دانلود پایان نامه ارشد : هنر همگانی و جایگاه آن در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش :نقاشی

عنوان : هنر همگانی و جایگاه آن در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده هنر و معماری/گروه نقاشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: نقاشی

عنوان :

هنر همگانی و جایگاه آن در ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حبیب توحیدی

استاد مشاور:

سرکار خانم زهرا چیت ساز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 فصل اول  : کلیات طرح

1-1 – بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………. 2

1-2-  اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن…………………………………………………… 3

1-3- هدفهای تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4

1-4سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) ………………….. 4

1-5- چهارچوب نظری  تحقیق …………………………………………………………………………. 5

1-6- روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………. 6

1-7- پیشینه پژوهش  ……………………………………………………………………………………… 6

1-8- روش گرد آوری اطلاعات  ………………………………………………………………………. 6

1-9-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………. 6

1-10- منابع پژوهش  …………………………………………………………………………………….. 7

1-11- واژهای کلیدی  ……………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : هنر همگانی

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1- هنرهمگانی  ………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- چیستی هنر همگانی  ………………………………………………………………………………. 20

2-3- ایجاد فضای خلاقه و ایجاد تخیل در بیننده اثر ………………………………………………. 26

2-4- فواید هنر همگانی  …………………………………………………………………………………. 30

2-4-1-   فرهنگی ………………………………………………………………………………………… 30

2-4-2- اقتصادی…………………………………………………………………………………………… 30

2- 4-3- آموزشی  ………………………………………………………………………………………… 30

2-5- انواع هنرهای همگانی………………………………………………………………………………. 31

2-6- شهر بستری برای آفرینش هنر  ………………………………………………………………….. 31

2-6-1- عناصر یا فضاهای میانی………………………………………………………………………… 33

2-6-2- شهرنشینی و شهرسازی ایران ………………………………………………………………… 35

2-6-3-  اصول طراحی ایرانی ………………………………………………………………………….. 36

2-6-4- شاخصهای زیبایی شناسی …………………………………………………………………….. 37

2-6-5- برنامه زیباسازی شهر تورنتو  …………………………………………………… 38

2-6-6- نیاز امروز ما  …………………………………………………………………………………….. 38

2-6-7- مطالعات شهری …………………………………………………………………………………. 40

2-6-8- اهمیت و توجه به فضای پیرامون ……………………………………………………………. 41

2-6-9- هنر در فضای همگانی …………………………………………………………………………. 42

2-6-10- میادین شهری  ………………………………………………………………………………… 45

2-6-11- هویت در فضای شهری …………………………………………………………………….. 46

2-7- مجسمه شهری ………………………………………………………………………………………. 48

2-7-1- تعریف مجسمه شهری ……………………………………………………………………….. 50

2-7-2- ویژگی‌های آثار شهری   ………………………………………………………………………. 52

2-7-3-ایجاد حس مكان و هویت  ……………………………………………………………………. 53

2-7-4-  انواع مجسمه شهری …………………………………………………………………………… 54

2 – 7 – 5- مجسمه‌ی یادبود یا یادبود مجسمه  ……………………………………………………. 54

2-7-6- طاقهای یادمانی  ………………………………………………………………………………… 58

2-7-7- ستونهای یادمانی  ……………………………………………………………………………….. 58

2-7-8- ساعتهای تزئینی …………………………………………………………………………………. 59

2-7-9-نقشها و كاركردهای مجسمه  ………………………………………………………………….. 60

2-7-9-1- تقویت حس مكان ………………………………………………………………………….. 60

2-7-9-2- تعریف و هویت بخشی به فضاهای شهری …………………………………………… 61

2-7-9-3- ارتقای كیفیت و ایجاد سرزندگی فضاهای شهری …………………………………… 66

2-7-9-4-  ارتقای آگاهیهای عمومی و معرفی نمادها و ارزشهای فرهنگی ………………….. 74

2-7-9-5-  معرفی عملكرد و روحیه میدان یا محدوده پیرامون آن یا تداعی عملكرد تاریخی یا فرهنگی آن 75

2-7-9-6-  تعریف مركز ثقل و نقطه تمركز میدان ………………………………………………… 75

2-7-9-7-  ایجاد یك نشانه شهری …………………………………………………………………… 75

2-7-9-8- تناسب بخشی به نام میدان ………………………………………………………………… 76

2-7-9-9- معرفی سبكها و سنتهای هنری …………………………………………………………… 76

2-8- دیوار نگاری ………………………………………………………………………………………….. 77

2-9- معماری به عنوان یك هنر عملكردی هنری كه در آن زندگی می كنیم ………………….. 80

2 – 9– 1 – تأثیر معماری بر مجسمه‌سازی……………………………………………………………. 817

2-10- شهرشب ……………………………………………………………………………………………. 91

2-10-1- ساماندهی نور  ساماندهی فضا …………………………………………………………….. 91

2-10-2- سیمای شبانه شهرها ………………………………………………………………………… 93

2-11- هنر همگانی ومبلمان شهری……………………………………………………………………… 95

2-11-1- اهمیت مبلمان در سیمای شهری …………………………………………………………… 98

2-11-2- جایابی بهینه مبلمان شهری …………………………………………………………………. 99

2-11-3- روابط نظام‌مند در بین عناصر مبلمان شهری ……………………………………………. 100

2-11-4- تبلیغات …………………………………………………………………………………………. 103

2-11-5- مواد و مصالح …………………………………………………………………………………. 103

2-11-6- تخریب‌گرایی وندلیسم……………………………………………………………………….. 104

2-11-7- عوامل سازنده سیمای هر شهر ………………………………………………………………. 105

2-11-8- پارک؛ از فضای سبز تا رویداد هنری …………………………………………………….. 106

2-11-8-1- فرهنگسراها؛ مدل‌ ایرانی………………………………………………………………….. 108

2 -11 – 8 – 2 – پارک هزاره ………………………………………………………………………….. 110

2-12- طراحی صنعتی و طراحی شهری ……………………………………………………………… 113

فصل سوم : هنر همگانی در ایران

3-1- برسی هنر همگانی در ایران ……………………………………………………………………….. 118

3-2- رابطه هنر با اقتصاد …………………………………………………………………………………. 121

3-3- ارتقاء ذائقه هنری مردم ……………………………………………………………………………. 123

3-4 گفتگوی مجید احمدی با حمید شانس  ………………………………………………………….. 126

3-5- تهران  ومیادین آن ………………………………………………………………………………….. 130

3-6- شهرستانها  ومیادین آنها  ………………………………………………………………………….. 135

3-7- برسی نقش نشانه‌های شهری در  تهران  ………………………………………………………. 135

3– 7 – 1 – سردر باغ ملی در تهران…………………………………………………………………… 137

3-7-2-  برج آزادی تهران ……………………………………………………………………………… 143

3-7-2-1- گفت و گو با حسین امانت طراح میدان آزادی………………………………………… 144

3-7-3- برج میلاد………………………………………………………………………………………….. 151

3-8- ارزش‌ها در طراحی مجسمه‌های شهری  ………………………………………………………. 155

فصل چهارم : معرفی هنر مندان مطرح در هنر همگانی

4-1- سیاوش ارمجانی……………………………………………………………………………………… 159

4-2- آنیش كاپور……………………………………………………………………………………………. 164

4-2-1- چند نمونه از آثار آنیش كاپور…………………………………………………………………. 167

4-2-2- گفت‌وگوی آنیش كاپور با «شرق» كه به مناسبت رونمایی از برج المپیك لندن انجام

شده……………………………………………………………………………………………………… 169

4-3- ماگدالنا آباکانوویکز………………………………………………………………………………….. 175

4-4- جاناتان بروفسکی……………………………………………………………………………………. 176

4-5- فرناندو بوترو ………………………………………………………………………………………… 176

4-6- مینگ فای …………………………………………………………………………………………….. 177

4-7ـ تتسو هارادا ……………………………………………………………………………………………. 177

4-8ـ گریس نولتون………………………………………………………………………………………….. 178

4-9-ـ کلمنت میدمور ……………………………………………………………………………………… 178

فصل پنجم  : پروژه عملی

  • مقدمه …………………………………………………………………………………….. 181

5-1- پروژه عملی (هفت آسمان) ………………………………………………………………………. 182

فصل ششم :  نتیجه گیری وپیشنهاد

6-1- چه باید کرد  …………………………………………………………………………………………. 184

6- 2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 193

– تصاویر……………………………………………………………………………………………………….. 197

– مجسمه های من……………………………………………………………………………………………. 258

– نقاشی  های من …………………………………………………………………………………………… 275

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 283

– بیان مساله تحقیق :

در جوامع سنتی، گذار ازسنت به مدرنیته، نه در گذر زمان و بستر جامعه، بلکه از طریق فرهنگ وارداتی شکل می گیرد و در این میان پدیده هایی ظهور می نمایند که عدم توجه شایسته به آنها موجب نتایج جبران ناپذیر می گردد. از جمله نتایج حاصل از تغییر نگرش از سنت به مدرنیته در عرصه هنر، گسست میان مخاطب و هنرمند است. این جدایی در کلیه رشته های هنری، که با آکادمی غربی مرتبط اند، نمود داشته و فاصله هنرمند و مخاطب – به واسطه اثر هنری – فزونی می گیرد. با توجه به پیشینه مجسمه سازی در ایران و گسست طولانی در تاریخ و روند حضور آن در بستر اجتماعی، درک تاریخی جامعه ایرانی از مجسمه و مجسمه سازی با سایر ملل هم قدمت خود، کاملاً متفاوت است. لذا تعریف مجسمه سازی برای مخاطب عام ایرانی، با آموزش نوین مجسمه سازی و رویکردهای جدید آن در آموزه های دانشگاهی- که گاهی حتی توسط خواص نیز مشکل درک می شود تا حد بسیار زیادی متفاوت بوده و ارتباط عموم مردم را با اثر هنری غیرممکن می­نماید. بر این اساس، جدایی هنرمندان و مردم روز به روز بیشتر شده و آثار هنری در گوشه آتلیه ها، سالن نمایشگاه ها و موزه ها مهجور مانده؛ و آثای مبتذل و سطحی در منظر نگاه مردم قرار می گیرند. در این میان، مجسمه سازی شهری می­تواند نقشی موثر برای ارتقای ادراک مخاطب ایجاد کند و با ارتباط بین مخاطب و مجسمه ساز معاصر، عرصه را برای ارائه آثار ارزشمند فراهم آورد.(کردی،1389،2)

همانطور که در مطلب فوق آمده هنر عمومی به ویژه مجسمه های شهری علاوه بر ارتقای سطح آگاهی عموم مردم از هنر و تجربه شدن از طرف عموم مردم باعث نوعی آشتی میان مردم با تمام هنرها شده است. به نوعی میشود گفت هنر عمومی در کنار مردم است.مثل مردم در جغرافیا های مختلف در زمان های مختلف و در فرهنگ های مختلف تغییر می کند و قالب معینی ندارد.

ومی کوشد مثل یک شهروند همسایه خوبی برای دیگر شهروندان باشد.برسی , شناخت و تعریف هنر همگانی و جایگاه آن درجوامع مختلف ونقش آن در ایران  مساله این تحقیق میباشد.

  1-2-  اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن :

مجسمه سازی در ابعاد بزرگ، که غالباً از اسب های برنزی پارک ها وپیکره های عمومی گذشته، بسیار دور است، اخیراً به جز همیشگی فرهنگ چشم اندازه های شهری تبدیل شده است. در واقع این نوزایی معاصر هنر همگانی نخستین تجدید حیات عمده هنر شهری در پنجاه سال گذشته است.

از پیش از جنگ جهانی اول، که مکتب هنری نئوکلاسیک چشم اندازها را با مجسمه های عمومی لبریز می­ساخت، فعالیت هنری تا بدین حد چشمگیر نبوده است. گذشته از تجربه ای اندک با مایه های اجتماعی در نقاشی دیواری، که در دهه چهل توسط برنامه هنر دولتی دبلیو پی ای رهبری شد مفهوم هنر همگانی تا حد زیادی خفته ماند.

محبوبیت امروزین مجسمه سازی همگانی در واقع ریشه در دهه پنجاه داشت. وقتی مجموعه چشمگیر مجسمه های بزرگ و جوش داده دیوید اسمیت به صحنه هنر پا گذاشت،(تصاویر صفحات198و199) مردم به قدرت هیجان انگیز اثر هنری  در ابعاد بزرگ و درهوای آزاد  آگاهی یافتند. عادت اسمیت در مورد گذاشتن آثار کامل شده و در محوطه های باز و وسیع اطراف استودیویش در بولتن لندینگ در ایالت نیویورک، برخی از روسای موزه ها وکارمندان عالی رتبه را متقاعد ساخت که این نوع هنر می تواند به صورتی موثردر بیرون از دیوارهای موزه عمل کند. در واقع این سازه های بزرگ و براق از فولاد ضدزنگ  همتای نقاشی پرتحرک و اکسپرسیونیستی انتزاعی آن دوران در مجسمه سازی  فقط می توانست در هوای آزاد متصور شود. در اواسط دهه شصت مجسمه سازی در ابعاد بزرگ به راه افتاده بود، بسیاری از هنرمندان اکنون دیگر با بسیاری از مواد صنعتی قطعات بزرگی می ساختند  اما استقبال عامه از این هنر و نظام پخش آنها همچنان ناقص بود. مردم برای تفکر و دریافت میزان و معنای احتمالی این آثار پر راز و رمز، نیاز به زمان داشتند.( هواردجی ، اسماگولا ، 1381 ،  20 ،21 )

در میان این یکنواختی و رکورد مدنی، هنر و به ویژه مجسمه سازی نقش بسزایی در طراحی و فضاسازی شهری دارند، که این چیزی ورای تزئین محض و زیبایی ظاهری است. مجسمه سازی با گیرایی درونی و تصدیق ارزشهای زیبایی شناختی، نقشی بیش از کاربردصرف خواهد داشت.

پیکره سازی، با ارتقای میزان حظ بصری در محیط، باعث عدم تسلیم ذهن به نظام های موجود

می شود. برای پی بردن به لزوم چنین چیزی، واکاوی سطوح زیرین پدیدار شناسی برای کشف ارزش روان شناختی بصری، ضروری به نظر می رسد. جنبه های دیداری ای که در معنای گسترده خود، تحت عنوان “مجسمه سازی شهری ” شناخته می شوند. معرفی نمونه های خوب چنین فعالیت هایی در حوزه مبلمان شهری، ما را در زیبا سازی شهرهای دیگر رهنمون می کند.  (بحارلو ، 1389 ، 10 )

در این راستا فعالیت های گوناگون و سرمایه گذاری های عظیمی در نقاط مختلف دنیا در حال اجرا می باشد که برنامه ریزان و دست اندرکاران آنها انتظارات مختلفی درباره عملکرد و انعکاس این پروژه های هنری در نزد جوامع خود به ویژه نسل جوان دارند.

1-3- هدفهای تحقیق :

 برسی نظر های مختلف وشناخت دقیقتر هنر همگانی.

  • کارکردهای هنر همگانی.
  • برسی آن درجوامع مختلف وایران .
  • برسی کار های انجام شده در این رابطه در ایران .

 سوالات یا فرضیه های تحقیق:

         ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

 – آیا آثار موجود در میادین و سطح شهر ها توانسته به اهداف هنر همگانی دست یابد؟

– آیا هنر همگانی در ارتقای سطح آگاهی عمومی موثر بوده است ؟

– آیا هنر همگانی توانسته تا حدی فاصله ایجاد شده بین مردم وهنر را پر کند ؟

– نقش هنر همگانی در ارتقای ادراک مخاطب عام از هنر .

نقش هنر همگانی در اقتصاد هنر

 1-5- چهارچوب نظری  تحقیق :

 هنر عمومی در باره وجود فرد نیست، درباره وجود دیگران است. درباره ذوق و سلیقه های شخصی نیست، درباره احتیاجات دیگران است. درباره بیم و امید هنرمند نیست، درباره نشاط و خشنودی دیگران است. درباره شخصیت افسانه ای هنرمند نیست، درباره جامعه سازی هنر است. بنا نیست که حس کوچکی و بی اهمیتی به مردم بدهد، بناست که حس تعالی و شکوهمندی به مردم بدهد.

بنا نیست که میان فرهنگ متعالی و عموم مردم فاصله بیندازد، بناست که هنر را عمومی کند و هنرمند را هم یکی از عموم.

لغت «هنر» در عبارت «هنر عمومی» به حضور کارهای عظیم الجثه هنری، در میدان های وسیع شهری اشاره نمی کند و البته آن نیست که قاب می شود و به دیوار آویزان می گردد. هنر عمومی آن است که از طرف عموم تجربه می شود.

هنر عمومی، هنر عموم هم نیست. آن چنان که مثلاً هنر نازی های هیتلری و کمونیست های استالینی، هنر عموم بود. هنر عمومی، افسانه سازی و تخیل پردازی نمی کند، مشکل گشای تمام مسایل اجتماعی هم نیست. هنر عمومی، جانشین کمک رسانی های اجتماعی نمی شود و جایش را هم هگرز، فضای سبز کنار برج ها، پر نمی کند. امروزه، چون هنر، از چندین جهت متفاوت، هدف انتقاد قرار گرفته است، هنرمندان بسیاری شجاعت یافته زندگی منزویشان را ترک کرده، به زندگی های اجتماعی مشغول شده اند. از درون استودیوها بیرون آمده شهروند فعالی شده اند. هنر عمومی سعی می کند تمام هنرها را، در دسترس عموم قرار دهد. هنر عمومی هنر آرام و بی تفاوتی نیست.

تعداد صفحه : 300

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***