دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  انگل شناسی

گرایش دامپزشکی

عنوان : مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

 گرایش دامپزشکی

موضوع:

مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

استاد راهنما:

محمد حسین رادفر

استاد مشاور:

رضا خیراندیش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 مطالعه تغییرات خون شناسی, بیوشیمیائی و پاتولوژیک در بزهای آلوده  به سیستی سرکوس تنیوکولیس  

سیستی سرکوس تنیوکولیس مرحله  متاسستود تنیا هیداتیژنا در ایران اندمیک می باشد. مهاجرت این انگل در بافت کبد باعث تورم ضربه ای در کبد و مرگ حیوانات جوان می گردد. در 50 بز آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس در مقایسه با 50 بز غیر آلوده به کیست, تغییرات خون شناسی, بیوشیمیائی و پاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خون و کبد از کشتارگاه کرمان گرفته شد. نمونه های خون در آزمایشگاه مورد آنالیز قرار گرفت و نمونه های کبد جهت بررسی ضایعات پاتولوژیک مطالعه شدند. در حیوانات آلوده به طور معنی داری در تعداد گلبولهای قرمز, میزان هموگلوبین, حجم کلی سلولهای خونی و پروتئین کل کاهش  و در تعداد گلبولهای سفید, آسپارتات آمینوترانسفراز, آلانین آمینوترانسفراز آلکالین فسفاتاز و بیلی روبین افزایش مشاهده گردید. میزان گلوکز, کراتینین میانگین حجم گلبولهای قرمز و میانگین غلظت هموگلوبین در بزهای آلوده به کیست در مقایسه با بزهای گروه غیر آلوده به کیست تغییری مشاهده نشد. ضایعات میکروسکوپی کبد شامل کانونهای بزرگ و متحدالمرکز خونریزی در مرحله مهاجرت انگل و کاهش تعداد هپاتوسیتها, اتساع سینوزوئیدها, حضور سلولهای اماسی در فضاهای پورتال و تشکیل کیست انگلی دو لایه بود.

این مطالعه نشان داد که کیست سیستی سرکوس تنیوکولیس یک مشکل جدی در گله های بز بوده و تولیدات دامی را تحت تائیر قرار می دهد.

کلید واژه: فاکتورهای بیوشیمیایی، خون شناسی، پاتولوژیکی.

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و هدف

1-1 مقدمه و هدف ………………………………………………………………………………………………..1

فصل دوم کلیات

1-2 طبقه بندی انگل تیناهیداتیژنا…………………………………………………………………………………4

2-2 ریخت شناسی انگل بالغ………………………………………………………………………………………4

3-2 دستگاه ها وبافتهای بدن انگل بالغ………………………………………………………………………….5

4-2 سیستم تولید مثل…………………………………………………………………………………………………7

5-2 تغذیه انگل………………………………………………………………………………………………………10

6-2 متابولیسم…………………………………………………………………………………………………………..11

7-2 چرخه زندگی انگل…………………………………………………………………………………………..12

8-2 بیماریزایی انگل در گوشتخواران…………………………………………………………………………13

9-2 تشخیص آلودگیهای سستود سگ و گربه……………………………………………………………..13

10-2 درمان تنیازیس در گوشتخواران………………………………………………………………………..14

11-2 پیشگیری و کنترل تنیاهیداتیژنا در میزان نهائی…………………………………………………….15

12-2 اپیدمیولوژی نوزاد سستود در میزبان واسط…………………………………………………………..17

13-2 بیماری زایی متاسستود انگل در میزان واسط……………………………………………………….18

14-2 تشخیص آلودگی متاسستود در میزان واسط……………………………………………………….18

15-2 درمان فرم نوزاد در نشخوارکنندگان………………………………………………………………….19

16-2 ایمنی شناسی متاسستود در میزان واسط……………………………………………………………..19

17-2 واکسیناسیون………………………………………………………………………………………………….21

18-2  شیوع انگل بالغ در دنیا و ایران………………………………………………………………………22

فصل سوم روش کار

1-3  مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………….24

فصل چهارم نتایج

1-4  نتایج……………………………………………………………………………………………………………….28

جداول بیوشیمیایی…………………………………………………………………………………………………..30

جداول خون شناسی ……………………………………………………………………………………………….33

شکل های ماکروسکوپی و میکروسکوپی ………………………………………………………………..34

فصل پنجم بحث

بحث………………………………………………………………………………………………………………37

فصل ششم منابع و ماخذ

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………42

1-1 مقدمه و هدف

یکی از مهمترین مشکلاتی که جوامع امروزی با آن مواجه است کمبود مواد غذایی خصوصا مواد پروتئینی است.

مهمترین منبع تامین پروتئین انسانی، فراورده های دامی بوده و این در حالی است که بیماریهای انگلی سبب از دست رفتن قسمت مهمی از این سرمایه می شوند.

اهمیت واقعی انگل تنیاهیداتیژنا، خسارت ناشی از رشد نوزاد انگل در بدن میزبان واسط همچون گوسفند، بز، گاو و شتر می باشد. اگرچه حیوانات مبتلا علائمی نشان نمی دهند ولی راندمان تولید مطلوب را ندارند. لاشه آلوده به سیستی سرکوس تنیاکولیس درصورت لاغری شدید ضبط کامل یا موضعی می شود.

نوزاد این متاسستود با مهاجرت در بافت کبدی باعث تغییرات پاتولوژیک در بافت کبد شده و به دنبال آن تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی را به دنبال دارد که این تغییرات می تواند باعث خسارت غیر مستقیم اقتصادی در دام گردد. این تغییرات تا حدودی شبیه به فاسیولیازیس می باشد.

این تغییرات در خوک های آلوده به کیست سیستی سرکوس تنیوکولیس توسطpathak1984  موردمطالعه قرار گرفته ولی تا کنون  این تغییرات در بزهای آلوده به کیست سیستی سرکوس تنیوکولیس مورد مطالعه قرار نگرفته است.

هدف از این مطالعه بررسی میزان تغییرات فاکتورهای خونشناسی، بیوشیمیایی و پاتولوژیک بزهای آلوده به نوزاد تنیا هیداتیژنا می باشد که این طرح می تواند راهنمای خوبی برای مطالعات بعدی در این زمینه باشد. که تشخیص بیماری ناشی از این انگل راحت تر می شود و در درمان این بیماری کمک زیادی می کند.

1-2 طبقه بندی انگل تیناهیداتیژنا:

دسته: اوسستودا[1]

راسته: تنی ایده آ[2]

خانواده: تنی ایده[3]

جنس: تنیا

گونه: تنیا هیداتیژنا(1)

2-2 ریخت شناسی[4] انگل بالغ:

این کرم بدنی کشیده و بند بند دارد، اندازه کرم بالغ حدود 500-75 سانتی متر است. بطور کلی بدن سستود بالغ از سه قسمت مشخص، سر[5] ، گردن[6] و بندها[7] تشکیل شده است.

سر

سر ساختمان عضلانی است و دارای چهار بادکش (استابولا[8]) است. هر بادکش توسط غشاء پایه از بافتهای زیرین خود جدا می شود. در بخش راسی اسکولکس اندام دیگری به نام روستلوم[9] دیده می شود. که از نوع قلاب دار است که اصطلاحاً انگل را تنیای مسلح [10] می نامند و 46-26 قلاب داردکه آنها در دو ردیف قرار گرفته اند. قلابهای روستلوم به کمک عضلات قوی اسکولکس حرکات منظم و هم آهنگ در جهت گریز از مرکز دارند. پس از آنکه اسکولکس محل مناسبی برای چسبیدن در روده پیدا کرد، این حرکات متوقف می شود(1و30و31 ).

گردن

این قسمت بین اسکولکس و بندها قرار دارد. در  این ناحیه یک توده مرکزی حاوی سلولهای جنینی وجود دارد که فعالانه به روش میتوزی تقسیم شده، بندها را به وجود می آورد.(1)

بند

قسمت عمده انگل را بندها تشکیل می دهند. بندهای اولیه بعد از گردن نابالغ، بندهای میانی بالغ و بندهای آخر بارور هستند. بندهای بارور 12 میلی متر طول و 6 میلی متر عرض دارند، رحم در بند بارور دارای 10-6 انشعاب جانبی است و منافذ تناسلی نامشخص هستند. حد فاصل میان بندها، فقط یک شیار سطحی است و تشکیلات بدنی (تگومنت، رشته های عضلانی، مجاری دفعی و رشته های عصبی) بی وقفه در تمام طول کرم امتداد دارند. کرم فاقد دستگاه گردش خون است. سطح بدن مسئول جذب مواد غذایی و پارانشیم مسئول ذخیره مواد غذائی، متابولیسم آنها و فعالیت های انقباضی کرم است و نقش عضلات را هم بازی می کند و اندام تناسلی، مجاری سیستم دفعی، رشته های عصبی و رشته های بافت همبند شبکه دار در بین آنها پخش شده اند. درسستودها، اسکلت بندی و دستگاههای گردش خون و گوارش و تنفس وجود ندارد.

در یک بررسی نشان داده شده است که مقدار عنصر روی (Zn) در ناحیه گردن و بندهای نابالغ بیشتر از بندها بالغ و بندهای حاوی تخم است(13).

3-2 دستگاه ها وبافتهای بدن انگل بالغ:

تگومنت[11]

تگومنت خارجی ترین لایه بدن است که از نظر متابولیکی فعال است و حداقل در جذب مواد غذائی، تنظیم اسمزی، دفع مواد زائد و حفظ کرم در برابر آنزیم ها و سیستم ایمنی میزبان دخالت دارد و ممکن است در برابر واکنشهای دفاعی میزبان مقاومت کند. از طرف دیگر نشان داده شده است که ترشحات تگومنت نقش گوارشی دارد.

طبق بررسی های که توسط میکروسکوپ الکترونی از تگومنت انجام شده است تغییراتی در سطح پوششی آزاد انگل ها دیده شده است که این تغییرات بستگی به قدرت هضمی بافت پوششی دارد و آن به خاطر تغییرات درمحیط اطراف کرم بالغ و لارو تنیا هیداتیژنا است.

پارانشیم[12]

فضای داخلی محصور میان جداره های خارجی بدن، جز در قسمتهائی که توسط اندامهای تناسلی، دستگاه تنظیم کننده اسمزی، رشته های عضلانی و بافتهای عصبی اشغال شده از بافت اسفنجی به نام پارانشیم پوشیده است. سلولهای پارانشیم و فضای میان آنها جایگاه ساخت و ذخیره گلیکوژن است(1).

عضلات

عضلات مهم بدنی که در بندها قرار دارند شامل رشته های مرکزی طولی، رشته های عرضی قشری و رشته های طولی و حلقوی است که در سرتاسر بدن کشیده شده است این عضلات از نوع صاف است. رشته های عضلات عمده بدنی دارای حرکات آرامی هستند. کار اصلی آنها ایجاد نیروی انقباضی دراز مدت است و در مقابل حرکات دودی روده میزبان مقاومتی بوجود می آورد(1).

سیستم عصبی

سیستم عصبی سستودها ساده است و یک اتساع در ناحیه قدامی کرم شامل دو عقده مغزی و یک پیوندگاه رابط تشکیل شده است. رشته های عصبی از این محل به تمام بدن کشیده می شود(1).

سیستم دفعی[13] (پروتونفرید یائی)

سیستم پروتونفریدیا در سستودهای بالغ از سه قسمت تشکیل شده است:

  • سلولهای شعله، این ساختمان ها در تمام بندها و اسکولکس پراکنده هستند و احتمالاً برای ورود مایعات خارج به داخل سیستم وبه جریان انداختن مایع در داخل سیستم نقش صافی را دارند.
  • لوله های باریک به اندازه های مختلف که سلولهای شعله را به مجاری جمع آوری کننده مربوط می سازد.
  • تعدادی (عمدتاً چهار) لوله جمع آوری کننده که در تمام طول کرم امتداد می یابد و در لبه خلفی بند آخر به خارج باز می شود(1).

4-2 سیستم تولید مثل

اکثر سستودها دو جنسی هستند، این انگل نیز دو جنسی است در هر بند بالغ یک دستگاه تناسلی ماده و مجاری وابسته به آن و تعداد زیادی بیضه و مجاری وابسته به آن وجود دارند. این دو ارگان در لبه بند توسط منفذ تناسلی مشترک به هم وصل می شوند. منافذ تناسلی فرد متناسب و نامرتب است این اندامها در پارنشیم ویژه ذخیره کربوهیدرات ها و چربیها احاطه شده اند(1).

دستگاه تناسلی نر

در هر بند ابتدا اندام تناسلی نر تولید می شود. تعداد بیضه های هر بند ممکن است بیش از صد بیضه باشد. در داخل بیضه ها اسپرماتوزوئید تولید شده به درون مجاری آوران هدایت می شود از بهم پیوستن این مجاری، مجرای وابران بوجود می آید. مجرای اخیر به طرف منفذ تناسلی مشترک امتداد یافته به اندام تناسلی نر (سیر[14]) ختم می شود. هنگام جفتگیری سیر وارد منفذ تناسلی ماده شده و اسپرم را وارد آن می کند(1).

دستگاه تناسلی ماده

دستگاه تناسلی ماده از تخمدان، رحم، اووتیپ، غدد ویتلوژن، مخزن دریافت کننده اسپرم و مهبل تشکیل شده است وظیفه تخمدانها تولید اووسیت است. اووتیپ معمولاً محل تشکیل تخم و پوسته آن است. غدد ویتلین[15] که از گروهی غدد نسبتاً بزرگ تشکیل شده است سلول های تولید می کند که پس از تشکیل زیگوت[16] در اووتیپ موادی جهت تشکیل پوسته خارجی تخم از خود دفع می کند.

غدد مهلیس[17] که اطراف اووتیپ را اشغال کرده اند، غدد تک سلولی هستند که احتمالاً ترشحات آن در تشکیل پوسته خارجی تخم دخالت دارند و برای لغزنده نگه داشتن تخم تا رسیدن آن به رحم موادی ترشح می کند.

رحم[18] از اووتیپ بوجود می آید و با آن در ارتباط است و تخمها در آن ذخیره
می شوند. در بند بارور رحم دارای انشعاباتی پر از تخم می شود(1).

 

تعداد صفحه :56

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***