دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف رشدلاروی درنماتود پارابرونما اسکریابینی درگوسفندان و بزان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

گرایش دامپزشکی

عنوان : مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف رشدلاروی درنماتود پارابرونما اسکریابینی درگوسفندان و بزان

دانشکده دامپزشکی

بخش پاتوبیولوژی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف رشدلاروی درنماتود پارابرونما اسکریابینی درگوسفندان و بزان کشتارگاه کرمان در سال 93-1392

اساتید راهنما:

دکتر محمد حسین رادفر

دکتر رضا خیراندیش

استاد مشاور:

خانم دکترشهرزاد عزیزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آلودگی به انگل های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به خصوص گوسفند و بز یک معضل بزرگ برای دامداران می باشد. تاکنون مطالعه­ای در خصوص ضایعات پاتولوژیکی و مرحله­ی توقف رشد لاروی این انگل(پارابرونما اسکریابینی) انجام نگرفته است. با توجه به شیوع نسبتا بالای این نماتود درگوسفندان و بزان کشتار شده در استان کرمان، این مطالعه جهت بررسی ضایعات پاتولوژیک و مرحله ی توقف رشد لاروی این انگل در شیردان انجام شد. با مراجعه به کشتارگاه ،1189 شیردان گوسفند و بز بصورت تصادفی انتخاب شد و بطور ماکروسکوپیک از لحاظ وجود انگل های شیردان بررسی شدند.

از مجموع تعداد 307 نمونه ی خالص آلوده به پارابرونماتعداد 247 نمونه جهت هضم با محلول شیمیایی پپسین و نمونه های  بافتی جهت مطالعات هیستوپاتولوژیک انتخاب شدند و به ترتیب به وسیله­ی میکروسکوپ تشریح  و نوری مورد بررسی قرار گرفتند. مقاطع انگل در لایه ی مخاطی شیردان دیده می شد. تحریکات ناشی از انگل، منجر به کاهش سلول های پریتال غدد، هیپرپلازی سلولهای موکوسی در نتیجه ی افزایش ترشحات موکوسی شده و در مقاطع هیستوپاتولوژیک به صورت لایه ای کف آلود به رنگ بازوفیلیک روشن در سطح مخاط شیردان دیده شد. افزایش شدید سلول های موکوسی دربعضی نواحی به هم خوردن نظم بافتی را در پی داشت. در اطراف مقاطع انگل واکنش التهابی شامل تجمع لنفوسیت ها و ائوزینوفیل ها و در مواردی واکنش گرانولوماتوز وجود دارد. با بررسی های بعمل آمده در این تحقیق هیچ گونه لارو انگل پارابرونما در غدد شیردان از لحاظ آزمایش هضمی و مقاطع پاتولوژی مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی: پارابرونما،لارو، ضایعات هیستوپاتولوژیک،گوسفند، بز.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف……………………………………………………………………………………………………2

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع

1-2- کلیاتی در مورد کرم ها………………………………………………………………………….5

2-2- طبقه بندی کرم ها……………………………………………………………....………………………5

1-2-2-  شاخه کرم های مسطح یا پهن………………………………………………..…………………..5

2-2-2-  شاخه ی کرم های گرد…………………………………………………………..……………….6

3-2-2- شاخه نماتومورفا یا کرم های مویی یاگوردیاسه آ…………………………………..……………..7

4-2-2- شاخه آکانتوسفالا یا خار برسر……………………………………………………..……………..7

3-2- طبقه بندی انگل پارابرونما اسکریابینی…………………………………………………………………………………8

1-3-2- مشخصات راسته اسپیروریدا………………………………………………………………………………………….8

2-3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیرورئیده آ…………………………………………………………………………….9

3-3-2- مشخصات خانواده اسپیروریده……………………………………………………………………………………….9

4-3-2- مشخصات جنس پارابرونما……………………………………………………………………………………………9

5-3-2- مشخصات گونه پارابرونما اسکریابینی…………………………………………………………………………..10

1-5-3-2- جنس نر……………………………………………………………………………………………………………….11

2-5-3-2- جنس ماده……………………………………………………………………………………………………………11

3-5-3-2- تخم……………………………………………………………………………………………………………………11

4-5-3-2- محل زندگی…………………………………………………………………………………………………………11

5-5-3-2- سیرتکاملی……………………………………………………………………………………………………………12

6-5-3-2- بیماریزایی…………………………………………………………………………………………………………….12

4-2- بیماری زایی انگل های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان کوچک………………………..……….12

1-4-2- پارابرونما………………………………………………………………………………….……..12

2-4-2- مارشالاژیا…………………………………………………………………………………..…….12

3-4-2– اوسترتاژیا……………………………………………………………………………....…………..13

4-4-2- همونکوس……………………………………………………………………………...…………..13

5-2- ضایعات پاتولوژیکی ماکروسکوپی دیگر نماتودهای شیردان…………………………..…………..14

6-2- ایمنی زایی در برابر نماتود های دستگاه گوارش………………………………………...………….15

7-2- توقف رشدنوزادها (هایپوبیوزیس)………………………………………………………..………….16

8-2- همه گیر شناسی انگل در ایران………………………………………………………………………………………….17

9-2- همه گیر شناسی انگل در سایر نقاط دنیا………………………………………………………………………………19

10-2- فهرست کرم های شایع در شیردان گوسفند و بز) بررسی حاضر(………………………………….20

11-2- داروهای موثر بر ضد نماتودهای دستگاه گوارش……………………………………………….21

1-11-2- بنزیمیدازول ها (تیابندازول)…………………………………………………………...…………21

2-11-2- بنزیمیدازول کاربامات ها (مبندازول)………………………………………………....………..21

3-11-2- فنبندازول………………………………………………………………………………..………..22

4-11-2- آلبندازول……………………………………………………………………………....…………22

5-11-2- پروبنزویمیدازول ها (مشتقات گوانیدین)……………………………………………………….23

1-5-11-2- فبانتل…………………………………………………………………………………………..23

6-11-2- ایمیدازوتیازول ها………………………………………………………………………………..24

1-6-11-2- لوامیزول……………………………………………………………………………………….24

7-11-2- تتراهیدرو پیریمیدین ها…………………………………………………………………………..24

1-7-11-2- پیرانتل تارترات………………………………………………………………………………..24

2-7-11-2- مورانتل تارترات……………………………………………………………………………….24

8-11-2- ماکرو سیکلیک لاکتونزها……………………………………………………………………….25

1-8-11-2- آورمکتین ها…………………………………………………………………………………..25

2-8-11-2- آیورمکتین……………………………………………………………………………………..25

9-11-2-  فنوتیازین………………………………………………………………………………………….26

12-2- مقاومت دارویی………………………………………………………………………………………26

فصل سوم: مواد و روش کار

1-3- وسایل و مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………..29

2-3- روش کار……………………………………………………………………………………………………………………..30

1-2-3- نحوه ی جمع آوری نمونه ها……………………………………………………………………………………30

2-2-3- نحوه ی تهیه لام های هیستوپاتولوژیک………………………………………………………………………..30

3-2-3- نحوه ی مطالعه ی مرحله توقف رشد لاروی در بافت………………………………………………………30

3-3- روش آماری………………………………………………………………………………………………………………….31

فصل چهارم: نتایج

 1-4- نتایج حاصل از هضم بافت های شیردان………………………………………………………………………………….33

2-4- نتایج پاتولوژیک شیردان های آلوده به پارابرونما……………………………………………………………………..35

1-2-4- مشخصات ماکروسکوپیک شیردان های آلوده……………………………………………………..35

2-2-4- یافته های میکروسکوپیک شیردان های آلوده………………………………………………………………………35

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث………………………………………………………………………………………………………43

2-5- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..46

3-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….47

منابع………………………………………………………………………………………………………………50

– مقدمه و هدف

آلودگی به انگل های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به خصوص گوسفند و بز یک معضل بزرگ برای دامداران درسراسر دنیا می باشد، اما اثرات آن ها در نواحی گرمسیری با توجه به شرایط اقلیمی بسیار بیشتر می باشد (12).

امروزه بهره دهی زیاد از نظر تولید گوشت، شیر و پشم و سایر فراورده ها، گوسفند و بز را در درجه ی اول اهمیت هم از لحاظ تولید مواد غذایی و پروتئینی، و هم از لحاظ موارد اقتصادی قرار داده است. با توجه به این که ایران از نظر رتبه بندی در شاخص‌های جهانی محصولات دام در سال 2010، دارای رتبه ی اول در خاورمیانه از لحاظ تولید گوشت گوسفند و بز می باشد، می توان به اهمیت بالای این دام در کشور پی برد (12). متاسفانه در مقابل مزایای بالای این دام، عوامل بسیار زیادی وجود دارد که باعث آسیب به گوسفند و بز می شود. از این میان می توان به عوامل بیماری زای انگلی اشاره کرد که سالانه خسارات اقتصادی قابل توجهی را به صنعت پرورش دام کشور از جمله گوسفند و بز وارد می آورد. ضررهای اقتصادی ناشی از انگل های دستگاه گوارش به طرق مختلف می باشد: کاهش باروری، کاهش راندمان کار، کاهش تولید شیر، هزینه های درمان و مرگ و میر در آلودگی های شدید. آلودگی های کرمی علاوه بر مشکلات مستقیمی که در دام ها ایجاد می کنند، زمینه را برای امراض ویروسی و باکتریایی مساعد کرده و حتی در بسیاری از موارد منجر به مرگ دام ها می شوند(12،13).

با توجه به این نکته که جهت جلوگیری از آلودگی های انگلی در اکثر مناطق بدون در نظر گرفتن نوع انگل و خسارات ناشی از آن، فقط از چند داروی معمول استفاده می شود، شناخت نوع و میزان آسیب های ایجاد شده توسط انگل های مختلف می تواند در تشخیص دقیق تر و درمان سریع تر عوارض و در نتیجه کاهش هزینه های پیش رو موثر باشد.

نشخوارکنندگان، اصلی ترین میزبانان آلودگی های کرمی می باشند. آلودگی­های کرمی و انگلی بیشتر به اشکال مزمن و تحت درمانگاهی بروز می کنند. از طرفی شرایط اقلیمی و آب و هوایی، نحوه ی تغذیه دام ها، پوشش گیاهی و غیره از جمله عوامل تاثیر گذار بر آلودگی های انگلی محسوب می شود (13) .

باتوجه به شرایط آب و هوایی شهرستان کرمان و شرایط رشد مراحل لاروی انگل ها و باتوجه به اهمیت نماتودهای شیردان در گوسفند و بز و نقش آن ها درکاهش تولیدات دامی و به دنبال آن خسارات ناشی از آن­ها و همچنین وجود مقاومت های دارویی نسبت به داروهای ضد انگلی رایج، بررسی میزان شیوع انگل های کرمی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان، می تواند در مدیریت بهداشتی آن ها اهمیت بسزایی داشته باشد. همچنین شناخت ضایعات پاتولوژیکی انگل های شایع می تواند در شناخت بیماری زایی آن ها مهم باشد. طی سال های اخیر در ایران مطالعه­ای در خصوص ضایعات پاتولوژیکی و مرحله­ی توقف رشد لاروی این انگل (پارابرونما اسکریابینی) انجام نگرفته است. با توجه به شیوع نسبتا بالای این نماتود در گوسفندان و بزان کشتار شده در کشتارگاه کرمان، این مطالعه جهت بررسی ضایعات پاتولوژیک و مرحله توقف رشد لاروی این انگل انجام خواهد شد.

فصل دوم

کلیات و بررسی منابع موجود

1-2-کلیاتی در مورد کرم ها

کرم ها[1] موجودات پر یاخته ای هستند که معمولا طول بدن آن ها بیش از عرض آن است. کرم یا هلمنت[2] از کلمه یونانی هلمنز[3] یا هلمنتوس[4] مشتق شده است. مقطع بعضی از کرم ها پهن است که همه ی آن ها درشاخه ی کرم های پهن[5] قرار داده شده اند. مقطع عرضی بعضی دیگر گرد است که به آن ها اصطلاحا کرم های گرد[6] می گویند و در شاخه ی نماتودا[7] قرار دارند.کرم های خار بر سر یا سرخاردار[8] اگرچه مقطع عرضی گردی دارند ولی ریخت شناسی آن ها اختلاف قابل ملاحظه ای با کرم های گرد دارد. بنابراین آن ها را در شاخه ی جداگانه ای به نام شاخه ی آکانتوسفالا[9] طبقه بندی می کنند (1، 5، 6).

2-2 -طبقه بندی کرم ها

1-2-2-شاخه کرم های مسطح یا پهن

این شاخه ازکرم ها، مسطح یا پهن(دارای سطح پشتی-شکمی) چندین سلولی، معمولا نواری یا برگی شکل(وندرتا استوانه ای) با تقارن دو طرفه، بدنی سه لایه وفاقد سیستم گردش خون و حفره عمومی(درونی) ومخرج ولی دارای دستگاه ترشحی متقارن دوطرفه هستند. این سیستم ترشحی در داخل بدن به سلول های خاصی موسوم به سلول های شعله ای ختم می شود.

کرم های مسطح به سه دسته تقسیم می شوند:

1- توربلاریا[10]: این رده شامل گونه هایی غیر انگلی می باشد که در آب شیرین،دریا ویا روی زمین زندگی میکنند.بدن آن ها از مژه هایی پوشیده شده است.

2-ترماتودا[11] یا کرم های پهن برگی شکل[12] : این گروه که به کرم های برگی شکل (فلوک) مشهورند دارای لوله گوارشی ناقص می باشندو فاقد دستگاه گردش خون وتنفس هستند.  برخی انگل داخلی وبرخی انگل خارجی هستند. به سه زیر رده دیژنه آ[13]، اسپیدوگاستره آ[14] و  دیدیموزوئیده آ[15]  تقسیم بندی می شوند.

3-سستودا[16]: این گروه، کرم های نواری(روبانی)  شکل بوده  و فاقد مجاری گوارشی  و عروقی هستند. بدن این کرم ها بند بند بوده  و در مرحله بلوغ هر یک دارای هر دو عضو تولید مثل جنسی نر و ماده هستند. تمام آنها انگلی هستند،کرم های بالغ در مجاری گوارشی مهره داران و لارو آنها در بافت های مهره داران و بی مهرگان زندگی می کنند(8).

2-2-2-شاخه کرم های گرد

نماتودا[17] یا کرم های گرد: کرم ها اغلب باریک بوده، بند بند نمی باشند. بدن از کوتیکول پوشیده شده است که با چشم غیر مسلح صاف به نظر می رسد ولی با بزرگنمایی بیشتر با استفاده از میکروسکوپ و لوپ ممکن است واجد بر جستگی هایی باشد. دارای لوله گوارش کامل می باشند که دهان در انتهای قدامی کرم واقع شده و به مری عضلانی و روده ها و نهایتا در انتهای خلفی، به مقعد می رسد. جنس های نر و ماده جدا هستند (1).

3-2-2- شاخه نماتومورفا[18] یا کرم های مویی[19] یا گوردیاسه آ[20]

کرم های بالغ در این رده انگل نیسستند، طویل هستند، در آب یا خاک مرطوب زندگی  می نمایند. جنس های نر و ماده جدا هستند. بالغین و لاروها هیچکدام در حیوانات اهلی انگلی  نمی باشند (8).

4-2-2- شاخه آکانتوسفالا یا کرم های خار بر سر

همچنان که از نام آن ها بر می آید این گروه در سر خود دارای تعدادی خار هستند و بدن آن ها بند بند نیست.این کرم ها که برخی از خصوصیات آن ها شبیه نماتودا و برخی دیگر مشابه ترماتودها است، به ندرت انگل می شوند و جنس نر و ماده آن ها مجزا است (8).

3-2- طبقه بندی انگل پارابرونما اسکریابینی

جدول 1- 2 طبقه بندی انگل پارابرونما اسکریابینی (1)

طبقه نام
شاخه[21] کرم های گرد[22]
دسته[23] سسرنانته (فاسمیدیا)[24]
راسته[25] اسپیروریدا[26]
زیرراسته[27] اسپیرورینا[28]
فوق خانواده[29] اسپیروروئیده آ[30]
خانواده[31] اسپیروریده[32]
جنس[33] پارابرونما[34]
گونه[35] پارابرونما اسکریابینی[36]

1-3-2- مشخصات راسته اسپیروریدا

درانگل های این راسته مری به 2 قسمت تقسیم شده است: قسمت قدامی، ماهیچه ای و بخش خلفی غده ای. فاقد زواید راسی شکمی جانبی می باشند. انگل مهره داران بوده و رشد مراحل نوزادی معمولا در داخل بندپایان صورت می گیرد (1، 15).

2-3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروئیده آ

این نماتودها دو لب جانبی دارند که ممکن است به قسمت های دیگر تقسیم شده باشد. معمولا حلق یا محوطه ی دهانی، استوانه ای شکل است. مری در قسمت قدامی، ماهیچه ای و در بخش خلفی، طویل تر، وسیع تر و غده ای است. انتهای کرم نر، پیچ خورده و دارای باله ی دمی و تعدادی زائده می باشد. اسپیکول ها معمولا نامساوی و نامتشابه هستند. منفذ تناسلی کرم ماده در اکثرگونه ها نزدیک به نیمه ی بدن به خارج باز می شود. تخم ها جدار ضخیمی دارند و هنگام خروج، جنین دار هستند. سیر تکاملی آن ها غیر مستقیم است و میزبان واسط آن یک بند پا می باشد. کرم های بالغ در سطح یا جدار لوله ی گوارشی و یا چشم مهره داران زندگی می کنند. مهم ترین خانواده های آن اسپیروریده و تلازی ایده است (1).

3-3-2- مشخصات خانواده اسپیروئیده آ

مشخصات کاملا مانند فوق خانواده است (1).

4-3-2- مشخصات جنس پارابرونما

پارابرونما نماتودی از راسته اسپیروریدا، فوق خانواده اسپیروروئیده آ و خانواده اسپیروریده می باشد. این جنس شامل گونه های مختلفی می باشد(جدول 2-2).گونه مهم آن اسکریابینی می باشد که در شیردان شتر، گاو، گوسفند، بز و زرافه زندگی کرده و از آفریقا، روسیه، مغولستان، قزاقستان و ایران گزارش شده است (4).

این نماتود بزرگ و نازک در آزمایشگاه از طریق مشخصات قسمت قدامی قابل تشخیص است. زیرا در قسمت قدامی دو لب جانبی کاذب، سپرهای پوستی پشتی شکمی و 6 طناب نعل اسب مانند مشخص می باشد. انتهای کرم نر پیچ خورده و دارای اسپیکول های کاملا نامساوی و نامتشابه است و تنه ی ماده ساده بوده و رحم واجد تخم های جنین دار کوچک می باشد.این نماتود در ایران تاکنون از گوسفند،گاومیش، بز، گوسفند وحشی و شتر گزارش شده است (4).

 جدول 2-2 گونه ها و میزبانان جنس پارابرونما (31 )

گونه میزبان محل زندگی محل گزارش شده
پارابرونما اسکریابینی[37] نشخوار کنندگان شیردان ایران،روسیه، قزاقستان
پارابرونما ایندیکوم[38] فیل جدار معده آفریقا
پارابرونما آفریکانوم[39] فیل کبد آفریقا
پارابرونما بونئی[40] میمون وحشی کبد و معده لویزینا آمریکا

 

 

 

 

پارابرونما اسمیتی[41] فیل جدار معده آفریقا
پارابرونما لونجی اسپیکولاتوم[42] فیل جدار معده آفریقا
پارابرونما کونگولنس[43] اکاپی شیردان آفریقا
پارابرونما اکاپیه[44] اکاپی شیردان آفریقا
پارابرونما پکاریه[45] گراز وحشی معده برزیل -آمریکا
پارابرونما رینوسروتیس[46] فیل-گرگدن جدار معده آفریقا
پارابرونما رودنسیس[47] فیل معده آفریقا
پارابرونما روندی[48] کرگدن معده کنیا

 5-3-2- مشخصات گونه پارابرونما اسکریابینی

دهان، استوانه ای و طویل با جداره ی ضخیم و دو لب جانبی کاذب است. هر یک از لب ها 3 زایده دارد. انتهای قدامی کرم دارای سپرهای پوستی پشتی-شکمی و 6 طناب نعل اسب مانند است. این جنس به وسیله ی پوشش کوتیکولی بزرگ نواری در ناحیه سفالیک از نماتودهای موجود در شیردان متمایز می شود. انتهای نر پیچ خورده است و در سطح خلفی-شکمی باله، دمی کوچک وجود دارد. اسپیکول ها کاملا نامتشابه هستند و 12 گونه آن از نشخوارکنندگان گزارش شده است (15،1).

1-5-3-2- جنس نر

18-15 میلی مترطول دارد. طول یکی از اسپیکول ها 710-600 میکرون و دیگری 310-290 میکرون می باشد (1).

2-5-3-2- جنس ماده

بیش از 36 میلی متر طول دارد و منفذ تناسلی ماده در فاصله ی 5 میلی متری انتهای خلفی بدن قرار دارد (1).

3-5-3-2- تخم

پوسته ی  تخم خیلی نازک است که ممکن است توسط لارو درون شکسته شود. این گونه تخم ها که حاوی لارو هم هستند به طور کلی توسط حشرات با قدرت پرواز و از طریق مدفوع منتقل می شوند و مرحله عفونت زای آن ها در بدن این حشرات تشکیل می شود (15).

4-5-3-2- محل زندگی

در شیردان شتر، گاو، گوسفند، بز و زرافه زندگی می کند (15).

5-5-3-2- سیرتکاملی

تخم ها کشیده بوده و دارای جدار نازک است. تخم هایی که دارای نوزاد است، با مدفوع خارج می شود. این تخم ها توسط نوزاد مگس لیپروزیا تیتیلانس[49] که در مدفوع شتر و سایر حیوانات زندگی می کند بلعیده می شود. نوزاد مرحله ی اول در بدن مگس از تخم خارج شده، و وارد هموسل می شود و در بافت های مختلف، کیسه دار می گردد. در عرض 32 – 28 روز نوزاد عفونت زا به وجود می آید. میزبان نهایی از راه دهان آلوده می شود و کرم بالغ حدود 19- 15 ماه در شیردان زندگی می کند(1).

6-5-3-2- بیماریزایی

در مورد بیماریزایی این انگل اطلاعات منتشر شده ای وجود ندارد (1).

4 -2- بیماری زایی انگل های کرمی دستگاه گوارش نشخوار کنندگان کوچک

آلودگی های انگلی کرمی دستگاه گوارش شامل کرم های پهن وگرد می شود و آلودگی های تحت بالینی نماتود های گوارشی در دام های اهلی باعث کاهش رشد وتولید در دام ها  می گردد (30).

1-4-2- پارابرونما

درمورد بیماری زایی این انگل اطلاعات زیادی در دست نیست (1).

2-4-2- مارشالاژیا

دان (1978)، عقیده دارد که بیماری زایی این انگل مانند اوسترتاژیا است وشدیدا بیماریزا و حتی کشنده است، در حالی که سولزبی (1982)، آن را چندان بیماری زا نمی داند و الخالیدی و همکاران (1989)، آن را غیر بیماری زا دانستنه اند (44،24،21،1).

 

تعداد صفحه :74

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***