دانلود پایان نامه ارشد: طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

عنوان : کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید پودر شیر خشک و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذای

عنوان :

کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید پودر شیر خشک و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن

اساتید راهنما:

دکتر حسین جوینده

دکتر مهرداد نیاکوثری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

  • بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1 ضرورت و اهمیت اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………16

3-1 اهداف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

4-1 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 

فصل دوم: کلیات و مروری بر پژوهش های انجام شده

  • پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2 روش های عمومی فرآوری شیر …………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-2-2 محصولات تخمیری شیر …………………………………………………………………………………………………………………….21

1-1-2-2 ماست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-2-2 شیر تخمیر شده ……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-2 محصولات از شیر لخته شده ………………………………………………………………………………………………………………22

1-2-2-2 پنیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2-2-2 کره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

3-2-2 محصولات پودری شیر ………………………………………………………………………………………………………………………..22

3-2 انواع خشک کن ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-3-2 خشک کن کابینتی یا سینی دار ………………………………………………………………………………………………………..25

2-3-2 خشک کن بستر سیال ………………………………………………………………………………………………………………………..25

3-3-2 خشک کن انجمادی ……………………………………………………………………………………………………………………………26

4-3-2 خشک کن پاششی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 26

1-4-3-2 مراحل خشک کردن پاششی ………………………………………………………………………………………………………….26

2-4-3-2 انواع سیستم های خشک کن پاششی ……………………………………………………………………………………………28

1-2-4-3-2 خشک کن با جریان همسو ……………………………………………………………………………………………………….28

2-2-4-3-2 خشک کن با جریان مخالف ………………………………………………………………………………………………………28

3-2-4-3-2 خشک کن با جریان مختلط ……………………………………………………………………………………………………..28

4-2-4-3-2 خشک کن چرخه باز …………………………………………………………………………………………………………………28

5-2-4-3-2 خشک کن با چرخه بسته ………………………………………………………………………………………………………….29

6-2-4-3-2 خشک کن با چرخه نیمه بسته …………………………………………………………………………………………………29

7-2-4-3-2 خشک کن یک مرحله ایی ………………………………………………………………………………………………………..29

8-2-4-3-2 خشک کن دو مرحله ایی …………………………………………………………………………………………………………..30

9-2-4-3-2 خشک کن عمودی …………………………………………………………………………………………………………………….30

10-2-4-3-2 خشک کن افقی ………………………………………………………………………………………………………………………30

4-2 جزئیات تولید پودر شیر در صنعت …………………………………………………………………………………………………………30

1-4-2 جداسازی/استاندارد کردن …………………………………………………………………………………………………………………..30

2-4-2 حرارت دادن مقدماتی ………………………………………………………………………………………………………………………..31 3-4-2 تبخیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

4-4-2 خشک کن پاششی …………………………………………………………………………………………………………………………….32

5-4-2 بسته بندی و نگه داری ……………………………………………………………………………………………………………………….32

5-2 ویژگی های پودر شیر خشک ………………………………………………………………………………………………………………….32

1-5-2 شکل و ظاهر و قطعات ……………………………………………………………………………………………………………………….33

2-5-2 اندازه ذارت پودر ………………………………………………………………………………………………………………………………….33

3-5-2 دانسیته پودر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

4-5-2 دانسیته ظاهری ذره ……………………………………………………………………………………………………………………………35

5-5-2 دانسیته واقعی ذره ………………………………………………………………………………………………………………………………35

6-5-2دانسیته توده …………………………………………………………………………………………………………………………………………35

1-6-5-2 دانسیته متراکم ………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-6-5-2 دانسیته حاصل از ضربه ………………………………………………………………………………………………………………….36

3-6-5-2 دانسیته توده سست ………………………………………………………………………………………………………………………..36

4-6-5-2 دانسیته توده هوادهی شده …………………………………………………………………………………………………………….36

7-5-2 لاکتوز در شیر خشک ………………………………………………………………………………………………………………………..37

8-5-2 پروتئین ها و آنزیم ها در شیر خشک ………………………………………………………………………………………………..37

9-5-2 رطوبت تعادلی در محصولات شیر خشک ………………………………………………………………………………………….37

10-5-2 ارزش تغذیه ایی شیر خشک ……………………………………………………………………………………………………………37

11-5-2 رنگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

12-5-2 کلوخه شدن پودر ……………………………………………………………………………………………………………………………..39

13-5-2 قابلیت جریان و پیوستگی پودر ……………………………………………………………………………………………………….39

6-2 انواع پودر شیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

1-6-2 پودرهای استاندارد ………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-6-2 پودرهای متراکم شده ………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-6-2 پودر شیر پرچرب فوری ………………………………………………………………………………………………………………………43

7-2 انواع پودرهای لبنی با ارزش افزوده …………………………………………………………………………………………………………43

1-7-2 پودر شیر کم چرب اصلاح شده ………………………………………………………………………………………………………….44

2-7-2 پودر مقاوم به حرارت ………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-7-2 پودر شیر با پروتئین بالا از ریتنتیت فراپالایش شده …………………………………………………………………………44

4-7-2 پودر آب دوغ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

5-7-2 پودر آب پنیر و انواع مختلف آن …………………………………………………………………………………………………………46

6-7-2 پودرهای مورد استفاده در قهوه ………………………………………………………………………………………………………….46

7-7-2پودر کره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

8-7-2 پودر پنیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

9-7-2 پودر روغن کره ریزپوشانی شده ………………………………………………………………………………………………………….48

10-7-2 پودر شیر دارای مالت ……………………………………………………………………………………………………………………….49

8-2 فاکتورهای تعیین کننده ویژگی های عملگرای پودرهای بر پایه لبنی ………………………………………………… 49

1-8-2 نوع خوراک ………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-8-2 افزودنی ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-8-2 محتوای مواد جامد شیر تغلیظ شده …………………………………………………………………………………………………..50

4-8-2 حرارت دادن تغلیظ شده …………………………………………………………………………………………………………………….50

5-8-2 دما در طول تغلیظ کردن ……………………………………………………………………………………………………………………50

6-8-2 حرارت دادن اولیه و هموژنیزه کردن تغلیظ شده ………………………………………………………………………………50

7-8-2 نوع خشک کن …………………………………………………………………………………………………………………………………….50

8-8-2 نوع اتمایزر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

9-8-2 دمای هوای ورودی ……………………………………………………………………………………………………………………………..51

10-8-2 دمای هوای خروجی ………………………………………………………………………………………………………………………..51

11-8-2 آگلومره شدن بعد از خشک کن پاششی ………………………………………………………………………………………….51

12-8-2 پایداری نگه داری ……………………………………………………………………………………………………………………………..52

9-2 کاربرد پودر شیر………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

1-9-2 پودر شیر مورد استفاده در تولید پنیر…………………………………………………………………………………………………53

2-9-2 کاربرد پودر شیر در صنعت شکلات ……………………………………………………………………………………………………54

3-9-2 کاربرد پودر در نانوایی …………………………………………………………………………………………………………………………55

4-9-2 کاربرد پودر در ماست بدون چربی……………………………………………………………………………………………………….55

10-2 ژل شیر اسیدی شده …………………………………………………………………………………………………………………………….56

1-10-2 تشکیل ژل-واکنش های فیزیکوشیمیایی…………………………………………………………………………………………56

2-10-2 میکروساختار و ویژگی نگه داری آب ……………………………………………………………………………………………….58

11-2 ارزیابی خصوصیات ژل……………………………………………………………………………………………………………………………58

1-11-2 آزمون قوام سنجی/ویسکومتری ……………………………………………………………………………………………………….58

2-11-2 آزمونTPA……………………………………………………………………………………………………………………………………….59

12-2 آنزیم ترانس گلوتامیناز …………………………………………………………………………………………………………………………60 1-1

2-2 سوبسترای آنزیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….62

2-12-2 ساختار کریستالی ترانس گلوتامیناز………………………………………………………………………………………………….63

3-12-2 خصوصیات ترانس گلوتامیناز میکروبی …………………………………………………………………………………………….64 4-

12-2 کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنایع غذایی ………………………………………………………………………………65

1-4-12-2 غذاهای دریایی …………………………………………………………………………………………………………………………….66

2-4-12-2 محصولات گوشتی ……………………………………………………………………………………………………………………….66

3-4-12-2 محصولات سویا …………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-4-12-2 محصولات غلاتی ………………………………………………………………………………………………………………………….67

5-4-12-2 محصولات لبنی ……………………………………………………………………………………………………………………………67

13-2 مروری بر پژوهش های انجام شده ……………………………………………………………………………………………………….69

 

فصل سوم: مواد و روش ها

  • محل انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………………………….80

2-3 مواد مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………………………………………80

3-3 تجهیزات مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………………………………80

4-3 روش ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

1-4-3 تهیه نمونه های شیر خشک ……………………………………………………………………………………………………………….82

2-4-3 اندازه گیری رطوبت …………………………………………………………………………………………………………………………….83

3-4-3 اندازه گیری رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………..83

4-4-3 آزمون شاخص انحلال ناپذیری …………………………………………………………………………………………………………..83

5-4-3 آزمون زمان لازم برای حل شدن پودر ……………………………………………………………………………………………….84

6-4-3 تعیین چسبندگی پودر به محفظه خشک کن ……………………………………………………………………………………84

7-4-3 اندازه گیری چسبندگی پودر ………………………………………………………………………………………………………………85

8-4-3 قابلیت جریان و پیوستگی پودر……………………………………………………………………………………………………………85

9-4-3 تعیین دانسیته توده و دانسیته حاصل از ضربه ………………………………………………………………………………….86

10-4-3تعیین  توزیع اندازه ذارت پودر………………………………………………………………………………………………………….87 11

-4-3 تهیه ژل اسیدی شیر خشک ……………………………………………………………………………………………………………87

1-11-4-3 اندازه گیری ظرفیت نگه داری آب ………………………………………………………………………………………………87

2-11-4-3 اندازه گیری ویسکوزیته ……………………………………………………………………………………………………………….88

3-11-4-3آزمون بافت ……………………………………………………………………………………………………………………………………88

12-4-3 تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….89

فصل چهارم : نتایج و بحث

  • بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پودر ………………………………………………………………………………………………..92

1-1-4 رطوبت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………92

2-1-4 دانسیته توده و حاصل از ضربه …………………………………………………………………………………………………………..98

3-1-4 پیوستگی و قابلیت جریان ………………………………………………………………………………………………………………..100

4-1-4 رنگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-1-4 انحلال ناپذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………107

6-1-4 زمان حل شدن …………………………………………………………………………………………………………………………………108

7-1-4 توزیع اندازه ذارت پودر و شاخص کیکی شدن ……………………………………………………………………………… 108

8-1-4 عملکرد خشک کن و چسبندگی پودر به محفظه …………………………………………………………………………. 116

2-4 خصوصیات بافتی ژل اسیدی ………………………………………………………………………………………………………………..118

1-2-4 ظرفیت نگه داری آب و ویسکوزیته ظاهری …………………………………………………………………………………….118

2-2-4 خصوصیات بافتی ………………………………………………………………………………………………………………………………124

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

  • نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………….128

2-5 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………130

 

                                                   فهرست جداول

جدول 1-3 طبقه بندی پیوستگی پودر بر اساس نسبت هاسنر………………………………………………………………………86

جدول 2-3 طبقه بندی قابلیت جریان پودر بر اساس اندیس کار ……………………………………………………………….. 86

جدول 1-4 معرفی تیمارها ……………………………………………………………………………………………………………………………..92

جدول 2-4 آنالیز واریانس تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر خصوصیات فیزیکی پودر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول 3-4 تاثیر غلظت آنزیم خصوصیات فیزیکی پودر (میانگین±انحراف استاندارد) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95

جدول 4-4 تاثیر دمای فعالیت آنزیم بر خصوصیات فیزیکی پودر (میانگین±انحراف استاندارد) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

جدول 5-4 تاثیر دمای فعالیت آنزیم و غلظت آنزیم بر خصوصیات فیزیکی پودر (میانگین±انحراف استاندارد) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

جدول 6-4 آنالیز واریانس تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر رنگ و شاخص انحلال ناپذیری و زمان حل شدن پودر………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

جدول 7-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم  بر رنگ و شاخص انحلال ناپذیری و زمان حل شدن پودر(میانگین±انحراف استاندارد) ………………………………………………………………………………………………………………….105

جدول 8-4 آنالیز واریانس تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر توزیع اندازه ذارت پودر و شاخص کیکی شدن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

جدول 9-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر توزیع اندازه ذرات پودر و شاخص کیکی شدن(میانگین±انحراف استاندارد) ………………………………………………………………………………………………………………..110

جدول 10-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر توزیع اندازه ذارت پودر و شاخص کیکی شدن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111

جدول 11-4 عملکرد خشک کن و چسبندگی به محفظه در شرایط مختلف تیمار آنزیمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

جدول 12-4 آنالیز واریانس تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر خصوصیات بافتی ژل اسیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

جدول 13-4 تاثیر غلظت آنزیم بر خصوصیات بافتی ژل (میانگین±انحراف استاندارد)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

جدول 14-4 تاثیر غلظت آنزیم و  دمای فعالیت آنزیم بر خصوصیات بافتی ژل (میانگین±انحراف استاندارد) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..122

جدول 15-4 تاثیر دمای فعالیت آنزیم بر خصوصیات بافتی ژل (میانگین ±انحراف استاندارد) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123

 

فهرست شکل ها

شکل 1-2 خشک کن با چرخه باز ………………………………………………………………………………………………………………….29

شکل 2-2 خشک کن با چرخه بسته ……………………………………………………………………………………………………………..29

شکل 3-2 سطح ترانس گلوتامیناز میکروبی …………………………………………………………………………………………………..62

شکل 4-2 ساختار کریستالی ترانس گلوتامیناز ………………………………………………………………………………………………64

شکل 1-3 دستگاه خشک کن پاششی ……………………………………………………………………………………………………………81

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر رطوبت پودر………………………………………………………………98

نمودار2-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر دانسیته توده …………………………………………………………..101

نمودار 3-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر دانسیته ضربه ایی…………………………………………………..102

نمودار 4-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر نسبت هاسنر………………………………………………………….102

نمودار 5-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر اندیس کار………………………………………………………………102

نمودار 6-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر روشنایی پودر………………………………………………………….106

نمودار 7-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر سبزی پودر ……………………………………………………………106

نمودار 8-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر زردی پودر …………………………………………………………….106

نمودار 9-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر شاخص انحلال ناپذیری ………………………………………..107

نمودار 10-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر زمان حل شدن پودر ………………………………………… 108

نمودار 11-4 تاثیر غلظت آنزیم بر توزیع اندازه ذرات پودر در دمای 35 درجه سانتی گراد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113

نمودار 12-4تاثیر غلظت آنزیم بر توزیع اندازه ذرات پودر در دمای 40 درجه سانتی گراد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113

نمودار 13-4تاثیر غلظت آنزیم بر توزیع اندازه ذرات پودر در دمای 45 درجه سانتی گراد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113

نمودار 14-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم برکیکی شدن پودر …………………………………………………115

نمودار 15-4 تاثیرغلظت آنزیم و دمای فعالیت بر ظرفیت نگه داری آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123

نمودار 16-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت بر ویسکوزیته ظاهری ماست ……………………………………………123

نمودار 17-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت بر سختی ژل……………………………………………………………………..125

نمودار 18-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت بر چسبندگی ژل……………………………………………………………….125

نمودار 19-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر پیوستگی ژل …………………………………………………….. 126

نمودار 20-4 تاثیر غلظت آنزیم و دمای فعالیت آنزیم بر قوام ژل ……………………………………………………………….1

چكیده:

پودرهای شیر معمولا مشکلاتی از قبیل کلوخه شدن، زمان حل شدن بالا،  و شاخص انحلال ناپذیری بالا دارند. همچنین استفاده از شیر خشک معمولی در محصولاتی بویژه ماست، عیوبی از قبیل آب اندازی، ویسکوزیته پایین و سفتی نامناسب را دربردارند. در این تحقیق، تاثیر تیمار آنزیم میکروبی ترانس گلوتامیناز (TG) شیر بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر شیر نیم چرب و همچنین خصوصیات بافتی ژل تهیه شده از پودر حاصل  بررسی گردید. در این مطالعه، تاثیر تیمار آنزیمی  TGشیر (5 سطح غلظت 005/0، 01/0، 015/0، 02/0درصد و شاهد) در سه شرایط دمایی مختلف ( 35به مدت 8 ساعت، 40 به مدت 4 ساعت، 45به مدت 2 ساعت) بر خواص فیزیکوشیمیایی پودر شیر بررسی شد. نتایج نشان داد که با تیمار آنزیمی شیر توسط TG و ایجاد اتصالات کوالانسی جدید درون و برون مولکولی مابین پروتئین ها، مقدار درصد ذارت درشت در نمونه های پودر افزایش و در نتیجه قابلیت جریان پودر بهبود می یابد. در هر حال، بر اساس نتایج آنالیز داده ها، بهترین قابلیت جریان پودر و بالاترین مقدار دانسیته توده در غلظت آنزیم01/0% و دمای  45 بدست آمد.همچنین با افزایش غلظت آنزیم مدت زمان حل شدن، شاخص انحلال ناپذیری و میزان کلوخه ای شدن پودر کاهش یافت. رنگ نمونه های پودر نیز با اضافه کردن آنزیم به طور نامنظمی تغییر کرد. همچنین خصوصیات بافتی ماست تولید شده از شیر خشک بهبود یافت به طوریکه در تمامی نمونه های تیمار شده با آنزیم در 3 دمای مختلف میزان سینرسیس در مقایسه با نمونه شاهد کاهش، و مقدار ویسکوزیته ظاهری و سفتی،افزایش یافت.

مقدمه

1- 1 بیان مساله

تولید محصولات شیر خشک، یک شاخه اصلی را در صنعت لبنیات تشکیل می دهد. شیر جهت نگه داری، کنترل و انتقال ساده تر خشک می شود. فرایند خشک کردن پاششی شامل پاشیدن شیر در یک جریان هوای داغ می باشد که به تدریج آب از قطرات شیر تبخیر می شود. (نیجدام و همکاران[1]،2006).  پودرهای لبنی خشک شده به روش پاششی از اجزای رایج در خیلی از غذاها و محصولات لبنی هستند. (استر و همکاران [2]،2009). بر اساس کیفیت ویژگی پودرهای شیر، کاربرد های آن مشخص می گردد. (استراتما و همکاران[3]،1999).

پودر های شیر که معمولا در فرم آگلومره های آزاد می باشند، عمدتا شامل لاکتوز، چربی و پروتئین می باشند. تعیین خصوصیات فیزیکی پودر های شیر مهم است چون که این ویژگی ها رفتار پودر ها را در طول نگه داری، انتقال و فرآوری، تعیین می کند. (ازکان و همکاران[4]،2002).

چسبندگی و تشکیل کیک در پودر های لبنی از جمله مشکلات مهم شناخته شده اند . یک ارتباط درونی بین دمای انتقال شیشه ای[5] و چسبندگی شناخته شده است. پودر های شیر تولید شده به وسیله خشک کردن پاششی اغلب غیر متبلور[6] هستند و دمای انتقال شیشه ایی[7] یکی از ویژگی های مهم یک ماده غیر متبلور می باشد. (ازکان و همکاران،2002).

میزینو و همکاران [8](1999) نشان دادند که آنزیم ترانس گلوتامیناز دمای انتقال شیشه ای آلفا کازئین پودر های شیر را بالا می برد و در نتیجه از تشکیل کلوخه در پودر ها جلوگیری به عمل می آید. بدین ترتیب استفاده از آنزیم می تواند خصوصیات فیزیکی پودر های شیر را بهبود دهد.

به نظر می رسد توانایی اصلاح کردن ویژگی های ساختاری غذاهای حاوی پروتئین به وسیله آنزیم ترانس گلوتامیناز، یکی از فرایند های پراهمیت تکنولوژی آنزیم – غذا در دهه اخیر باشد.  اتصال پروتئین های لبنی به وسیله ترانس گلوتامیناز به منظور اصلاح ویژگی های عملگرا مانند حلالیت، توانایی جذب آب،  ویژگی های رئولوژیکی و امولسیفایری،  و همچنین پایداری گرمایی رایج است. (لورنزن و همکاران[9]،2002).

آنزیم ترانس گلوتامیناز یک آسیل ترانسفراز است که می تواند واکنش هایی مانند ایجاد اتصالات عرضی، انتقال آسیل و دآمیداسیون را کاتالیز کند. هنگامیکه اسید آمینه لیزین پذیرنده آسیل باشد، واکنش انتقال آسیل بین گروهY – کربوکسی آمید اسید آمینه گلوتامین و گروه آمین نوع اول در اسیدامینه لیزین منجر به تشکیل پیوند عرضی گلوتامین – لیزین می شود. (صیادی و همکاران،1391).

کازئین، بخش اصلی پروتئین شیر، به علت ساختمان غیر کروی و باز خود، یک سوبسترای مناسب برای واکنش آنزیم ترانس گلوتامیناز می باشد. در صورتی که پروتئین آب پنیر به علت ساختار کروی،  تمایل کمتری به تشکیل اتصالات عرضی دارد. بنابراین آنزیم ترانس گلوتامیناز غالبا برای محصولات لبنی بر پایه کازئین، کاربرد دارد. (گایوت و همکاران[10]،2011).

پلیمره کردن پروتئین های شیر به وسیله ترانس گلوتامیناز، ظرفیت نگه داری آب، تشکیل ژل و قدرت ژل را افزایش می دهد، و همچنین ویژگی های امولسیفایری و رئولوژیکی و پایداری گرمایی پروتئین های شیر را بهبود می دهد. ایم و همکاران (2000) گزارش دادند که ژل های تشکیل شده از پودر شیر کم چرب تیمار شده با آنزیم ترانس گلوتامیناز شبکه الاستیک بیشتری را در مقایسه با نمونه های کنترل تشکیل می دهد.

مودلر و همکاران (1983) گزارش دادند که ماست کم چربی که با پروتئین های لبنی مانند پودر شیر کم چرب،  کنسانتره پروتئین آب پنیر، و سدیم کازئینات غنی سازی شده باشد، اثرات مثبتی در طعم، بافت، و حساسیت به سینرسیس نشان می دهد. این محققین گزارش نمودند که با بکارگیری آنزیم ترانس گلوتامیناز و بهبود ویژگی های فیزیکی پودر شیر کم چرب می توان احتمالا کیفیت ماست را افزایش داد.

تعداد صفحه : 136

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : سیستم های اطلاعاتی مدیریت

عنوان : طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت

عنوان:

طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

استاد راهنما:

دکتر حسین مؤمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:  مقدمه و کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه    2

1-2-   بیان مسئله. 3

1-3-   مشکل طراحی زبان خاص دامنه برای آزمون بار. 3

1-4-   روش مقابله با مشکل طراحی.. 4

1-5-   حوزه پیشنهادی مسئله. 4

1-6-   ساختار پایان‌نامه. 4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 7

2-2 روند تحول زبان‌ها 8

2-2-1 زبان‌های همه منظوره 8

2-2-2 صفحه گسترده‌ها و زبان‌های نسل چهارم. 8

2-2-3 برنامه‌نویسی زبان گرا 9

2-4 برنامه در برنامه‌نویسی زبان گرا 13

2-5 زبان‌های خاص دامنه. 16

2-5-1 طراحی و پیاده‌سازی زبان خاص دامنه. 18

2-5-2 انواع زبان‌های خاص دامنه. 19

2-6 گرووی، زبان میزبان. 21

2-7 آزمون نرم‌افزار. 23

2-7-1 اهداف آزمون. 24

2-7-2 انواع آزمون. 25

2-7-2-1 آزمون جعبه سفید                                                                                                                                                                           25

2-7-2-2 آزمون جعبه سیاه 25

2-8 کارهای مرتبط.. 27

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 34

3-2 آزمون نرم‌افزار. 34

3-3 مشکلات پیش روی آزمون‌نویس‌ها 35

3-4 زبان خاص دامنه برای آزمون دامنه. 35

3-4-1 نیاز به وجود یک زبان خاص دامنه برای دامنه آزمون بار. 36

3-5 آزمون نرم‌افزارهای تحت وب… 37

3-5-1 آزمون‌های سمت مشتری.. 37

3-6 معماری سیستم پیشنهادی.. 38

3-7 پارامترهای مؤثر در آزمون بار. 40

3-7-1 پارامترهای زمانی.. 40

3-7-2 پارامترهای مشخص‌کننده رخداد خطا در برنامه. 40

3-8 چارچوب‌های مورد استفاده جهت آزمون نرم‌افزارهای تحت وب… 41

3-9  طرح پیشنهادی.. 44

3-9-1 تعریف آزمون بار. 45

3-9-1-1 فرآیندهای مورد نیاز برای آزمون بار. 47

3-9-2 بررسی ساختار چهارچوب جب… 47

3-9-3  نحو زبان خاص دامنه پیشنهادی.. 49

3-9-3-1  ساختار کلی هر آزمون بار در زبان خاص دامنه پیشنهادی.. 50

3-9-3-1-1  انتخابگرها 50

3-9-3-1-2  رخدادها 55

3-9-3-1-3  ایجاد رخدادها 56

3-9-3-1-4  بارگذاری اطلاعات از فایل.. 56

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق

4-1 مقدمه. 58

4-2 آزمون زبان خاص دامنه پیشنهادی.. 58

4-2-1 برنامه کاربردی 1: ورود و مشاهده نتیجه. 60

4-2-2 برنامه کاربردی 2: ثبت‌نام در سایت… 65

4-3 دستاورد زبان خاص دامنه پیشنهادی.. 69

4-4 کاستی‌های DSL پیشنهادی.. 69

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری.. 72

5-2 کارهای آینده 76

پیوست الف: معرفی زبان گرووی.. 78

ویژگی‌های گرووی.. 79

قدرت در کد گرووی.. 81

محیط توسعه یکپارچه  گرووی و پشتیبانی ویرایشگر. 82

پیوست ب: واژه‌نامه فارسی به انگلیسی.. 83

پیوست ج: واژه‌نامه انگلیسی به فارسی.. 85

فهرست مراجع………………………………….. 87

فهرست جدول‌ها
جدول ‏2‑1:  مقایسه زبانهای خاص دامنه با زبان خاص دامنه­ی پیشنهادی.. 29

جدول ‏4‑1:  برنامه نوشته‌شده توسط زبان‌های خاص دامنه پیشنهادی جهت آزمون . . 62

جدول 4-2: آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2. 66

جدول 5-1:  انجام آزمون بار با استفاده از زبان خاص دامنه پیشنهادی در مقایسه با . . . 73

فهرست شکل­ها­
شکل 2-1: برنامه‌نویسی جریان اصلی با یک زبان همه‌منظوره [2] 12

شکل 2-2: برنامه‌نویسی زبان گرا با زبان خاص دامنه [2] 13

شکل 3-1: معماری کلی زبان خاص دامنه آزمون بار. 39

شکل 3-2: مرورگر فایرفاکس بازشده تحت کنترل چارچوب وبدرایور. 42

شکل 3-3: مثالی از کد گرووی و استفاده از چارچوب جب… 42

شکل 3-4: مورد آزمون با استفاده از اسپاک… 44

شکل 3-5: ساختار پوشه بندی برای چهارچوب جب… 48

شکل 3-6: نمایی از پوشه بندی درون Geb-core. 48

شکل 3-7: ساختار درختی سند و انتخاب نوع فارغ از محل قرارگیری عنصر. 51

شکل 3-8: گزینش دو عنصر از یک کلاس در سند. 52

شکل 3-9: گزینش عنصر با ترکیب انتخابگرهای کلاس و نوع. 53

شکل 4-1: فرآیند توصیف آزمون بار در زبان خاص دامنه پیشنهادی توسط کاربر. 59

شکل 4-2: نحوه تفسیر و اجرای آزمون نوشته‌شده به زبان پیشنهادی.. 60

شکل 4-3: ورود به سایت و مشاهده نتیجه. 61

شکل 4-4: نمونه‌ای از خطای نمایش داده‌شده 61

شکل 4-5: مشاهده نتیجه «قبول» 61

شکل 4‑6: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 1 بر اساس تعداد کاربران……. 63

شکل4‑7: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 1 بر اساس کاربران ……. 64

شکل 4‑8: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 1 بر اساس تعداد کاربران ……. 65

شکل4-9: فرم ورود اطلاعات و ثبت‌نام در وب‌سایت… 66

شکل 4-10: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 بر اساس تعداد کاربران ……. 67

شکل 4-11: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 بر اساس تعداد کاربران ……. 68

شکل 4‑12: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 بر اساس تعداد کاربران ……. 68

شکل 5-1: زمان تقریبی پیاده سازی آزمون بار با استفاده از زبانهای مختلف… 75

شکل 5-2: حجم تقریبی پیاده سازی آزمون بار با استفاده از زبان های مختلف… 75

چکیده
این پایان‌نامه در مورد طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه جهت انجام آزمون بار روی برنامه‌های کاربردی تحت وب است. زبان‌های خاص دامنه، زبان‌هایی هستند که برای انجام اموری در حوزه خاص و با هدف سهولت در تولید برنامه‌ها طراحی می‌شوند. در توسعه هر سیستم نرم‌افزاری، مرحله آزمون نرم‌افزار از جهات مختلف اهمیت بسیار داشته و زمان و هزینه زیادی را تحمیل می‌کند. برای نرم‌افزارهای تحت وب، آزمون بار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این پایان­نامه، ارائه زبانی است که با استفاده از آن بتوان آزمون بار برای برنامه‌های کاربردی تحت وب را با سهولت و سرعت بیشتر و با هزینه و تخصص کمتری انجام داد. در این حوزه، زبان‌های خاص دامنه به منظور انجام آزمون‌‌های واحد و آزمون‌های کاربردی ارائه‌شده‌اند. هرچند با استفاده از برخی قابلیت‌های این زبان‌ها و ترکیب آن‌ها با امکانات زبان‌های همه منظوره، می‌توان آزمون بار نیز انجام داد، اما نمی‌توان از آن‌ها به عنوان یک زبان خاص دامنه جهت آزمون بار نام برد زیرا کاربران همچنان با برخی دشواری‌های زبان‌های همه منظوره درگیر هستند؛ به عبارت دیگر زبان خاص دامنه‌ای که تنها مختص آزمون بار باشد، طراحی و یا گزارش نشده است. این پایان‌نامه در واقع پاسخی به این نیاز است. زبان خاص دامنه پیشنهادی بر مبنای زبان گرووی و چارچوب‌های جِب و اسپاک بنانهاده شده و قادر است تمامی سناریوهایی که یک کاربر انسانی در یک صفحه وب انجام می­دهد را پشتیبانی نماید. در این زبان کاربر می‌تواند مشخص کند که برنامه کاربردی مورد نظر وی، با چه تعداد کاربر به صورت همزمان مورد آزمون قرار گیرد. همچنین امکان ذخیره خروجی و نتایج آزمون به قالب‌هایی مانند XML، XLS، CSV  و TXT در نظر گرفته‌شده تا نتایج به راحتی در نرم‌افزارهای تحلیلی و آماری مورد استفاده باشد. در این پایان­نامه برای دو برنامه کاربردی تحت وب که سناریوهای متداولی هستند، دو آزمون بار انجام‌شده تا صحت عملکرد زبان در انجام آزمون بار مشخص شود. بر اساس این آزمون­ها، زبان خاص دامنه پیشنهادی زمان ایجاد یک آزمون بار را به طور تقریبی تا 40 برابر برای زبان‌های سطح بالایی چون Java و C# کاهش می‌دهد. این میزان کاهش برای زبان سطح پایین‌تری چون C++ تا 80 برابر نیز می‌رسد. از نظر کد نویسی نیز استفاده از زبان خاص دامنه پیشنهادی برای زبان‌های سطح بالای مذکور تا 6 برابر و برای زبان سطح پایینی چون C++، 10 تا 12 برابر  حجم کد نویسی را کاهش می‌دهد.

1-1- مقدمه
امروزه برنامه­های کاربردی و نرم‌افزاری نقش بسزایی در زندگی روزمره دارند و بنابراین نیاز است هرگونه خطا در این برنامه­ها به حداقل مقدار ممکن برسد. در این میان برنامه­های کاربردی وب از جمله برنامه­هایی هستند که بیشتر از بقیه مورد استفاده قرارگرفته و اهمیت یافته­اند لذا آزمون آن­ها نیز بسیار مورد توجه است. به دلیل تخصصی بودن حوزه­ی آزمون نرم­افزار، زبان­های خاص دامنه متعددی برای این حوزه به وجود آمده­اند که نسبت به زبان­های همه‌منظوره کاراتر عمل می­کنند. یکی از این حوزه­ها آزمون برنامه­های کاربردی وب است. در اکثر روش‌های تولید برنامه­های کاربردی فاز آزمون وجود دارد؛ اما در مورد برنامه­های کاربردی وب این قضیه کمی متفاوت است چرا که این برنامه­های کاربردی دو بخشی هستند. بخشی از آن­ها به قسمت سرور مربوط می­شود و بخش دیگر از مرورگر کاربر به سمت سرور رفته و از دید کاربر بررسی می­شوند؛ بنابراین برای برنامه­های کاربردی وب دو نوع آزمون برای دو بخش مختلف صورت می‌پذیرد [1]:

·        آزمون الگوریتم‌ها و عناصر داخلی سرور

·        آزمون این برنامه‌ها از دید کاربر و آزمون موارد کاربری سیستم

چارچوب‌های متعددی وجود دارند که کار و تعامل با برنامه‌های کاربردی وب را ساده‌تر ساخته و به خودکارسازی آزمون آن‌ها می‌پردازند که نمونه­هایی از آن­ها عبارتند از جب[1]، کانو[2]، گردل[3]  و… که با زبان گرووی[4]  طراحی‌شده‌اند چرا که زبان گرووی از جهات مختلفی که در فصل‌های آتی ذکر خواهد شد، مناسب‌تر از هر زبان دیگری برای انجام این کار است. بر خلاف گذشته که فقط آزمون واحد برای برنامه‌های کاربردی وب انجام می‌شد، این چارچوب‌ها زمینه‌ی ایجاد آزمون عملکردی را نیز فراهم می­کنند. از آنجا که آزمون برنامه‌های کاربردی وب با این چارچوب‌ها ساده‌تر انجام می‌گیرد و در بین آن‌ها محیط جب با دیگر چارچوب‌ها و تمام مرورگرها سازگار است، از آن استفاده شده است تا زبانی برای آزمون بار در برنامه‌های کاربردی وب طراحی شود.

1-2- بیان مسئله
اهمیت آزمون نرم‌افزار و اثرات آن بر كیفیت نرم‌افزار کاملاً واضح است. نوشتن آزمون‌ها کاری گران‌قیمت، خواندن آن‌ها مشقت‌بار و نگهداری‌شان بسیار دشوار است. برای کار با این حوزه به تخصص بالایی نیاز است به همین دلیل این تفکر به وجود آمده است که برای دامنه‌ی آزمون نرم‌افزار، زبانی طراحی شود تا آزمون‌ها با تمرکز و تخصص بیشتری انجام گیرند. آزمون عملکردی برنامه‌های کاربردی وب به طور موثر، همواره یک چالش بوده است چرا که با وجود دشواری که در مسیر نوشتن و آزمون این برنامه‌ها وجود دارد اما باز هم تا کنون فقط آزمون واحد به صورت سنتی برای وب وجود داشته است .[1] برخی از اشکالات اساسی در یک برنامه وب، مواردی هستند که یک آزمون واحد هیچ راهی برای بررسی آن‌ها ندارد.

متأسفانه، تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که استفاده از ابزارها برای نوشتن و اجرای آزمون عملکردی دست و پاگیر هستند. تفاوت‌های موجود در مرورگرها و محیط‌ها باعث شده است که اجرای آزمون‌ها توسط توسعه‌دهندگان بر روی رایانه‌های مختلف تبدیل به یک چالش شود و یا اینکه اجرای آن عملی نباشد. همچنین نشان‌دهنده‌ی این است که حتی پس از سرمایه­گذاری زمان و تلاش برای نوشتن آزمون عملکردی، آن‌ها تمایل دارند که بسیار شکننده باشند و همچنین فهم آن‌ها برای توسعه‌دهندگان دیگر مشکل است. در این پایان‌نامه از جب که تمامی این موارد را تغییر داده و محیطی ساده فراهم آورده است تا بتوان با برنامه‌های کاربردی وب به سادگی تعامل برقرار کرد، استفاده شده است تا یکی از این چالش­ها برطرف شده و با طراحی یک زبان خاص دامنه، آزمون عملکردی برای حوزه‌ی آزمون بار وب‌سایت صورت پذیرد تا بتوان برنامه‌های کاربردی وب را باکیفیت بالاتر عرضه داشت.

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***