دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم جانوری

گرایش : فیزیولوژی جانوری

عنوان : مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات در رت های نر

 استاد راهنما

دکتر فیروزه غلامپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

کبد نقش مهمی را در تنظیم فرآیندهای مختلف فیزیولوژیک بدن ایفا می کند. شواهد نشان داده­اند که اشکال مختلف آسیب کبدی می توانند توسط تشکیل رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو متعاقب، ایجاد شوند. همچنین، آهن اضافی در بدن با اثرات توکسیک مرتبط بوده و سلامتی را به مخاطره می اندازد. زنجبیل گیاهی چند ساله از خانواده Zingiberaceae می­باشد که از دوران باستان در کشورهای چین، هند و یونان جهت درمان انواع بیماری های معده و تومورها استفاده می­شده است. ریشه این گیاه دارای ترکیبات پلی فنولی فراوان می­باشد که فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی دارند. رت های نر ویستار (260-220 گرم) به چهار گروه 7 تایی شامل: Sham (شاهد)، Sham+G.E (شاهد و عصاره زنجبیل)، FS (دریافت کننده فروس سولفات) و FS+G.E (دریافت کننده فروس سولفات و عصاره زنجبیل) تقسیم شدند. گروه­های Sham و Sham+G.E به مدت 14 روز، روزی یک بار به ترتیب آب مقطر (1 میلی لیتر) و عصاره­آبی­الکلی زنجبیل (400 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن) در یک میلی لیتر آب مقطر از طریق گاواژ دریافت می­کردند. درگروه های FSو FS+G.E به مدت 14 روز، روزی یک بار تزریق درون صفاقی فروس سولفات (30 میلی گرم بر کیلوگرم) در یک میلی لیتر نرمال سیلین انجام می شد. درگروه FS+G.E از روز چهارم به بعد یعنی به مدت 11 روز همزمان با تزریق فروس سولفات عصاره زنجبیل را بصورت گاواژ دریافت می­کردند. در پایان، حیوانات بوسیله کتامین و زایلازین بیهوش، و  نمونه های خونی جهت اندازه گیری غلظت سرمی پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول، آلکالین فسفاتاز،آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز جمع آوری گردید. سپس نمونه های بافت کبد جهت مطالعات هیستوپاتولوژیک و سنجش میزان لیپید پروکسیداسیون و همچنین آنزیم های موجود در بافت، جدا و نگهداری شد. فروس سولفات باعث افزایش لیپید پراکسیداسیون، کاهش معنی­دار عملکرد کبد که با افزایش سطح آنزیم های سرم مانند آلکالین فسفاتاز ، آلانین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز همراه بود، و نیز ایجاد آسیب های بافت کبد گردید. استفاده از عصاره، پارامترهای ناکارآمدی کبدی، افزایش لیپید پراکسیداسیون و افزایش آنزیمهای کبد را معکوس و درجه کل هیستوپاتولوژی کبد را بهبود بخشید.  این داده ها نشان می دهند که زنجبیل توانایی مهار اکسیداسیون، بهبودی بخشیدن به آنزیم های مارکر کبد، و نرمالیزه کردن تغییرات بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات در رت را دارد.

لغات کلیدی: آلانین آمینو ترانسفراز، آلبومین، آلکالین فسفاتاز، زنجبیل، فروس سولفات، کبد، گلوکز، لاکتات دهیدروژناز، لیپید پراکسیداسیون

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

مقدمه

1 – 1- مقدمه و اهداف.. 2

1 – 2 – کبد. 5

1 – 2- 1-  آناتومی کبد. 5

1 – 2 – 2 – عملکردهای کبد. 7

1 – 3 – نارسایی حاد کبد. 7

1 – 3 – 1 – تعریف.. 7

1 – 3 – 2 – اتیولوژی نارسایی حاد کبد. 8

1 – 3 – 3 –  پاتولوژی نارسایی حا د کبد. 9

1 – 3 – 4 –  پاسخهای التهابی کبد در ALF. 9

1 – 3 – 5 –  نقش کوپفرسلها در آسیب کبدی.. 10

1 – 4 – ارزیابی عملکرد کبد. 11

1 – 4 – 1 – دسته بندی آزمایشهای عملکرد کبد. 11

1 – 5 – آهن. 15

1 – 5 – 1 –  ذخیره آهن.. 15

1 – 5 – 2 – نقش آهن در ایجاد آسیب کبدی.. 16

1 – 5 – 3 – مکانیسمهای سلولی آسیب کبدی در شرایط اضافه بار آهن.. 17

1 – 6 – زنجبیل. 18

1 – 6 – 1 – معرفی زنجبیل.. 18

1 – 6 – 2 – تركیبات زنجبیل.. 18

1 – 6 – 3 – فعالیتهای فارماکولوژیکی زنجبیل.. 19

1 – 6 – 4 – فعالیت ضد التهابی زنجبیل.. 20

1 – 6 – 5 – اثر حفاظتی زنجبیل بر کبد. 20

 

مواد و روش ها

2 – 1 – مواد مورد نیاز 23

2 – 2 – وسایل مورد نیاز 25

2 – 3 – گروههای آزمایشی. 27

2 – 4 – روش آماده سازی حیوانات.. 28

2 – 4 – 1 – جراحی.. 28

2 – 5 – روش تهیه عصاره هیدرو الکلی زنجبیل. 28

2 – 6 – بررسی هیستوپاتولوژی کبد. 30

2 – 7 – سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلولهای کبد. 35

2 – 8 – سنجش میزان فعالیت آنزیمهای ALT، AST، ALP و LDH در سرم و بافت کبد. 36

2 – 8 – 1 – روش تهیه محلول بافر سیترات با 8/4 pH=. 37

2 – 8 – 2 – اندازه گیری آنزیمها بر اساس کیت.. 37

2 – 9 – اندازه گیری دیگر پارامترهای عملکردی کبد در سرم. 42

2 – 10 – آنالیز آماری.. 42

 

نتایج

3 – 1 – مقایسه یافته های بافت شناسی مربوط به کبد. 44

3 – 2 – مقایسه میانگین وزن بدن بر حسب گرم. 54

3 – 3 – مقایسه یافته های بافتی کبد. 55

3 – 3 – 1 – کمپلکس مالون دی آلدهید بافت کبد بر حسب مول بر گرم وزن تر. 55

3 – 3 – 2 – آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر. 57

3 – 3 – 3 – آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر. 59

3 – 3 – 4 – آنزیم آلکالین فسفاتاز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر. 61

3 – 3 – 5 – آنزیم لاکتات دهیدروژناز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر. 63

3 – 4 – مقایسه یافته های سرمی مربوط به کبد. 65

3 – 4  – 1 – آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در سرم بر حسب واحد در لیتر. 65

3 – 4 – 2 – آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز در سرم بر حسب واحد در لیتر. 67

3 – 4 – 3 – آنزیم آلکالین فسفاتاز در سرم بر حسب واحد در لیتر. 69

3 – 4 – 4 – آنزیم لاکتات دهیدروژناز در سرم بر حسب واحد در لیتر. 71

3 – 4 – 5 – میزان پروتئین کل در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر. 73

3 – 4 – 6 – غلظت آلبومین در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر. 75

3 – 4 – 7 – غلظت بیلی روبین کل در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر. 77

3 – 4 – 8 – غلظت گلوکز در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر. 79

3 – 4 – 9 – غلظت تری گلیسرید در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر. 81

3 – 4– 10 – غلظت کلسترول در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر. 83

 

بحث و نتیجه گیری

۴-۱- بحث.. 86

4 – 1 – 1 – مقایسه میانگین وزن. 86

4 – 1 – 2 –  بررسی یافته های بافتی.. 87

4 – 1 – 2 – 1 –   بررسی یافته های هیستوپاتولوژی.. 87

4 – 1 – 2 – 2- بررسی میزان پراکسیداسیون لیپید در بافت کبد. 90

4 – 1 – 2 – 3 –  اندازه گیری آنزیم ها در بافت کبد. 91

4 – 1 – 3 – بررسی یافته های سرمی.. 91

4 – 1 – 3 – 1 – بررسی عملکردهای  متابولیک کبد. 93

4 – 1 – 3 – 2 – بررسی عملکرد ترشحی و دفعی کبد. 95

4 – 3 – نتیجه گیری.. 96

4 – 4 – پیشنهادات برای مطالعه آینده 96

منابع

5-1- منابع فارسی. 98

5-2- منابع انگلیسی. 99

– مقدمه و اهداف

امروزه اکثر مردم با مقادیر بسیار زیادی از مواد شیمیایی و سموم مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم در تماس هستند (Devlin, 2002). کبد بعنوان یک عضو مهم علاوه بر اعمال متابولیک و ترشحی، در خنثی کردن سموم نیز نقش دارد. عمل سم زدایی در کبد توسط سیستم سیتوکروم P450 موجود در شبکه اندوپلاسمی انجام می­شود. به همین علت سلول­های کبدی بیشتر در خطر این سموم می­باشد (Lupp et al., 2001; Singh and Handa, 1995). برخی دارو ها نیز دارای آثار مخربی هستند. این سمیت­ها به علت مجموعه ای از توالی­های خاص در ویژگی های عروقی، ترشحی و سوخت و سازی مربوط به کبد می باشد. حدود %75 خون کبدی مستقیمأ از گردش خون گوارش و طحال، توسط ورید پورت وارد کبد می شود. خون پورت، دارو ها و مواد سمی جذب شده را مستقیماً پس از جذب از دستگاه گوارش، به شکل تغلیظ شده به کبد می­آورد (Hartmut, 2002).

آهن فراوانترین ماده معدنی بدن می­باشد و یک عنصر مهم در سیستم­های زیستی محسوب می­شود اما مقادیر زیاد آهن منجر به سمیت در سلولها می­شود. بیش از %25 آهن در بدن به فرم فریک(Fe3+)  می­باشد که در هموسیدرین، فریتین و ترانسفرین در کبد، طحال و مغزاستخوان می­باشد. از دلایل ایجاد مسمومیت آهن داروهایی مثل مولتی ویتامین­های محتوی آهن هستند. بسیاری از ترکیبات محتوی آهن بصورت نمک هستند مانند فریک هیدروکسید و فروس سولفات. در دوز­های بالای مصرف آهن، وقتی پروتئین­های متصل شونده به آهن اشباع شدند، یون آهن آزاد وارد گردش خون عمومی شده، وارد سلول­های کبد، قلب و مغز می­شود و در سطح سلولی منجر به پراکسیداسیون لیپید و آسیب غشای میتوکندری، میکروزوم و دیگر اندامک ها می­گردد. کبد جایگاه اصلی ذخیره آهن در بدن است و این آهن اضافی را در سلول­های کوپفر و هپاتوسیت­ها ذخیره می کند که منجر به مرگ برنامه­ریزی شده در سلول می­گردد (Albretsen et al., 2006). آهن منجر به تسریع آسیب اکسیداتیو می­شود که احتمالاً مسئول ایجاد فیبروژنز کبدی و تولید سرطان است. مکانیسمی که طی آن آهن اثر سمی خود را اعمال می­کند شامل افزایش تولید رادیکال­های آزاد و پراکسیداسیون لیپید در غشای اندامک­ها می باشد. گزارش شده است که اشکال مختلف آهن منجر به پراکسیداسیون لیپید در سلول­های کبدی شده و می تواند تولید گونه­های واکنش­گر اکسیژن را تسریع نمایند. آهن معدنی از طریق واکنش فنتون[1] منجر به تولید گونه های واکنش گر اکسیژن (ROS[2]) و مرگ سلول اندوتلیال می­گردد (Allameh et al., 2008). طبق مطالعاتی که در سال­های اخیر انجام شده مشاهده گردیده است که ROS ، در ایجاد التهاب در انواع آسیب­های کبدی مؤثر است (Hartmut, 2011). همچنین مطالعات نشان داده اند که فروس سولفات در دوزهای بالا باعث سمیت کبدی می­گردد که با افزایش میزان آنزیم­های ALT[3]،AST[4] ، ALP[5] و ACP[6] (اسید فسفاتاز) و نیز افزایش میزان بیلی­روبین همراه است در حالیکه سطح پروتئین­های سرم کاهش پیدا می کند. همچنین، مطالعات هیستولوژیک کبد، نکروز، تغییرات چربی و التهاب پورت را نشان داده اند (Pawar et al., 2012; Selvi, 2012).

برای حفاظت از سلول های کبدی از داروهای شیمیایی مختلفی استفاده می­شود که به نوبه خود عملکرد کبد را تحت تأثیر قرار می­دهند ولی استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدان و نیز گیاهان حاوی ترکیبات فنلی همچون زنجبیل، مفید بوده و بدون اثرات جانبی تأثیر حفاظتی ایفا می­نماید (Vinson and Dabbagh,1998). زنجبیل، یک گیاه دارویی است که از ساقه زیر زمینی (ریزوم) آن از دوران باستان به طور گسترده در چین، هند و یونان، جهت درمان نفخ معده، زخم معده، بهبود گردش خون، جنون، گلو درد، کاهش قند خون در دیابت، درمان درد­های رماتیسمی و نیز بعنوان داروی ضد تومور استفاده می­شده ­است (Badreldin et al., 2008; Sanwal et al., 2010). خاصیت آنتی اکسیدانی زنجبیل به دلیل وجود ترکیبات پلی فنول، ویتامین c، بتا- کاروتن، فلاوونوئید ها و تانن ها می­باشد (Adel and Prakash, 2010). ریشه این گیاه حاوی ترکیبات پلی فنول فراوانی نظیر جینجرول  و شوگائول  است که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قوی می­باشند (Motawi et al., 2011). با توجه به مطالعات قبلی مشخص شده که زنجبیل دارای اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی می باشد و همچنین نقش حفاظت کبدی دارد. از آنجا که تاکنون گزارشی مبنی بر بررسی تأثیر عصاره هیدرو الکلی زنجبیل بر روی اختلالات کارکردی و بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات منتشر نشده­ است، در این تحقیق، این موضوع مورد مطالعه قرار می­گیرد.

 

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***