دانلود پایان نامه ارشد: ” مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران (‌مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران)”

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

موضوع‌ :

مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران (‌مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده  1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-      مقدمه. 2

1-2-      بیان مسئله. 4

1-3-      ضرورت و اهمیت پژوهش… 4

1-4-      اهداف پژوهش… 4

1-5-      سوالات پژوهش… 4

1-6-      فرضیه های پژوهش… 5

1-7-      متغیرهای پژوهش… 6

1-8-      تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 6

1-8-1-        تعریف مفهومی.. 6

1-8-2-        تعریف عملیاتی.. 7

1-9-      قلمرو تحقیق.. 7

فصل دوم: ادبیات  پژوهش

2-1-      مقدمه. 9

2-2-      مبانی نظری مدرسه هوشمند. 11

2-2-1-        مدرسه هوشمند. 14

2-2-2-        مفهوم مدارس هوشمند. 15

2-2-3-        تعریف جامع مدرسه هوشمند. 14

2-2-4-        چارچوب مفهومی مدارس هوشمند. 15

2-2-5-        مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند. 16

2-2-6-        مراحل هوشمند سازی مدارس… 18

2-2-6-1-     برنامه ریزی و هدف گذاری.. 21

2-2-6-2-     تجهیز و آماده سازی مدرسه. 18

2-2-6-3-     آموزش و تجهیز نیروی انسانی.. 18

2-2-6-4-     آماده سازی محتوا 19

2-2-6-5-     برگزاری كلاسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای.. 19

2-2-6-6-     ارزیابی و سنجش… 19

2-2-7-        مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس… 19

2-2-8-        ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند. 19

2-2-9-        ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات… 21

2-2-10-      مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی.. 22

2-2-11-      اهداف مدارس هوشمند. 24

2-2-12-      بررسی چالش های توسعه ی مدارس هوشمند در کشور. 25

2-2-12-1-   نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه. 26

2-2-12-2-   فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز. 26

2-2-13-      عناصر اصلی مدارس هوشمند. 26

2-2-14-      آمادگی الکترونیکی.. 27

2-2-15-      پیشینه هوشمند سازی مدارس… 30

2-2-15-1-   پیشینه هوشمند سازی مدارس در جهان. 30

2-2-15-2-   پیشینه ی هوشمند سازی مدارس در ایران. 31

2-2-16-      شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی.. 363

2-3-      مبانی نظری توانمند سازی.. 35

2-3-1-        تعاریف و مفاهیم توانمند سازی.. 35

2-3-2-        اهداف توانمند سازی.. 37

2-3-3-        رویکرد های توانمند سازی.. 38

2-3-4-        مدل های توانمند سازی.. 44

2-3-5-        ابعاد و ویژگی های افراد توانمندی.. 50

2-3-5-1-     احساس شایستگی  (خود اثر بخشی). 50

2-3-5-2-     احساس خود سامانی.. 51

2-3-5-3-     پذیرفتن شخصی نتیجه. 52

2-3-5-4-     معنی دار بودن. 53

2-3-5-5-     اعتماد. 54

2-3-6-        عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد. 55

2-4-      پیشینه تجربی تحقیق.. 57

2-4-1-        پیشینه داخلی تحقیق.. 57

2-4-2-        پیشینه خارجی تحقیق.. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-      مقدمه. 61

3-2-      روش تحقیق.. 62

3-3-      روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… 62

3-4-      مدل مفهومی تحقیق.. 64

3-5-      روایی وپایایی پرسشنامه تحقیق.. 64

3-6-      مقیاس اندازه گیری.. 66

3-7-      جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 66

3-8-      روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات… 67

فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها

4-1-      مقدمه. 70

4-2-      بخش تحلیل استنباطی تحقیق..  .70

4-3-    اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان 71

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-      مقدمه. 79

5-2-      نتایج تحقیق.. 79

5-3-      پیشنهادات تحقیق.. 82

5-3-1-        پیشنهادات اجرایی.. 82

5-3-2-        پیشنهادات پژهشی تحقیقی.. 83

5-4-      محدودیت‏های تحقیق.. 84

فهرست منابع و مأخذ. 85

منابع فارسی.. 85

منابع انگلیسی.. 86

پیوست ها و ضمائم. 90

چکیده انگلیسی.. 91

 

چکیده

منشأ اصلی مزیت رقابتی در فناوری نهفته نیست، بلكه در فداكاری، كیفیت، تعهد و توانایی نیروی كار ریشه دارد که این مهم وابسته با داشتن برنامه هایی راهبردی در راه ارتقاء توانمندی های این افراد دارد که نظام آموزشی نیز در این راستا قدم بر می دارد. از مهمترین منابع هر جامعه ای می توان به نتایج حاصل از تحرك و خلاقیت تحصیل کرده های آن اشاره كرد و داشتن برنامه عمل مناسب محرک توانمندی این افراد است و بنابراین باید در مورد آن دقت داشت.

هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده است که بدین منظور 670 نفر (335 نفر از دانش آموزان مدارش هوشمند و 335 نفر از دانش آموزان مدارس غیرهوشمند) از دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین دانش آموزان شهر تهران تأثیر معناداری (P<0/01) دارد.

کلیدواژه‏ها: تکنولوژی، مدارس هوشمند، توانمندسازی، دانش آموزان شهر تهران.

 

 

 

1-1-     مقدمه

قرن۲۱ به سمتی می‌رود كه اكثر مشاغل به دانش و مهارتهای رایانه‌اى نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد كه با آموزش سنتی كنونی بخصوص آنچه هم اكنون در مدارس ایران در جریان است همخوانی ندارد. مدتی است برخی كشورهای جهان به تاسیس مدارس الكترونیكى یا آنچه در کشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. در مدارس هوشمند رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد ولی در عین حال كاركردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌آموزند انبوهی از اطلاعات را پردازش كنند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده كنند؛ دانش‌آموزان حتی می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار كنند(رحیمی نیا، 1388: 49). همچنین مدارس هوشمند این قابلیت را دارد که سیستم آموزشى را به شكل سیستم مشاركتی، مبتنی بر آموزش توانایى‌هاى پژوهش، جمع‌بندى، تحلیل و نتیجه‌گیری دانش‌آموزان تبدیل كنند.  فرایند كار در مدرسه هوشمند روش آموزش را تغییر می دهد. تنوع دانش آموزان نه تنها عامل محدود كننده در تدریس نیست بلكه به عنوان یك نقطه قوت مورد توجه قرار می گیرد. نیازها، استعدادها، تفاوتهای فردی وسبك یادگیری دانش آموزان در ابتدای كار تشخیص داده می شود تا معلمان را قادر به برنامه ریزی برنامه درسی اثر بخش بنماید لذا یادگیری برای هر دانش آموز بهینه می شود.  مدرسه هوشمند متعهد است كه فرصتهای آموزشی برابری را برای همه دانش آموزان با انواع استعدادها ونیازها فراهم كند. این تعهد به همه افراد دست اندركار تعلیم وتربیت مربوط می شوداین افراد عبارتند از معلمان، مدیران مدارس، كاركنان پشتیبانی، اولیاء ، جامعه . همه این افراد باید بتوانند وآماده كمك به دانش آموزان در مدارس هوشمند باشند (محمودی و همکاران، 1387: 62).

در این فصل به بررسی كلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات و سؤالات تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش تعریف می شود.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***