دانلود پایان نامه ارشد: نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : جزا و جرم‌شناسی

عنوان : نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

دانشکده: علوم انسانی، گروه حقوق

پایان‌نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) ضرورت تحقیق.. 3

ج) سؤالات تحقیق.. 3

د) فرضیه تحقیق.. 4

ه‍ ) پیشینه تحقیق.. 4

و) اهداف تحقیق.. 5

ز) روش تحقیق.. 5

ح) محدودیت‌ها و موانع تحقیق.. 5

ط) سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و عوامل زمینه‌ساز جرایم ثبتی… 7

مبحث اول: مفاهیم. 8

گفتار اول: کاداستر. 8

الف) تعاریف کاداستر. 8

 1. مفهوم فنی.. 10
 2. مفهوم حقوقی.. 11

1ـ2. مفهوم محدود کاداستر. 12

2ـ2. مفهوم گسترده (موسع) کاداستر. 12

ب) مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر. 13

 1. مفاهیم مشابه (زیرمجموعه) 13

1ـ1. نقشه. 13

2ـ1. لایه‌های کاداستر. 14

3ـ1. عملیات کاداستر. 14

2 ـ مفاهیم مرتبط.. 15

1ـ2. زمین.. 15

2ـ2. قطعه زمین.. 15

3ـ2. سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 15

4ـ2. سیستم اطلاعات زمینی.. 16

گفتار دوم: جرایم ثبتی.. 16

الف) مفهوم شناسی جرم‌های ثبتی.. 17

 1. تعریف جرم ثبتی.. 17
 2. تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی.. 18
 3. ویژگی های جرایم ثبتی.. 18

ب) انواع جرایم ثبتی.. 19

 1. جرایم ثبتی خاص…. 19
 2. جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری.. 20

1ـ2. جرایم ثبتی در حکم جعل.. 20

2ـ2. جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت… 20

3ـ2. جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری.. 20

گفتار سوم: پیشگیری از جرم. 21

الف) معنا و مفهوم پیشگیری.. 21

ب) مفهوم پیشگیری از جرم. 21

ج) انواع پیشگیری از جرم. 22

 1. پیشگیری کیفری.. 22
 2. پیشگیری غیرکیفری.. 23

1ـ2. پیشگیری اجتماعی.. 23

2ـ2. پیشگیری وضعی.. 23

 1. پیشگیری ابتدایی.. 24
 2. پیشگیری ثانویه. 25
 3. پیشگیری ثالث… 25

مبحث دوم: تاریخچه کاداستر. 25

مبحث سوم: عوامل زمینه ساز ارتکاب جرایم ثبتی.. 27

گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی.. 27

الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی.. 28

ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی.. 28

گفتار دوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی.. 29

الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده 30

ب) صدور بی رویة بخشنامه‌های ثبتی.. 33

گفتار سوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی.. 34

الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک… 34

ب) کمبود منابع انسانی و مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 35

ج) عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی.. 36

د) فقدان رویکردی مستقل در قبال جرمهای ثبتی.. 38

ه‍ ) ضعف آموزش و پژوهش در سطح سازمان ثبت… 39

فصل دوم: جرایم ثبتی خاص و جرایم ثبتی در حکم جعل و نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از آنها 40

مبحث اول: جرایم ثبتی اسناد و املاک خاصّ… 41

گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری.. 41

الف) ارکان جرم. 43

ب) نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور. 45

گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض….. 46

الف) ارکان‌ جرم. 47

ب) نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم. 56

گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک… 58

الف) ارکان جرم. 59

ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 61

گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد. 61

الف) ارکان جرم. 62

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 63

مبحث دوم: جـرایم ثـبتی «اسـناد و املاک» در حکم جعل. 64

گفتار اول: مفهوم جعل.. 64

گفتار دوم: جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی) 66

الف) ارکان جرم. 69

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 80

گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک… 80

الف) ارکان جرم. 82

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 84

فصل سوم: جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری و نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم   85

مبحث اول: جرم ثبتی در حکم خیانت در امانت.. 86

گفتار اول: تبانی کردن متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حـبس و ثـلث‌ باقی.. 86

گفتار دوم: ارکان جرم. 87

گفتار سوم: نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 89

مبحث دوم : جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری.. 89

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر و خود را من غیر حق مالک جلوه دادن. 90

الف) ارکان جرم. 92

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 94

گفتار دوم: تقاضای ثبت ملک غیر به عنوان مالکیت، با وجود امین بودن شخص نسبت به ملک…. 95

الف) ارکان جرم. 95

 1. رکن قانونی.. 95
 2. رکن مادی.. 96
 3. رکن معنوی.. 97

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 97

گفتار سوم : خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با‌ شخص‌ دیـگر‌ و بـه ثـبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر  98

الف) ارکان‌ جرم. 99

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 100

گفتار چهارم: متصرف قلمداد نمودن خود نسبت به ملک‌ دیگری‌ من‌ غـیر حقّ و دادن تـقاضای ثـبت در این خصوص     101

الف) ارکان جرم. 103

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 104

گفتار پنجم: امتناع از ردّ حق به ذی حق‌ و تصدیق‌ ننمودن حق وی در معاملات با حـق استرداد. 105

الف) ارکان جرم. 107

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 109

گفتار ششم : عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی‌ یا‌ حقوقی‌ نـسبت بـه تـمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته به‌ علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شـخص متقاضی.. 109

الف) ارکان جرم. 111

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 112

نتیجه‌گیری… 113

منابع و مآخذ.. 116

الف) کتاب‌ها 116

ب) پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها 118

Abstract. 121

چکیده

در یک نظام اجتماعی و حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخوردار است، و هرچه اهمیت و آثار و تبعات ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد، از جمله جرایم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف، اقتصادی، اجتماعی و… جرایم ثبتی می باشد. ما در این رساله تلاش نموده ایم با مفهوم کاداستر در ابعاد مختلف آن و هم چنین مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر و نیز روند اجرای آن و تاریخچه کاداستر در جهان و ایران آشنا شویم و با بررسی  جرایم ثبتی و عوامل زمینه ساز این جرایم  به تحلیل و ارزیابی نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم بپردازیم لذا در این پژوهش با کاداستر، جرایم ثبتی خاص،جرایم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری  انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا خواهیم شد.

کلید واژه: کاداستر، جرایم ثبتی، پیشگیری.

مقدمه

الف) بیان مسئله

بی تردید اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم، بزهکاری و انحراف و گمراهی، از سیاست‌ها و اصول قضائی اسلام محسوب می‌شود، این فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه‌ای از اقدامات کیفری و غیر کیفری در حوزه‌های تقنینی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد.

فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می‌گیرند. این جرایم، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند. جرایم ثبتی به عنوان گونه‌ای از جرم‌های اقتصادی، پدیده‌ای نو ظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می‌آیند که در واقع مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی می‌باشند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. لذا در راستای کاهش یا ریشه کن نمودن این عوامل باید تدابیری اندیشیده شود که طرح جامع کاداستر از جمله این تدابیر است، در حقیقت کاداستر به نظامی اطلاق می‌شود که هدف از آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک می‌باشد. حال این سؤال مطرح است که اجرای طرح جامع کاداستر چه تأثیری بر پیشگیری از جرایم ثبتی خواهد داشت؟ مشخصا در ارتکاب کدایم یک از جرایم ثبتی نقش پیشگیرانه مثبت دارد؟ در کدام اثر منفی گذارد؟ و نسبت به کدام بی تأثیر است؟ آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟ و نهایتا ملزومات تقنینی و اجرایی تأثیرگذاری هرچه بیشتر اجرای این طرح در پیشگیری از جرایم ثبتی چیست؟

رسیدن به پاسخ پرسشهای فوق ابتدائا مستلزم تعریف دقیق و کاملی از مفهوم کاداستر، چیستی و چگونگی آن و همچنین بیان تعریف جرم ثبتی و شناخت انواع آن است و سپس نیازمند بررسی و تبیین دقیق تأثیر اجرای طرح مذکور در پیشگیری از انواع جرایم ثبتی و تطبیق نتایج حاصله از اجرای طرح با فرآیند ارتکاب مورد به مورد جرم‌های ثبتی خواهد بود بصورتی که بتوان مشخص نمود بر کدام نوع از این جرایم چه تأثیری دارد، سپس برآیند مجموع تأثیرات بایستی سنجیده شده و منفی یا مثبت بودن آن محرز گردد که در این رساله به آن خواهیم پرداخت.

ب) ضرورت تحقیق

از آنجا که جرایم ثبتی ذیل جرایم اقتصادی دسته بندی می‌شوند و این جرایم چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند لذا شناخت تأثیر قوانین و عملکردها در پیشگیری از آنها از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است ما نیز با شناخت این ضرورت و برای برداشتن گامی در راستای این مهم میخواهیم در این رساله به اهداف ذیل جامه عمل بپوشانیم:

(1) شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی.

(2) تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.

(3) شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا.

ج) سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

طرح جامع کاداستر چگونه و چه تأثیری در پیشگیری از جرایم ثبتی دارد؟

سؤالات فرعی:

 1. اجرای طرح جامع کاداستر درپیشگیری کدام یک از جرایم ثبتی اثر مثبت و در کدام اثر منفی دارد و در کدام بلا اثر است؟
 2. ملزومات تقنینی و اجرایی جهت تأثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور در پیشگیری از جرایم ثبتی کدامند؟

3- آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟

د) فرضیه تحقیق

اجرای طرح جامع کاداستر با کاهش جرایم ثبتی ارتباط مستقیم داردو می‌تواند در موضوع استعلامات ثبتی، با شفاف سازی نقل و انتقالات معاملات رسمی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها و صدور سند مالکیت کاداستری در قالب طرح کاداستر و غیر قابل جعل بودن آن ٍاختلافات و ارتکاب جرایم ثبتی را تا میزان زیادی کاهش دهد.

اجرای طرح جامع کاداستر مستقلا زمینه ارتکاب برخی از جرایم ثبتی را به طور کامل از بین می‌برد و در عین حال نسبت به برخی از جرایم ثبتی بی اثر است.

جهت تاثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور مبتنی است که قانون ثبت نیز باید منطبق با طرح جامع کاداستر تغییر و اصلاح گردد.

جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است و یکی از این تدابیر اثر انگشت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی است که به تازگی در این دفاتر راه اندازی شده است .

ه‍ ) پیشینه تحقیق

طبق تحقیقات حقیر در کشور ما تا کنون هم در زمینه جرایم ثبتی و هم در زمینه چیستی و چگونگی انواع کاداستر و نیز در خصوص مفاهیم و روشهای پیشگیری از جرم تحقیقاتی انجام شده است که چند نمونه از آنها عبارتند از:

1 ـ رضا پناه، محسن، 1392، نقد و بررسی جرایم ثبتی

2 ـ شهری، غلامرضا، 1379، حقوق ثبت اسناد و املاک

3ـ براتی حسین آبادی، زهرا، 1389، پایان نامه‌ای تحت عنوان ارتباط تکنولوزی با ارتکاب جرایم ثبتی، چالش

4ـ علومی، محمد صادق، 1390، پایان نامه‌ای تحت عنوان نقش کاداستر در اثبات و احراز مالکیت

5ـ جلیلی، معصومه، 1382، مقاله‌ای با عنوان مفهوم کاداستر در حقوق ثبت و مطالعه و بررسی تطبیقی آثار آن

لکن با تحقیقاتی که انجام داده ام مشخص گردید در این زمینه تا کنون تحقیق مستقل و جامعی چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح اداری و فنی صورت نگرفته است.

و) اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

1 ـ شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی

2 ـ تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.

3 ـ شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا

تعداد صفحه :  134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***