دانلود پایان نامه ارشد : مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر اسلامی

گرایش : فلز

عنوان : مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان­نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی

گرایش فلز

عنوان پایان­نامه نظری

مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران

استاد راهنمای نظری

دکتر مهران هوشیار

عنوان پایان نامه عملی

ساخت مینای نقاشی با الهام از پایان نامه نظری

استاد راهنمای عملی

شهلا اسدیانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 بیان مسئله. 2

1-2 پرسش­های پژوهش… 4

1-3 فرضیه­های پژوهش… 5

1-4 مروری بر ادبیات نظری وپیشینه­ی تحقیق.. 8

1-5 اهداف و ارزش نظری پژوهش… 28

1-6 روش و منطق اجرایی پژوهش… 29

1-7 معرفی جامعه آماری نمونه­ها 31

8-1 استفاده از اطلاعات و مدارك موجود. 32

1-8-2 مشاهده 33

1-8-3 مصاحبه. 34

1- 8-4 پرسشنامه. 35

1-9محدودیت­های پژوهش… 37

فصل دوم

مبانی، مباحث نظری و داده های اولیه پژوهش(معرفی جامع واژگان کلیدی)

2-1هنر 40

2-2هنرهای سنتی. 41

2-3صنایع دستی. 42

2-3-1تعاریف صنایع دستی. 42

2-3-2ویژگی­های صنایع دستی. 43

2-3-3خصیصه­های صنایع دستی. 44

2-3-4ضعف­های صنایع دستی ایران.. 44

2-3-6 فرصت­های صنایع دستی ایران.. 46

2-3-7 محصولات صنایع دستی. 48

2-3-8 بازارصنایع دستی. 52

2-3-9 بخشهای مرتبط با توزیع صنایع دستی.. 54

2-3-10 مکان مناسب جهت عرضه تولیدات صنایع دستی.. 55

2-3-11 سازمان تربیتی،علمی وفرهنگی ملل متحد: یونسکو. 56

2-4فرهنگ.. 56

2-4-1فرهنگ و تمدن. 57

2-4-2خرده فرهنگ.. 57

2-4-3 فرهنگ ملی. 57

2-4-4 فرهنگ قومی. 57

2-4-5هویت فرهنگی. 58

2-4-6حافظه فرهنگی. 58

2-4-7فرهنگ نمادی. 58

2-4-8سرمایه فرهنگی. 59

2-4-9 هژمونی فرهنگی / فرادستی.. 59

2-5اقتصاد 60

2-6 تبلیغات.. 61

2-6-1 تبلیغات درصنایع دستی ایران.. 62

2-7 قیمت­گذاری. 63

2-7-1 قیمت­گذاری صحیح در تولیدات صنایع دستی ایران.. 64

2-8بسته­بندی. 66

2-8-1شاخص­های بسته­بندی محصولات صنایع دستی.. 68

2-8-2 چالش­های بسته­بندی صنایع دستی.. 68

2- 10 برند. 69

2-10-1 نام برند. 71

2-10-2 عناصربرند. 71

2-10-3چالش­های برندسازی در ایران.. 72

2-10-4مفهوم برند ملی. 72

2-11تعریف مینا در لغتنامه دهخدا 73

2-11-1 مینا و میناکاری. 73

2-11-2هنر میناکاری ایران قبل از اسلام. 75

2-11-3هنر مینا کاری ایران بعد از اسلام. 77

2-12 استانداردسازی. 85

2-13تاثیر کالاهای چین بر صنایع دستی.. 85

فصل سوم

(روش شناسی)

مقدمه. 89

3-1 روش شناسی پژوهش…. 90

3-2 جامعه نمونه وروش تعیین حجم نمونه. 90

3-3 متغیرهای پژوهش…. 93

3-3-1 انواع متغیر. 93

3-4 نحوه تهیه پرسشنامه. 93

3-4-1 پرسشهای باز و بسته. 93

3-4-2 تنظیم پرسشنامه. 94

3-4-3اعتبار سنجی پرسشنامه. 95

3-4-4قابلیت اعتماد(پایایی)ابزار اندازه گیری.. 93

3-5 روایی(اعتبار)پرسشنامه. 94

3-5-1 ابزاراندازه­گیری.. 95

3-5-2 اعتبارمحتوا 109

3-5-3 اعتبارملاكی.. 110

3-5-4 اعتبارسازه. 111

3-5-5 اعتبارعاملی.. 112

3-6 آزمون فریدمن.. 98

3-7 آزمون من ویتنی ویلکاکسون.. 98

3-8 آمار استنباطی و توصیفی.. 99

3-9 آزمون آماری و تخمین آماری.. 100

3-10 آزمون­های آماری پارامتریک و ناپارامتریک… 101

3-10-1 خلاصه آزمون­های پارامتریک… 101

3-10-2 خلاصه آزمون­های ناپارامتریک… 101

فصل چهارم

یافته های تحقیق و مطالعات آماری

4-1مقدمه. 104

4-2 تجزیه وتحلیل توصیفی داده‌های نمونه. 105

4-2-1 بررسی گروه شغلی افراد پاسخ دهنده. 106

4-2-2 بررسی توصیفی جنسیت افراد پاسخ دهنده. 107

4-2-3 بررسی و ضعیت سنی افراد پاسخ دهنده. 108

4-2-4  بررسی توصیفی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده. 109

4-2-5 بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیتهای هنری.. 110

4-3 نتایج استنباطی دادهها 111

4-3-1 بررسی فرضیه­ها­ی تحقیق.. 112

4-3-2 بررسی فرضیه دوم. 115

4-3-2-1 بررسی فرضیه دوم اصلی.. 115

4-3-2-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه دوم. 119

4-3-2-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم. 122

4-3-2-4 رتبه­بندی فرضیه­های فرعی معنی­دار فرضیه دوم. 125

4-3-3 بررسی فرضیه سوم. 127

4-3-2-1 بررسی فرضیه سوم اصلی.. 127

4-3-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه سوم. 130

4-3-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم. 133

4-3-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم. 136

4-3-3-5 بررسی فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم. 139

4-3-3-6 بررسی فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم. 142

4-3-3-7 بررسی فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم. 145

4-3-3-8 بررسی فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم. 148

4-3-3-9 بررسی فرضیه فرعیه هشتم فرضیه سوم. 151

4-3-3-10- رتبه بندی فرضیه­های فرعی معنی­دار فرضیه سوم. 154

4-4- رتبه بندی آماری.. 158

فصل پنجم

تحلیل و استنتاج

5-1جایگاه مینای نقاشی.. 162

5-2قیمت مینا 162

5-3طرح و نقش مینا 164

5-3-1تأثیر طراحی خلاقانه در مینای نقاشی.. 165

5-4 بسته بندی مناسب… 167

5-4-1شاخص­های بسته­بندی محصولات صنایع دستی.. 169

5-4-2چالش­های بسته­بندی صنایع دستی.. 170

5-4-3راهکارهایی برای طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی.. 170

5-4-4ایجاد بسته­بندی برای تولیدات صنایع دستی.. 171

5-5 تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود. 172

5-5-1تجربیات جهانی برندسازی ملی.. 173

5- 6استانداردسازی راه ورود صنایع دستی به بازارهای جهانی.. 174

5-7 به رسمیت شناختن پتانسیل گردشگری.. 17

5-8 بازاریابی و ایجاد علاقه در مصرف کننده. 178

5-9 حضور مؤثر رقیبان در ارائه کیفیت بهتر. 178

5-10حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات.. 180

5-11ناشناخته بودن صنایع دستی در ایران و بازار­های جهانی.. 182

5-12مزایای پیاده ­سازی برند در صنایع دستی.. 182

5-13نتیجه گیری. 183

منابع.

بیان مسئله ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع

جهان مادی­گرای معاصر که همه چیز را با معیار­های کمّی و غالبا مادی و اقتصادی می­سنجد، در برخی نقاط جهان تا جایی پیشرفته­است که نه تنها آثار و نتایج و فواید فعالیت­های بشری را اینگونه ارزیابی می­کند، بلکه پا را فراتر نهاده و به بازده ی فوری و  بالبداهه آن اصرار می­ورزد. یکی از مقولاتی که به صورت­های مختلف به اسارت سرمایه درآمده است، زمینه­های مختلف هنری می­باشد که کم و بیش (چه از نظر هنرمند، چه از نظر مواد اولیه مورد  نیاز او و چه از  نظر آحاد  جامعه به عنوان مخاطبان هنر) تحت تأثیر نیاز موازین اقتصاد رایج جامعه قرار گرفته ­اند. برای ایجاد این ارتباط و یا بهتر بگوییم برای توجیه این سلطه، جنبه­های اقتصادی آن مطرح می­شود. وضعیت حاضر را شاید لزوم خود کفایی هنر و توسعه هنر به سرمایه  بتوان از ثمرات دوران مدرن شمرد که همانند گذشته لزومی به عجین بودن زندگی و فعالیت­های انسان با هنر نمی­بیند و هنر  را مقوله­ای منتزع از زندگی جدید قلمداد می­کند که خلق و ایجا ش به عده­ای خاص محدود است که البته هزینه­هایی دارند و لذا مصرف­کنندگان آثار هنری باید این هزینه را بپردازند.

اقتصاد هنر در ایران، به ابعاد مختلف جریانات موازی با هنر می‌پردازد. وضعیت اقتصادی هنرهای صناعی ایران در منطقه خاورمیانه، حضور ایران در بازارهای معتبر خارجی، نقش حراج‌های داخلی بر جریان اقتصادی هنر، وضعیت هنر و نوع اقتصادی شدن آن، ضرورت این کاوش است.

مینا کاری در ایران از دیرباز جزو هنرهای فلزی غنی ما ایرانیان بوده‌­است، ولی به علل مختلف در دوره‌های گوناگون وضعیت متفاوتی‌ پیدا کرده است. امروزه افراد انگشت‌شماری در این زمینه به فعالیت‌ مشغول‌اند و روزبه‌روز از تعداد آنها کاسته می‌شود، چرا که سختی کار و نبود درآمد کافی، صبر و تحمل مشقات، اشتیاق به این هنر را از آنها گرفته و وادار به ترک کار یا کم‌کاری‌شان کرده است و ولی در میان آنها، افرادی‌ هم هستند که با عشق به کار، به تلاش بی‌وقفه‌شان ادامه می‌دهند. این شرایط، ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن خواهد ساخت. در این پژوهش، علاوه بر مطالعه جایگاه این هنر و مطالعه علل رکود و تبیین نیازهای کنونی‌ جهت رشد و ارتقای اقتصادی هر چه بیشتر درخصوص عرضه مینا که شامل تولید و فروش است به مطالعه عواملی چون تبلیغات،      بسته­بندی، برندسازی، استانداردسازی، … پرداخته خواهد شد.

در شاخه تقاضا و خرید نیز به مؤلفه­هایی که موجب بالا بردن علاقه خریدارن این آثار می­گردد،   خواهیم پرداخت و عناصر و ویژگی­هایی چون رنگ، نقش، ترکیب­بندی، حضور طرح­های اصیل، ابتکارات و نوآوری­هایی که حضورشان در اثر به جذب مخاطب می­انجامد را، واکاوی خواهیم نمود.

سعی برآن داریم تا رابطه اقتصاد هنر را با آثار هنری مینای نقاشی که یکی از شناخته­ترین و رایج­ترین محصولات صنایع دستی است، مورد مطالعه قرار دهیم  و به مطالعه مؤلفه­های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی بپردازیم.

 

1-2 پرسش­های پژوهش

آنچه در این پژوهش موردسوال وکنکاش قرار خواهد گرفت آن است که:

 • جایگاه فعلی مینای نقاشی در مقایسه با دیگر محصولات فلزی به لحاظ فروش و عرضه چگونه است؟
 • موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی صنایع دستی (مینای نقاشی) در بازار تهران چیست؟
 • چه راهکارهایی را می­توان برای ارتقاء کیفیت تولید و بهبود عرضه محصولات مینای نقاشی در بازار تهران پیشنهاد کرد؟

بدون شک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری، صنایع بومی و دستی آن کشور است. چرا که این صنعت و به عبارتی این هنر ـ صنعت بی­بدیل و بی­رقیب حاصل ذوق و هنر، سلیقه، ابتکار و خلاقیت هنرمندان و صنعتگران عزیزی است که صبورانه آداب، سنن و رسوم و در یک کلام پیام فرهنگی نسل­ها را در محصولات تولیدی­شان متجلی کرده و از آن پاسداری می­نماید.

با استناد به ویژگی­های ارزنده­ای که در این گونه صنایع موجودند از قبیل ( ملی بودن، غیر وابسته بودن، قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری، عدم نیاز به کارشناسان خارجی، دسترسی آسان به مواد اولیه وابزار کار مختصر و ارزان، ارزش افزوده بالا، عدم نیاز به سرمایه­گذاری زیاد، بسترساز صنعت گردشگری، عدم آثار مخرب زیست محیطی، ایجاد درآمد مکمل، قدرت اشتغال­زایی و …) زمینه رشد و اعتلای اقتصادی این صنعت را  می­توان توسعه داد.

در سیر تحول تاریخی و تحولات فنی و تغییر و روش تولید صنایع و حرفه­های دستی و مینای نقاشی، ظهور انقلاب صنعتی بزرگترین رویداد محسوب می­شود، زیرا به یکباره تولیدات دچار تحول و دگرگونی عظیمی گردید. دراین پژوهش، تغییراتی که به واسطه تکنولوژی صورت گرفته است و بر تولید و عرضه محصولات مینای نقاشی نقش داشته است، مطالعه خواهیم نمود.

برندسازی،استاندارد سازی، حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی حوزه مینای نقاشی، حضور رقیبان توانا، توریست، بر ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات و نتایج اقتصادی مینای نقاشی تاثیرگذار است که در پاسخ به سوالات می­باشد مطالعه می­گردد.

همچنین قرار گرفتن خیابان ویلا به عنوان مهم­ترین بخش در حوزه توزیع، عرضه وتقاضا و موقعیت جغرافیایی این مکان در پایتخت ایران در نظر خواهیم داشت.

1-3 فرضیه­های پژوهش

1-3 -1جایگاه فعلی مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران چیست؟

فرضیه :

 1. خریداران ، مینای نقاشی را بیش از سایر صنایع دستی فلزی(قلمزنی،فیروزه­کوبی،ملیله و…) می خرند.
 2. حضورمحصولات چینی موجب کاهش میزان خرید و تقاضا­ی مینای نقاشی می شود.
 3. مینای نقاشی به عنوان کالایی با ارزش افزوده شناخته می شود.
 4. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی رامی شناسند و در مورد آن اطلاع دارند.
 5. خریدارن صنایع دستی خارجی (توریست)، مینای نقاشی رامی شناسند و در مورد آن اطلاع دارند.
 6. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی را بیشتر به دلیل کاربردی و مصرفی بودن آن

می خرند.

 1. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی را به دلیل کیفیتش( به نسبت سایر صنایع دستی فلزی) بیشترمی خرند.

 

1-3-2موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی  محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران چیست؟

فرضیه: رنگ، طرح و نقش مینا از ویژگی­های رونق اقتصادی مینای نقاشی است.

 1. تولید کنندگان در مورد ایجاد طرح­های نو وخلاق ریسک پذیری دارند
 2. طرح های جدید مینای نقاشی دارای استقبال کمی است.
 3. طرح های مینای نقاشی مطابق با سلایق مشتریان است.
 4. طرح های مینای نقاشی مطابق با سلایق مشتریان در حال تغییر است.
 5. طرح های مینای نقاشی فاقد نوآوری است.

فرضیه: قیمت مناسب مینا از ویژگی­های رونق اقتصادی مینای نقاشی است.

1-3-3چه راهکارهایی را می توان برای ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات مینای نقاشی توصیه کرد؟

فرضیه: برندسازی، استاندارد سازی، حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی حوزه مینای نقاشی، حضور رقیبان توانا، ساخت کوره و رنگ در ایران، توریست، بر ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات و نتایج اقتصادی مینای نقاشی تاثیرگذار است.

 1. برند سازی در بخش مینای نقاشی بالا بردن کیفیت را درپی خواهد داشت.
 2. استاندارد سازی مینای نقاشی ، حضور و عرضه در بازار های جهانی را در پی خواهد داشت.
 3. حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
 4. حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی مینای نقاشی افزایش تولید را در پی خواهد داشت.
 5. حضور کارشناسان و صاحبان نظر دراقتصاد صنایع دستی مینای نقاشی ثبات قیمت را در پی خواهد داشت.
 6. حضور رقیبان توانا در عرصه تولید در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
 7. حضور رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را در پی خواهد داشت.
 8. حضور رقیبان توانا در عرصه تولیدات در صنایع دستی مینای نقاشی افزایش فروش را درپی خواهد داشت.

تعداد صفحه : 231

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***