دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرجمعیت شناسی وصفات روانی بر تعصبات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مالی

دانشگاه آزاد اسلامی كرمانشاه

           دانشكده تحصیلات تكمیلی

                                          گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A.) مدیریت بازرگانی

” گرایش مدیریت مالی”

عنوان:

مطالعه تأثیرجمعیت شناسی وصفات روانی بر تعصبات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دكتر بابک جمشیدی نوید

استاد مشاور:

دكترسیدرضا هاشمی

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده: 1

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مسئله تحقیق 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

1-4) اهداف مشخص تحقیق 7

1-5) سوالات پژوهش 8

1-6)فرضیات 9

1-7)دامنه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………10

1-9)تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها……………………………………………………………………………..13

1-9-1)مالیه رفتاری…………………………………………………………………………………………………………….13

1-9-2)تعصبات رفتاری……………………………………………………………………………………………………..13

1-9-3)اطمینان بیش از حد…………………………………………………………………………………………………13

       1-9-4) اثر تمایلی……………………………………………………………………………………………………………..15                 1-9-5)رفتار توده وار…………………………………………………………………………………………………………15

1-9-6)صفات شخصیتی……………………………………………………………………………………………………..16

1-9-7)برونگرایی……………………………………………………………………………………………………………….16

1-9-8)روانژندی………………………………………………………………………………………………………………..16

1-9-9)باز بودن به تجربه……………………………………………………………………………………………………..17

1-9-10)موافق بودن…………………………………………………………………………………………………………….17

1-9-11)وظیفه شناسی……………………………………………………………………………………………………….17

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2) تعصبات مالی رفتاری …………………………………………………………………………………………………….19

2-2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-2) نظریه نوین مالی …………………………………………………………………………………………………..19

2-2-3) چارچوب های نظریه نوین مالی………………………………………………………………………………19

2-2-4) تئوری تصمیم گیری عقلانی(منطقی)………………………………………………………………………..22

2-2-5) از فرضیه بازار کارا تا مالیه رفتاری……………………………………………………………………………23

2-2-6) تعریف مالیه رفتاری………………………………………………………………………………………………..26

2-2-7)تاریخچه و ظهور مالیه رفتاری……………………………………………………………………………………27

2-2-8)حوزه مالیه رفتاری……………………………………………………………………………………………………27

2-2-8-1) محدودیت در آربیتراژ……………………………………………………………………………………..28

2-2-8-1-1)انواع ریسک ها در آربیتراژ…………………………………………………………………………….29

2-2-8-2) روان شناسی شناختی………………………………………………………………………………………31

2-2-9)ظهور ابعاد رفتاری و روانشناختی در مباحث مالی……………………………………………………….. 32

2-2-10)توهمات شناختی موثر بر تصمیم گیری……………………………………………………………………..33

2-2-10-1) فرایندهای تصمیم اکتشافی……………………………………………………………………………..33

2-2-10-2) تئوری چشم انداز………………………………………………………………………………………….35

2-2-11) ابعاد رفتاری تئوری چشم انداز……………………………………………………………………………..37

2-2-12) تعصبات رفتاری سرمایه گذاری…………………………………………………………………………….42

2-2-13)انواع تعصبات رفتاری سرمایه گذاری………………………………………………………………………43

2-2-14) اطمینان بیش از حد……………………………………………………………………………………………..43

2-2-14-1) نقش بیش اطمینانی بر بازدهی سرمایه گذاری در بازارهای مالی …………………….. 45

2-2-14-2) اطمینان بیش از حد در طول زمان………………………………………………………………….48

2-2-15) اثر تمایلی……………………………………………………………………………………………………………48

2-2-15-1) نقش اثر تمایلی بر بازدهی سرمایه گذاری در بازارهای مالی………………………………48

2-2-16) رفتار توده وار………………………………………………………………………………………………………50

2-2-16-1) انواع رفتار توده وار………………………………………………………………………………………51

2-2-16-2) مهمترین ویژگی های مدیران دارای رفتار توده وار …………………………………………..51

2-2-16-3) دیدگاه های دلایل بروز رفتار توده وار بر اساس حداکثر سازی مطلوبیت……………..52

2-2-16-4) رفتار توده وار در بازارهای مالی……………………………………………………………………..53

2-2-16-5) معیارهای سنجش و اندازه گیری رفتار توده وار در سرمایه گذاری………………………54

2-2-17)ارتباط رفتار عقلایی سرمایه گذاران و تعصبات رفتاری………………………………………………..56

2-2-18) طبقه بندی تورش های رفتاری………………………………………………………………………………..56

2-2-18-1) تقسیم بندی دو گانه پمپین از تورش های رفتاری………………………………………………57

2-2-18-2) تقسیم بندی سه گانه کانمن و ریپ از تورش های رفتاری…………………………………..57

2-2-18-3) تقسیم بندی چهار گانه جعفری و دولتی از تورش های رفتاری…………………………….58

2-2-19) کاربرد مالیه رفتاری در فهم رفتار سرمایه گذاران………………………………………………………..59

2-2-20)کاربرد مالیه رفتاری در بررسی عوامل موثر بر بازده و قیمت گذاری دارایی ها ……………….64

2-2-21) مبدا و منشا رویکردهای رفتاری نسبت به قیمت گذاری دارایی ها…………………………………67

2-2-22) انواع مدل های قیمت گذاری دارایی ها……………………………………………………………………..68

2-2-22-1)مدل تک عاملی و تداوم بازده در میان مدت………………………………………………………..68

2-2-22-2) مدل سه عاملی فاما و فرنچ……………………………………………………………………………..68

2-2-22-3) مدل مرتون……………………………………………………………………………………………………70

2-2-22-4) مدل باربریز، شلایفر و ویشنی…………………………………………………………………………71

2-2-22-5) مدل دانیل، هرشلیفر و سابرامانیام……………………………………………………………………72

2-2-23)دیدگاه معامله گران اختلال زا در مالیه رفتاری……………………………………………………………73

2-2-24) رفتار سرمایه گذاران از نظر پذیرش ریسک………………………………………………………………73

2-2-25)نقد نظریه نوین مالی و مالی رفتاری………………………………………………………………………….76

2-3)صفات روانی……………………………………………………………………………………………………………….80

2-3-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..80

2-3-2)پایه های تجربی و مفهومی نظریه پنج عاملی شخصیت………………………………………………….81

2-3-3)نظریه صفات و مدل پنج عاملی شخصیت……………………………………………………………………82

2-3-4)ویژگی های شخصیتی……………………………………………………………………………………………….83

2-3-4-1)برونگرایی………………………………………………………………………………………………………..83

2-3-4-2)روانژندی…………………………………………………………………………………………………………83

2-3-4-3)باز بودن به تجربه……………………………………………………………………………………………84

2-3-4-4-)موافق بودن………………………………………………………………………………………………….84

2-3-4-5)وظیفه شناسی…………………………………………………………………………………………………84

2-3-5)ارتباط ویژگی های شخصیتی سرمایه گذار با تعصبات مالی رفتاری……………………………….84

2-4)متغیرهای جمعیت شناسی………………………………………………………………………………………………….85

2-5)مرور ادبیات و سوابق مربوط………………………………………………………………………………………………87

2-5-1)مروری بر تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………..87

2-5-2)مروری بر تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………88

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-2) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………91

3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………91

3-4) روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………………92

3-5) ابزارگردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..92

3-6) نحوه امتیاز بندی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………..94

3-7) روایی وپایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………95

3-7-1) روایی……………………………………………………………………………………………………………………95

3-7-2) پایایی……………………………………………………………………………………………………………………95

3-8) روش ها وابزارتجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………….97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..104

4-2) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری………………………………………………………………………..104

4-2-1) متغیرجنسیت………………………………………………………………………………………………………..104

4-2-2) متغیر سن…………………………………………………………………………………………………………….105

4-2-3) متغیر تحصیلات……………………………………………………………………………………………………106

4-2-4) متغیر محل سکونت………………………………………………………………………………………………107

4-3) توصیف متغیرهای درونی……………………………………………………………………………………………….108

4-4) آزمون کولمگروف- اسمیرنوف (K- S)……………………………………………………………………………110

4-4-1) آزمون کولمگروف- اسمیرنوف در بررسی نرمال بودن متغیر تعصبات سرمایه گذاری……110

4-4-2) آزمون کولمگروف- اسمیرنوف در بررسی نرمال بودن متغیرهای درونی تعصبات سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………111

4-5) آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………..112

4-6) بررسی رابطه بین متغیرهای درونی مربوط به تعصبات سرمایه گذار و صفات شخصیتی………….113

4-6-1) بررسی چگونگی تاثیر متغیرهای b1, b2, b3, b4, b5 بر متغیر a1…………………………..115

4-6-1-1) شاخص برازش شکل 4-1…………………………………………………………………………….117

4-6-2) بررسی چگونگی تاثیر متغیرهای b1, b2, b3, b4, b5 بر متغیر  a2………………………….118

4-6-2-1) شاخص برازش شکل 4-2…………………………………………………………………………….120

4-6-3) بررسی چگونگی تاثیر متغیرهای b1, b2, b3, b4, b5 بر متغیر  a3…………………………..120

4-6-3-1) شاخص برازش شکل 4-3…………………………………………………………………………..122

4-7) مدل كلی فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………..122

4-8) بررسی رابطه ی بین متغیرهای مستقل جمعیت شناسی بر تعصبات سرمایه گذاری……………….125

4-8-1)بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر اطمینان بیش از حد (a1)…………………….125

4-8-1-1) شاخص برازش شکل 4-5…………………………………………………………………………..127

4-8-2) بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر اثر تمایلی(2a)………………………………….127

4-8-2-1) شاخص برازش شکل 4-6…………………………………………………………………………..130

4-8-3) بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر رفتار توده وار( a3)……………………………130

4-8-3-1) شاخص برازش شکل 4-7…………………………………………………………………………..132

4-9) مدل کلی فرضیه 2……………………………………………………………………………………………………….133

4-10) مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری…………………………………………………………………………135

4-10-1) تحلیل مسیر مدل شماره1………………………………………………………………………………….135

4-10-2) تحلیل مسیر مدل شماره 2…………………………………………………………………………………137

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….141

5-2) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….141

5-3) مقایسه نتایج با تحقیقات قبلی …………………………………………………………………………………….142

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………..143

-55) امكانات و محدودیت ها…………………………………………………………………………………………….144

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..146

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….150

 

پیوست

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………..159

خروجی آموس………………………………………………………………………………………………………………..163

 

فهرست جداول

جدول 1-1)کیفیت (چگونگی) ماهیت متغیرهای پنهان مدل مفهومی……………………………………… 11

جدول2-1) سرعت گردش سهام در بازارهای مختلف سهام در دنیا (2009 میلادی)………………..24

جدول2-2) تقسیم بندی دو گانه پمپین از تورش های رفتاری………………………………………………57

جدول 2-3) تقسیم بندی سه گانه کاهنمن و ریپ در تورش های رفتاری……………………………….58

جدول 2-4) تقسیم بندی چهار گانه جعفری و دولتی از تورش های رفتاری…………………………..59

جدول 2-5 عمده شواهد حاکی از عدم کارایی بازار و غیرعقلایی بودن عامل های اقتصادی……..78

جدول3-1) دسته بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………… 94

جدول3-2) نتایج آلفای كرونباخ……………………………………………………………………………………….96

جدول4-1) وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرجنسیت………………………………………………………….104

جدول4-2) وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر سن………………………………………………………………105

جدول4-3) وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر تحصیلات…………………………………………………….106

جدول4-4) وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرمحل سکونت…………………………………………………107

جدول4-5)آمار توصیفی متغیرهای درونی………………………………………………………………………..108

جدول4-6) شاخص های برازش مدل شماره1………………………………………………………………….135

جدول4-7) شاخص های برازش مدل شماره2………………………………………………………………….138

 

فهرست اشکال

شكل1-1) مدل مفهومی(1)……………………………………………………………………………………………..12

شكل1-2) مدل مفهومی(2)……………………………………………………………………………………………..12

شكل2-1) مقایسه قیمت با ارزش ذاتی سهام…………………………………………………………………….23

شكل2-2) تابع ارزش کاهنمن و توریسکی………………………………………………………………………36

شكل2-3) متوسط بازده سالانه……………………………………………………………………………………….47

شكل2-4) تاثیر تنوع بخشی بر ریسک…………………………………………………………………………….60

شكل2-5) تابع مطلوبیت افراد ریسک گریز……………………………………………………………………..74

شكل2-6) تابع مطلوبیت افراد ریسک پذیر……………………………………………………………………..75

شكل2-7) تابع مطلوبیت افراد خنثی به ریسک………………………………………………………………..75

شكل4-1)تاثیر صفات شخصیتی بر اطمینان بیش از حد(a1)………………………………………….117

شكل4-2) تاثیر صفات شخصیتی بر اثر تمایلی a2))…………. ………………………………………..119

شكل4-3) تاثیر صفات شخصیتی بر  رفتار توده وار a3))……………………………………………..122

شكل4-4) مدل کلی فرضیه  شماره1…………………………………………………………………………..124

شكل4-5) تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر اطمینان بیش از حد(a1)………………………….127

شكل4-6) تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر اثر تمایلی a2))……………………………………..129

شكل4-7) تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر رفتار توده وار a3))………………………………..132

شكل4-8) مدل کلی فرضیه شماره2……………………………………………………………………………134

چكیده

مالی رفتاری به عنوان ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، یا روانشناسی و علوم تصمیم گیری شناخته می شود که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیر عادی مشاهده شده در حوزه مالی است. همچنین منظور از تعصب یا تورش انحراف از تصمیم گیری های درست و بهینه می باشد. این تحقیق، تاثیر متغیرهای جمعیت شناسی و صفات روانی بر روی تعصبات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران را در شش ماهه دوم سال 1390 مورد آزمون قرار می دهد. بر این اساس از میان جامعه آماری 1000 عضوی مورد مطالعه، تعداد 215 نفر سرمایه گذاران فردی بطور تصادفی به عنوان نمونه مناسب انتخاب می شود. دو مدل ساخته شده در برگیرنده تاثیر متغیرهای جمعیت شناسی (سن، جنسیت، تحصیلات، منطقه مسکونی) و صفات روانی (برونگرایی، روانژندی، بازبودن به تجربه، موافق بودن، وظیفه شناسی) بر سه نوع از تعصبات رفتاری که شامل اطمینان بیش از حد، اثر تمایلی و رفتار توده وار می پردازد. فرضیات ساخته شد و اطلاعات ضروری از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. فرضیات ما از طریق آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تاوکندال و آزمون معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که یک تاثیر مستقیم بین صفات روانی بر روی تعصبات رفتاری موجود در سرمایه گذاران فردی وجود دارد. بعلاوه نتایج نشان داد که متغیرهای جمعیت شناسی تاثیر مستقیم قابل ملاحظه ای بر روی تعصبات رفتاری موجود در سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

واژگان كلیدی: مالی رفتاری، مدل پنج عاملی شخصیت، تعصبات سرمایه گذاری، صفات روانی، ویژگی های جمعیت شناختی

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق


1-1)مقدمه

 

با حاکمیت پارادایم مالی رفتاری و به چالش کشیده شدن تئوری های مالی استاندارد به دلیل ناتوانی آنها در تبیین ناهنجاری های مشاهده شده در بازار سرمایه، مطالعه و پژوهش درباره موضوع های رفتاری و روانی سرمایه گذاران اهمیت خاصی یافته است، چرا که به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران این حوزه عامل اصلی بروز این قبیل ناهنجاری ها در بازار سرمایه، مسایل رفتاری و روانی سرمایه گذاران است. بر این اساس، طی سال های اخیر مطالعات گسترده ای در خصوص موضوع های مختلف رفتاری در بورس های دنیا صورت گرفته است. در پژوهش های مذکور، رفتارهای مختلف سرمایه گذاران که به نوعی می تواند عملکرد بازار و کارایی آن را تحت تاثیر قرار قرار دهد، مطالعه و بررسی علمی می گردد. پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می شد، در حالی که بررسی ها و پژوهش های متعدد علمی در زمینه مالی رفتاری، میزان اهمیت عوامل روان شناختی را مشخص کرد. اگرچه نظریه های مالیه رفتاری جدید است و پیشینهء آن به یک دهه پیش باز می گردد، ولی موضوع دخیل بودن ویژگی های روان شناختی و رفتاری افراد در تصمیم های خرید به دوره های پیشتر باز می گردد.

هدف اصلی ما در این تحقیق آن است که پی ببریم « آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگی‌های شخصیتی سرمایه گذاران انفرادی با تعصبات مالی رفتاری سرمایه گذاران ارتباط دارد یا نه؟ » و همچنین هدف غایی ما آن است که چگونگی این روابط را در قالب مدل مفهومی با استفاده از معادلات ساختاری (SEM) بیان نمایم.

 

1-2)بیان مسئله تحقیق

چندی پیش که زمان زیادی نیز از آن نمی گذرد، در حوزه مالی به افراد توجه نمی شد. پایه و اساس بسیاری از تعصبات در طی سال های بسیاری می بایست از مجرای چهار مرحله ای تصمیم گیری و یا برنامه ریزی می گذشت. در طی این فرایند ابتدا به طرح و شناسایی مسئله پرداخته می شد، سپس راه حل های مختلف پیدا می گشت. در مرحله بعد چندین راه حل قابل جایگزین مختلف مورد بررسی و توسعه قرار می گرفت و در مرحله آخر بهترین راه حل انتخاب می گردید. به همین علت آن را << فرایند حل مسئله >>  نامیده اند. اعتقاد بر آن بود که انسان عاقل در اتخاذ تصمیمات پیش روی خویش از همه ی این مراحل گذر می نماید تا بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. چنین اعتقادی دیدگاه تازه ای را به وجود آورد که همانا ” تصمیم گیری عقلانی ” نام دارد. در حوزه مالی و اقتصادی به طور عام و سرمایه گذاری به طور خاص راه صحیح رسیدن به حداکثر نمودن حقوق صاحبان سهام ( یا گاهی سود ) را گذر از معبر تصمیم‌گیری عقلانی می دانستند.

نظریه تصمیم گیری منطقی ادعا می کند که تصمیم گیرندگان استراتژی های مختلفی را ایجاد می‌کنند و به دنبال روش های خاص منطقی برای حل مشکلات با توجه به نوع مشکل، زمان و محیط تصمیم گیری هستند (هیولین،2011)[1].

یافته های یوجین فاما در مورد بازارهای کارا راه را بر این تفکر هموارتر ساخت و نیروی اشاعه به این دیدگاه را در گستره ی جهان فزونی بخشید. پس از مطرح شدن فرضیه ی بازار کارا در دهه ی 1960، تحقیقات بسیاری روی این مفروضات و قابلیت توضیح آن در روندهای بازار سرمایه صورت گرفته است. نظریه امور مالی سنتی در بازار کارآمد بر اساس ( EMH ) است و بر این باور است که قیمت های سهام می تواند بطور کامل تمام اطلاعات مربوط در بازار مالی را منعکس کند، بنابراین سرمایه گذاران عمومی نمی توانند درآمدهای غیرطبیعی را از طریق تجزیه وتحلیل اطلاعات عمومی کسب کنند(فاما، 1970)[2]. تا اواخر دهه 1980  برخی از محققان رفتاری پی بردند که (EMH) نمی تواند بطور کامل پدیده فوق العاده بازار را شرح دهد، هرچند که تصمیم های سرمایه گذاری بطور کامل عقلانی نبودند. هنگامی که سرمایه‌گذاران با شرایط ناگواری (سردرگمی) در جهت منافع خود روبه رو می شوند، به تصمیم گیری های مختلفی می پردازند. آنها ممکن است توصیه های سرمایه گذاران حرفه ای یا جمع آوری اطلاعات مرتبط را برای ایجاد سود از تصمیمات سرمایه گذاری مطلوب دنبال کنند (کاهنمن و تیورسکی،1979 )[3].

 

تورسکی و کاهنمن طی سلسله مقالاتی به توسعه کاربردهای دانش روانشناسی در علوم مالی و اقتصادی پرداختند که این دو در سال1979 تئوری چشم انداز را ارائه نمودند و پیشنهاد کردند که تئوری چشم انداز برای توضیح رفتار تصمیم گیری تحت شرایط نامطمئن است .باتوجه به تئوری چشم انداز عوامل روانی سرمایه گذاران، فرایند تصمیم گیری واقعی خود را به انحراف از عقلانیت می برد و همچنین به استدلال سیمون (1975)[4] ادامه عقلانیت محدود است، در نتیجه سرمایه گذاران اغلب فرایند تصمیم گیری خود را مختصر می کنند و مستعد ابتلا به ابتکارات رفتاری که ممکن است خطاهای سیستماتیک ایجاد کنند و منجر به انتخاب سرمایه گذاری رضایت بخش شود. اما این به منظور حداکثر رساندن تصمیم گیری نیست. به طور کلی اگر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذار مطابق با مسیر منطقی که شامل روش شناسایی، تقاضا شناخت محصولات مالی و ارزیابی جایگزین ها باشد، چنین سرمایه گذاری منطقی تلقی خواهد شد. علاوه براین با توجه به مشاهدات عملی رفتار سرمایه گذاران فردی، سرمایه گذاران معمولا خود قابلیت درک عقلانیت را دارند. از آنجا که سرمایه گذاران اعلام تجاری شرکت خود یا انتخاب فرایند را به عنوان یک رفتار منطقی از تصمیم گیری می دانند، به همین دلیل عملکرد بسیاری از سرمایه گذاران هنوز هم ظاهرا تعصبات رفتاری را نشان می دهد. براساس تئوری چشم انداز سرمایه گذاران سهام را به منظور نقد کردن سود سرمایه گذاری خواهند فروخت، اما آنها ممکن است ریسک داشتن یک سهام را ترجیح دهند تا اینکه سهام را به خاطر ضرری که اصطلاحا به آن اثرتمایلی می گویند بفروشند (استاتمن و شفرین، 1985)[5]. علاوه بر اثر تمایلی، انواع دیگری از تعصبات سرمایه گذاری وجود دارد. برای مثال، اگر سرمایه گذاران توانایی های خود را در پیش بینی دقیق دست بالا بگیرند، ممکن است به عنوان افرادی دارای اعتماد به نفس بسیار بالا در نظر گرفته شوند. همچنین تعصبات سرمایه گذاری می تواند منجر به کاهش بازگشت در سرمایه گذاری گردد (هایداک، 1987)[6]. رفتار توده وار تعصب رفتاری دیگری است که در بین سرمایه گذاران وجود دارد، در این نوع رفتار، سرمایه گذاران علائم بازار یا ایده های سرمایه گذاران حرفه ای را به عنوان پایه و اساس تصمیم گیری خود بکار می گیرند(گراهام، 1999)[7]. بنابراین براین اساس اثرات تعصبات سرمایه گذاری باید از بیشترین نگرانی های سرمایه گذاران فردی باشد. به عبارت دیگر دلایل اصلی تشکیل تعصبات سرمایه گذاری چیست ؟

بسیاری از تحقیقات با استفاده از ابعاد مختلف به سنجش صفات شخصیتی از قبیل شخصیت درونی/ برونی  [8](Rotter,1986)، انواع سرمایه گذار (مدل K&BB)(بایلارد و همکاران، 1986 )[9] و انواع شاخص های Myers _ Briggs  (Mbti )( مایرز و همکاران، 1985)[10] می پردازند.

در این تحقیق پنج صفت بزرگ (هارن و میچل، 2003)[11] که عبارتند از روانژندی، برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، وظیفه شناسی و موافق بودن را برای بحث در مورد رابطه بین صفات شخصیتی و تعصبات سرمایه گذاری به کار می گیرد، زیرا پنج صفت بزرگ شایع ترین و آسان ترین صفات برای متمایز کردن معیارها هستند. و همچنین سه تعصبات مالی رفتاری پیشنهاد شده که عبارتند از: اثرتمایلی، اطمینان بیش ازحد و رفتار توده وار، به عنوان متغیر نهفته در نظر گرفته شده است. به علاوه، این مطالعه متشکل از متغیرهای جمعیت شناسی از جمله سن، جنسیت، سطح تحصیلات و منطقه مسکونی است که تاثیرگذاری برروی تعصبات سرمایه گذاری را آشکار می کنند. به هرحال روابطی که باعث اتصال صفات شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناسی با تعصبات رفتاری می شود در ادبیات ایران مورد آزمایش قرار نگرفته بویژه برای یک تحقیق جامع از ادبیات مرتبط در سرمایه گذاری تعصبات رفتاری.

بنابراین در این پایان نامه به بررسی رابطه بین صفات روانی و متغیرهای جمعیت شناسی بر تعصبات مالی رفتاری سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1390 از طریق مدل معادلات ساختاری ( SEM) بیان می شود، که در نتیجه منجر به بدست آوردن دو مدل مفهومی برای این تحقیق می گردد.

[1] – Huei Lin,2011

[2] – Fama,1970

[3] – Kahneman & Tversky1979

[4] -Simon(1975)

[5]– Statman & Shefrin1985

[6]– Haydak,1987

-4 Graham,1999

[8] – Rotter,1986

[9] – Bailard & Biehl & kaiser,1986

[10] – Myers & Mccaulley1985

4-Haren & Mitchell(2003(

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 176

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***