Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
دانلود پایان نامه ارشد :کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد :کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فیزیک

گرایش :فیزیک بنیادی

عنوان : کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MSC)

گرایش :  فیزیک بنیادی

عنوان:

کاربرد تئوری میدان موثر در برهم کنش های قوی کوارک های سنگین

استاد راهنما

دکتر حسین مهربان

استاد مشاور

آقای علی اصغر خاکپور

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در این پایان در مورد بر هم کنش های ضعیف ذرات و پارامتری کردن استاندارد آنها تحقیق کردیم. عملگرهای  تا  را در بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف مورد استفاده قرار دادیم. هامیلتونین موثر ضعیف را در مورد واپاشی های مزون B و مزون K مورد استفاده قرار دادیم. ضرایب ویلسون مربوط به آنها را محاسبه و در مورد چندین واپاشی بکار برده ایم و سپس تئوری موثر کوارک سنگین را  مطالعه و حالتهای مختلف را برای مزونهای سنگین کوارک B مورد استفاده قرار دادیم.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1: بر هم کنش های ضعیف 1

1-1- ذرات و برهم کنش ها 2

1-2- پارامتری کردن استاندارد 5

1-3-مثلث یکانی مرتبه اول 6

1-4- باز بهنجارش QCD 9

فصل 2: عملگرها در واپاشی های ضعیف 16

2-1- بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف 17

2-2- بسط عملگرها و اثرات برد کوتاه QCD 22

2-3-مقیاس فاکتور کردن 32

فصل 3: 33

هامیلتونی موثر در  بر هم کنش های ضعیف 33

3-1- هامیلتونی مؤثر 34

3-2- عملگرهای همیلتونی موثر 35

3-3- ضرایب ویلسون 40

3-4- هامیلتونی موثر  شامل عملگرهای پنگوئن QCD 47

3-5- هامیلتونی موثر  در QCD 49

3-6- ضرایب ویلسون   در QCD 51

3-7-هامیلتونی  در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن 52

3-8- هامیلتونی موثر   در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن 53

3-10- ضرایب ویلسون  در الکترو ضعیف پنگوئن 57

فصل 4: 59

واپاشی های ضعیف مزون های B و K 59

4-1- هامیلتونی موثر در واپاشی ……. 60

4-2- هامیلتونی موثر در واپاشی ……. 62

4-3-هامیلتونی موثر در واپاشی های کمیاب مزون های K وB 63

4-4- واپاشی ……… 67

4-5- مرتبه دوم هامیلتونی موثر در واپاشی           70

4-6-واپاشی های     ،      و           73

فصل 5: 74

تئوری موثر کوارک سنگین 74

5-1- مقدمه 75

5-2- تئوری موثر کوارک سنگین 75

5-3- جریان های سنگین 79

5-4- پدیدار شناسی واپاشی های ضعیف مزون سنگین B 83

5-5- حالتهای واپاشی كوارك سنگین b 86

 

فهرست اشکال

شکل (2-1) تک حلقه جریان- جریان ( )- ( ) ، پنگوئن ( ) و جعبه ( )،  شکل ها   در تئوری فال. 25

شکل (2-2) حلقه جریان- جریان (c)- (a) و پنگوئن (d)، نمودارهایی است كه در ابعاد غیرعادی LO شركت می‌كند و شرایط را در تئوری مؤثر تطبیق می‌دهد 4 رأس  نشان‌ دهنده الحاق 4 فرمیون  است برای اصلاح QCD محض همانطور كه در این بخش و ملاحظه شده است سهمی از  در شكلهای (d.1) و (d.2) دوباره غایب است و امكان انعكاس چپ- راست یا بالا- پائین نشان داده نشده است. 27

شکل (3-1) نمودارهای فاینمن مربوط به بوزون w . 37

شکل (3-2) ضرایب ویلسون     و    برحسب توابعی از    برای   MeV  . 55

شکل (3-3) ضرایب ویلسون     و    بر حسب تابعی از    برای   MeV  ……. 56

شکل (3-4) ضرایب ویلسون    و    بر حسب   بعنوان تابعی از    برای  . 58
فهرست جداول

جدول (1-1) بارهای الکتروضعیف Y و Q  و مولفه سوم ایزو اسپین ضعیف    برای کوارکها ولپتونها در مدل استاندارد 3

جدول (3-1) ضرایب  برای واپاشی های B 44

جدول (3-2) ضرایب  برای واپاشی B 44

جدول (3-3) ضرایب  برای واپاشی های K و واپاشی های D 45

جدول (3-4) ضرایب  برای واپاشی های K و واپاشی های D 46

جدول (3-5)   و   برای واپاشی های  B با  در NLO 46

جدول (3-6)   و   برای واپاشی های  D و واپاشی های K  با  در NLO 47

جدول (3-7) ضرایب ویلسون    بر حسب     برای ………. 51

جدول (3-8) ضرایب ویلسون     برحسب     برای   و طعم های موثر   .      بطور عددی نامرتبط هستند با     و    . 53

جدول (3-9) ضرایب ویلسون    بر حسب    برای  .  مکانیزم GIM نتیجه می دهد  .  . 54

جدول (3-10) ضرایب در پارامتری سازی خطی    ضرایب ویلسون   و   بر حسب مقیاس     برای MeV  . 55

جدول (3-11) ضرایب ویلسون    بر حسب      برای ………. 57

جدول (3-12) ضرایب در پارامتری سازی خطی      که      ضرایب ویلسون       و       بر حسب مقیاس    برای    . 58

جدول (4-1) مرتبه پارامتر های CKM مربوط به واپاشی های مختلف به صورت توانی از پارامتر ولفشتاین    در مورد    بیان می شود که نقص CP است  فقط در بخش موهومی    شرکت می کند. 66

جدول (4-2) توابع     و      برای     و    مختلف . 69

جدول (4-3) تابع    برای     و    مختلف . 71

جدول (5-1) 90

 

 

 

  • بر هم کنش های ضعیف

 

 

  • ذرات و برهم کنش ها

 

دراین فصل مدل کوارکها و لپتونها که براساس پیمانه گروه

به    به طور خودبخودی شکسته میشود، را مورد مطالعه قرارگرفته است. ‎  و ‎  ‎نماد فوق بار ضعیف و مولد های بارالکتریکی است و  درجایگاه    که با جزئیات بیشتر در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ویژگی های خاصی از بخش الکترو ضعیف مدل استاندارد که برای ملاحظات مهم خواهد بود را یاداوری کنیم.

لپتونها و کوارکهای چپگرد در  دوتایی هستند، بصورت زیر:

 

(1-1)
(1-2)

 

با تبدیل میدانهای راستگرد متناظر به عنوان یکتایی در  . بارهای الکترو ضعیف  ‎Y , Q‎  و مولفه سوم ایزو اسپین ضعیف     در جدول1-1 ارائه شده اند.

 

 

 

 

 

  • بارهای الکتروضعیف Y و Q و مولفه سوم ایزو اسپین ضعیف    برای کوارکها ولپتونها در مدل استاندارد

 

 

بر همکنش الکترو ضعیف از وارکها و لپتونها با واسطه پیمانه ضعیف جرمدار بوزونهای  و

وفوتون ‎A‎ وجود دارد که با لاگرانژین زیر خلاصه می شود:

 

(1-3)

که در آن

(1-4)

که بر همکنش جریان بار را توصیف می کند و

(1-5)

 

برهمکنش جریان خنثی را توصیف می کند که ‎e‎ ثابت جفت شدگی ‎QED‎ و  ثابت جفت شدگی   و  زاویه وین برگ است‎.‎

جریانها به شرح زیر ارائه می شوند:

 

 

 

 

(1-6)
(1-7)
(1-8)

 

(1-9)

 

که  و   بترتیب معرف بار و مولفه سوم ایزو اسپین ضعیف فرمیون چپ گرد  است. در واپاشی ضعیف ثابت فرمی نقش مهمی بازی می کند که دارای مقادیر زیر است:

 

(1-10)
(1-11)

 

سایر مقادیر پارامترهای وابسته در پیوست ‎A‎ جمع آوری خواهد شد برهم کنش های میان بوزونهای پیمانه ای استاندارد هستند و در هر کتاب درسی تئوری پیمانه ای یافت می شوند‎. پریم در (2-1) نشان میدهد که ویژه حالت ضعیف    معادل با ویژه حالت جرم متناظر با ‎  ‎ نیست اما ترکیب خطی از طریق رابطه زیر از دومی بیان شده است.

(1-12)

 

که در آنها ماتریس واحد اتصال دهنده و مرتبط کننده دو مجموعه از حالات ماتریس کوبیبو-کوبایاشی-مسکاوا ‎(CKM)‎ است. بسیاری از پارامترهای این ماتریس در متون پیشنهاد شده اند. دراین بررسی دوگونه پارامتری کردن را بکار می بریم . پارامتری کردن استاندارد توصیه شده توسط گروه داده های ذرات و پارامتری کردن ولف ان اشتاین

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***