دانلود پایان نامه ارشد: عدالت مهدوی (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف

گرایش : مبانی نظری اسلام

عنوان : عدالت مهدوی (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

دانشگاه قم

دانشكده الهیات و معارف اسلامی

پایان‌نامه دوره كارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف

 گرایش مبانی نظری اسلام

عنوان:

عدالت مهدوی (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

استاد راهنما:

حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر رضا نوروزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1- مقدمه: کلیات(پژوهش) 1

1-1- تبین موضوع: 1

1-2- ضرورت انجام تحقیق: 1

1-3- سؤال های اصلی تحقیق: 2

1-4- پیشینه تحقیق: 2

1-5- فرضیه ها: 3

1-6- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق: 3

1-7- روش تحقیق: 3

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح: 3

1-9- سیر بحث: 4

1-10- واژگان پژوهش: 4

2- فصل اول: تعریف عدالت مهدوی.. 5

2-1- مفهوم عدالت… 5

2-1-1- واژه شناسی.. 5

2-1-1-1- عدل در لغت… 6

2-1-1-2- مفهوم قسط در لغت… 10

2-1-1-3- فرق بین عدل و قسط.. 12

2-1-1-4- مفهوم ظلم. 14

2-1-2- عدالت در اصطلاح.. 15

2-1-2-1- عدل در اندیشه غرب… 16

2-1-2-2- عدالت در اصطلاح فرقه های اسلامی.. 16

2-2- مهدویت u.. 19

2-2-1- امام مهدی u.. 20

2-2-2- سیرت مهدوی.. 21

2-2-3- مهدیu در آینه غدیر. 22

2-2-4- امام عادل مهربان. 22

2-3- عدالت مهدویu.. 24

2-3-1- تعریف عدالت مهدوی.. 24

2-3-2- عدالت مهدوی در آینه روایات… 25

2-3-2-1- عدالت و حضرت مهدی u.. 26

2-3-2-2- قیام کننده به عدالت… 27

2-3-3- ضرورت عدالت مهدوی.. 28

2-3-4- راه روشن اجرای عدالت… 28

2-3-5- وظیفه عدالت طلبان و طلوع خورشید عدالت… 29

3- فصل دوم: ابعاد عدالت مهدوی.. 31

3-1- عدالت فردی مهدوی.. 34

3-1-1- تعریف عدالت فردی مهدوی u.. 34

3-1-2- عرصه تجلی عدالت فردی.. 36

3-1-2-1- رابطه انسان با خود. 36

3-1-2-2- رابطه انسان با دیگران. 36

3-1-2-3- رابطه انسان با خدا 37

3-1-3- فرق عدالت اجتماعی با عدالت فردی.. 37

3-1-4- ضرورت عدالت فردی مهدوی u.. 38

3-1-5- ریشه یابی ظلم در نهاد انسان. 40

3-1-6- عوامل زمینه ساز عدالت فردی مهدوی.. 41

3-2- عدالت اجتماعی مهدوی.. 43

3-2-1- تعریف عدالت اجتماعی.. 44

3-2-2- عدالت اجتماعی در بینش مارکسیستی.. 45

3-2-3- عدالت اجتماعی در بینش لیبرالی.. 46

3-2-4- ضرورت عدالت اجتماعی مهدوی u.. 46

3-2-5- مکاتب مدعی عدالت… 49

3-2-6- زمینه های تحقق عدالت اجتماعی.. 50

3-3- عدالت فرهنگی مهدوی.. 52

3-3-1- تعریف عدالت فرهنگی.. 52

3-3-2- ضرورت عدالت فرهنگی.. 54

3-3-2-1- و ضعیت فرهنگی جهان امروز. 54

3-3-2-2- نگاه آیات و روایات به وضعیت زمان قبل از ظهور. 56

3-3-3- عدالت فرهنگی مهدویu.. 59

3-4- عدالت سیاسی مهدوی.. 60

3-4-1- تعریف عدالت سیاسی مهدوی.. 62

3-4-1-1- مفهوم سیاست… 62

3-4-1-2- عدالت سیاسی.. 64

3-4-1-3- عدالت سیاسی مهدوی.. 65

3-4-2- ضرورت عدالت سیاسی مهدوی.. 66

3-4-2-1- اثبات ضرورت بر اساس شرطیت عدالت… 66

3-4-2-2- اثبات ضرورت بر اساس غایت… 67

3-5- عدالت اقتصادی مهدوی.. 68

3-5-1- تعریف عدالت اقتصادی مهدوی.. 68

3-5-2- ضرورت عدالت اقتصادی مهدوی.. 70

3-5-3- عوامل زمینه ساز عدالت اقتصادی.. 70

3-5-3-1- رفع فقر. 71

3-5-3-2- تساوی در توزیع ثروت… 72

3-5-3-3- مدیریت بهینه ایجاد ثروت… 73

4- فصل سوم: شاخص های عدالت مهدوی.. 75

4-1-1- غنای نفوس…. 79

4-1-2- ثبات ایمان. 80

4-1-3- تکامل عقول. 80

4-1-4- تعادل و توازن. 81

4-1-4-1- راست گویی.. 82

4-1-4-2- رفع بخل.. 82

4-1-4-3- غلبه بر طبیعت سوء. 83

4-1-4-4- زدوده شدن کینه ها 84

4-2- شاخص های عدالت اجتماعی مهدوی.. 85

4-2-1- رفع امتیازات و تبعیضات نژادی و طبقه ای.. 85

4-2-2- رضایت عمومی.. 87

4-2-3- شمول و فراگیری عدالت اجتماعی.. 88

4-2-4- رعایت حق تقدم. 89

4-3- شاخص های عدالت فرهنگی مهدوی.. 90

4-3-1- احیا قرآن. 90

4-3-2- پیشرفت علم و نفی انحصار آن. 93

4-3-3- برابری در آموزش…. 95

4-3-4- تحول در علوم اسلامی.. 95

4-3-5-  افزایش پیروان حق و بازگشت به سنت های حسنة انسانی.. 97

4-3-6- اتحاد و همبستگی قلوب… 98

4-3-7- رواج فضائل اخلاقی.. 100

4-3-8- محیط تربیتی عادلانه. 101

4-3-9- برچیده شدن بدعت ها 102

4-3-10- تحول و دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر جامعه. 104

4-4- شاخص های عدالت سیاسی مهدوی.. 105

4-4-1- حکومت واحد جهانی.. 105

4-4-2- رفع طاغوت ها و حاکمیت توحید. 108

4-4-3- استقرار امنیت… 109

4-4-3-1- امنیتی فراگیر. 109

4-4-3-2- قضاوت عادلانه. 111

4-5- شاخص های عدالت اقتصادی مهدوی.. 117

4-5-1- شمول و فراگیری بهرمندی ها 117

4-5-2- بی نیازی عمومی.. 118

4-5-3- بخشش اموال از سوی امام u.. 118

4-5-4- ادای دین مومنین.. 119

4-5-5- اعتدال در مصرف… 120

4-5-6- پیشرفت عظیم اقتصادی.. 121

فهرست منابع. 124

چکیده:

آینده جهان از نظر مکتب های مختلف مادی که رشد سلاح های هسته ای و اتمی را می بینند، جز ویرانه ای نیست، اما مسلمانان معتقدند طبق تحقق وعده های الهی، طرح خاصی برای پایان تاریخ رقم خواهد خورد. مسلمانان بر اساس تعالیم دین اسلام بر این اعتقاد که در پایان تاریخ، در حالی که جهان پر از ظلم و ستم شده است، مهدی موعود u ظهور می نماید و جهان را سرشار از عدل و قسط می کند. این عدالت از نظر دامنه، گستره و ژرفا بی همتاست. در این تحقیق سعی شده براساس تبیین روایات ضمن تعریف عدالت مهدوی، به ابعاد و زوایای آن پرداخته شود. و در ادامه برای درک ابعاد و زوایای مختلف عدالت مهدوی به روایاتی که به توصیف شاخص ها و ویژگی های این قیام منحصر بفرد پرداخته اند، توجه شود. طبق دورنمایی که از آیات و روایات به دست آمده، می توان ابعاد عدالت مهدوی را به فردی و اجتماعی تقسیم کرد و بُعد اجتماعی آن را به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قسمت نمود، و شاخص هایی از روایات همچون فراگیر بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتیازات و تبعیضات نژادی و طبقه ای را برای فهم بهتر آنها استخراج کرد.

مقدمه: کلیات(پژوهش)
2-             1-1- تبین موضوع:
عدالت مهدوی از جمله مسائلی است که مسلمانان در مورد آن اتفاق نظر دارند اما در مفهوم و گستره و شاخص ها آن اجمالی است که احتیاج به تبیین و بررسی دارد. مسئله عدالت مهدوی نقش مهم و سازنده ای در تبیین برنامه اسلام از آینده جهان ایفا می کند و بسیاری از مسائل پس از ظهور مانند: وضعیت افراد در دوران ظهور، برنامه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضرت مهدوی u در دوران ظهور به شناخت آن بستگی دارد.

در متون حدیث اسلامی روایات متعددی که دلالت بر مهدویت کند بسیار است از جمله روایاتی که در آشکار ساختن مفهوم عدالت مهدوی، ابعاد و شاخص های آن است. اما با وجود این روایات متعدد و مستند، عده ای با اغراض گوناگون با اندیشه ای منجی گرایی شیعه مخالفت کرده و شایعه های بی اساسی را ترویج می کنند.

روایات بیان کننده عدالت مهدوی به چند گروه تقسیم می شوند: بعضی خبر از تحقق عدالت در دوران ظهور توسط حضرت مهدی u می دهند، بعضی به گستره آن می پردازند و برخی دیگر با بیان ویژگی و شاخص های آن،  اجرا شدن عدالت را در بعد خاصی گوشزد می کنند.

این نوشتار ضمن مطرح کردن عدالت مهدوی از دیدگاه روایات به بررسی ابعاد و بیان شاخص های آن نیز می پردازد.

تعداد صفحه : 160

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***