دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی _ اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی _ اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی _ اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

استاد راهنما:

آقای دکتر وزیری فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه‌و‌طرح‌تحقیق                                                              1                                                                                

‌1 – بیان‌مسئله                                                                 ‌            2

  • سوالات‌تحقیق 3
  • فرضیه‌های‌تحقیق 4
  • سابقه‌و‌ضرورت‌تحقیق                                                                                     4
  • روش‌تحقیق                                                                                                 5
  • طرح‌تحقیق                                                                                                 6
  • اهداف‌و‌کاربردهای‌تحقیق‌ 6

فصل اول: مفهوم شناسی واژه ی «ظن»

  • 1.‌ظن‌در‌لغت 8

1-1-1. ظن‌در‌نظر‌لغت‌شناسان                                                                       8

1-1-2. تحلیل‌و‌بررسی                                                                                11

  • 3جمع بندی 13‌

1-2‌. ظن‌در‌قرآن                                                           ‌                     14

  • 1.‌بررسی‌آیه‌46‌ بقره 15 ‌

‌‌1-2-2‌جمع بندی                                                                      17 ‌

1-3‌. ظن‌در‌اصطلاح‌علم‌اصول                                                               18 ‌

‌‌‌‌‌‌‌1-3-1‌. تعریف‌ظن‌در‌علم‌اصول                                                       20      ‌

‌‌‌‌‌‌1-3-2‌. عناوین‌مرتبط‌با‌ظن‌اصولی                                                     21

1-4‌. ظن‌در‌اصطلاح‌علم‌اخلاق                                                        24 ‌

‌‌‌‌‌1-4-1‌. تعریف‌ظن‌در‌علم‌اخلاق                                                      ‌24

‌‌‌‌‌1-4-2‌. عناوین‌مرتبط‌با‌ظن‌اخلاقی                                          ‌          25

‌1-5. اقسام ظن به حسب حکم تکلیفی                                                   26

1-5-1. تقسیم‌ظن‌بر‌5‌حکم‌تکلیفی                                                   26 ‌

2-5-1. تقسیم‌ظن‌بر‌4‌حکم‌تکلیفی                                                    27 ‌

فصل دوم: عدم حجیت ظن اصولی

2-1‌. مقدمه                                                                                   32‌

2-2‌. ادله‌ی‌قائلین‌به‌عدم‌حجیت‌مطلق‌ظن                                              35 ‌

‌‌‌‌‌2-2-1‌. کتاب                                                                            36     ‌

‌‌‌‌‌2-2-2‌. سنت                                                                   37            ‌

‌‌‌‌‌2-2-3‌. وجدان‌و‌حس                                                                  40

‌‌‌‌‌2-2-4‌. وجه‌الزامی                                                                     ‌  41

‌‌‌‌‌2-2-5‌. دلیل‌عقلی                                                                      43 ‌

2-3‌. رد‌ادله‌ی‌عدم‌حجیت‌ظن                                                                44

‌‌‌‌‌2-3-1‌. رد‌کتاب                                                                      44 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-3-1-1‌. بررسی‌آیه‌«ان‌الظن‌لا‌یغنی‌من‌الحق‌شیئا»                                      46

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-3-1-1-1‌. معنای‌حق‌و‌ظن                                               46 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-3-1-1-2‌. حیطه‌ی‌موضوعی‌آیه                                         47 ‌

‌‌‌‌‌2-3-2‌. رد‌سنت                                                                    51 ‌

‌‌‌‌‌2-3-3‌. رد‌وجدان‌و‌حس                                                            51 ‌

‌‌‌‌‌2-3-4‌. رد‌دلیل‌عقل                                                                 51 ‌

2-4‌. پاسخ‌قائلین‌به‌عدم‌حجیت‌مطلق‌ظن                                             52 ‌

2-5. جمع بندی                                                                             54

فصل سوم: حجیت ظن اصولی

3-1‌. دلیل‌برحجیت‌ظن فی الجمله                                                  56 ‌

3-2‌. دلیل‌بر‌حجیت‌مطلق‌ظن                                                         57 ‌

‌‌‌‌‌‌3-2-1‌. دلیل‌انسداد                                                                 58 ‌

‌‌‌‌‌‌3-2-2‌. لزوم‌ترجیح‌راجح                                                          59 ‌

‌‌‌‌‌‌3-2-3‌. وجوب‌دفع‌ضرر‌مظنون                                                    60‌ ‌

3-3‌. دلیل‌بر‌حجیت‌ظنون‌خاصه                                                      61 ‌

‌‌‌‌‌‌3-3-1‌. دلیل‌عمل‌به‌ظن‌مظنون‌الحجیه                                              64 ‌

3-4. رد‌ادله‌ی‌حجیت‌ظن                                                             65 ‌

‌‌‌‌‌‌3-4-1‌. رد‌دلیل‌برحجیت‌ظن فی الجمله                                          66 ‌

‌‌‌‌‌‌3-4-2‌. رد‌دلیل‌بر‌حجیت‌مطلق‌ظن                                                 70 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-1‌. رد‌دلیل‌انسداد                                                       70 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-1-1‌. رد‌صغرای‌دلیل                                                70 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-1-2‌. رد‌کبرای‌دلیل                                                 72 ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-2.‌رد‌لزوم‌ترجیح‌راجح                                                 74‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-3‌. رد‌وجوب‌دفع‌ضرر‌مظنون                                          75

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-3-1‌. رد‌مقدمه‌ی‌دلیل                                               76

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-3-2‌. رد‌اجتهاد‌ظنی                                                 78 ‌

3-5‌. جمع بندی                                                                      84 ‌

فصل چهارم: ظن اخلاقی

4-1‌. سوء‌ظن                                                                           89 ‌

‌‌‌‌‌4-1-1‌. تعریف‌سوء‌ظن                                                                  89 ‌

‌‌‌‌‌4-1-2‌. شاخه‌های‌سوء‌ظن‌و‌حجیت‌و‌عدم‌حجیت‌آن                                    90‌

4-1-2-1‌. سوء‌ظن‌به‌خدا‌و‌عدم‌حجیت‌آن                                           91

4-1-2-2‌. سوء‌ظن‌به‌پیامبر‌و‌اولیاء‌الهی‌و‌عدم‌حجیت‌آن                                      93‌

4-1-2-3‌. سوء‌ظن‌به‌مومنان‌و‌عدم‌حجیت‌آن                                        94‌

4-1-2-4‌. سوء‌ظن‌به‌غیر‌مومنان‌و‌حجیت‌آن                                         95‌

4-1-2-. 5‌سوء‌ظن‌نسبت‌به‌خود‌و‌حجیت‌آن                                        95 ‌

‌‌‌‌‌4-1-3‌. مراتب‌سوء‌ظن‌و‌حجیت‌آن                                                      96 ‌

‌‌‌‌‌4-1-4‌. منشأ‌سوء‌ظن                                                                     97 ‌

‌‌‌‌‌4-1-5‌. پیامدها‌و‌آثار‌سوء‌ظن                                                            99 ‌

‌‌‌‌‌4-1-6‌. موارد‌استثناء‌و‌حجیت‌آن                                                         104

4-2‌. حسن‌ظن‌و‌ادله‌ی‌حجیت‌آن                                                      108 ‌

4-3.‌ مهم‌ترین‌دلیل‌عدم‌حجیت‌سوء‌ظن‌، بررسی‌آیه «إجتنبوا‌کثیرا من‌الظن ان بعض الظن اثم»       110 ‌

‌4-3-1.‌ حیطه‌ی‌موضوعی‌آیه                                                            110 ‌

‌‌‌‌4-3-2‌. نوع‌ظن‌منهی‌عنه                                                                 112‌ ‌

‌‌‌‌4-3-3‌. مراد‌از‌«کثیرا»                                                                     114 ‌

‌‌‌‌4-3-4.‌ «إن‌بعض‌الظن‌اثم»                                                               117 ‌

‌‌‌‌4-3-5‌. مراد‌از‌نهی                                                                       118 ‌

فصل پنجم: مقایسه ی حجیت ظن اصولی- فقهی با ظن اخلاقی

5-1‌. نتیجه‌حجیت‌ظن‌اصولی                                                                   121 ‌

5-2‌. نتیجه‌حجیت‌ظن‌اخلاقی                                                         126 ‌

5-3‌. مقایسه‌حجیت‌ظن‌اصولی‌با‌ظن‌اخلاقی                                                          128

4-5. مقایسه‌ادله ی حجیت‌ظن‌اصولی‌با‌ظن‌اخلاقی                                           130

‌نتیجه گیری                                                                                        132

منابع‌و‌مآخذ                                                                                  134

چکیده:

ظن حالتی نفسانی است که طبق آن فرد به چیزی اعتقاد پیدا می کند و این اعتقاد همراه با احتمال نقیض می باشد. گاهی حجت است و گاهی حجت نیست. در علم اصول فقه و اخلاق این واژه به کار رفته است و در هر یک حجیت آن مورد بررسی قرار گرفته است ودر بادی نظر حجیت در دوسوی مقابل قرار می گیرند. گروهی استناد به دلیل عدم حجیت ظن اخلاقی کرده اند و از آن عدم حجیت ظن اصولی را اثبات کرده اند، گروهی هم آن دلیل را متعلق به ظن اخلاقی نمی دانند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و به این مطلب می رسد که: ظن در هر دو علم عدم حجیتش غالب است. علت حجیت یا عدم حجیت آن هم در هر دو علم یکی است. پس ظن، اعتقادی راجح اما سیال است که در هر موضعی یک درجه از قوت را به خود اختصاص می دهد؛ گرچه در هر صورت بر طرف نقیضش غلبه دارد. این غلبه گاهی زیاد است، گاهی کم ولذا نمی تواند از منظر حجیت یک حکم کلی را به خود اختصاص دهد.اگر غلبه زیاد باشد حجت است و اگر غلبه کم باشد حجتیش در معرض تردید و تزلزل قرار می گیرد؛ البته این عدم حجیت منجربه حجیت پیدا کردن طرف نقیضش نمی شود. در علم اخلاق هم به همین صورت است: غلبه ی جانب خیر یا شر بر طرف دیگرش؛ که به حسن و سوء ظن تعبیر می شود. حجیت هم در آن به همین صورت است؛ یعنی سوء ظن به طور مطلق حرام نیست، حسن ظن هم به طور مطلق جایز نمی باشد. رابطه ی منطقی بین ظنون فقهی- اصولی و اخلاقی عام و خاص من وجه است. روش تحقیق به صورت علمی- بنیادی- پژوهشی است. علم اصول فقه به عنوان زیر بنا و واسطه ی اثبات درمسائل فقهی است، وقتی ظن در اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد، نتیجه ی حاصل از حجیت و عدم حجیت آن در فقه توسط مجتهد به کار می رود.لذا از ظن اصولی- فقهی در اینجا تنها به ظن اصولی تعبیر شده است.

مقدمه

موضوع پایان نامه «مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی- اصولی با ظن اخلاقی از منظر حجیت» است.

از آن جایی که عمده ی منابع علمی در اصول فقه ،ظنی می باشند لازم است حجیت آن به طور کامل بررسی شود .گرچه در حال حاضر مبنای کتب اصولی بر این است که اصل را عدم حجیت ظن می دانند و سپس آنچه در کتب خود مورد بررسی قرار می دهند موارد و مصادیق ظنی است که از این اصل خارج می شوند که نیازمند بررسی است.

از طرفی عنوان ظن در علم اخلاق هم مطرح شده است .در آنجا هم تحت دو عنوان کلی سوء ظن و حسن ظن دو حکم کلی حرمت و جواز را به خود اختصاص داده است .که برگرفته از عدم حجیت و حجیت ظن می باشد و حجیت و عدم حجیت آن نیازمند بررسی است.

لازم است بررسی شود که آیا ظن مصطلح در اصول با آنچه در اخلاق مطرح است دو مفهوم مجزا و متفاوت می باشند تا بحث حجیت هر یک با دلایل خاص خود مطرح شود یا اینکه از نظر معنایی مرادف هم می باشند و از ادله ی اثبات و رد ظن به طور کلی در روایات و آیات برای هر دو می توان استفاده کرد.

گرچه با توجه به قرائن موجود در آیات و روایات برخی موارد مربوط به ظن اصولی -فقهی است و برخی مربوط به ظن اخلاقی ،این سؤال ایجاد می شود که: این تفاوت و تعدد به خاطر عدم تفاهم مفهومی ظن در این دو علم است یا دلیل دیگری دارد؟ اگر ارتباطی با هم ندارند باید این ادله به طور کامل تنقیح شود تا در بررسی حجیت ظن در یک میدان علمی برخی برای احتجاج به طرف مقابل خود سراغ دلیل ظن در علم دیگر نروند و در واقع ادله ی این دو علم با هم مخلوط نشوند.

با توجه به اینکه این تحقیق یک موضوع میان رشته ای است ،سختی های مضاعف و خاص خود را داشت و از آن جایی که برای دوره ی ارشد رشته ی فقه و مبانی حقوق است ، بحث اصولی- فقهی در آن محوریت دارد و به جنبه ی اصولی آن بیشتر پرداخته شده است. لازم به ذکر است چون عمده ی منابع مورد استفاده عربی بوده، ناگزیر زبان نوشتاری هم تحت تأثیر آن قرار گرفته است.

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***