Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
دانلود پایان نامه ارشد: نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد: نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم قرآن و حدیث

عنوان : نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

گروه علوم قرآن و حدیث

پژوهش نامه

کارشناسی ارشد

 

موضوع

نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

 

استادراهنما

دکترمحمدحسین خلیلی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

پایان نامه پیش رو با موضوع «نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم» در چهار فصل؛ کلیات، انسان و نیاز به حجت خدا، جایگاه حجت خدا در شئون زندگی انسان و خلاصه و نتیجه گیری تنظیم شده است.

شایان ذکر است که منظور ما، حجت های مطلق و عصمت پیشه هستند که هدایت تشریعی انسان ها را عهده دار بوده و قرآن کریم از نقش و جایگاه ویژه و تأثیرگذار آنان در ساحت های گوناگون تربیت انسان گوی سخن رانده است.

انسان موجودی است خدایی و خداوند سرشت الهی را در خلقت انسان بکار برده است و ابزارهایی از قبیل حس و عقل و فطرت را در وجود او برای شناخت راه درست از نادرست به ودیعه نهاده است. خداوند متعال موجودات جهان را بیهوده نیافریده بلکه هدفی متعالی از آفرینش آنها داشته است. بنابراین انسان موجودی هدفمند است و هدف او براساس آیات الهی قرارگرفتن در جهت کمال و سعادت پایدار می باشد. بنابراین انسان نیازمند راهنمایانی از طرف خداست که بتوانند زندگی وی را در مسیر صحیح مدیریت کنند.

هدف این پژوهش روشن نمودن کارکرد حجت الهی، تأثیر آن بر زندگی انسان و هم چنین تعیین وظایف مقطعی و دائمی اوست.

در نهایت به این نتیجه می رسیم که حجت های الهی در سه فضای عقاید و معارف،فقه و رفتار،تزکیه و اخلاق فعالیت کرده و دائما نقشی تأثیر گذار در زندگی انسان به عهده دارند. بنابراین بایستی او وجود داشته باشد و انسان او را بشناسد و با او رابطه روحی و معنوی برقرار کند. بدین ترتیب در هر زمان حضور حجت الهی الزامی است.در این تحقیق نوعاً از منابع و متون تفسیری و روایی و کلامی استفاده شده است.

واژگان کلیدی: کارکرد، حجت الهی، هدایت، انسان، قرآن

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1.بیان مسأله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2.بیان اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3.پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4.سؤال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4-1. سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4-2. سؤالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-5. فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-6. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7. تعریف مصطلحات…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-7-1. حجت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-7-2. رسول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-7-3. نبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-4. امام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-4-1. امامت در لغت……………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-4-2. امامت در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-4-2-1. امامت در اصطلاح اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-4-2-2. امامت در اصطلاح شیعه……………………………………………………………………………………………………………………10

1-7-5. هدایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-7-6. انذار و تبشیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-7-7. تزکیه و تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-8. تذکر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: انسان و نیاز به حجت الهی…………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1. بخش اول: انسان شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-1. اهمیت انسان شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-1-2. دانش محدود بشری…………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-3. ابزارهای شناخت انسان…………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1. احساس و تجربه………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-3-2. عقل و خرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-1-3-3. تاریخ و آثار تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-3-4. فطرت و وجدان و شعور باطن………………………………………………………………………………………………………………27

2-1-3-5. وحی آسمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-4. انسان و آموزه های وحیانی……………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2. بخش دوم: غایت شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-1. اهداف آفرینش انسان……………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-2-1-1.اظهار صفات الهی…………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-1-2. آزمودن انسان………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-1-3. پرستش و بندگی خدا…………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-1-4. دستیابی به رحمت بی پایان الهی……………………………………………………………………………………………………………38

2-3. بخش سوم: نیاز به حجت خدا……………………………………………………………………………………………………………………….42

3-1-1-3-2. فلسفه تعلیم و تربیت انسان ها توسط حجت های الهی………………………………………………………………………101

3-1-1-3-3. تأثیر حجت های الهی  در تعلیم و پرورش رهبران……………………………………………………………………………..106

3-1-2. وظایف حجت های الهی در حوزه فقه و رفتار…………………………………………………………………………………………..109

3-1-2-1. اجراء عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………..110

3-1-2-1-1. اهمیت و جایگاه عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….110

3-1-2-1-2. عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی………………………………………………………………………………………………….113

3-1-2-1-3. تفاوت قسط و عدل……………………………………………………………………………………………………………………….116

3-1-2-1-4. آثار و نتایج عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………118

3-1-2-2. تشکیل حکومت………………………………………………………………………………………………………………………………..119

3-1-2-2-1. نظام حکومت انبیا………………………………………………………………………………………………………………………….120

3-1-2-2-2. زعامت و رهبری سیاسی و حکومتی پیامبر در جامعه………………………………………………………………………….122

3-1-2-2-3. فلسفه امامت از نظر امامیه……………………………………………………………………………………………………………….126

3-1-2-3. قضاوت و دادگری……………………………………………………………………………………………………………………………..128

3-1-2-3-1. منصب داران قضاوت……………………………………………………………………………………………………………………..130

3-1-3. وظایف حجت های الهی در حوزه تزکیه و اخلاق……………………………………………………………………………………..134

3-1-3-1. تزکیه و تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..135

3-1-3-1-1. تربیت از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………………………………136

3-1-3-1-2. کرامت انسان ها، تنها هدف پیامبران…………………………………………………………………………………………………136

3-1-3-1-4. تزکیه در استعمالات قرآنی………………………………………………………………………………………………………………140

3-1-3-2. تذکر………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

3-1-3-2-1. تذکر در قرآن………………………………………………………………………………………………………………………………..142

3-1-3-3. آزادسازی انسان ها از غل و زنجیر……………………………………………………………………………………………………….145

3-1-3-3-1. معنای إصر و أغلال……………………………………………………………………………………………………………………….145

3-1-3-3-2. خرافه ها و بدعت ها……………………………………………………………………………………………………………………..146

3-2. بخش دوم: تقسیم بندی وظایف به مقطعی و دائمی………………………………………………………………………………………..149

3-3. بخش سوم: آثار کارکردهای حجت های الهی در زندگی انسان………………………………………………………………………..154

فصل چهارم: خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..160

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164

 

 

فصل اول:

کلیات

 

 

  

 

 

 

 

مقدمه

در این فصل در صدد آن هستیم با بیان مسأله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، سؤال های تحقیق، فرضیه تحقیق، روش تحقیق و تعریف مصطلحات، کلیاتی را در مورد تحقیق و پژوهش پیرامون «نقش و کارکرد حجت الهی در زندگی انسان» فراروی خوانندگان محترم قرار دهیم.

  • بیان مسأله

با تأمل در زندگی انسان درمی یابیم که زندگی انسان فرادنیایی است. بدین معنا که بر انسان ها مقدّر شده که به این دنیا آمده و توشه ای برای عالم آخرت برگیرند. طبیعتا انسان نیازمند راهنمایانی از جانب خداوند است تا بوسیله مدیریت مناسب آنها در ابعاد زندگی انسان، بتواند در مسیر صحیح که همان قرب به خداست قرار گیرد. و ما در این پژوهش، به نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از دیدگاه قرآن کریم می پردازیم.

چراکه قرآن کریم بعنوان منبع اصلی دین مقدس اسلام از زوایای مختلف به نقش و تأثیر گذاری انبیا و اوصیا در زندگی انسان پرداخته است.

مقصود ما از حجت های الهی، حجت های معصوم و مطلق که شامل پیامبران و ائمه اهل بیت (علیهم السلام) هستند، می باشد. و دیگر آنکه حجت هایی که نقش تشریعی ایفا می کنند؛ نه نقش تکوینی. بعنوان مثال؛ ائمه می توانند هدایت تکوینی داشته باشند و با یک نگاه انسان ها را متحول کنند، اما اینگونه هدایت مراد ما نیست.بنابراین ما در این پژوهش به بررسی نقش و کارکردهای تشریعی حجت های مطلق و معصوم می پردازیم.

منبع اصلی ما در این پژوهش، قرآن است و قرآن هدایت تشریعی را در سه فضای عقاید و معارف، فقه و رفتار و تزکیه و اخلاق بیان کرده است.

رویکرد ما در این پژوهش بصورت کلی و مفهومی است و بحث جزئی و مصداقی نداریم و لزومی ندارد در طول رساله از تمامی پیامبران و ائمه (علیهم السلام) نام برده شود. به همین منظور در این رساله از این بزرگواران بصورت اتفاقی و نمونه نام می بریم.

تعداد صفحه : 195

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***