دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت حیدریه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشكده دامپزشكی

پایان نامه برای دریافت درجه دكتری حرفه ای دامپزشكی (D.V.M)

سال تحصیلی :  94-93

عنوان

مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی در

 شهرستان تربت حیدریه

 

استاد راهنما

دكتر شاهرخ رنجبر بهادری

استاد گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استادان داور

دكتر محمدرضا محمدی ملایری

استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دكترجلیل پورحاجی  موتاب

استادیار گروه آناتومی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                    فهرست مطالب                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول. 6

کلیات… 6

1-1 هدف تحقیق.. 7

2-1 پیشینه تحقیق.. 7

1 – 2-1 بوقلمون. 7

1 – 2 – 2 جانور شناسی بوقلمون. 8

3-2-1 تاریخچه اهلی شدن بوقلمون. 8

1 – 2 -4 تاریخچه پرورش بوقلمون. 8

1 –2-5 تاریخچه نگهداری در ایران. 9

1 – 2-6 طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی.. 10

1 – 2-7 مختصری از فیزیولوژی بوقلمون. 10

1 – 2-8 تیپ ظاهری.. 10

1-2-8-1 سر. 10

1-2-8-2 چشمها 10

1-2-8 -3 منقار. 11

1-2-8-4 گردن. 11

1-2-8-5 سینه. 11

1-2-8-6 پشت… 11

1-2-8-7 دم. 11

1-2-8-8 ساق پا 11

9-2-1نژادهای بوقلمون. 11

1-2-10 دو نژاد مهم بوقلمون. 12

1-2-10-1 بوقلمون برنز. 12

1-2-10-2 بوقلمون سفید. 14

3-10-2-1 نـژاد سیـاه: 15

1-11-2 مدیریت جایگاه و محیط پرورش… 16

1-2-12 مدیریت پرورش… 17

1-2-13 تراکم گله. 18

1-2-14 دستگاه مادر مصنوعی.. 19

1-2-15 نوک چینی.. 20

1-2-16 قطع تاج و ریش… 20

1-2-17 قطع ناخن.. 21

1-2-18 قطع پر. 21

1–2 19  تغذیه. 21

1-2-20 میزان غذای بوقلمون. 24

1-21-2 انگل های طیور. 26

1-2-1-21 تک یاخته های موجود در دستگاه گوارش… 26

1-2-21-11- هیستوموناس مله آگریدیس… 26

1-2-21-12- تریکوموناس گالینه. 26

1-2-21-13- کوکسیدیوز در ماکیان. 28

1-2-21-14- کریپتوسپوریدیوم بیلئی و کریپتوسپوریدیوم مله آگریدیس… 29

2-21-2-1 سستودهای مهم موجود در دستگاه گوارش و مدفوع. 30

1-2-21-2-1 داویناپروگلوتینا 30

2-2-21-2-1 رایه تیا تتراگونا 30

3-2-21-2-1 رایه تینا سیستی سیلوس… 31

4-2-21-2-1 رایه تینا اکینوبوتریدا 31

5-2-21-2-1 آمبوتنیا کونه آتا مترادف آمبوتنیا اسفنوئیدس… 32

6-2-21-2-1 هیمنولپیس کانتانینا و هیمنولپیس کاریکا 32

7-2-21-2-1 کوانوتینا اینفاندیبولوم. 33

8-2-21-2-1 فیمبریا فاسیولاریس… 33

9-2-21-2-1 ترماتودها 33

3-21-2-1 ترماتودهای موجود در مدفوع و دستگاه گوارش… 33

1-3-21-2-1 اکینوستومارولوتوم. 33

2-3-21-2-1 اکینوپاریفیوم رکاراتوم. 34

3-3-21-2-1 هیپودرائوم کونوئیدم. 34

4-3-21-2-1 نوتوکوتیلوس اتنواتوس… 35

5-3-21-2-1 کاتاتروپیس وروکوزا 35

6-3-21-2-1 پوستار موستوموم کوموتاتوم (پوستار موستوموم گالیناروم) 35

7-3-21-2-1 نماتودها 36

4-21-2-1 نماتودهای موجود در مدفوع و دستگاه گوارش… 36

1-4-21-2-1 آسکاریدیاگالی.. 36

2-4-21-2-1 هتراکیس گالیناروم. 36

3-4-21-2-1 گاپیلا ریا انولتا مترادف اکولئوس انولاتوس… 37

4-4-21-2-1 کاپیلاریاکونتورتا مترادف اکولئوس کونتوراتوس… 37

-4-21-2-15 کاپیلاریا کودین فلاتا 38

6-4-21-2-1 کاپیلاریا ابسیگناتا 38

7-4-21-2-1 تریکوسترونژیلوس تنوئیس… 39

8-4-21-2-1 کاپیلاریا آناتیس (کاپیلدریوز روده باریک) 39

9-4-21-2-1 نماتودهای با اهمیت ثانویه. 40

10-4-21-2-1 دسیفارنیکس اسپیراکیس مترادف (سیفارنکس ناسوتا و اکواریا اپیر رایس) 40

11-4-21-2-1 تترامرس آمریکانا و تترامرس فی سیس پینا 40

12-4-21-2-1 آکواریا نا مولوزا 40

13-4-21-2-1 هترتیا گالیناروم. 41

14-4-21-2-1 سوبولورا برومپتی.. 41

15-4-21-2-1 سوبولورا سکتوریا و سوبولورا دیفرنس… 41

16-4-21-2-1 استرونژیلوئیدس آویوم. 41

فصل دوم. 43

مواد و روش کار. 43

1-2 روش کار. 44

1-2-1 بررسی تک یاخته های حلق و چینه دان. 44

1-2-2 بررسی تک یاخته های موجود در مدفوع و محتویات روده 44

1-2-3 رنگ آمیزی زیل نلسون. 45

1-2-4 بررسی آلودگی انگلی دئودنوم. 45

1-2-5 بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش… 45

1-2-6 تهیه مقطع میکروسکپی ازسکوم. 46

فصل سوم. 47

نتایج.. 47

3-1 نتایج.. 48

فصل چهارم. 49

بحث و نتیجه گیری.. 49

4-1 بحث و نتیجه گیری.. 50

4-2 نتیجه گیری و پیشنهادات… 53

منابع. 55

چکیده

تعدادی از انگلهای داخلی و خارجی سبب آلودگی در بوقلمون­ها می­شوند ولی فقط تعداد محدودی از آنها می توانند باعث آثار بالینی و بیماری می­گردند. دربررسی حاضر آلودگی انگلی بوقلمون های شهرستان تربت حیدریه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور تعداد 130 بوقلمون از بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت­حیدریه از نظر آلودگی به انگل­های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان داد 3/2 درصد به کرم های گوارشی آلوده بودند. با توجه به این که پرورش صنعتی بوقلمون نسبت به صنعت مرغداری کشور نوپا و جدید است، لذا انجام مطالعات بیشتر در زمینه های مختلف از جمله پرورش، بیماریها و آلودگی­های انگلی این پرنده در جهت کاهش تلفات و بهبود ضریب تبدیل امری ضروری به نظر می­رسد.

واژه­های کلیدی: آلودگی انگلی، بوقلمون، تربت­حیدریه

مقدمه

رشد بی رویه جمعیت، به خصوص در كشورهای جهان سوم و لزوم تأمین غذای كافی، سلامتی و زندگی آینده بشر را تهدید می‏كند. در این میان، ایران به عنوان یكی از كشور‌های با رشد بالای جمعیت و عدم كارایی كافی در جهت استحصال مواد و محصولات غذایی از منابع موجود، با بحران افزایش جمعیت و تأمین غذای كافی برای آن‌ها مواجه است. به طوری كه میزان غذای دریافتی افراد در كشور هنوز فاصله‌ی زیادی با استاندارد‌های توسعه یافته از طرف سازمان خواروبار جهانی[1] دارد (8). در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح همراه با مهاجرت اقوام آریایی به فلات ایران ماكیان نیز وارد این سرزمین شدند و اقوام ساكن این فلات از آن بهره‏برداری كرده‌اند. تا قبل از سال 1333 پرورش طیور به صورت اولیه و ابتدایی در روستاها انجام می‌گرفت اما به تدریج به دلیل نیاز روز افزون جامعه به فرآورده‌های پروتئینی با منشأ حیوانی، استفاده از روش‌های نوین تولید و افزایش محصول را ضروری كرد (13). با پیشرفت در کار به‌نژادی بوقلمون، سود حاصل از فعالیت در این بخش افزایش یافته و افراد بیشتری علاقمند به فعالیت در این بخش می‌شوند که نتیجه‌ی آن افزایش تولید، اشتغال و کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر می‌باشد. بوقلمون علاوه بر اهمیتی که در بهبود اقتصاد خانوارهای روستایی دارند، به عنوان ذخایر مهم ژنتیکی به حساب آمده که حفاظت از آن‌ها برای نسل‌های آینده نیز ضروری است. چرا که در بسیاری موارد با گذشت زمان و پیشرفت علم و آگاهی بیش‌تر نسبت به اهمیت اقتصادی صفات مختلف، نیازهای جدید مطرح می‌شود که متخصصین اصلاح نژاد را بر آن می‌دارد که از ژن‌هایی که قبلاً اهمیت زیادی داده نمی‌شد با توجه به آن نیازهای جدید استفاده نمایند (16). با وجود آن‌که علم ژنتیک کمی با بهره‌گیری از علوم مختلفی هم‌چون ریاضیات، آمار، ژنتیک، کامپیوتر، اقتصاد در طی دوران متوالی در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در زمینه اصلاح نژاد دام آفریده است با این حال استفاده از روش‌هایی که بتواند منجر به افزایش صحت و بازده انتخاب شود، همواره مورد توجه بوده است. یکی از راه‌کارهای احتمالی مناسب برای دست یابی به اهداف فوق، به‌ کارگیری روش‌های ژنتیک مولکولی می‌باشد (4). بوقلمون در طبقه­بندی حیوانات از خانواده مله آگرینه و جنس مله آگریس می­باشد. در این جنس سه گونه وجود دارد که عبارتند از مکزیکی، آمریکایی و هنوراسی. دو گونه اول اجداد بوقلمون بوده ولی گونه سوم هنوز به صورت وحشی باقی مانده است. بوقلمون از کشور مکزیک به تمام جهان راه یافته در حالی که از نام آن اینگونه به نظر می­رسد که منشأ آن ترکیه است. پرورش بوقلمون از دیرباز در نقاط مختلف روستایی و حتی شهری، رایج بوده و پرورش دهندگان علاوه بر نیاز‌های خود، مازاد تولیدات را به فروش می‌رسانند. از این رو ایجاد اشتغال، كمك به اقتصاد خانوار‌های روستایی و در تولید بخشی از منابع غذایی نقش مهمی ایفا می‌كنند. بنابراین، استفاده از بوقلمون به عنوان جمعیت مولد ژنتیكی پایه در برنامه‌های اصلاح نژادی طیور کشور دارای مزایای بسیاری است و شناخت دقیق‌تر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن‌ها جهت حفظ این ذخایر ژنتیکی ضروری به‌ نظر می‌رسد.

امروزه صنعت پرورش طیور یکی از پر رونق­ترین صنایع تولید کننده پروتئین حیوانی در کشورهای دنیا محسوب می­گردد و در سال­های اخیر رشد کمی و کیفی آن با توجه به افزایش جمعیت جهان قابل توجه بوده است. پرورش سایر تولیدات طیور غیر از مرغ گوشتی، نه تنها از نظر استراتژیک که از نظر تکمیل سبد غذایی نزدیک به گوشت سفید از ارزش زیادی برخوردار است.

تولید وزن لاشه بالا همراه با مزیت‏های پرورشی و خصوصیات تغذیه‏ای پرورش بوقلمون را شاخص کرده است. زمان کشتار بوقلمون نر گوشتی در مدت زمان 18 هفته به وزن معادل 16 کیلوگرم می‏رسد. لاشه گوشت بوقلمون از 60% گوشت سفید و 40% گوشت قرمز تشکیل شده است. مزه گوشت سفید و قرمز لاشه به خاطر ترکیبات و عوامل مختلف از یکدیگر متمایز بوده و بسیار لذیذ و خوشمزه می­باشد. همچنین قیمت گوشت فروش بالاتر از مرغ گوشتی یکی از عوامل جذابیت پرورش می­باشد.

گوشت بوقلمون از نظر ترکیبات دارای پروتئین بالا، کمترین کلسترول و میزان املاح و اسیدآمینه­های ضروری می­باشد، لذا یک منبع مناسب پروتئین برای افراد مسن، کودکان در حال رشد، مبتلایان به امراض قلبی و عروقی و سایر افراد می­باشد. گوشت بوقلمون از نظر میزان کلسترول بعد از ماهی در درجه دوم قرار می­گیرد، لذا کسانی که میزان کلسترول و چربی خون بالا دارند براحتی می­توانند از آن بهره مند گردند.

در صنایع جانبی به دلیل وزن بالای لاشه به راحتی مورد مصرف قرار می­گیرد، موارد مطرح شده خود گواه توجه سایر کشورها به گوشت بوقلمون به عنوان یک منبع پروتئین مناسب تلقی می­شود.

از طرفی بیماری­های شایع طیور به خصوص بوقلمون می­تواند تهدیدکننده حیات و کاهش راندمان تولید باشد. بیماری­های انگلی به عنوان یکی از بیماری­های شایع بوقلمون، یکی از عوامل کاهش وزن لاشه و مرگ و میر آن می­باشد.

حضور بیماری­های انگلی مانند هستیومونیازیس، کوکسیدیوزیس، هگزامتیازیس، آسکاریدیا دیسیمیلیس، کریپتوسپوریدیوم و …از عوامل کاهش جذب مواد غذایی و رشد این حیوان تلقی می­شود.

پرندگان به دلیل داشتن قدرت پرواز آزاد وطولانی مدت و عدم امكان قرنطینه كردن آنها می توانندباعث انتشار انواع عوامل عفونی از جمله آلودگی­های كرمی و تك یاخته­ای در مناطق مختلف، بومی شدن انگل در اقلیم جدید، ابتلای ماكیان و سایر پرندگان و گاهی سایر دام­های اهلی و انسان و حتی بروز اپیدمی­های انگلی شوند (21 ؛ 24 ؛ 26). همچنان كه آلودگی انگلی جوجه­ها، بوقلمون، بلدرچین، مرغ هندی و قرقاول­های آسیایی (Peafowl) كه با كبوتران آلوده در تماس بودندگزارش شده است(25). بدون شك با شناسایی آلودگی های انگلی هر منطقه، می توان اقدامات لازم جهت درمان و كنترل این آلودگی ها اتخاذ نمود تا ضمن جلوگیری از انتشار آلودگی، از شدت ضایعات وكاهش وزن بوقلمون نیز كاسته شود (22).

 

تعداد صفحه : 71

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***