2-2ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺎوی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ……………………………………………………………………………………. 12

.3-2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ……………………………………………………………………………………………………. 14

.4-2 اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ…………………………………………………………………………. 15

.5-2اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………………. 16

.1-5-2داﻧﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ(ﺧﻠﻖ داﻧﺶ )………………………………………………………………………………….. 16

.2-5-2ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی داﻧﺶ(ﺣﻔﻆ داﻧﺶ )………………………………………………………………………….. 16

.3-5-2 ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………………… .. 16

.4-5-2ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی داﻧﺶ(ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ)…………………………………………………………………………… 17

.6-2ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………………………… 17

.7-2ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن…………………………………………………………………………… 18

.8-2ﺿﺮورت ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………………………… 19

.9-2اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………………. 19

.10-2ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………….. 20

.1-2ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن……………………………………………………. 22

.12-2ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ……………………………………………………………………………………… 23

.1-12-2ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮدی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………. 24

.2-12-2ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………… .. 29

.3-12-2ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻓﻨّﺎورهی در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………………….. 35

.13-2ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ………………………………. 39

.14-2ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ (ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاری داﻧﺶ)……………………………………………………….. 42

.15-2ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………….. 42

.16-2ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن………………………………………………………….. 44

.1-16-2ﺟﻮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ………………………………………………………………………………………… 44

.2-16-2 اﻋﺘﻤﺎد………………………………………………………………………………………………………… 45

.3-16-2ﺗﻌﻬﺪ درك ﺷﺪه از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻗﺒﺎل ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ……………………………………………………. 45

.4-16-2ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎداش……………………………………………………………………………………………….. 46

.5-16-2 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی (ﻓﻨﺎوری)………………………………………………………………………………………. 46

.6-16-2 ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ……………………………………………………………………………. 47

.7-16-2اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن……………………………………………………………………………………………….. 48

.17-2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮآوری…………………………………………………………………………………………………. 48

.18-2ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮآوری……………………………………………………………………………….. 49

.19-2ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ………………………………………………………………………………………………………… 49

.20-2واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ……………………………………………………………………………………… 50

.1-20-2 واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺟﻬﺎن……………………………………………………………………. 50

.2-20-2 واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﺮان…………………………………………………………………… . 54

.20-2ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی و ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………… 61

ﻓﺼـﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………………. 62

1-3 .ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. 63

.2-3روش ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………………….. 64

.3-3ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری………………………………………………………………………………………………………. 64

.4-3 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ………………………………………………………………………………………………………… 65

.5-3 اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ………………………………………………………………………………………… 65

.6 -3 اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)……………………………………………………………………. 66

.1-6-3 رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ…………………………………………………………………………………………….. 66

.2-6-3 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ………………………………………………………………………… _Toc37858138567

.7-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ( روش آﻣﺎری)…………………………………………………………….. 68

.8-3 ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………………… 69

.1-8-3ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ……………………………………………………………………………………………… 69

.2-8-3ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ…………………………………………………………………………………………………… 69

.3-8-3 ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ………………………………………………………………………………………………… .. 69

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ………………………………………………………………………………. 70

.1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. 71

.2-4ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ………………………………………………………………………… 72

1-2-4 .ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن………………………………………………………………………………………….. 72

.2-2-4ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن………………………………………………………………………………………………… 74

.3-2-4ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت………………………………………………………………………………………………. 76

.4-2-4ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر……………………………………………………………………………………………………….. 78

.3-4آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………………. 80

.1-3-4آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف………………………………………………………………………….. 80

.2-3-4 آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………….. 81

.1-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………….. 81

.2-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ اول……………………………………………………………………………………….. 82

.3-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ دوم……………………………………………………………………………………….. 83

.4-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺳﻮم………………………………………………………………………………………. 84

.5-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﭼﻬﺎرم……………………………………………………………………………………. 85

.6-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻨﺠﻢ………………………………………………………………………………………. 86

.4-4رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………… 87

ﻓﺼــﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی……………………………………………………………………………. 90

.1-5ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………… 91

.2-5ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………. 92

.3-5 ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ………………………………………………………………………………………….. 93

.1-3-5 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………….. 93

.2-3-5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………….. 96

.4-5ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی………………………………………………………………………………………. 96

.5-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………………. 97

.1-5-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺎرﺑﺮدی………………………………………………………………………………………….. 97

.2-5-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ…………………………………………………………………………….. 99

.6-5 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………….. 99

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ……………………………………………………………………………………………………………. 101

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ………………………………………………………………………………………………………….. 104

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ………………………………………………………………………………………………………….. 105

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………… 107

1ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ رﻗﺎﺑﺖ، ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺑﺮای ﺣﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺑﺪﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺑﺪﻳﻊ ﻫﻤﭽﻮن روﺣﻲ در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺳﺎزﻣﺎن

دﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و آن را از ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﻓﻨﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻇﻬﻮر ﻧﻮآوری داﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰار ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻧﻮآوری و ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﺪف

ﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﻳﺠﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

ﺗﺒﺎدل ﻧﻤﻮده، داﻧﺶ دﻳﮕﺮان را ﺑﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮده ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًو آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد

ﺑﻪ ﻧآوری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﻲ

ﻧﻮآوری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد(دﻫﻘﺎن ﻧﺠﻢ

اﻣﺮزه ﻧﻮآوری در ﻓﻀﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻠﻖ

اﻳﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ازداﻧﺶ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻳﺎ

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ، ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮآوری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و راز ﺑﻘﺎی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﺮوزی در ﻧﻮآوری ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﻧﻮآوری و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ

اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ(دﻫﻘﺎن ﻧﺠﻢ ،.(1388

اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻫﺪاف ،ﺳﻮاﻻت و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه

اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .

.2-1 ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

در ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی و ﻣﻬﻢ در

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻧﺘﻘﺎل و اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاری داﻧﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در اﻗﺘﺼﺎد

داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﻣﺮوز اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮی ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺮای

ﻛﺴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻫﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺶ ﺳﺮاﺳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎر ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ

روﻳﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ دوﺑﺎره ﻛﺎری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺶ و ﻣﺮاودات ﻣﻮرد

ﻧﻴﺎز در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﻧﻮآوری اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮاورﻧﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮآوری دارد (ﻫﺎدﻳﺰاده ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری و

ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺶ اﺳﺎس ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ .

ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ دﻳﻜﺴﻮن(2001) 1 ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺸﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻣﺪل دﻳﻜﺴﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ

روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ،ﭘﻨﺞ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻬﻢ در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و اﺷﻜﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﻬﺎ ﺑﺎب ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪﻳﺪ

اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺠﺎد راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ رو ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﻴﻢ

داﻧﺶ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزی آن ﺑﺮای اﻳﺠﺎد داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮآوری ﻻزم اﺳﺖ (ﻫﺎدﻳﺰاده ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران ،.(1392

ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﺎزو ﻛﺎر ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس

اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻜﺴﻮن (2001) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ

اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﺎﻧﺪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

.3-1اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ

در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ دﻧﻴﺎی ﺗﺠﺎری اﻣﺮوز ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و

ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد. ﺗﻨﻬﺎ روش ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوری ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻜﺮی و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوری اﻳﻔﺎ ﻣﻲ

ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺴﻬﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻋﺮﺿﻪ

ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ

ﻣﻌﻨﺎداری را در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . درواﻗﻊ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻣﻮﻓﻘﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻓﻜﺮی و

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،

ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮت ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ (ﻫﺎدﻳﺰاده ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران ،.(1392

اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﺤﻴﻂ

ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮی اﺳﺖ . ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ

ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آن ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن داﻧﺶ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی

ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻋﺎدت ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ارﺗﻘﺎ

دﻫﺪ.

در واﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺶ و ﻣﺮاودات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﻧﻮآوری اﺳﺖ. ﺑﻪ

ﻋﻼوه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮآوراﻧﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺼﻴﺮت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

داﻧﺶ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮآوری دارد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﻧﻮآوری

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

(ﻫﺎدﻳﺰاده ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران ،.(1392

.4-1ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ :

.1آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد ؟

  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد ؟
  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟
  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟
  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟
  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

.7ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد ؟

.5-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ

.1ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ

  1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ و ﻧﻮآوری
  1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر و ﻧﻮآوری
  1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن و ﻧﻮآوری
  1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻧﻮآوری
  1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻮآوری

تعداد صفحه : 174

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***