دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

 

داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا ء (س)

داﻧﺸﻜﺪه اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ (ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ)

ﻋﻨﻮان

ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﻛﺘﺮ رﺿﻮان ﺣﺠﺎزی

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ رﺣﻤﺎﻧﻲ

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

ﭼﻜﻴﺪه اﺻﻄﻼح ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 

در ﺑﻮرس ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ 400 – 300 ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ ؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن ، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ؛ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ” IPO اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 1 ، ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ 2 و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ داغ ” 3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ” ﺑﺎزده ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎزده ﺑﺎزار ، ﺑﺎزده ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎزده ﺑﺎزار و ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ ” ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ، راﻳﺞ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ؛ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ دو ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ذﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ :

 

  • اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ؟

 

  • آﻳﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم ، ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ؟

 

  • آﻳﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم ، اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ ؟

 

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ارزان ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ IPO ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲ 6 ﻣﺎه ﭘﺲ از IPO اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻮرس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن دوره ای ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻮرس ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻓﺮاد ، ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ، دال ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ارزان ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﻬﺎم IPO اﺳﺖ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ) IPO ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ، رﻳﺴﻚ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻛﺖ ) و درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ) ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد .

 

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی : ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ، اﻃﻼﻋﺎت

 

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم ، اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ، رﻳﺴﻚ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻛﺖ ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ

 

Long-Run Price Underperformance Underpricing Hot IPOs

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت…………………………………………………………………………………………….. 1

 

1ـ1ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………………. 2

 

1ـ2ـ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………… 2

 

1ـ3ـ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺿﺮورت آن………………………………………………………………… 2

 

1ـ4ـ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………. 2

 

1ـ5ـ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ………………………………………………………………………………… 3

 

1ـ6ـ ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ   3

 

1ـ7ـ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………. 4

 

1ـ7ـ1ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی آن……………………………………… 4

 

1ـ7ـ2ـ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی و ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ…………………………………… 4

 

1ـ7ـ3ـ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ، ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ (ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻋﺘﺒﺎر)……………… 4

 

1ـ7ـ4ـ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ…………………………………………………… 7

 

ﻓﺼﻞ دوم- ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮی………………………………………………………………. 8

 

2ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………….. 9

 

2ـ2ـ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ……………………………………………………………………………………. 9

 

2ـ3ـ ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ………………………………………………………………………. 10

 

2ـ3ـ1ـ ﺑﺎزار ﭘﻮل………………………………………………………………………………….. 10

 

2ـ3ـ2ـ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ……………………………………………………………………………. 11

 

2ـ4ـ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ…………………………………………………………………… 11

 

2ـ4ـ1ـ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ……………………………………………………………………………… 11

 

2ـ4ـ2ـ ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ……………………………………………………………………………. 12

 

أ

 

2ـ5ـ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻞ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ………………………………………………………. 12

 

2ـ5ـ1ـ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ (ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ) ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار……………. 12

 

2ـ5ـ2ـ ﺑﺎزار ﻏﻴﺮﻣﺘﺸﻜﻞ (ﺧﺎرج از ﺑﻮرس )………………………………………… 12

 

2ـ6ـ ﻧﻘﺶ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻛﺸﻮر…………………………………………………. 13

 

2ـ7ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ…………………………………………………………………………… 16

 

2ـ8ـ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ 19………………………………………………………………………………….. IPO

 

2ـ9ـ روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ………………………………………………. 21

 

2ـ9ـ1ـ روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی………………………………………………………………………….. 22

 

2ـ10ـ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی…………………………………………………………………………. 23

 

2ـ11ـ ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ……………………………………………………….. 25

 

2ـ12ـ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم…………………………………….. 27

 

2ـ12ـ1ـ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت………………………………………………………….. 27

 

2ـ12ـ2ـ ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ…………………………………………………………… . 31

 

2ـ12ـ3ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ داغ………………………………………………………… .. 38

 

2ـ13ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان…………. 39

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم روش ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………. 44

 

3ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………. 45

 

3ـ2ـ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری…………………………………………………………………………………….. 45

 

3ـ3ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری…………………………………………………………………………………….. 47

 

3ـ4ـ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………… 47

 

3ـ5ـ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………. 48

 

3ـ5ـ1ـ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ……………………. 48

 

ب

 

3ـ5ـ2ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت………………………………… 53

 

3ـ6ـ اﺑﺰار و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ……………………………………………….. .. 54

 

3ـ7ـ رواﻳﻲ داده ﻫﺎ…………………………………………………………………………………. 55

 

3ـ8ـ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ داده ﻫﺎ………………………………………………………………………………. 55

 

3ـ9ـ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ…………………………………………………………. 55

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ……………………………………………………….. 59

 

4ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………. 60

 

4ـ2ـ ﺗﻮﺻﻴﻒ داده ﻫﺎ…………………………………………………………………………………. 60

 

4ـ3ـ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ…………………………………………………………… 61

 

4ـ4ـ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت…………………………………………………………………………………… 62

 

4ـ4ـ1ـ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول:…………………………………………………………………………………. 62

 

4ـ4ـ2ـ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم:…………………………………………………………………………………. 65

 

4ـ4ـ3ـ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم:………………………………………………………………………………… 80

 

4ـ5ـ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ…………………………………………………………………………………………… 86

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی…………………………………………………………………. 88

 

5ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………. 89

 

5ـ2ـ ﺧﻼﺻﻪ…………………………………………………………………………………………………… 89

 

5ـ3ـ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………. 90

 

5ـ4ـ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت………………………………………. 91

 

5ـ5ـ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………. 93

 

5ـ6ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ…………………………………………………………………………………………. 94

 

5ـ6ـ1ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………. 94

 

ج

 

5ـ6ـ2ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه………………………………………………… 94

 

5ـ7ـ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ…………………………………………………………………………………………… 95

 

ﺿﻤﺎﺋﻢ………………………………………………………………………………………………………………… 96

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ 97……………………………………………………………………………………………………………. 1

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ 98……………………………………………………………………………………………………………. 2

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ 99……………………………………………………………………………………………………………. 3

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ 103………………………………………………………………………………………………………… 4

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ 109………………………………………………………………………………………………………… 5

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ 114………………………………………………………………………………………………………… 6

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ 118………………………………………………………………………………………………………… 7

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ 123………………………………………………………………………………………………………… 8

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ 128………………………………………………………………………………………………………… 9

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ 136…………………………………………………………………….. …………………………..

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ :…………………………………………………………………………………………. 137

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ :…………………………………………………………………………………………… 139

 

ﻓﺼﻞ اول

 

 

ﻛﻠﻴﺎت

 

1ـ1ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

 

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی وﻣﺎﻟﻲ، ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 

ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 

ﻣﺎﻟﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ و…، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ واﻗﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و دارای ﺑﻮرس ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ

 

ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ 400 – 300 ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻳﻜﻲ از

 

ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم، ﺷﺎﻣﻞ

 

ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ، اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ داغ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن،

 

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی در ﻛﺸﻮر، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ در ﺑﻮرس

 

اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، اﻣﺮی ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

 

ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:

 

آﻳﺎ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮرس ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ

 

ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ وﺟﻮد دارد؟

 

در اﻳﺮان، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم، روش ﻫﺎ، ﻧﺤﻮه ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری و… ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ

 

اﺳﺖ وﻟﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی آن ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻟﺬا از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ

 

ﻧﻤﻮد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 245

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***