دانلود پایان نامه ارشد :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :  تجارت بین­الملل

عنوان :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش حقوق تجارت بین­الملل

عنوان:

ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

استاد راهنما:

دکتر هراتیان

استاد مشاور:

دکتر محسن محبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده 1
مقدمه. 2
بیان مساله. 3
روش تحقیق.. 4
ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4
پرسش‌های تحقیق.. 5
فرضیه‌های تحقیق.. 5
فصل اول: کلیات… 6
1ـ1 تعاریف… 7
1ـ1ـ1 اعمال حقوقی.. 7
1ـ1ـ2 تعریف عقد. 7
1ـ1ـ3 تعریف عقد در فقه. 7
1ـ1ـ4 تعریف ایقاع. 8
1ـ1ـ5 تعریف قرارداد. 8
1ـ1ـ6 تعریف قرارداد بین‌المللی.. 8
1ـ2 قراردادهای تامین مالی و اقسام آن. 9
1ـ2ـ1 انواع قراردادهای بین‌المللی.. 9
1ـ2ـ2 انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی.. 9
1ـ2ـ3 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance) 10
1ـ2ـ4 روش ساخت بهره‌برداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT. 12
1ـ2ـ5 سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT) 13
1ـ2ـ6 قراردادهای بیع متقابل (BayBack) 15
1ـ2ـ7 مشارکت مدنی (Joint Venture) JV.. 16
1ـ3 تامین مالی و روش‌های آن. 16
1ـ3ـ1 روش‌های پرداخت در تجارت خارجی.. 17
1ـ3ـ1ـ1 اعتبار اسنادی.. 17
1ـ3ـ1ـ2 اعتبار اسنادی صادراتی.. 17
1ـ3ـ1ـ3 برات (DRAFT) 18
1ـ3ـ1ـ4 روش پرداخت نقدی Cash. 18
1ـ3ـ1ـ5 سرمایه‌گذاری.. 18
1ـ3ـ1ـ6 ضمانت‌نامه Guarantee. 18
1ـ3ـ2 تجهیز مالی Fund Mobilization. 19
1ـ3ـ3 تأمین مالی ساختار یافته. 19
1ـ3ـ3ـ1 ابزارهای مبتنی بر بدهی.. 21
1ـ3ـ3ـ2 ابزارهای مبتنی بر سرمایه. 21
1ـ3ـ4 انواع تامین مالی ساختار یافته. 22
1ـ3ـ4ـ1 تامین مالی دریافتی‌ها (receivables) 22
1ـ3ـ4ـ2 تبدیل به اوراق بهادار Securitization. 22
1ـ3ـ4ـ3 تامین مالی خرید سهام Buyout Finance. 22
1ـ3ـ4ـ4 تامین مالی کسب مالکیت Acquisition. 22
1ـ3ـ4ـ5 تامین مالی دارایی Asset finance. 22
1ـ3ـ4ـ6 تامین مالی پروژه Project finance. 23
1ـ3ـ4ـ7 ویژگی‌های تامین مالی ساختار یافته. 23
1ـ4 منابع تامین مالی.. 23
1ـ4ـ1 فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) 23
1ـ4ـ2 ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) 24
1ـ4ـ3 تامین مالی کوتاه مدت… 24
1ـ4ـ4 روش‌های تامین منابع مالی کوتاه مدت… 24
1ـ4ـ4ـ1 اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت) 24
1ـ4ـ4ـ2 وام‌های بانکی.. 25
1ـ4ـ4ـ3 اوراق تجاری کوتاه مدت (اوراق قرضه) 25
1ـ4ـ4ـ4 وام‌های موسسات مالی تجاری.. 25
1ـ4ـ4ـ5 صدور اسناد تجاری.. 26
1ـ4ـ4ـ6 تامین مالی از طریق وثیقه گذاری.. 26
1ـ4ـ4ـ7 پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری.. 27
1ـ4ـ5 تامین مالی میان مدت و بلند مدت… 27
1ـ4ـ5ـ1 وام‌های بانکی بلندمدت… 27
1ـ4ـ5ـ2 اجاره‌های بلندمدت (اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی) 28
1ـ4ـ6 روش‌های تامین مالی داخلی.. 28
1ـ4ـ7 ابزارهای تامین مالی.. 28
1ـ4ـ8 سازمان‌های تامین کننده منابع مالی.. 29
1ـ4ـ8ـ1 بانک‌ها 29
1ـ4ـ8ـ2 بیمه. 30
1ـ4ـ8ـ3 شرکت‌های بین‌المللی IFC.. 30
1ـ4ـ8ـ4 بانک توسعه اسلامی (Islamic Development bank) 30
1ـ4ـ9 روی آوری بانک‌های خارجی به بانکداری بدون ربا 31
1ـ5 فاینانس… 33
1ـ5ـ1 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance) 33
1ـ5ـ2 واجدین شرایط دریافت فاینانس… 34
1ـ5ـ3 سقف پرداخت فاینانس… 35
1ـ5ـ 4 روش پرداخت فاینانس… 35
1ـ5ـ5 فعالیت‌های قابل قبول در فاینانس… 35
1ـ5ـ6 نرخ سود تسهیلات… 35
1ـ5ـ7 دوره استفاده از تسهیلات… 36
1ـ5ـ8 دوره بازپرداخت… 36
1ـ5ـ9 مراحل اعطای تسهیلات فاینانس… 36
1ـ5ـ9ـ1 بخش دولتی.. 36
1ـ5ـ9ـ2 بخش غیردولتی.. 38
1ـ5ـ10 فاینانس خودگردان. 39
1ـ5ـ10ـ1 ساختار فاینانس خودگردان. 41
1ـ5ـ10ـ2 توزیع ریسک… 44
1ـ5ـ10ـ3 تضمین‌ها، وثیقه‌ها و سایر تعهدات… 45
1ـ5ـ11 برخی ویژگی‌های استفاده از فاینانس… 46
1ـ5ـ12 مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه. 49
1ـ5ـ13 مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران. 50
2ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی.. 52
3ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی  53
1ـ5ـ14 محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین.. 54
1ـ5ـ14ـ1 محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی.. 54
1ـ5ـ14ـ2 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخلی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه سازمان‌های مسئول و دست اندرکار در ایران. 55
1ـ5ـ14ـ3 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار 56
1ـ5ـ15 راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای در شرایط نوین.. 57
فصل دوم  رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی.. 59
2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی.. 60
2ـ1ـ1 تعریف… 60
2ـ1ـ2 تاریخچه. 61
2ـ1ـ3 مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) 62
2ـ1ـ4 سازمان و تشکیلات مرکز. 62
2ـ1ـ4ـ1 اعضاء. 62
2ـ1ـ4ـ2 ارکان مرکز. 63
2ـ1ـ5 نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی.. 64
2ـ1ـ5ـ1 مصالحه. 65
2ـ1ـ5ـ2 حکمیت… 65
2ـ1ـ6 منابع مالی مرکز. 66
2ـ2 اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی.. 66
2ـ2ـ1 ماهیت اختلاف… 68
2ـ2ـ2 قواعد حل اختلاف… 69
2ـ2ـ3 روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی.. 69
2ـ2ـ3ـ1 رسیدگی دادگاهی (قضایی) 69
2ـ2ـ3ـ2 رسیدگی‌های برون دادگاهی.. 70
2ـ2ـ4 روش‌های غیر الزام‌آور. 71
2ـ2ـ4ـ1 مذاکره 72
2ـ2ـ4ـ2 میانجیگری.. 72
2ـ2ـ4ـ3 ارزیابی بی‌طرفانه. 73
2ـ2ـ4ـ4 احراز واقع. 74
2ـ2ـ4ـ5 رسیدگی کوتاه مدت… 74
2ـ2ـ4ـ6 سازش… 75
2ـ2ـ5 روش الزام‌آور (داوری) 76
2ـ3 قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری.. 77
2ـ3ـ1 قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی.. 78
2ـ3ـ2 قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی) 78
2ـ3ـ3 تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح.. 79
2ـ3ـ4 تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی.. 80
2ـ3ـ5 تعیین مرجع صالح به رسیدگی.. 80
2ـ3ـ6 معیار شکلی.. 81
2ـ3ـ6ـ1 اصل صلاحیت مراجع داخلی.. 81
2ـ3ـ6ـ2 اعتبار امر مختومه. 81
2ـ3ـ7 معیار ماهوی.. 81
2ـ3ـ7ـ1 توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت… 82
2ـ3ـ7ـ2 توجه به سبب دعوا 82
2ـ4 شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی.. 82
2ـ4ـ1 اهلیت… 82
2ـ4ـ2 درخواست رسیدگی.. 83
2ـ4ـ3 کتبی بودن موافقت‌نامه داوری.. 83
2ـ4ـ4 شایستگی و تعداد داوران. 84
2ـ4ـ5 زبان رسیدگی.. 85
2ـ4ـ6 رعایت اصل تناظر. 85
2ـ4ـ7 تقدم سازش بر داوری.. 86
2ـ4ـ8 حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی.. 86
2ـ4ـ9 روند رسیدگی.. 87
2ـ4ـ9ـ1 قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده) 87
2ـ4ـ9ـ2 قاعده اثبات ادعا 88
2ـ4ـ9ـ3 بار اثبات… 88
2ـ4ـ10 قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی.. 89
2ـ4ـ10ـ1 قانون قابل اعمال، بدون توافق طرف‌ها 89
2ـ4ـ10ـ2 قانون کشور متبوع شخص…. 89
2ـ4ـ10ـ3 قانون اقامتگاه 90
2ـ4ـ10ـ4 قانون محل وقوع مال. 90
2ـ4ـ10ـ5 قانون محل انعقاد قرارداد. 90
2ـ4ـ10ـ6 قانون محل تنظیم سند. 91
2ـ4ـ10ـ7 قانون محل اجرای تعهد. 91
نتیجه‌گیری.. 92
منابع. 96
پیوست… 100

چکیده

عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.
تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو صورت امکان‌پذیر است: 1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.
در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.
هر قرارداد فاینانس ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورم‌های موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب می‌شود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.
حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می‌گیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت‌کننده پیش‌بینی کرده باشد.
واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت. 

مقدمه

قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت امکان‌پذیر است.1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.
حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. حالت دوم تامین مالی تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
فاینانس روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور محسوب می‌شود زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.
این قراردادهای تامین مالی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد. این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم می‌شود.به دلیل اهمیت بالایی که از نظر حقوقی دارد. این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از آن، مهلت بازپرداخت، تعیین چگونگی حل اختلافات قوانین حاکم و مراجع رسیدگی به اختلافات می‌باشد.
از مهمترین قراردادهای تامین مالی فاینانس خودگردان است و ویژگی اصلی این فاینانس عدم اتکا یا اتکا محدود به حامیان و صاحبان سرمایه است. در فاینانس خودگردان مجموعه‌ای از ساختارهای قراردادی به گونه‌ای در یکدیگر تلفیق می‌شوند که اطمینان خاطر لازم را به اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت اعتبارات می‌دهند.
این نوشتار شامل دو فصل می‌باشد در فصل اول به کلیات، تعاریف و شناخت قراردادهای تامین مالی و اقسام آن پرداخته‌ایم و قرارداد فاینانس را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم و در فصل دوم به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و روش‌های حل و فصل اختلافات پرداخته‌ایم.
تعداد صفحه : ۱۲۸
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***