دانلود پایان نامه ارشد: علل توسعه نیافتگی مناطق روستایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :توسعه­ ی روستایی

عنوان : علل توسعه نیافتگی مناطق روستایی

دانشكده کشاورزی

گروه مدیریت توسعه­ی روستایی

پایان­نامه‌ی كارشناسی ارشد رشته‌ی توسعه­ی روستایی

 

علل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی:

مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

 

استاد راهنما:

دكتر مصطفی احمدوند

اساتید مشاور:

دكتر آیت­اله کرمی

  دکتر اصغر میرفردی

آبان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

                                           

عنوان                                                                                                                                            صفحه

 

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-3-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2- اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مرور پیشینه­نگاشته­ها………………………………………………………………………………………………….8

2-1- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

2-1-1- تعریف روستا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

2-1-2- تعریف توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

2-1-3-توسعه روستایی و مفهوم آن………………………………………………………………………………………………………………………10

2-1-4- توسعه همه جانبه روستایی………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-4-1- توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-4-2- توسعه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………14

2-1-4-3- توسعه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-1-4-4- توسعه سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1-4-5- توسعه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-5-توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-1- 6-توسعه­نیافتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2- آثار و پیامدهای توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-1- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-2- جلوگیری از مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-3- تاریخچه توسعه روستایی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-4- موانع توسعه روستایی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-4-1- موانع ساختی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-4-1-1-فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته……………………………………………………………………………………………26

2-4-1-2- مشکلات اداری اجرایی برنامه­های عمرانی……………………………………………………………………………………….27

2-4-2- موانع اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-4-2-1 کاهش میزان روستانشینی و جمعیت روستاها……………………………………………………………………………….27

2-4-2-2-کمبود فرصت­های شغلی در مناطق روستایی و پایین بودن سطح درآمد روستاییان……………………27

2-4-3- کشاورزی و اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-4-3-1-عدم گسترش بخش­نوین اقتصادی………………………………………………………………………………………………….28

 

2-4-4- تله محرومیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-5- جایگاه توسعه روستایی در برنامه­های توسعه ایران……………………………………………………………………………………………….29

2-5-1- جایگاه توسعه روستایی در برنامه­های توسعه پیش از انقلاب……………………………………………………………….29

2-5-2- توسعه روستایی در برنامه­های توسعه پس از انقلاب………………………………………………………………………….. 32

2-6- راهبردهای توسعه روستایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6-1- راهبرد نیازهای اساسی………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6-2- راهبرد روستا شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-6-3- الگوی عبیدالله خان……………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-7- نظریه­های توسعه نیافتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-7-1- نظریه نوسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-7-1-1-نظریه­پردازان نظریه نوسازی………………………………………………………………………………………………………..37

2-7-1-1-1-نظریه ساخت اجتماعی و رشد هوزلیتز……………………………………………………………………………….38

2-7-1-1-2- نظریه لرنر…………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-7-1-1-3- نظریه مراحل رشد روستو……………………………………………………………………………………………………38

2-7-1-1-4-شومپیتر…………………………………………………………………………………………………………………………………39

2-7-1-1-5- نظریه تفکیک ساختاری نیل اسملسر………………………………………………………………………………….40

2-7-1-1-6- نظریه خرده فرهنگ راجرز…………………………………………………………………………………………………..40

2-7-1-1-7- نظریه روانشناختی هوزلیتز و دیگران………………………………………………………………………………….40

2-7-2- نظریه وابستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-7-2-1- نظریه­­پردازان وابستگی…………………………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-1-1- فرانک……………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-1-2- پل باران………………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-7-2-1-3- کاردوزو……………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-7-2-1- 4- نظریه دوسانتوس…………………………………………………………………………………………………………………..44

2-8- نظریه انگیزه به پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-9- مطالعات تجربی پیرامون علل توسعه­نیافتگی روستاهای ایران……………………………………………………………………………..45

2-10- جمع بندی از مرور پیشینه نگاشته­ها…………………………………………………………………………………………………………………48

فصل سوم: مواد و روش­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-1- معرفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-1- پیشینه­ی تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-2- جغرافیای طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-1-2-1- موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد ……………………………………………………………………50

3 -1-2-2- شهرستان بویراحمد………………………………………………………………………………………………………………..50

3 -1-2-3- منطقه مارگون…………………………………………………………………………………………………………………………51

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

3-2-1- روش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش: تعیین و تفکیک روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)……………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-2-1-1 روش­شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-2-1-2 جامعه و نمونه مرحله اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………53

3-2-1-3- روش گردآوری داده­ها در مرحله اول پژوهش……………………………………………………………………………………..55

3-2-2- روش­های مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش: بررسی علل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-2-2-1- تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-2-2-1-1- جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-2-2-1-2- ابزار گردآوری دادها……………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2-2-1-3- پایایی و روایی پرسش­نامه……………………………………………………………………………………………………………56

3-2-2-1-3-1- اعتبار (روایی)………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-2-2-1-3- 2-  اعتماد (پایایی)…………………………………………………………………………………………………………………….57

3-2-2-2- روش کیفی تئوری بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………58

3-2-2-2-1- جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-2-2-2-1-1- انواع نمونه­گیری در تحقیقات کیفی……………………………………………………………………………………….62

3-2-2-2-2- ابزار گردآوری دادها…………………………………………………………………………………………………………………….63

3-2-2-2-3- اعتبار و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………63

3-3- نحوه تجزیه و تحلیل داده­ها در کل مراحل پژوهش……………………………………………………………………………………………..64

3-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..64

3-4-1- روستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64

3-4-2- خانوار معمولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-4-3- سرپرست خانوار………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-4-4- ویژگی­های فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-4-4- 1- جنس……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-4-4-2- سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

3-4-4- 3- وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-4-4- 4- سطح سواد………………………………………………………………………………………………………………………………………65

3-4-4-5- شغل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-4-3- توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

3-4-4- توسعه نیافتگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

فصل چهارم: یافته­ها و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-2- یافته­های مربوط به مرحله اول پژوهش: رتبه­بندی و سطح­بندی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه……………..67

4-2-1- یافته­های حاصل از اسکالوگرام …………………………………………………………………………………………………………..67

4-2-1-1- رتبه­بندی روستاهای بخش مارگون…………………………………………………………………………………………………68

4-2-1-2- سطح­بندی و سلسله مراتب سکونتگاه­های روستایی منطقه مورد مطالعه………………………………………69

4-3- بخش دوم پژوهش: تعیین علل توسعه­نیافتگی روستاهای بخش مارگون…………………………………………………………….70

4-3-1- یافته­های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….70

4-3-1-1- ویژگی­های سن و جنس افراد………………………………………………………………………………………………………….70

4-3-1-2- سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………….71

4-3-1-3- شغل افراد مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………72

4-3-1-4- ویژگی­های فردی در روستاهای توسعه­نیافته…………………………………………………………………………………..72

4-3-1-5- ویژگی­های فردی در روستاهای توسعه­یافته……………………………………………………………………………………73

4-3-2- تحلیل عاملی علل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی………………………………………………………………………………….74

4-3-3-2- مقایسه میانگین بین دو گروه توسعه یافته و توسعه نیافته…………………………………………………………………77

4-2-3-2-1- عامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………..77

4-2-3-2-2- مالی و اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………………….77

4-2-3 -2-3- فردی (شخصیتی)………………………………………………………………………………………………………………………78

4-2-3 -2-4- مشارکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….79

4-2-3 -2-5-زیربنایی………………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2-3 -2-6-نگرشی (ایستاری) ……………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2-3 -2-7- اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-3 -2-8- رضایتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-2-3 -2-9- مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..81

4-2-3-2-10- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….82

4-2-3 -2- 11- مقایسه عوامل کلی توسعه­نیافتگی…………………………………………………………………………………………82

4-2-3- یافته­های حاصل از تابع تشخیص: تعیین مدل پیش­بینی کننده توسعه…………………………………………………84

4-2-4-  یافته­های حاصل از روش کیفی نظریه بنیادی………………………………………………………………………………………..86

4-2-4- 1- کدگذاری باز……………………………………………………………………………………………………………………………………86

4-2-4- 1- کدگذاری محوری……………………………………………………………………………………………………………………………87

4-2-4-3- کدگذاری انتخابی و طراحی مدل…………………………………………………………………………………………………….89

4-2-4- 4- خط سیر داستانی……………………………………………………………………………………………………………………………91

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

5-2- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

5-2-1- نتایج مرحله اول:  تعیین روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته…………………………………………………………………..94

5-2-2- نتایج مرحله دوم پژوهش: علل توسعه نیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه………………………………..95

5-2-2-1- نتایج حاصل از تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………………………95

5-2-2-2- نتایج حاصل از تابع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………..95

5-2-2-2- نتایج حاصل از تئوری بنیادی………………………………………………………………………………………………………….96

5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

جدول 2-1- راهبردهای توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………..35

جدول 3-1- تعداد روستاهای بالای بیست خانوار بخش مارگون………………………………………………………………………………………56

جدول3-2- جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………….58

جدول 3-3- مقدار آماره KMO و آزمون بارتلت ……………………………………………………………………………………………………………59

جدول 3-4- فرایند کلی ساخت نظریه بنیادی…………………………………………………………………………………………………………………..63

جدول 3-5- شاخص­های مورد استفاده در پژوهش……………………………………………………………………………………………………………54

جدول 4-1- رتبه­بندی مناطق  روستایی بر اساس مدل اسکالوگرام…………………………………………………………………………………69

جدول 4-2- سطح­بندی و سلسله مراتب سکونتگاه­های رو ستایی بخش مارگون…………………………………………………………….70

جدول 4-3- مشخصات سن و جنس نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………..71

جدول 4-4- سطح تحصیلات مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..72

جدول 4-5- شغل افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….73

جدول 4- 6- توزیع فراوانی  بر حسب ویژگی­های فردی در روستاهای توسعه­نیافته………………………………………………………..74

جدول 4-7- ویژگی­های فردی روستاهای توسعه­یافته……………………………………………………………………………………………………….75

جدول 4-8 – تحلیل عاملی عوامل توسعه­نیافتگی روستاهای شهرستان بویراحمد……………………………………………………………76

جدول4-9 – تعداد عامل­های استخراج شده و سهم هر یک از آن­ها…………………………………………………………………………………78

جدول 4-10- مقایسه مؤلفه­های اجتماعی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………………………….78

جدول 4-11- مقایسه مؤلفه­های مالی و اعتباری در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………………..79

جدول 4- 12- مقایسه مؤلفه­های فردی (شخصیتی) در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………….80

جدول 4- 13- مقایسه مؤلفه­های مشارکتی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………………………..80

جدول 4-14­- مقایسه مؤلفه­های زیربنایی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته………………………………………………………..81

جدول 4-15- مقایسه مؤلفه­های نگرشی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته………………………………………………………….81

جدول 4-16- مقایسه مؤلفه­های صداقت در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته………………………………………………………….82

جدول 4-17- مقایسه مؤلفه­های رضایتی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته…………………………………………………………82

جدول 4-18- مقایسه مؤلفه­های نهادی و مدیریتی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته…………………………………………82

جدول 4-19- مقایسه مؤلفه­های اقتصادی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………………………….83

جدول 4-20- مقایسه میانگین­ها عوامل کلی توسعه نیافتگی در روستاهای توسعه یافته و توسعه­نیافته………………………..83

جدول 4-21- معنی­داری تابع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………….85

جدول 4-22- نتایج حاصل از تحلیل ممیزی……………………………………………………………………………………………………………………..86

جدول4-23- مفهوم­سازی داده­های حاصل از تئوری بنیادی…………………………………………………………………………………………….85

جدول4-24- ساخت طبقات گسترده………………………………………………………………………………………………………………………………..88

 

فهرست شكل­ها و نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                صفحه               

شکل 2-1- متغیرهای فرهنگی پیش برنده توسعه فرهنگی………………………………………………………………………………………………14

شکل 2- 2- شاخص اقتصادی  و اجتماعی توسعه و نحوه ارتباط آنها باهم………………………………………………………………………16

شکل 2-3- جنبه­های توسعه پایدار از دید…………………………………………………………………………………………………………………………19

شکل 2-4- تله محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

شکل 2-5- سلسله مراتب هرم توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………..36

شکل 2-6- حوزهای نظریه نوسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………37

شکل 3-1- موقعیت جغرافیایی استان کهکیلویه و بویراحمد…………………………………………………………………………………………….51

شکل 3-2- موقعیت شهرستان بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد………………………………………………………………………..52

شکل 3-3- موقعیت منطقه­ی مارگون در استان کهکیلویه و بویراحمد …………………………………………………………………………..53

شکل 3-4- مدل مفهومی-  نشانه………………………………………………………………………………………………………………………………………62

شکل 3-5- مدل پارادایمی در نظریه بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………..63

شکل 4-1 مدل پارادایمی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………89

شکل4-2-مدل نهایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

 

                                فصل اول

                                                            مقدمه

 

 

1-1- اهمیت موضوع

توسعه، که به تعبیری می­توان به گرایش بشر به تغییر و دستیابی به سطوح بالاتر و کیفیت بهتر زندگی اتلاق کرد، قدمتی به عمر بشر دارد. از میان زمینه­های متعدد توسعه، توسعه­­ی روستایی یکی از عمده مباحث در این میان بوده و در بسیاری از کشورهای جهان به­ویژه در کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی می­کنند، مورد تأکید است (قلی­پور، 1385). با وجود این، توسعه ­روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه­های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده و در بسیاری از کشورها، توسعه­ی ­روستایی راهبردی با اهمیت برای تأمین نیازهای اساسی از جمله غذا است؛ با این وجود هنوز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است (یدقار، 1383).

در این راستا، رشد و توسعه از سوی اقتصاددانان، جامعه­شناسان و محققان برخی از علوم به عنوان یک مقوله اجتماعی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله دشواری در بررسی توسعه اقتصادی و دگرگونی اجتماعی، مشخص کردن مفهوم توسعه و رشد بود. توسعه همان رشد اقتصادی نیست، توسعه جریانی چند بُعدی است که خود تجدید سازمان و سمت­گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد. به عبارت ساده می­توان گفت با توجه به این­که هدف اصلی توسعه حذف نابرابری­هاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است (قرخلو و حبیبی به نقل از هادر[1]، 1375). بنا به تعریف بانک جهانی[2]، توسعه ­روستایی راهبردی است که برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم فقیر روستایی طراحی شده است. از این­رو، باید به نحو مناسبی برای افزایش تولید و بالا بردن بهره­وری تلاش شود (مختاری­حصاری و زارعی‌دستگردی، 1386). توسعه و توسعه‌روستایی به معنا و مفهومی که امروزه از آن استفاده می­شود، مفهومی با سابقه است، هر چند که از لحاظ محتوا و کارکرد، به طور مداوم تغییر کرده است (فاضل­نیا و همکاران به نقل از یوان[3]، 1389). فرآیند بهبود زندگی انسان به وسیله دانش­های گوناگون هم­­چون روانشناسی، بهداشت، اقتصاد محیط ­زیست و جامعه­شناسی مورد توجه و

 

بررسی بوده است. در ادبیات اقتصادی، بهبود در کیفیت زندگی به عنوان توسعه تلقی می­شود (کاستانزا[4] و همکاران، 2007). توسعه اجتماعی و به اصطلاح متداول­تر، عمران جامعه روستایی بر ایجاد تحول و توسعه در تمام سطوح و اقشار اجتماعی و بر عموم زمینه­های عملیاتی مرتبط تأکید دارد و تغییر و تکامل در نظام­های اجتماعی و سازماندهی امور جامعه را ضروری می­داند. این توسعه به منظور اصلاح و پیشرفت همه­جانبه و یکپارچه منطقه، نیازمندی­ها و تأمین اهداف و آرمان‌های آنی و آتی مردم جهت‌گیری و پی‌ریزی می­شود (شهبازی، 1388). بنابراین، رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصه­های مناطق روستایی است (سعیدی، 1387). همچنین، امروزه از جغرافیای روستایی به عنوان اهرمی در برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه­ای و محلی به منظور توسعه روستایی و در نهایت توسعه کشور استفاده می‌شود (مهدوی، 1377). توجه به رهیافت­ها و تعادل منطقه­ای، کاهش ناهمگونی و نابرابری منطقه­ای و بخشی سیاست­گذاری و برنامه­ریزی منطقه­ای برای توزیع هدف­ها که بر حسب ویژگی­های ساختاری امکانات و محدودیت­های هر منطقه تغییر می­کند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگاه آن در کل نظام منطقه­ای می‌باشد (روزبهان، 1390).

قرن بیست یکم در شرایطی آغاز شد که رشد فزاینده جمعیت و تأمین غذا یکی از دل مشغولی­های جهان به شمار می­رفت. بر اساس برآورد انجام شده تا سال 2025 جهان باید جمعیت 3/8 ملیارد نفری را تغذیه کند. اگر­چه در حال حاضر غذای کافی برای تغذیه تمام افراد تولید می­گردد، اما حدود 800 میلیون نفر به غذای کافی دسترسی ندارند. در چنین شرایطی توسعه­­ی روستایی و کشاورزی با مسائل و مشکلات و چالش­های متعددی مواجه گردیده که باید برای آنها پاسخ مناسب جستجو شود. همچنین، آمار سرشماری سال 1390 نشان می­دهد، جمعیت کشور به 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر رسیده که این تعداد  جمعیت در 21 میلیون و 185 هزار خانوار قرار دارند و نسبت زندگی شهری به روستایی هم به این ترتیب است که 71 درصد جمعیت کشور شهری و 29 درصد در روستاها زندگی می­کنند، که این نشان‌گر افزایش جمعیت شهری در کشور است. در این میان، استان کهگیلویه و بویراحمد نیز دارای جمعیت 658629 نفر می­باشد که 310518 نفر در روستاهای استان زندگی می­کنند و 121236 نفر از این جمعیت روستایی در روستاهای شهرستان بویراحمد سکونت دارند (مرکز آمار ایران، 1391).

از طرف دیگر روستاها مرکز تولیدات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و کانون تأمین مایحتاج خوراکی جمعیت 75 میلیون نفری کشور به شمار می­آیند. به اعتباری می­توان آنها را کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور برشمرد، زیرا به رغم سرمایه­گذاری اندک در مقایسه با شهرها، حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور از آنها به دست می­آید (سرتیپی­پور، 1385).

  1. 1. Hader                             
  2. 2. Word Bank
  3. 3. Yeuan
  4. Costanza

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***