دانلود پایان نامه ارشد: کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فیزیک گرانش و کیهانشناسی

عنوان : کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم پایه

پایان نامه دوره دکتری در رشته فیزیک گرانش و کیهانشناسی

موضوع:

کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده

استاد راهنما:

پروفسور کوروش نوذری

استاد مشاور:

دکتر علیرضا خصالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1 فصل اول- مقدمه ای بر نظریات ابعاد اضافه و جهان شامه ای…………………….1

1-1- مرور کوتاهی بر کیهانشناخت استاندارد……………………………………….. 1

1-2- انبساط عالم……………………………………………………………………….. 5

1-3-  انرژی تاریک………………………………………………………………………. 12

1-4-  هندسه ی تاریک………………………………………………………………… 15

1-4-1- نظریه ی کالوزا و کلاین……………………………………………………….. 16

1-4-2- نظریه ی ابر ریسمان………………………………………………………….. 20

1-4-3- نظریات مبتنی بر ابعاد اضافه………………………………………………….. 22

2 فصل دوم- گرانش اصلاح شده ی و فضای فاز سیستم های دینامیکی…………. 40

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. 40

2-2- نظریه ی گرانشی ………………………………………………………………… 41

2-3- کیهانشناخت گرانش اصلاح شده ی ……………………………………………. 49

2-4- فضای فاز و روش سیستم های دینامیکی……………………………………….. 54

2-4-1-  سیستم های دینامیکی خطی……………………………………………….. 56

2-4-2- سیستم های دینامیکی غیر خطی……………………………………………. 62

3 فصل سوم- اعتبار کیهانشناختی گرانش اصلاح شده ی القایی…………………. 66

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. 66

3-2-  نظریه ی گرانش اصلاح شده از نوع القایی………………………………………. 67

3-3- دیدگاه سیستم های دینامیکی……………………………………………………. 69

3-3-1- سیستم مستقل ………………………………………………………………… 69

3-3-2- نقاط ثابت و پایداری آن ها……………………………………………………….. 71

3-3-3- نتایج تحلیلی برای چند مدل مشخص…………………………………………. 81

3-4- ناپایداری Dolgov-Kawasaki………………………………………………………

3-5- شرط ناپایداری ماده در مدل های جهان شامه DGP با گرانش اصلاح شده…… 91

4  اعتبار کیهانشناختی نظریه ی گرانش القا شده از نوع هو-ساویکی…………….. 99

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………… 99

4-2- نظریه ی عام ………………………………………………………………………. 100

4-3- فضای فاز نظریه ی عام…………………………………………………………… 101

4-4-اعتبار کیهانشناختی گرانش القایی اصلاح شده از نوع هو- ساویکی………. 105

4-5- مقایسه ی مدل با داده های رصدی…………………………………………….. 110

4-5-1- روش کیهان نگاری………………………………………………………………. 111

4-5-2- کاربرد روش کیهان نگاری در مدل ……………………………………………… 114

4-5-3- مقایسه ی رصدی گرانش القایی هو- ساویکی……………………………….120

5 فصل پنجم- گرانش توازی دور…………………………………………………………. 123

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. 123

5-2- مبانی نظریه گرانشی توازی دور…………………………………………………… 124

5-2-1- هموستار ها………………………………………………………………………. 126

5-3- معادلات میدان گرانشی در نظریه توازی دور……………………………………… 130

5-4- نظریه ی گرانشی توازی دور اصلاح شده…………………………………………. 133

5-4-1- گرانش  و شتاب عالم…………………………………………………………… 135

5-5- گرانش اصلاح شده ی …………………………………………………………….. 137

5-6- اختلالات جواب های تخت FRW…………………………………………………..

5-7- پایداری جواب های دو سیته………………………………………………………. 142

5-8- شرایط انرژی………………………………………………………………………… 146

چکیده:

در این رساله گرانش اصلاح شده را در مدل های جهان شامه ای مورد مطالعه قرار دادیم. گرانش اصلاح شده را می توان به دو بخش کلی تقسم کرد: در بخش اول فضا زمان خمیده با اسکالر انحنای  در لاگرانژی کنش به صورت اصلاح شده ی در می آید. این بخش فصل های اول تا چهارم این رساله را به خود اختصاص داده است. اما در بخش دوم فضا زمان بدون انحنا و تخت اما با پیچش، که با اسکالر پیچش  در لاگرانژی کنش نشان داده می شود، به صورت  اصلاح می شود. بر این اساس در فصل اول ابتدا به ایده ی ابعاد اضافه کالوزا و کلاین و سپس به مدل های مبتنی بر ابعاد اضافه و جهان شامه ای می پردازیم. در فصل دوم مدل های گرانش اصلاح شده ی  ، فرمالیزم های متریک و پلاتینی آن و کیهانشناخت عالم را در این دو فرمالیزم توضیح می دهیم. سپس به مطالعه ی سیستم های دینامیکی به روش فضای فاز می پردازیم. در فصل سوم ایده ی گرانش القایی اصلاح شده را مطرح می کنیم و به عنوان یک سیستم دینامیکی کیهانشناخت این مدل را با استفاده از فضای فاز آن مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل نشان می دهیم که مدل های عام  بر روی شاخه نرمال دارای فاز دو سیته هستند که البته پایداری این فاز به عنوان شرطی برای مقبولیت کیهانشناختی هر نظریه، مدل های مشخصی از  را می طلبد. همچنین در این فصل به بحث ناپایداری ماده خواهیم پرداخت. در فصل چهارم کیهانشناخت مدل هو- ساویکی بر روی شاخه ی نرمال DGP مورد توجه قرار می گیرد. ما برای مدل های عام   نشان می دهیم که اگر سیال انحنا نقشی فانتوم گونه داشته باشد، مدل ارائه شده شامل یک فاز دوسیته ی پایدار خواهد بود و گرانش هو-ساویکی بر روی شاخه ی نرمال DGP رفتاری فانتوم گونه از خود نشان داده است. در ادامه، آن را به روش کیهان نگاری با داده های رصدی مقایسه می کنیم و پارامتر های آزاد مدل هو- ساویکی را به طور تقریبی بدست می آوریم. در فصل آخر نظریه گرانشی توازی دور و نسخه ی اصلاح شده ی آن را معرفی می کنیم و در نهایت بر اساس امکان بر هم کنش بین ماده و گرانش، تعمیمی از آن را به صورت   ارائه می دهیم.  پایداری جواب دو سیته ی این مدل را به روش اختلال بررسی می کنیم و حفظ شرایط انرژی را نیز به عنوان لازمه ی اعتبار گرانشی این مدل در نظر خواهیم گرفت. در نهایت مدل خاصی از تابع  را با شکل مشلبه آن در  مقایسه می کنیم و خواهیم دید که در مدل  گذار خوش تعریفی از مرز فانتوم نسبت به مدل مشابه اش در  رخ می دهد.

فصل اول: مقدمه ای بر نظریات ابعاد اضافه و جهان شامه ای

1-1- مرور کوتاهی بر کیهانشناخت استاندارد

در سال 1929، ادوین هابل[1] کشف کرد که طیف رسیده از کهکشان راه شیری با گذشت زمان انتقال به سرخ می یابد که دلیلی بر انبساط عالم می باشد. همچنین در سال 1964، آرنیو پنزیاس[2] و رابرت ویلسن[3] خبر از کشف تابش میکروموجی دادند که به طور یکنواخت سرتاسر عالم را پر کرده است. کشف انبساط هابل و تابش زمینه کیهانی، مدل مهبانگ یا همان مدل انفجار بزرگ را به مدل استاندارد کیهانشناسی تبدیل کرده است. گزارش دقیقی از فراوانی عناصر سبک در دوران کیهان اولیه توسط تئوری سنتز هسته ای مطرح شد. موفقیت این نظریه و همچنین تطابق عالی منحنی طیف تابش زمینه کیهانی با طیف تابش جسم سیاه سبب شد که مدل مهبانگ به عنوان مدل استاندارد در جامعه کیهانشناسی معرفی گردد. این مدل به همراه نظریه های اتحاد بزرگ[4] (GUTs) مجموعه ی نسبتاً مناسبی برای توصیف کیهان اولیه و تحول آن بوجود آورده اند. در ادامه به طور مختصر مدل کیهانشناخت استاندارد را توصیف خواهیم کرد.

دینامیک عالم در حال انبساط توسط دو کمیت زیر تعیین می شود:

الف) پارامتر هابل، H ،که آهنگ انبساط عالم را بدست می دهد

ب) پارامتر انحنا K که توسط عناصر سازنده عالم مشخص می شود

مشاهدات مستقیم از کیهان کنونی، عناصر تشکیل دهنده آن را به سه دسته زیر رده بندی می کند:

1- تابش که امروزه به صورت فوتون های زمینه کیهانی با دمای  وجود دارد و تقریبا 1% کیهان ما را می سازد.

2- ماده که خود به دو دسته تقسیم می شود:

2-1) ماده باریونی که عناصر موجود در جدول تناوبی عناصر را شامل می شود و تقریبا 4% از کل عالم را فرا گرفته است.

2-2) ماده تاریک غیر باریونی که در تشکیل و تحول ساختار نقش بسزایی داشته است. این ماده در حالت غیر نسبیتی ماده تاریک سرد[1] (CDM) نامیده می شود که حدود 23% از چگالی عالم را می سازد.

3- انرژی تاریک: مشاهدات اخیر از ابرنواخترهای نوع Ia و همچنین تابش زمینه کیهانی نشان می دهد که تقریبا 73% از چگالی عالم از عنصر ناشناخته ای ساخته شده است که مدل استاندارد کیهانشناسی در توصیف آن عاجز است.

مدل استاندارد کیهانشناسی بر پایه ی دو فرض اساسی همگنی و همسانگردی بزرگ مقیاس عالم ( ) بنا نهاده شده اند. همگنی یعنی اینکه هیچ نقطه ی ارجحی در عالم وجود ندارد و چگالی یکنواختی دارد. همسانگردی یعنی اینکه عالم از هر جهتی یکسان به نظر می رد. لازم به ذکر است که پذیرش این فرض ها بر اساس مشاهدات مربوط به تابش زمینه کیهانی بوده است. کیهانشناسان بر این باورند که این بی نظمی ها با گذشت زمان، با وجود ناپایداری های گرانشی متحول شده اند و ساختارهای بزرگ امروزی را در مقیاس کهکشانی تشکیل داده اند. در این رساله برای بررسی دینامیک عالم، رفتار بزرگ مقیاس عالم (با فرض همگنی و همسانگردی) به عنوان تحول زمینه کیهان مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس مدل استاندارد فیزیک ذرات، عالم از یک انفجار بزرگ و سپس از یک سوپ کیهانی داغ و چگال که پر شده از ذرات بنیادی است تشکیل شده است. بعد از انفجار بزرگ، عالم وارد یک دوره تورمی شده که در آن چگالی میدان اسکالر غالب بوده است. در این دوره، عالم در یک فاز شتاب مثبت قرار دارد که اصطلاحا فاز دوسیته[1] خوانده می شود. بعد از آن دوره بسیار کوتاه، انرژی میدان اسکالر سریعاً افت پیدا می کند و دوره بازگرمایش شروع می شود. با فرایند بازگرمایش، عالم پر از تابش ذرات فرانسبیتی می شود که اصطلاحا به آن دوره ی تابش غالب می گویند و رفته رفته سهم چگالی تابش کم می شود تا اینکه ماده تاریک غالب می شود ( این دوره حدودا 300000 سال پس از خلقت اتفاق افتاده است) [1]. با کاهش چگالی ماده در طی زمان، عالم وارد یک فاز شبه تورمی می شود و با شتاب مثبت شروع به انبساط می کند که تا کنون ادامه دارد. اصطلاحاً گفته می شود در این دوره انرژی تاریک غالب است. البته انتخاب های متعددی برای انرژی تاریک وجود دارد که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. در شکل 1-1 و  1-2 تاریخچه تحول عالم بر اساس مدل استاندارد آورده شده است. در علم کیهانشناسی علائم اختصاری ویژه ای داریم که لازم است قبل از ورود به آن، آنها را معرفی کنیم. این علائم در جدول شکل 1-2 آورده شده اند.

2-1- انبساط عالم

برای توصیف انبساط هابلی عالم، نیاز به معرفی چند پارامتر مانند پارامتر هابل و فاکتور مقیاس داریم. طبق اصل هابل، نسبت سرعت دور شدن کهکشان ها از ما به فاصله ای که این کهکشان ها از ما دارند پارامتری را در کیهانشناسی تعریف می کند، تحت عنوان پارامتر هابل، که مقدار آن در حال حاضر ( ) ثابت هابل نامیده می شود. از طرف دیگر اگر اصل کیهانشناسی را بپذیریم، میتوانیم عالم را شبکه بندی کنیم و طول هر شبکه را طول همراه[1]  بنامیم. فاصله فیزیکی بین هر دو نقطه ای که روی راس های شبکه قرار دارند به صورت  تعریف می شود. در اینجا فاکتور مقیاس وابسته به زمان،  ، تحول عالم و تغییر طول فیزیکی را نشان می دهد. شکل 1-4 نمایی از جهان در حال انبساط را نشان می دهد.

[1] Comoving distance

[1] de Sitter

[1] Cold Dark Matter

[1] Edwin Hubble

[2] Arno Penzias

[3] Robert Wilson

[4] Grand Unified Theories

تعداد صفحه : 178

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***