دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : تحول

عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

 ( M.A رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮل)

ﻋﻨﻮان

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﮐﺎوش

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺳﺎﻋﯽ ارﺳﯽ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ اول

-1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ 3………………………………………………

-2-1ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………….. 3

-3-1اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………. 4

-4-1اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ 5…………………………………………….

-5-1ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………….. 6

-6-1ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ 7………………………………………………………….

-7-1ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت………………………… .7

-8-1ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ 8………………………………………………

ﻓﺼﻞ دوم

-1-2ﻣﻘﺪﻣﻪ 11……………………………………………………………

-2-2ﺑﺶ اول: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 13………………………………………………..

-1-2-2ﻣﻔﻬﻮم داده ، اﻃﻼﻋﺎت ، داﻧﺶ……………………………….. 13

-1-1-2-2ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎرﮐﺮدی داﻧﺶ 15………………………………….

-2-1-2-2ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ و ﺿﻤﻨﯽ داﻧﺶ 15………………………………………

-3-1-2-2داﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ………………………. 16

-4-1-2-2ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت………………………………………………. 17

-5-1-2-2ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ……………………………………………………… 19

-6-1-2-2ﺟﺮﯾﺎن داﻧﺶ 21………………………………………………………………..

-7-1-2-2ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ داﻧﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 22………………………

-8-1-2-2ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت داﻧﺶ……………………………………. 25

-9-1-2-2ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 26…………………………………………….

-10-1-2-2ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ…………………………………………………. 27

-11-1-2-2اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 28…………………………………………………………

-12-1-2-2ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 31…………………………………………………….

-13-1-2-2ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 33…………………………………………….

-14-1-2-2ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 34……………………………………………

-15-1-2-2روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 39………………………………………….

-16-1-2-2ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 40…………………………………………

-3-2ﺑﺨﺶ دوم: ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت 44………………………………………………………….

-1-3-2اﻃﻼﻋﺎت…………………………………………………………………. 45

-1-1-3-2ارزش اﻃﻼﻋﺎت 45…………………………………………………

-2-3-2ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی………………………………………………………………. 46

-3-3-2ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت……………………………………………………….. 47

-1-3-3-2ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻨﺂوری 49…………………………………………………….

-2-33-2ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت…………………………………….. 50

-3-3-3-2وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت واﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ……………………………… 50

-4-3-3-2ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟……………………………………. 51

-5-3-3-2ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ…………………………………. .52

-6-3-3-2ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ واﻃﻼﻋﺎت 53…

-7-3-3-2اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ………………………….. 54

-8-3-3-2ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ…………….. 61

-9-3-3-2ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت 63……………………..

-10-3-3-2ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ازﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت…………………. 65

-4-3-2ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﺎزﻣﺎن…………………………….. 66

-1-4-3-2ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 67………………………………………………….

-2-4-3-2ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری…………………………………………………………… 68

-3-4-3-2ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﯿﻮه ﻫﺎ 68……………………………

-4-4-3-2ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺮا……………………………………. 69

-5-4-3-2ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﺿﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ…………………………….. 69

-6-4-3-2ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ………………………. 69

-5-3-2ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺎزﻣﺎن 70…………………………………………

-6-3-2ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت…………………………………………… 72

-7-3-2ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت…………………………………………. 73

-8-3-2ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ وﺧﺎرج ﮐﺸﻮر 74………………………………………..

-1-8-3-2ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر 75……………………………………

-2-8-3-2ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 77……………..

-9-3-2ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ 86…………………………………………………………………….

-10-3-2ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 86…………………………………………….

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

-1-3ﻣﻘﺪﻣﻪ 89………………………………………………..

-2-3روش ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………… 89

-3-3ﻓﺮﺿﯿﻬﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ 90…………………………………………………………..

-4-3ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 91……………………………………………………

-5-3ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری……………………………………………………..91

-6-3ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری و روش ﻧﻤﻮﻧﻬﮕﯿﺮی 92……………………………………………

-7-3اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت 93……………………………………………………….

-8-3رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 93……………………………………………………….

-9-3ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 93………………………………………………………….

-103روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری 94……………………………………………..

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

-1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ 96……………………………………………………………………

-2-4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 96……………………………………………………….

-1-2-4 ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 96…………………………………………………………………

-2-2-4 ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن 97………………………………………………………

-3-2-4ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن………………………………………………………………….. 99

-4-2-4ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 100…………………………………………………………..

-3-4ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺿﯿﺎت………………………………………………. 102

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﭽﻢ

-1-5ﻣﻘﺪﻣﻪ 110…………………………………………………………………………

-2-5 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی……………………………………………………………………… 110

3-5 -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ 112…………………………………………………..

-4-5 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ……………………………………………………… 113

– 5-5 ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ 113        …………………………..

ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری و ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ آن را ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ.ﺗﺼﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﺼﻮر ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽو ﻣﻨﻔﺮداًﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺼﻮری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻮق را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﺗﺎ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮی و ﺑﻪ روز در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از 177 ﻧﻔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار spss و روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻣﺪ ﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﯿﻦ ﺟﺪب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺘﻌﻬﺪ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی روز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ، ﺟﺬب، ﻋﻤﻠﮑﺮد

 

 

 

ﻓﺼﻞ اول

ﮐﻠﯿﺎت

 

-1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺮوزی در ﺑﺰرﮔﯽ و وﺳﻌﺖ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ آوری، ﻧﮕﻬﺪاری، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭘﺮدازش، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﮐﺎر ﺑﺎ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاوان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ آﯾﻨﺪه ای را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ زﻣﺎن، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه دوران ﮔﺬر از دوران ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻓﺮا ﺻﻨﻌﺘﯽ(اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ) اﺳﺖ.ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﺷﺪن و ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻋﺼﺮی ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﻘﺎ و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت در آن ﻋﺼﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮﯾﮋه ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(ﺻﺮاﻓﯽ زاده، ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ،(1381

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ روز اﻓﺰون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻦ آوری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻬﻢ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ. ﻣﻌﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ و ﻧﺸﺮ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﮐﺎراﯾﯽ(ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدن) و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ(ﮐﺎرﺧﻮب) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.

-2-1ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺶ رو ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ از ﮐﺎرﺑﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دارا ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ – ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺗﻐﯿﺮات اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﻤﺪه ای را در درون ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ادﻏﺎم و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ روﯾﮑﺮد “ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت” ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد “اﻃﻼﻋﺎت” ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. (ﺻﺮاﻓﯽ زاده، (1381

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت و ارزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﯽ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. (ﻟﯽ، (2008

آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ(اﺑﻄﺤﯽ،(1385

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-3-1اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ

اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ارزش اﻓﺰوده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﯽ ارزش ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻃﻼﻋﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻦ آوری ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﭘﺮدازش، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﺻﺮاﻓﯽ زاده، (1381

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن را درك ﮐﺮده و در آن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، در واﻗﻊ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺣﻮادث و روﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوره ﻋﻤﺮ آدﻣﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻓﺮاد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ از دﺳﺖ دادن داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ (ﻫﯿﺪرت، (2007

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﺠﺎری اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺰاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﻮر.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی (اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮوﻫﯽ) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد(ﮔﺎردن (2008

 

ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن داﻧﺶ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن، ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﻄﺒﯿﻖ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺑﺰاری از ﻗﺒﯿﻞ داده ﮐﺎوی، ﮔﺮوه اﻓﺰار، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(داﺗﺶ، (2007

از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻦ آوری

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ، دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ارﺑﺎب رﺟﻮع

ﻟﺬا ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

-4-1اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف ﮐﻠﯽ و اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:

آﮔﺎﻫﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ:

-1 آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-2 آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-3 آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت

-4 آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-5 آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-6 آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

-5-1ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺳﻮال ﻣﻬﻢ: راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ:

-1 آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-2 آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-3 آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-4 آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-5 آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

-6 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ؟

-6-1ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

-1ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری دارد.

-2اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری دارد.

-3آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻣﺪ ﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داری دارد .4ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺘﻌﻬﺪ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی روز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داری دارد.

-7-1ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت

دوﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻄﺢ، داده ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه را درﺑﺮﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی، ذﺧﯿﺮه، ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮﻧﺪ (اﺑﻄﺤﯽ، ﺻﻠﻮاﺗﯽ، (1385

داﻧﺶ:

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﯿﺎل از ﺗﺠﺎرت، ارزش ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺎرب و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ. داﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داﻧﻨﺪه آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، داﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺨﺎزن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در اﻋﻤﺎل روﺗﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را دﯾﺪ. (داﻧﭙﻮرت و ﭘﺮوﺳﺎك،(2007

مﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺷﮑﺎر و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ داﻧﺶ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﻠﻖ ، ﺟﻤﻊ آوری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺖ . (داﻧﭙﻮرت و ﭘﺮوﺳﺎك،(2007

تعداد صفحه :132

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***