دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

استاد راهنما:

دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی

استاد مشاور:

دکتر محمود نادری بنی

 

تیرماه 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از جمله با ارزش­ترین دارایی­های هر شرکت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند آن شرکت می­باشد. هرچه تاثیرگذاری این عوامل در ذهن مصرف­کنندگان بیشتر باشد تمایل به خرید محصولات شرکت افزایش یافته و شرکت می­تواند به منافع بیشتری دست­یابد. هدف این تحقیق، مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد­ خرید مجدد می­باشد. این مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق خریداران تلفن همراه در سطح شهر یزد می باشند كه با استفاده از فرمول نمونه­گیری كوكران تعداد 213 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که اعتبار­ برند، پرستیژ برند و تصویر برند بر کیفیت درک­شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین مشخص شد که اعتبار و تصویر برند بر ریسک درک­شده دارای تأثیر منفی و معنی داری می­باشند. بعلاوه کیفیت درک شده و صرفه­جویی در هزینه اطلاعات بر قصد­ خرید مجدد تأثیر مثبت  و معنی­داری دارند. درحالی­که ریسک درک­­شده دارای تأثیر منفی و معنی­داری بر قصد­ خرید مجدد ­می باشد. همچنین بنا­بر یافته های تحقیق، پرستیژ برند بر ریسک درک­شده و ریسک درک­شده بر صرفه­جویی در هزینه اطلاعات تأثیر معنی­داری نداشته است. علاوه­بر­این، تأثیر تعدیلگری درگیری محصول بر رابطه کیفیت درک­شده و قصد­ خرید مجدد و تأثیر تعدیلگری دانش محصول بر رابطه ریسک درک­شده و قصد­ خرید مجدد مورد پذیرش واقع نشد.

 

کلید واژه: اعتبار برند، پرستیژ برند، تصویر­ برند، کیفیت درک شده، ریسک درک شده، قصد­ خرید مجدد

 

فهرست مطالب

فصل اول) کلیات تحقیق

1-1) مقدمه.. 2

1-2)  بیان مسئله 2

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 3

1-4) اهداف تحقیق 4

1-5) سوالات تحقیق 4

1-7) تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق 6

1-7-1 ) اعتبار برند .. 6

1-7- 2) پرستیژ برند.. 7

1-7-3) تصویر برند.. 7

1-7-4) کیفیت درک شده.. 7

1-7- 5) صرفه جویی در هزینه اطلاعات.. 8

1-7-6) ریسک درک شده.. 8

1-7-7) درگیری محصول.. 8

1-7-8) دانش محصول.. 9

1-7-9) قصد خرید مجدد.. 9

1-8 ) قلمرو تحقیق 10

1-8-1 ) قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2 ) قلمرو مکانی.. 10

1-8-3 ) قلمرو زمانی.. 10

1-9 ) خلاصه و جمع بندی 10

 

 

فصل دوم) ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه 12

2-2) مبانی نظری تحقیق 13

2-2-1) برند.. 13

2-2-2) خصوصیات برند.. 14

2-2-3) مفهوم پرستیژ برند.. 15

2-2-4) مفهوم اعتبار برند.. 18

2-2-5) مفهوم تصویر برند.. 19

2-2-6) مفهوم کیفیت درک شده.. 21

2-2-7) مفهوم ریسک درک شده.. 22

2-2-8 ) مفهوم صرفه­جویی در هزینه اطلاعات.. 25

2-2-9) مفهوم درگیری محصول.. 25

2-2-9-1) درگیری ذهنی مصرف کننده.. 26

2-2-10) مفهوم دانش محصول.. 27

2-2-10-1) خصوصیات دریافت شده محصول.. 28

2-2-10-2) وی‍‍‍‍‍ژگی محصولات.. 28

2-2-11) مفهوم قصد خرید مجدد.. 31

2-2-11-1) تاثیر پنج بعد مختلف تصویر ذهنی قیمت روی قصد خرید   32

2-2-11-2) تاثیرطبقه اجتماعی بر تصمیم خرید.. 35

2-2-11-3) فرایند خرید.. 36

2-2-11-4) پیش بین رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو.. 37

2-2-11-5) درك فرایند خرید.. 39

2-2-11-6) مدل­های مرتبط با قصد خرید.. 41

2-2-11-6-1) مدل استفان زیلک.. 41

2-2-11-6-2) مدل لوی و گندل.. 43

2-3) پیشینه پژوهش 45

2-3-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور.. 45

2-3-2) مطالعات انجام شده در خارج کشور.. 52

2-4) توسعه فرضیات 59

2-5) خلاصه و جمع بندی 66

فصل سوم) روش­شناسی تحقیق

3-1) مقدمه 68

3-2) روش تحقیق 68

3-3) جامعه آماری پژوهش 70

3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری 70

3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات 71

3-6) روایی و پایایی 72

3-6-1)روایی.. 72

3-6-2) پایایی.. 73

3-6-2-1) تحلیل عاملی.. 74

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده­ها 75

3-8) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده­ها 75

3-9) خلاصه و جمع بندی 75

فصل چهارم) تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه 78

4-2) آمار توصیفی 78

4-2) ویژگی های جمعیت شناختی 78

4-3) آمار استنباطی 80

4-3-1) تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده­ها.. 80

4-3-2) بررسی برازش مدل پژوهش.. 80

4-3 -3) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 81

4-3-3-1) بار عاملی شاخص ها یا سوال های پرسشنامه.. 81

4-3-3-2) پایایی مدل بیرونی.. 82

4-3-3-1-2) ضریب آلفای کرونباخ.. 82

4-3-3-1-1) پایایی ترکیبی (CR).. 83

4-3-3-3) روایی مدل بیرونی.. 84

4-3-3-2) روایی همگرا.. 84

4-3-3-3) روایی واگرا.. 85

4-3-3-3-1) روش بارهای عاملی متقابل.. 85

4-3-3-3-2) روش فورنل و لاکر.. 87

4-3-4) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی).. 89

4-3-4-1) اندازه و معناداری ضرایب مسیر.. 90

4-3-4-1-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value).. 90

4-3-4-1-2) ضریب رگرسیونی مسیرها.. 91

4-3-4-1-3) ضریب تعیین R2 (R Squars).. 92

4-3-4-1-4) اندازه اثر . 92

4-3-4-1-5) کیفیت پیش بینی کنندگی ().. 94

4-3-4-1-6) معیارRedundancy. 95

4-4-3) بررسی مدل کلی پژوهش.. 95

4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

4-6) اثر تعدیلگری 98

4-7) مدل اصلاح شده پژوهش 100

4-8) مقایسه شاخص­های مدل اولیه و مدل اصلاح شده 101

4-9) خلاصه و جمع بندی 102

فصل پنجم) نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه 104

5-2) خلاصه تحقیق 104

5-3) مدل نهایی پژوهش 105

5-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه های پژوهش 106

5-4-1) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه اول.. 106

5-4-2) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوم.. 106

5-4-3) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سوم.. 107

5-4-4) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهارم.. 107

5-4-5) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پنجم.. 108

5-4-6) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه ششم.. 108

5-4-7) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هفتم.. 109

5-4-8) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه هشتم.. 109

5-4-9) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه نهم.. 110

5-4-10) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دهم.. 110

5-4-11) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه یازدهم.. 111

5-4-12) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه دوازدهم.. 111

5-4-13) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه سیزدهم.. 112

5-4-14) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه چهاردهم.. 112

5-4-15) نتیجه­گیری­های مبتنی بر فرضیه پانزدهم.. 113

5-5) نتیجه­گیری کلی تحقیق 113

5-6) پیشنهادهای­کاربردی و مدیریتی 114

5-7) پیشنهادهایی برای تحقیق­های آتی 115

5-8) محدودیت و مشکلات پژوهش 115

5-9) خلاصه و جمع بندی 115

پیوست­ها 117

منابع 131

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور 49

جدول (2-2) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور 55

جدول (3-1) ترکیب سؤالات پرسشنامه 72

جدول (3-2) منابع مقیاس­های سنجش 73

جدول (3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ 74

جدول (4-1) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری 79

جدول( 4-2 ) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 80

جدول ( 4-3) بار عاملی سوال های پرسشنامه 81

جدول (4-4) ضریب آلفای کرونباخ 83

جدول (4-5) پایایی ترکیبی 84

جدول( 4-6) روایی همگرا 85

جدول(4-7) بارهای عاملی متقابل 86

جدول (4-8) داده­های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل 88

جدول (4-9) جدول فورنل- لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم  AVE 89

جدول (4-10) ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value) 90

جدول (4-11) ضریب رگرسیونی مسیرها 91

جدول(4-12) ضریب تعیین R2 92

جدول (4-13) اندازه اثر F2 93

جدول (4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی   ( Q2 ) 94

جدول (4-15) معیارRedundancy 95

جدول (4-16) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 96

جدول (4-17) بار عاملی مدل اصلاح شده تحقیق 97

جدول (4-18) مقایسه شاخص­های مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش 101

 

فهرست شکل­ها

شکل (1-1) مدل پژوهش 6

شكل (2-1) مراحل فرآیند خرید كالا توسط ­مشتری 36

شكل (2-2) سلسله مراتب اثرات در فرایند خرید 40

شکل (2-3) مدل استفان زیلک 41

شکل (2-4) مدل لوی و گندل 44

شکل (2- 5) مدل عملیاتی تحقیق 66

شکل (3-1) فرایند تحقیق 69

شکل (4-1) متغیر تعدیلگر درگیری محصول ­بر کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد 98

شکل (4-2) متغیر تعدیلگر دانش محصول بر ریسک درک شده و قصد خرید مجدد 99

شکل (4-3) مدل اصلاح شده تحقیق در حالت آماره­های t 100

شکل(5-1) مدل نهایی پژوهش 105

 

 

 

1-1) مقدمه

اعتبار و ارزش درک شده نام­تجاری اغلب به عنوان دو ویژگی بسیار مهم محسوب می­شوند که بازاریابان برای اتخاذ و ساخت یک نام­تجاری قوی به آن نیاز دارند (ونرین[1]، 2005). اعتبار یک نام تجاری، به معنای اعتماد درک شده در مورد توانایی و میل به ارائه­ی مداوم چیزی که وعده داده شده است، می­باشد و سود زیادی را برای مشتری و شرکت­ها فراهم می­کند. در واقع، خرید یک نام تجاری معتبر برای مشتری کیفیتی را تضمین می­کند که می­توانند آن را به حساب بیاورند. برای شرکت­ها، یک نام­تجاری معتبر به این معنی است که تلاش­های بازاریابی به علت احتمال تشدید پذیرش پیام، مقرون به صرفه­تر خواهد بود، بنابراین باعث فروش بیشتر شرکت­ها در پی مراجعه و تکرار خرید مشتری می­شود. مقالات نشان می­دهدکه تبلیغات به تنهایی دارای محدودیت­هایی درشکل­دهی اعتبار نام­های تجاری قوی می­باشد، اما می­تواند با اضافه کردن انتظارات اعتبار آن را ارتقاء دهد به طوری که مشتری وقتی محصول­را­خریداری و استفاده می­کند آن­را تایید خواهد کرد.

ویژگی مهم دیگر برای ساخت یک نام تجاری قوی وجود یک ارزش درک شده بالا در یک نام تجاری است. با اینکه ابعاد بسیار مختلفی از ارزش درک شده محصول یا نام تجاری در مقالات تعریف شده­اند، برند با کیفیت درک­شده توسط مشتری پیوند خورده است، ادراکی که تنها کیفیت کلی را نشان می دهد و ضرورتا بر مبنای دانش مشتریان در خصوص ویژگی­های جزیی آن نیست(­رحیمی هلری و دیگران، 1388). همانطور که اعتبار نام تجاری ممکن است یک بخش مطلوبتر و محسوس­تری از ارزش درک شده را نشان دهد، بررسی بخش رقابتی اما متفاوت دیگری از ارزش درک شده (مثل پرستیژبرند)  به همراه اعتباربرند تصویر متوازن­تر و بزرگتری از فرایند تصمیم­های مشتری را نشان خواهد داد.

1-2)  بیان مسئله

با وجود شناخت رو به افزایش اهمیت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند به عنوان مشخصه­های برند، مطالعات بسیار کمی به بررسی اینکه چگونه اعتبار، پرستیژ و تصویر برند روی رفتار انتخاب مشتری تاثیر می­گذارد، پرداخته اند. درک مکانیزم ترکیبی اعتبار، پرستیژ و تصویر برند در تشکیل تمایل خرید نام تجاری برای تبلیغ کنندگان و بازاریابان بسیار مهم و موثر خواهد بود، چون راهنمایی لازم را در توسعه موقعیت نام تجاری، از طریق تبلیغات مناسب­تر و استراتژیهای نام­تجاری سازی، ارائه می­دهد.  علاوه بر این، دلیل وجود فشارهای رقابتی شدید، یکی از مهمترین راهبردها که شرکت­ها می­توانند از طریق آن به مزیت رقابتی پایدار دست یابند، بهبود کیفیت محصولات و کاهش ریسک درک شده توسط مصرف­کنندگان است. تحقیقات در این زمینه نشان می­دهد که بهبود کیفیت محصولات و کاهش ریسک­درک­شده توسط مصرف­کنندگان نتایج ارزنده­ای برای شرکت­ها به همراه داشته و سرانجام منجر به خرید محصولات شرکت و کسب سود برای آنها خواهد شد. در حالی که پژوهش­های کمی این عوامل بر قصد خرید مجدد مصرف­کننده در صنعت تلفن همراه بررسی نموده­اند. از طرف دیگر با افزایش سطح انتظار مشتریان کیفیت محصول، به عنوان یک عامل رقابتی در نظرگرفته می شود. به این جهت شرکت­های سازنده تلفن همراه باید به بررسی کیفیت محصولات خود پرداخته و باشناخت نقاط قوت و ضعف محصولات خود، قادر به پاسخگویی به انتظارات مشتریان خود باشند تا بتوانند بقا خود را تضمین نمایند.

حال با توجه به رقابتی شدن صنعت تلفن همراه و همچنین اهمیت بسیار زیاداین محصولات برای سودآوری شرکت­های موجود در این صنعت، مسأله اصلی در اینجا چگونگی تأثیر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصدخرید مجدد و همچنین چگونگی افزایش خرید تلفن همراه توسط مصرف­کنندگان با تأثیرگذاری اعتبار برند، پرستیژبرند و تصویر برند بر ریسک و کیفیت درک شده می­باشد.

[1] vanrenen

تعداد صفحه : 186

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***