دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر مشتری­گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار در بانک ملت شهر کرمانشاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

دانشگاه آزاد اسلامی

                 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M. A.)

گرایش بازاریابی

عنوان:

مطالعه تاثیر مشتری­گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار در بانک ملت شهر کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر سید رضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر مهرداد قنبری

تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده……………………………………………………………. 1

فصل اول: كلیات پژوهش

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3
  • تعریف و بیان مساله پژوهش…………………………………………………………………………………………………..4

1-3) اهمیت موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………….5

  • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1) اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2) اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5) فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………….8

1-8) شرح مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..8

1-8-1) تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….8

1-8-2) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2) مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-1) تعهد سازمانی……………………………………………………… ……………………………………………………..12

2-2-1-1)انواع تعهد………………………………………………………………….. …………………………………………12

2-2-1-2) تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………….14

2-2-1-3) اهمیت تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………..19

2-2-1-4)  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………..20

2-2-1-4-1) مطالعه استیرز و پرتر………………………………………………………………………………………..20

2-2-1-4-2)  مطالعه بارن و گرین برگ…………………………………………………………………………………22

2-2-1-4-3)  مطالعه باتمن و استراسر…………………………………………………………………………………..23

2-2-1-4-4) مطالعه كاری و همكارانش…………………………… ………………………………………………….23

2-2-1-4-5) مطالعه مودی و همكارانش……………………………………. ………………………………………..25

2-2-1-5) خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی…………………………. ……………………………………………..28

2-2-1-6) دو دیدگاه كلی در مورد تعهد سازمانی………………………………………… …………………………..28

2-2-1-7) راهكارهایی برای افزایش تعهد سازمانی…………………………………………………………………….30

2-2-2) مشتری­گرایی…………………. ………………………………………………………….. ……………………………..31

2-2-2-1) تعاریف مشتری­گرایی………………………………… ………………………………………………………….35

2-2-3) کیفیت خدمات………………………………. …………………………………………………………………………..39

2-2-3-1) کیفیت سیستم خدماتی……………………………………………………………………………………………39

2-2-3-2) معیارها و شاخص­های کیفیت سنجی خدمات…………………………………………………………….42

2-2-3-3) مدل تحلیل شکاف کیفی خدمات………………………………………………………………………………44

2-2-4) رابطه گرایی………………………….. ………………………………………… ………………………………………..45

2-2-4-1) مراحل بهبود روابط………………………………………………………… ……………………………………46

2-2-5) عملکرد………………… …………………… …………………… …………………… ………………………………..46

2-2-5-1)تعاریف عملکرد…………………………. …………………………………………………………………………47

2-2-5-2) حوزه­های 9 گانه ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….47

2-2-5-3) مدل­ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………58

2-3) پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………. ……………………………………64

2-3-1) پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………………64

2-3-2) پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………………..66

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2) نوع و روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….70

3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………71

3-3-1) جامعه آماری ………………………………………………………… ……………………………………………………..71

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن ………………………………………………………………………………………………….71

3-2-1) دامنه پژوهش………………………………………………………………. ……………………………………………….71

3-4) روش و ابزارگردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………..72

3-5) روایی……………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-6) پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-7) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………………………………74

فصل چهارم: تحلیل داده­های پژوهش

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….82

4-2) آمار توصیفی……………………………………………………. ……………………………………………………………….82

4-3) آزمون نرمال بودن داده­ها………………………………………………………………………………………………………85

4-4) بررسی ضریب همبستگی فرضیات………………………………………………………………………………………..86

4-5) استانداردسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق……………………………………………………………………..91

4-6) مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………………………………………………………102

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………107

5-2) نتایج تجربی……………………………………………………………………………………………………………………..107

5-2-1) نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………107

5-2-2) نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………107

5-3) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………111

5-3-1)پیشنهادهای كاربردی………………………………………………………………………………………………….111

5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده…………………………………………………………………………..113

5-6) موانع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 113

 

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..114

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

پیوست

پرسش­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………..121

خروجی نرم­افزار……………………………………………………………………………………………………………………….123

 

 

 

 

عنوان                                           فهرست جدول­های پژوهش                                صفحه

جدول 2-1)  ابعاد کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………43

جدول 3-1) تشریح پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………73

جدول3-2) پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آن­ها……………………………………………82

جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها  ………………………………………………..83

جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آن­ها………………………………………..84

جدول4-4) آزمون كلموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………………………..86

جدول4-5) آزمون فرضیه اصلی شماره (1) …………………………………………………………………………………..87

جدول4-6) آزمون فرضیه اصلی شماره (2) …………………………………………………………………………………..88

جدول4-7) آزمون فرضیه فرعی شماره (1) …………………………………………………………………………………..89

جدول4-8) آزمون فرضیه فرعی شماره (2)…………………………. ……………………………………………………….90

جدول4-9) آزمون فرضیه فرعی شماره (3) …………………………………………………………………………………..90

جدول4-10) آزمون فرضیه فرعی شماره (4) …………………………………………………………………………………91

جدول 4-11) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی……………………………………………94

جدول 4-12) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………..94

جدول 4-12) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر مشتری­گرایی……………………………………………. 96

جدول 4-13) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر مشتری­گرایی……………. ……………………………………….96

جدول (4-14) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت خدمات………………………………………..98

جدول 4-15) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر رضایت شغلی…………………………………………………….98

جدول4-16) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر رابطه گرایی……. ……………………………………….100

جدول4-17) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر رابطه گرایی……………………………………………………….100

جدول 4-18) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد………………………………………………….102

جدول 4-19) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر عملکرد………… ………………………………………………..102

جدول 4-20) بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری …………………………………..103

جدول 4-21) شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………104

 

عنوان                                      فهرست شکل­های پژوهش                                        صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………8

شكل2-1) عوامل سه­گانه اثرگذار بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………….21

شکل2-2) پیش شرط­های تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………..25

شكل 2-3) ابعاد بازارگرایی………………… ……………………………………………….. ……………………………………33

شكل 2-4) بازمفهوم سازی بازارگرایی…………… …………………… ………………………………………………………34

شكل 2-5) تاكتیك­های تاثیرگذار بر مشتری­گرایی……………………………………………………………………………37

شكل 2-6) دیدگاه­های مختلف نسبت به بازاریابی درونی…………………………………………………………………38

شکل 4-1) درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آن­ها…………………………………………………………83

شکل 4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن (سال) آنها……………………………………………………….84

شکل 4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات (سال) آن­ها…….. …………………………………….84

شکل 4-4) مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی در حالت تخمین استاندارد …………………………………….93

شکل 4-5) مدل اندازه گیری متغیر مشتری­گرایی در حالت تخمین استاندار……………………………………….95

شکل 4-6) مدل اندازه گیری متغیر رضایت شغلی در حالت تخمین استاندارد ……………………………………97

شکل 4-7) مدل اندازه­گیری متغیر رابطه گرایی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………99

شکل 4-8) مدل اندازه­گیری متغیر  عملکرد در حالت تخمین استاندارد………… ………………………………..101

شکل 4-9) مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد در حالت کلی………………………………….105

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر مشتری گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب وکار در بانک ملت شهر کرمانشاه می­باشد. روش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی است و رگرسیون با استفاده از نرم­افزار آموس می­باشد. جامعه آماری کارکنان بانک ملت شهر کرمانشاه می­باشد، روش نمونه­گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 176 نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ استاندارد استفاده شد، که روایی صوری و محتوای آن به تأیید پنج تن از اساتید دانشگاه رسید، پایایی کلی پرسشنامه872/0 می­باشد. یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که ضریب رگرسونی بین مشتری گرایی بر عملکرد کسب و کار(20/0) همچنین ضریب رگرسیونی مابین تعهد سازمانی و عملکرد کسب وکار(22/0)در مدل مورد بررسی مقدار شاخص­های برازش (1CFI=­  و 1 NFI=  و001/0 = RMSEA) نشان­دهنده مناسب بودن مدل است

 

کلمات کلیدی: مشتری گرایی، تعهد سازمانی، کیفیت خدمات، رابطه گرایی، عملکرد کسب و کار، بانک ملت.

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

  • ) مقدمه:

مدیران سازمان­ها به خوبی دریافته­اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش­های اختصاص یافته به آن­ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه­های جدی مدیران سازمان­هاست. تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است. در این بین تمایل، به معنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطرسرمایه­گذاری­هایی که در سازمان انجام داده، ناچار به ادامه خدمت در آن است. هم چنین الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می­بیند. از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. بنابراین تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می­دهند(مجیدی، 1376). بدیهی است تعهد سازمانی و مشتری­گرایی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد بود که بر روی عملکردسازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهروری سازمان گردد، از این رو این پژوهش به بررسی پژوهش­های مختلف صورت گرفته در این زمینه پرداخته و به تاثیرات مشتری­گرایی و تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان اشاره می­کند.

 

 

1-2)   بیان مساله:

عصر كنونی دوره تحولات شتابنده و غیر قابل پیش­بینی است. امروز همان دیروز نیست و یقینا فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین پایبند بودن به استراتژی­های امروز برای كسب و كار خطرناك است. كشورهای در حال توسعه باید در استراتژی­ها و سیستم­های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظركنند. چرا كه در صورت عدم بكارگیری استراتژی­های جدید و متناسب با شرایط محیط كنونی، موقعیت رقابتی آن­ها تضعیف خواهد شد. امروزه تنها سازمان­هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند كه محور اصلی فعالیت خود را تامین خواسته­های مشتریان و ارضای نیازهای آنان قرار داده­اند(یوسفی، 1390). اصطلاح مشتری­گرایی[1] در کارکنان خدماتی بدین معنا است که ما باید نیازها و خواسته­های مشتریان را بهتر درک کرده و بتوانیم آن­ها را با رفتارهای خودمان در جهت ارضای نیازهای مشتریان به بهترین نحوه ممکن در سازمان خدماتی منطبق کنیم(باو و جانسون، 2006). رفتار مشتری­گرایانه کارکنان خدماتی باعث افزایش سطح رضایت­مندی مشتری[2] در هنگام دریافت خدمات می­شود(میرویسی، 1388). مشتری­گرایی عمدتا مرتبط با رفاه مشتریان می­باشد(آیو و مگوس[3] ، 2007). شنیدن صدای مشتریان و ارائه کالا و خدمات متناسب با بهترین و برترین علائق و خواسته­های مشتری در این راستا می­باشد(اسلاتر و نارور[4]، 1994؛ دشپانده و همکاران[5]، 1993؛ دشپانده و همکاران[6]، 1989، شاپیرو[7]، 1988). مشتری­گرایی عمدتا خود را از طریق اولویت­گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار           می­سازد(نارور و اسلاتر[8]، 1990، نوبل و همکاران[9]، 2002). اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می­زنند، شرکت­ها دیگر نمی­توانند نسبت به انتظارات و خواسته­های مشتریان بی­تفاوت باشند. آن­ها باید همه فعالیت­ها و توانمندی­های خود را متوجه رضایت مشتری [10]کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. سازماندهی نظام بانکی از مسائل مهم اقتصاد و بازرگانی كشور است، در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور، اصلاح نطام بانکی در جهت به حداقل رساندن هزینه، تعداد واسطه­ها و تأمین حمایت قضایی از حقوق مصرف­كنندگان شامل حق برخورداری از ارائه خدمات ایمن و سالم، حق برخورداری از اطلاعات، مطرح گردیده است. این مهم بدون توجه لازم و كافی به مشتری، قطعاً با شكست مواجه خواهد شد. لذا تمامی فعالیت­های نرم­افزاری و سخت­افزاری، باید نشانگر خواست و انتظار مشتری باشد(لازارویس و همکاران[11]، 2007). در این راستا نقش کارکنان به عنوان واسطه­هایی میان سازمان و مشتریان می­تواند حائز اهمیت جلوه­گر شود و تاثیر بسزایی بر رابطه مشتری و موسسه داشته باشد(ریچهلد و ساسر[12]، 1999)

مشتری گرایی و همچنین تعهد کارکنان به اهداف سازمان مفهومی است که در این راستا می­تواند به کارکنان و سازمان در دستیابی به اهداف بسیار تسهیل کننده باشد. از طرفی امروزه در محیطی زندگی می­كنیم كه به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می­رود. دیگر خدمات، بخش كوچكی از اقتصاد بشمار نمی­رود، بلكه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است. خدمات یكی از بخش­های مهم اقتصادی كشور است كه در چند دهه گذشته رشد قابل ملاحظه­ای داشته و امروزه درصد بالایی از امور تولیدی و اقتصادی، درگیر مباحث” خدمات حرفه­ای” است. اغلب محصولاتی كه خریداری می­كنیم عناصری از خدمت را نیز شامل می­شوند. در واقع طیف وسیعی از كالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت­های مبتنی بر خدمت تكیه دارند. از فعالیت­های خدماتی که در چند سال اخیر در ایران به آن توجه ویژه شده است بانک ملت می­باشد که به علت خصوصی بودن رقابت در این صنعت بیشتر  است و بانک ملت در ایران نیز باید بتدریج ضرورت توجه به مشتری را درك كنند و در جهت شناخت و تامین رضایت بخش نیازها و خواسته­های مشتری حركت كنند که نهایتا به افزایش عملکرد کسب و کار منجر می­شود. لذا با توجه به مطالب فوق این پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا مشتری­گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار از مسیر رابطه­گرایی و کیفیت خدمات تاثیر دارد؟

[1] Customer orientation

[2] Customer satisfaction

[3] Auh and Menguc

[4] Slater and Narver

[5] Deshpande et al

[6] Deshpande

[7] Shapiro, Benson P

[8] Narver and Slater

[9] Noble et al

[10] Customer Satisfaction

[11] Lazarevic & Et Al

[12] Richheld & Sasser

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***