دانلود پایان نامه ارشد : نقش فرهنگ سازمانی در افزایش كارآیی كاركنان اداره دارایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان : نقش فرهنگ سازمانی در افزایش كارآیی كاركنان اداره دارایی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مدیریت

عنوان:

نقش فرهنگ سازمانی در افزایش كارآیی كاركنان اداره دارایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

اگر شما فرهنگ را هدایت نكنید ، فرهنگ شما را هدایت می كند . فرهنگ به معنای ارزشهای مشترك میان افراد یك گروه است.این گروه میتواند یك خانواده ، یك سازمان ویا یك كشور باشد.تاثیر فرهنگ در سطح ملی ، دیر زمانی است كه شناخته شده است . ولی واژه فرهنگ سازمانی ، واژه بسیار جوانی در ادبیات مدیریت است . نكته قابل توجه این است كه فرهنگ خوب یا بد مفهوم ندارد. مدیران باید هوشیار باشند كه فرهنگ سازمانی با ماموریت و استراتژی های سازمان هم خوانی داشته باشد. بنابراین ملاك قضاوت در مورد یك فرهنگ ، میزان هماهنگی آن با وظایف آن سازمان است.فرهنگ سازمانی شمشیری دو لبه است . ازیك سو بستری است كه دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می كند . لبه دوم فرهنگ سازمانی می تواند سدی باشد بر سر اعمال تغییرات در سازمان. تغییر اصولی و منطقی فرهنگ سازمان (در صورت لازم بودن ) تا حد بسیار زیادی در گرو آموزش تیم تغییر دهنده می باشد.

كلیدواژه : فرهنگ ؛ سازمان ؛ فرهنگ سازمانی ؛ آموزش

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه 2
سوالات تحقیق 3
فرضیات تحقیق: 4
اهداف تحقیق: 5
ضرورت و اهمیت تحقیق 5
قلمروی تحقیق 7
فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه 9

مفهوم فرهنگ

9
تعریف فرهنگ 11
ویژگیهای فرهنگ 11
تعریف سازمان 12
مفهوم فرهنگ سازمانی 13
تعریف فرهنگ سازمانی 14

ویژگیهای فرهنگ سازمانی

15

عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی

17

چگونگی شكل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی

19

فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی

20
فرهنگ سازمانی 23
شكل گیری فرهنگ سازمانی 25
طبقه بندی فرهنگ سازمانی : 26
1- فرهنگ مكانیكی( (Mechanic culture 26
2- فرهنگ ارگانیكی (organic cuiture) 26
ارزش ها : 28
فرض های زیرساز بنیادی : 28
فرهنگ سازمانی ضعیف و قوی : 28

ویژگی های پنجگانه شناخت فرهنگ سازمانی
36
ویژگی های سه گانه كارایی : 37
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران 38
شرح اهداف و وظایف 38
هدف 38
وظایف 39
تهیه و تنظیم 39
بررسی و نظارت 39
امور اجرایی 40
امور شرکت‌های دولتی 41
سایر وظایف 42
تاریخچه 42
وزیران امور اقتصادی و دارایی در جمهوری اسلامی ایران 45
پیشینه تحقیق 45
فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه 48
روش پژوهش: 48
جامعه آماری 49
حجم نمونه 50
فرمول کوکران 50
ابزارپژوهش: 51
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد: 51
روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity) 52
پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability) 52
جدول زمان‏ بندی (Time Table) 53
 

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها 56
آزمون فرضیه ها 56
فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری 59
پیشنهادات 60
فهرست منابع: 63

مقدمه

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است. تكنولوژی وپیشرفت های بشری به گونه ای  سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتی با گذشته می تواند پیداكند. افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو  درافكندن، می خواند.

معیارهای پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت دگرگون شده وهم اكنون درصحنه های جهانی، ‌جنگ برسربرتری های اقتصادی درقرن 21 آغاز شده است.  ابزارهای نظامی و قهر آمیز  جای خویش را به موجی ازلشگرهای اغواگر سپرده كه هرلحظه ازطریق روان كردن سیل تصاویر، گفتارها و واژه ها برپیكره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت های دیرپای جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هویت و ناهنجاریهای قرن خود، درمانده و نا امید ساخته است. مدیریت با تمام قدرت پابه عرصه حیات گذارده و برای پاسخ به چالش های محیطی و غیرمحیطی به جستجوی شیوه های نو و جدید پرداخته است.

یكی از تحولات عمده و اساسی‌كه درمدیریت شكل گرفته است، “تحول درنگرش به سازمان است ”. بدین گونه كه به  سازمان ها به عنوان “ فرهنگ ها ” نگریسته می شود. پدیده جدیدی كه یكی از مهارتهای اصلی مدیریت و رفتارسازمانی را شكل داده است.  باورها براین است كه انسانهایی كه دریك چارچوب نظام اجتماعی بزرگ و یا كوچك زندگی می كنند، دارای مجموعه ای از باورها، اعتقادات، ارزش ها و سنت ها هستند كه درمجموع، فرهنگ آن نظام را شكل می دهد. ضعف یا قوت فرهنگ هرنظام اجتماعی بستگی به میزان ژرفا و همبستگی با پدیده های مزبور دارد. بی شك و تردید می توان اظهارداشت كه هرقدرفرهنگ سازمانی  دارای نیرومندی بیشتری باشد،‌ آن سازمان از ثبات اقتصادی و اجتماعی آن سازمان و نیز از ژرفای بیشتری برخوردار خواهد بود.

سمت دادن سازمان ها درجهت اهداف اساسی و استراتژیك، چنانچه با باورها و فرهنگ سازمانی كاركنان همسو نباشد،  كاری بس دشوار است و درنهایت روند اجرائی با موانع عمده مواجه خواهد شد.

مطالب فوق یاد آوری می نماید كه بوجود آوردن ارزش های مشترك، باورهای عمیق ومحكم، همسو كردن باورهای اساسی و دریك كلام فرهنگ سازمانی مورد قبول، نرم افزاری است
تعیین كننده برای كاهش كاستی های موجود درسطح سازمان و اجتماع و حركتی است مطمئن ولی  كند برای كاهش مشكلات درواحد های خدماتی و تولیدی.  براساس همین استدلال اعتقاد براین است كه فرهنگ غنی سازمانی همانند یك نیروی قوی و انرژی زا سازمان را بوسیله نیروی انسانی مارآ بپیش برده و احساس ادراك یكسان به اهداف مشترك بخشیده، انگیزه قوی درافراد ایجاد كرده و حس فداكاری، تعهد وفاداری  و شایسته پروری را درسازمان بوجود می آورد.

به عقیده ما، سازمان ها مانند افراد انسانی، ‌دارای شخصیت هستند. همانطور كه دریك نظام اجتماعی كوچك یا بزرگ، یكسری باورها، سنت ها، ارزش ها و هنجارهای مشترك وجود دارد كه درمجموع فرهنگ آن نظام را تشكیل می دهند، سازمان ها نیز به عنوان یك نظام اجتماعی، برحسب اهداف و مقاصد شان، خط و مشی هایشان، ‌پیشینگی پیدایششان، ساختار سازمانی و رویه های اجرائی شان، دارای فرهنگ خاص خودشان هستند.   همسوئی  هدف ها و مجموعه وظایف سازمان و جلب تمایل قبلی و برانگیختن انگیزه های درونی  افراد درجهت اجراء اهداف تدوین شده، مدیریت فرهنگ سازمانی را شكل می دهد. بنابراین عقیده براین است كه فرهنگ سازمانی، رفتارهای موجود و عقاید مشترك رانهادینه  كرده و زبان  مشترك ایجاد می نماید.

 

سوالات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده سوالات زیر:

سوال اصلی تحقیق:

آیا بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

سوالات فرعی:

1-آیا احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره  خواهد شد؟

2-آیا ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره  خواهد شد؟

3-آیا ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد؟

4-آیا ترویج خود كنترلی دربین كاركنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود؟

5-آیا ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت؟

مطرح می شود و هدف عمده بررسی حاضرضمن پاسخگویی به سوالات فوق، مطالعه جو و فضای اداری حاكم براداره دارایی بوده و وضعیت موجود اداره  ازلحاظ فرهنگی و نگرش حاكم برسیستم اداری را مورد بررسی قرارمی دهد.هدف دیگری كه دنبال می شود این است كه به مدیران درشناخت فرهنگ سازمانی خویش مساعدت شود تا بتوانند سیاست های اجرائی متناسب را در جهت پیشرفت امور و افزایش كارایی اتخاذ نمایند.

فرضیات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده فرضیه های زیر:

فرضیه اصلی:

بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1- احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی خواهد شد.

2- ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی خواهد شد.

3- ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد.

4- ترویج خود كنترلی دربین كاركنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود.

5- ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت.

اهداف تحقیق:

با توجه به موضوع پایان نامه اهداف زیر دنبال می شود:

1- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی .

2- بررسی رابطه بین احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل و افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی.

3- بررسی رابطه بین ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان و افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی.

4- بررسی رابطه بین ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان و توانمندی آنان.

5- بررسی رابطه بین ترویج خود كنترلی دربین كاركنان و افزایش رضایت شغلی آنان.

6- بررسی رابطه بین ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان و افزایش رضایت شغلی آنها.

تعداد صفحه : 74

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***