دانلود پایان نامه ارشد: مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق

عنوان : مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

دانشگاه قم

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق

عنوان:

مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

استاد راهنما:

خانم دکتر خزائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………1

پیشینه اخلاق ماشین………………………………………………………………………………………………………………………..2

مسائل و پرسش های اصلی………………………………………………………………………………………………………………2

پرسش های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………..8

ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………………9

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………10

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-1  AI چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-2 تعریف هوش………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-1-3 تعریف هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………………………………..16

1-2 اساس هوش مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………..18

1-2-1 نمود………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-2-2 روشهای حل مسئله………………………………………………………………………………………………………16

1-2-3 معماری……………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2-4 دانش……………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-2-4-1 مسائل مربوط به ارائه دانش:…………………………………………………………………………………18

1-2-4-2 استدلال ناقص و مشکل صلاحیت:…………………………………………………………………….18

1-2-4-3 وسعت دانش رایج:…………………………………………………………………………………………………18

1-2-4-4 فرم سمبلیک دانش رایج:……………………………………………………………………………………..18

1-3هوش مصنوعی قوی و هوش مصنوعی ضعیف………………………………………………………19

1-4 تاریخچه هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………….20

1-5 کاربردهای هوش مصنوعی……………………………………………………………………………………31

1-5-1 بازیها…………………………………………………………………………………………………………….31

1-5-2 سیستم های خبره………………………………………………………………………………………………………..32

1-5-3 درک کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………………….33

1-5-4 پردازش زبان طبیعی……………………………………………………………………………………………………….33

1-5-5 شبکه های عصبی……………………………………………………………………………………………………………35

1-5-5-1الگوهای ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………36

1-5-5-2 یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………36

1-6 مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی……………………………………………………………………………………………..37

1-6-1-تأثیر هوش مصنوعی بر اخلاق و انسانیت………………………………………………………………………39

1-6-1-1فاعل های مصنوعی خوب و بد؟…………………………………………………………………………….40

1-6-1-2 آیا انسانیت از کامپیوترها می خواهد که تصمیم های اخلاقی بگیرند؟……………….41

1-6-1-3  قدرت فریبدگی تکنولوژی……………………………………………………………………………………42

1-6-1-4 آیا تکنولوژی ظرفیت پذیرش قوای انسانی را دارد؟……………………………………………..45

1-6-1-5 آیا تکنولوژی موجب پیدایش احساس حقارت در انسان می شود؟……………………..46

1-6-1-6 سربازان، اسباب بازیهای جنسی و بردگان…………………………………………………………….47

1-6-1-7 روباتها چه حقوقی بر انسانها دارند؟………………………………………………………………………51

1-6-2 تکنولوژی به صورت جزئی چه مسائل اخلاقی ای را در زندگی انسان به وجود می آورد؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

1-6-2-1 اخلاق کامپیوتر………………………………………………………………………………………………………5

1-6-2-1-1 کامپیوتر در محیط کاری…………………………………………………………………………….52

1-6-2-1-2 جنایت کامپیوتری……………………………………………………………………………………….53

1-6-2-1-3حریم خصوصی و گمنامی………………………………………………………………………….55

1-6-2-1-4 مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………..57

1-6-2-1-5 مسئولیت حرفه ای……………………………………………………………………………………..57

1-6-2-2 کاربردهای سیستم های خبره و مسائل اخلاقی مربوط به آنها……………………………58

1-6-2-2-1 سیستمهای خبره جنگی…………………………………………………………………………….58

1-6-2-2-2 سیستم های خبره در بیمارستان………………………………………………………………..60

1-6-2-2-3 تله پزشکی…………………………………………………………………………………………………..63

1-6-2-2-4 پزشکی سایبری…………………………………………………………………………………………..63

1-6-2-3 سیستم های مبتنی بر بینایی کامپیوتری چه مسائل اخلاقی ای را به وجود می آورند؟………………………………………………………………………………………………………………………………………66

1-6-2-4 بازی ها چه مسائلی را به وجود می آورند؟…………………………………………………………..6

1-6-2 آیا خطرهای تکنولوژی می توانند به درستی تشخیص داده شوند؟……………………………….70

1-6-3 آینده………………………………………………………………………………………………………………………………..71

فصل دوم:فاعل های مصنوعی اخلاقی

  2-فاعل های مصنوعی اخلاقی (AMA)……………………………………………………………………………………….74

2-1 اخلاق و تعاملات انسان – روبات………………………………………………………………………………………………74

2-2 آیا ماشین ها می توانند موقعیت اخلاقی خلق کنند؟………………………………………………………………75

2-2-1 براهین پیرامون خلق موقعیت اخلاقی واقعی توسط تکنولوژی:……………………………………..75

2-2-1-1-تله روبات ها………………………………………………………………………………………………………….78

2-2-1-2- روبات های خودکار……………………………………………………………………………………………..78

2-3 دیدگاه های فلسفی درباره فاعلیت اخلاقی ماشین ها………………………………………………………………79

2-4 ویژگیهای ابتدایی فاعل های هوشمند………………………………………………………………………………………8

2-4-1-اخلاقیت عملی – اخلاقیت کارکردی…………………………………………………………………………….84

2-4-2 چگونه می توان حساسیت نسبت به ارزش های اخلاقی را در فاعل های مصنوعی به وجودآورد؟…………………………………………………………………………………………………………………………………….89

2-5 تست اخلاقی تورینگ (MTT)………………………………………………………………………………………………..93

2-6  مشخصات فاعل های مصنوعی اخلاقی از دیدگاه فیلسوفان……………………………………………………95

2-6-1جیمز مور………………………………………………………………………………………………………………………..95

2-6-2جان پی سالینز………………………………………………………………………………………………………………….97

2-6-2-1خودمختاری…………………………………………………………………………………………………………….9

2-6-2-2قصد و نیت……………………………………………………………………………………………………………..98

2-6-2-3مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………………………….9

2-7چه زمانی ماشین ها از اراده آزاد و آگاهی و درک برخوردارند؟……………………………………………..100

2-7-1خودمختاری و اراده آزاد  ………………………………………………………………………………………………101

2-7-1-1  علم اخلاق چگونه می تواند از یک سیستم جبری به وجود آید؟…………………….103

2-7-2آگاهی و درک…………………………………………………………………………………………………………………105

2-7-2-1آگاهی…………………………………………………………………………………………………………………..111

فصل سوم:رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا به اخلاق ماشین

3-1رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا……………………………………………………….117

3-2  تئوریهای اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………118

3-2-1سودگرایی……………………………………………………………………………………………………………………….122

3-2-2 وظیفه گرایی…………………………………………………………………………………………………………………128

3-2-2-1-قواعد روبات ها…………………………………………………………………………………………………..128

3-3   رویکردهای از پایین به بالا و توسعه ای………………………………………………………136

3-3-1شبیه سازی تکامل…………………………………………………………………………………………………………138

3-3-2زندگی مصنوعی و ظهور ارزشها ی اجتماعی، رویکردی الهام گرفته از تکامل…………….139

3-3-3  یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………….145

3-3-4ترکیب رویکردهای سنتی از پایین به بالا با رویکرد تکاملی و یادگیرنده……………………..150

3-3-5 نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………152

3-4 ادغام رویکردهای از بالا به پاین و از پایین به بالا……………………………………………..154

3-4-1روبات های اخلاقی دورگه……………………………………………………………………………………………..154

3-4-2 اخلاق فضیلت، رویکرد دورگه……………………………………………………………………………………….156

3-4-3 رویکردهای از بالا به پایین به فضیلت………………………………………………………………………….158

3-4-4 فضایل پیوندگرا -رویکرد از پایین به بالا به سمت فضایل……………………………………………160

3-4-5 اخلاق فضیلت دو رگه…………………………………………………………………………………………………..163

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

      چکیده

ظهور فاعل های خودکار در آینده نه چندان دور، پرسش از چگونگی طراحی و تکمیل یک فاعل اخلاقی هوشمند (AMA)را در هوش مصنوعی مطرح می کند. روبات هایی که دارای ظرفیت های خودکار برای انجام کارهای مفید برای انسان ها هستند، ظرفیت انجام کارهایی که برای انسان ها مضر است را هم خواهند داشت. چالش های نظری در ساخت فاعل های مصنوعی  تحت تأثیر مباحثات بین متخصصان اخلاق درباره خود نظریه اخلاق، و همچنین محدودیت های محاسباتی در مورد اجرای چنین نظریاتی هستند. گستره تکنیک های شبیه سازی تکامل و یادگیری ماشین به کار گرفته شده اند تا استدلال اخلاقی را در معماهای اخلاقی تدوین کنند. در این رساله مباحث اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته اند، امکان “تست اخلاقی تورینگ” مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات انواع رویکردها، تخمین زده شده اند.خطراتی که در ماشین ها وجود دارد، عمداً یا سهواً، به انسان ها و دیگر موجودات با احساس آسیب های جدی می رساند. ساخت ماشین هایی که آنقدر باهوش هستند تا تأثیرات اعمال خود را بر موجودات با احساس ارزیابی کنند و طبق آن تأثیرات عمل کنند، مهمترین کاری است که طراحان ماشین های مصنوعی خودکار با آن مواجه خواهند بود.

مقدمه

بررسی مسائل اخلاقی هوش مصنوعی، مستلزم مشارکت همزمان چند رشته علمی و همکاری دانشمندان و متفکران آنهاست. برای تبیین دقیق مسائلی که تکنولوژی هوش مصنوعی در آینده پیش روی ما قرار خواهند داد، باید فیلسوفان، دانشمندان علم کامپیوتر و هوش مصنوعی و متخصصان اخلاق را گرد هم آورد تا بتوان دورنمای درستی از آینده احتمالی به دست آورد و روش های صحیحی را برای جلوگیری از فجایع، و همچنین برای طراحی درست سیستم های هوشمند، ارائه داد. به طور کلی کار در این حوزه، یک مطالعه میان رشته ای است و تبیین مسائل اخلاقی آن، مربوط است به رشته اخلاق کاربردی[1]. اخلاق کاربردی، شاخه ای از اخلاق هنجاری[2] است که بواسطه تمرکز ویژه بر موارد عینی و جزئی و تلاش برای بررسی و حل معضلات اخلاقی، از فرا اخلاق[3] و نظریه های هنجاری متمایز می شود؛ این شاخه که به لحاظ محتوایی می توان نشانه هایی از آن را در آثار سقراط، افلاطون، لاک، کانت، بنتام، میل، نیچه و سارتر یافت، رسماً از سال 1960 م، به عنوان شاخه ای از اخلاق مطرح گردید. اخلاق کاربردی را می توان در حوزه فردی، شامل اخلاق خانواده، روابط شخصی مثل دوستی با دیگران و رابطه با پیران و جوانان، و در حوزه اجتماعی، شامل اخلاق علم و تکنولوزی، ریست پزشکی، زیست محیطی، سیاسی، حقوقی، رسانه ای، ورزشی و … دانست که طبیعتاً اخلاق حرفه ای را نیز در بر می گیرد.

روش بکارگیری اصول و قوانین اخلاقی برای تحق اهداف اخلاق کاربردی سه نوع است: روش های از بالا به پایین، از پایین به بالا و تعادل متأملانه. در شیوه نخست، فرد از حوزه کلی به سمت جزئیات حرکت می کند، در حالیکه مجموعه ای از اصول ،قواعد، معیارها یا قوانین کلی، مقدمه اصلی برهان را تشکیل می دهند و مقدمه دیگر،گویای موقعیت خاصی است که ما در آن قرار گرفته ایم. شیوه دوم، به جای تأکید بر قواعد کلی، بر تصمیمات جزئی عملی نظر دارد. در این شیوه، ما از ابتدا اصول و قواعد معینی را در اختیار نداریم، تا بر اساس آن، وضعیت خود را به لحاظ اخلاقی تشخیص داده و تصمیم گیری کنیم که در شرایط مورد نظر چه باید کرد؛ بلکه در این شیوه، توافقات و رفتارهای اجتماعی افراد به عنوان نقطه شروع استدلال و تصمیمات اخلاقی انتخاب می شود که با توسعه آن به موراد جدید می توان تصمیمی مشابه تصمیمات گذشته گرفت و از مجموع آنها به حکم کلی و اصلی دست یافت. اما ناکافی بودن دو شیوه مذکور، برای استدلال اخلاقی، در حوزه اخلاق کاربردی، شیوه سومی را پیشنهاد می کند که به شیوه تعادل متأملانه معروف است؛ این شیوه به گونه ای ترکیبی است از دو شیوه قبلی، که در آن هم موارد جزئی لحاظ شده است، هم از اصول کلی غفلت نشده است؛ اما به این صورت که هر بخش این کار را گروهی بر عهده می گیرند که هم توان بهره برداری بیشتری از آن دارند، هم نسبت به آن آگاهی فزونتری دارند؛ دراین شیوه، متخصصان به توصیف موقعیت جزئی می پردازند و فیسوفان، بر اساس نظریه ها و اصول کلی اخلاقی، با تحلیل موقعیت ها و انطباق آنها بر اصول کلی، در صدد ارائه راه حل بر می آیند.

چرا ما باید نگران مسائل اخلاقی ای باشیم که هوش مصنوعی برای ما ایجاد خواهد کرد؟ اصولاً بررسی این مسائل چه ضرورتی دارد؟ ما چه طرحی از آینده در ذهن خود داریم که  ما را بر آن   می دارد تا سعی کنیم آینده ای ایمن و مطمئن برای خود بسازیم؟ در حال حاضر چه اتفاقاتی در جهان در حال وقوع هستند؟

 

تعداد صفحه : 247

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***