دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش : جمعیت شناسی

عنوان : بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شوشتر

 

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد “M.A

رشته:علوم اجتماعی

گرایش: جمعیت شناسی

عنوان:

بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

استاد راهنما:

دکتر نصرالله پور افکاری

 

استاد مشاور:

دکتر احمد علی کیشی پور

  

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : كلیات تحقیق

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2.بیان مسئله و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………..5

1-3.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-4.توصیف منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………….6

1-5.شرح مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….7

1-6.مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7.پایگاه اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………….10

1-8.کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2.سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3.اشکال سرمایه………………………………………………………………………………………………………………12

2-4.تفاوت انواع سرمایه………………………………………………………………………………………………………14

2-5.تاریخچه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………..15

2-6.مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………15

2-7.اجزاءسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………17

2-8.دیدگاه های نظری داخلی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………18

2-9.دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….21

2-9-1.نظریه جیمز کلمن…………………………………………………………………………………………………….21

2-9-2.نظریه پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………24

2-9-3.نظریه رابرت پاتنام……………………………………………………………………………………………………25

2-9-4.نظریه فرنسیس فوکویاما……………………………………………………………………………………………26

 

2-10.دیدگاه های حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………28

2-10-1.دیدگاه لیبرالیستی……………………………………………………………………………………………………28

2-10-2.دیدگاه ساختارگرایان………………………………………………………………………………………………29

2-10-3.دیدگاه نوسازی………………………………………………………………………………………………………30

2-11.تعریف حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….32

2-12.علل پیدایش حاشیه نشینی در ایران………………………………………………………………………………35

2-13.پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران…………………………………………………………………………37

2-14.ویژگی های حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………39

2-14-1.نمونه هایی از اوصاف عمومی زندگی حاشیه نشینی……………………………………………………40

2-14-2.رشد حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….42

2-14-3.پیامدهای حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………43

2-15.پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..50

2-15-1.تحقیقات داخلی انجام شده………………………………………………………………………………………50

2-15-2.تحقیقات خارجی انجام شده…………………………………………………………………………………….56

2-16.مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………58

2-16-1.نظریه استافر……………………………………………………………………………………………………………58

2-16-2.نظریه ساستاد………………………………………………………………………………………………………….58

2-16-3.نظریه اورت .اس.لی………………………………………………………………………………………………..59

2-16-4.نظریه زلینسکی……………………………………………………………………………………………………….59

2-16-5.نظریه بوردیو………………………………………………………………………………………………………….59

2-17.انواع حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………59

2-18.چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………….68

2-19.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….71

2-20.مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………72

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-2.روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..74

3-3.جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..75

3-4.تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………76

3-4-1.شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..77

3-4-2.ابزار گردآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………..77

3-5.شیوه امتیاز دهی……………………………………………………………………………………………………………77

3-6.روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………78

3-6-1.روش های آماری توصیفی…………………………………………………………………………………………78

3-6-2.روش های استنباطی………………………………………………………………………………………………….78

3-7.اعتبار و روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………78

3-7-1.اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………78

3-7-2.روایی……………………………………………………………………………………………………………………..79

3-8.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………..80

3-9.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………..80

3-10.واحد تحلیل و سطح مشاهده……………………………………………………………………………………….80

3-11.استخراج……………………………………………………………………………………………………………………80

3-12.تعریف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..81

3-12-1.تعاریف نظری متغیر وابسته……………………………………………………………………………………..81

3-12-2.تعاریف نظری متغیر مستقل…………………………………………………………………………………….81

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………85

4-2.آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….85

4-3.آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………101

 

 

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….113

5-2.نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………113

5-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….115

5-4.پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..116

منابع و مآخذ

الف : فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………..118

ب : فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………122

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….124

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

2-1.جدول : منابع سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………28

4-1.جدول : توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….85

4-2.جدول : توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………87

4-3.جدول :آمارهای توصیفی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………..88

4-4.جدول :آمارهای توصیفی قومیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………….89

4-5.جدول :آمارهای توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………….90

4-6.جدول : آمارهای توصیفی اشتغال پاسخ دهندگان………………………………………………………………91

4-7.جدول :آمارهای توصیفی نوع شغل پاسخ دهندگان……………………………………………………………92

4-8.جدول :آمارهای توصیفی درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان………………………………………………………93

4-9.جدول :آمارهای توصیفی مسکن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….94

4-10.جدول :آمارهای میزان کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………..95

4-11.جدول :آمارهای میزان اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………..96
4-12.جدول :آمارهای میزان مشارکت رسمی و غیر رسمی……………………………………………………….97
4-13.جدول :آمارهای میزان انسجام اجتماعی………………………………………………………………………….98
4-14.جدول :آمارهای میزان روابط اجتماعی…………………………………………………………………………..99
4-15.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و سن……………………………………………………………………..101
4-16.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و جنس…………………………………………………………………..101
4-17.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه (مجرد و متاهل)………………………………………………….102
4-18.جدول : توزیع فراوانی بر حسب تاهل…………………………………………………………………………..102

4-19.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه مجرد و متاهل……………………………………………………..103

4-20.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب قومیت…………………………………………………..103
4-21.جدول : آنالیز واریانس بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قومیت……………………………………….102
4-22.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب اشتغال………………………………………………….104
4-23.جدول : آزمون t برای اختلاف میانگین های دو گروه (شاغل و بیکار)………………………………104
4-24. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات……………………………………………105
4-25. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و تحصیلات…………………………………………………….105
4-26. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مسکن………………………………………………….106
4-27. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و وضعیت مسکن……………………………………………..106
4-28. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع شغل………………………………………………107
4-29. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و نوع شغل………………………………………………………107

4-30. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد ماهیانه………………………………………..108

4-31. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی ودرآمد ماهیانه………………………………………………… 108

4-32.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و کنترل اجتماعی……………………………………………………..109

4-33. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی……………………………………………………109

4-34. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی………………………………………………..110

4-35. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی…………………………………………………..110

4-36. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و روابط اجتماعی……………………………………………………111

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                     صفحه

4-1.نمودار : سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………86

4-2.نمودار : جنس پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………87

4-3.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک تاهل…………………………………………………………………………..88

4-4.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک قومیت………………………………………………………………………..89

4-5. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات………………………………………………………………….91

4-6. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت اشتغال…………………………………………………………..92

4-7.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………….93

4-8. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک درآمد ماهیانه………………………………………………………………94

4-9.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت مسکن……………………………………………………………95

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                     صفحه

2-1 .شکل: نظریه جیمز کلمن………………………………………………………………………………………………24

2-2 .شکل: مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………72

 

چکیده

هدف از این تحقیق ،بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز است .كه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  تعداد400نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .واحد تحلیل ، فرد است .روش گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی می باشدكه برای اندازه گیری متغیرها و گردآوری اطلاعات از‌» پرسشنامه محقق»استفاده شده است.در گردآوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ، با استفاده از نرو افزار spssتجزیه و تحلیل گردیده اند .جهت بررسی معنی داری بین متغیرها و آزمون های همبستگی نا پارامتریك كه برای متغیرهای كمی ،كاربرد دارند، فرضیات آزمون شده به تحلیل پرداخته شد.نتایج نشان گر آن است كه متغیرها ،عدم امكانات رفاهی ،فقر ،عدم شغل نامناسب ،جنگ تحمیلی ، فقدان نهادهای سازمان یافته نقش مهمی درشكل گیری حاشیه نشینی در شهرستان اهواز داشته اند .بین متغیرهای وابسته رابطه مثبت و مستقیم مشاهده گردیده است .

واژگان كلیدی : سرمایه اجتماعی – اعتماد – مشاركت – حاشیه نشینی اهواز

1.مقدمه

امروزه در كنار سرمایه های انسانی ، مالی و اقتصادی ، سرمایه دیگری بنام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است.این مفهوم به پیوندها ، ارتباطات میان اعضای یك شبكه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد.كه با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی به عنوان یك اهرم ، مورد اقبال فراوان نیز واقع شده است .در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه سرمایه های اقتصادی ،فیزیكی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می كردند.اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیكی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم .زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد.در جامعه ای كه فاقد سرمایه اجتماعی كافی است سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند.از این دو موضوع سرمایه اجتماعی[1] به عنوان یك اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می گردند كه بتوانند در ارتیاط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل گردند. پیچیدگی زندگی در جوامع مدرن امروزی باعث شده تا روابط اجتماعی و میزان و چگونگی مشاركت افراد در شبكه­های جمعی بر كم و كیف تمامی فعالیت­های اجتماعی و اقتصادی اثرگذار باشد. در این میان سرمایه اجتماعی یكی از مولفه­های اصلی است. سرمایه­ی اجتماعی مفهومی انتزاعی، ترکیبی، پیچیده و بین­رشته­ای است و کاربرد گسترده­ی آن در مدیریت شهری، اقتصاد، رفتار سازمانی، سیاست، بهداشت عمومی، جرم­شناسی، توسعه روستائی، حكمرانی خوب، برنامه­ریزی شهری، و … نشان­دهنده­ی پتانسیل بسیار زیاد آن جهت تحلیل پدیده­های گوناگون در جامعه است. یکی از این پدیده­ها، حاشیه­نشینی می­باشد که به اعتقاد برخی محققان آپاندیسیت اغلب شهرهای جهان و از جمله ایران محسوب می­گردد. حاشیه­نشینی که در مقیاس وسیع و معنای مدرن محصول شرایط پس از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی اروپا و امریکا بوده است سبب مهاجرت­های وسیع از نقاط روستائی و شهرهای كوچك به مراكز صنعتی و رشدیافته گردید و این امر زمینه را برای پیدایش اولین حاشیه­ها فراهم ساخت. در ایران نیز پس از ورود و استقرار سرمایه­داری وابسته، پدیده حاشیه­نشینی بوجود آمد و رشد آن عمدتأ از سال 1320 به بعد شدت یافت (زاهد ، زاهدانی ، 1369). رشد قارچ گونه حاشیه هاعلاوه بر برهم زدن فضای کالبدی شهرها، زمینه بروز انواع مسائل و آسیب­های اجتماعی در شهرها را فراهم می­کند که یکی از دلایل بروز این مسائل کمبود سرمایه اجتماعی در اینگونه محلات می­باشد. بعنوان نمونه رابرت پاتنام[2] در مقاله­ای تحت عنوان “جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی” بیان می­کند که یکی از دلایل عدم موفقیت دولت آمریکا در احیای محلات فقیرنشین، فرسایش سرمایه اجتماعی در این مناطق است. وی همچنین معتقد است که بخشی از مشکل سیاهپوستان و لاتینی­تبارهای مناطق داخلی شهر این است که آنها از «ارتباطات» به معنای واقعی بی­بهره اند (پاتنام، 1384). همچنین از نظر وی در محله­هایی که سرمایه اجتماعی شکل می­گیرد، مسائل اجتماعی مثل اعتیاد، جرم و غیره کمتر است؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی در سطح محله، افزایش امنیت محله و کاهش جرایم را در پی خواهد داشت (باستانی، 1387). در واقع سرمایه اجتماعی از طریق اجزای خود همچون «اعتماد، مشارکت، شبکه­های اجتماعی و …» می­تواند باعث کاهش این مسائل و مشکلات در محله گردد. چراکه حضور افراد حاشیه­نشین در شبكه­های پیچیده جامعه مدرن و نیز مشاركت سازمان یافته و خودانگیخته آنها می­تواند روند توسعه محلی را تسهیل نمایند. به عبارت دیگر هر چقدر اعضاء یك جامعه خاصی همچون حاشیه­نشینان در شبكه روابط اجتماعی حضور بیشتر و پر رنگ­تری داشته باشند و در عین حال این حضور توأم با اعتماد و مشاركت آگاهانه باشد، می­تواند موجب رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و کالبدی محله گردد. اما به اعتقاد بسیاری از محققان در مناطق حاشیه­نشین ما با عدم مشارکت ساکنین روبرو هستیم که وضعیت نامطلوب اقتصادی و تحرک بالای جمعیت از جمله دلایل این امر می­باشد که پیامد آن می­تواند فرسایش سرمایه اجتماعی را سبب گردد: با نگاهی به مناطق حاشیه پی می­بریم که الگوی سکونتی ساکنان این مناطق عمدتاً غیردائم و موقتی است که این خود از عواملی است که تقویت کننده حس عدم تعلق به محله و عامل تشدید کننده عدم تمایل به مشارکت است. در زمینه شغل و درآمد اکثر افراد در وضعیت نامطلوب اقتصادی بسر می­برند که این خود عامل دیگری در عدم مشاركت است (نقدی،1386).

بنابراین از آنجا که فرسایش سرمایه اجتماعی در این مناطق محروم می­تواند باعث انواع آسیب­ها و مسائل اجتماعی از قبیل اعتیاد، فروش و مصرف مواد مخدر، الکل ، فساد و فحشا، فقر،بیکاری، دعوا و درگیری، قمار و … گردد و همچنین باعث عدم موفقیت برنامه­های عمرانی دولت جهت بهبود وضعیت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت شود، لذا افزایش این نوع سرمایه در این محلات می­تواند آسیب­ها را کاهش دهد و دولت را در جهت عملی کردن برنامه­ها یاری رساند. بنابراین این تحقیق به بررسی میزان سرمایه اجتماعی مناطق حاشیه شهر اهواز  می پردازد.

با توجه به اینکه اهواز یکی از کلانشهر های کشور و دومین شهر بزرگ با جمعیت حاشیه نشین کشور است ( یک سوم جمعیت کشور)و جمعیت بالقوه و باالفعل می تواند مسائل اجتماعی فراوانی را دامن زند، امیدآن میرود این تحقیق بتواند راه کارهای نوینی را پیش روی برنامه ریزان قرار دهد.

 

1-2.بیان مساله و اهمیت موضوع

بعد از جنگ جهانی دوم یكی از مهمترین مسایل اجتماعی كشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه ی شتابان و ناهمگون شهرنشینی بوده است. بدیهی است كه رشد انفجاری شهرنشینی و در پی آن رشد پدیده ی حاشیه نشینی، برآیند مهاجرت های مداوم داخلی، یعنی از روستاها به شهرها است كه بازتاب اقتصادی، اجتماعی و فیزیكی آن رشد گروه ها و جوامع حاشیه نشین است كه در مناطق مختلف كلان شهرها به شكل های گوناگون آلونك نشینی، زاغه نشینی، كپرنشینی و حلبی آباد ها و غیره بروز می كند. آنچه اهمیت مطالعه این موضوع را می رساند، مهاجرت طبقه ای از جامعه روستایی است كه از لحاظ سرمایه، تحصیلات و درآمد در سطح پایینی قرار دارند و با توجه به این شرایط، در محیط شهری آسیب پذیر خواهند بود. علاوه بر این، گروه مهاجر شیوه ی از زندگی را بوجود می آورند كه نسبت به سه شیوه ی رایج زندگی یعنی شهری، روستایی و ایلاتی متفاوت است. بعلاوه مهاجران جدید با توجه به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خاص خود، بافت فیزیكی معینی را نیز به وجود می آورند  (حسین زاده دلیر، 1370: 64). در شیوه جدید زندگی ( زندگی حاشیه نشینان)، خانواده نیز دارای میزان اهمیت، شكل و چارچوب خاصی است.

دراین مناطق یا سرمایه اجتماعی هنوز شكل نگرفته است و یا در سطح خاص گرایانه و درون گروهی (وجه منفی) وجود دارد . این سرمایه اجتماعی خاص گرایانه نه تنها نقشی در توسعه مناطق نخواهد داشت ، بلكه در اكثر موارد خود به عنوان مانعی برای توسعه همه جانبه محسوب می شود . بنابراین باتوجه به اهمیت سرمایه اجتماعی دركاهش مسائل وآسیب های اجتماعی وهمچنین توسعه همه جانبه این مناطق دراین پژوهش سعی شده است که ضمن مروری بر مسئله حاشیه نشینی و آمارهای مربوط به آن در جهان و به ویژه در ایران، به نقش سرمایه اجتماعی در کاهش معضل حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن پرداخته شود.

با توجه به اینكه شهرستان اهواز یكی از كلان شهرهای كشور بوده و پدیده حاشیه نشینی از مشكلات كلان شهرهای كشور می باشد.در این پژوهش در صدد هستیم میزان سرمایه اجتماعی را بین حاشیه نشینان ای شهر را بررسی كنیم.بر همین اساس ، سوال اصلی پژوهش و بررسی این است كه عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینی شهر اهواز كدام است ؟

 

تعداد صفحه : 145

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***