دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:” بازرگانی بین الملل”

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

استاد راهنما:

دکتر سید عباس حیدری

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

كلیات تحقیق. 1

مقدمه. 2

1-1-بیان مسأله. 2

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-3-اهداف تحقیق. 4

1-4-سؤال های تحقیق. 4

1-5-مدل تحقیق. 5

1-6-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. 5

1-7-چهارچوب نظری تحقیق. 5

1-8-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق. 9

1-9-ساختار تحقیق. 10

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 12

مقدمه. 12

بخش اول- مبانی نظری نوسان پذیری ارزی.. 14

2-1-اهمیت نرخ ارز. 14

2-2-تاریخچه نرخ ارز. 15

2-3-دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز. 18

2-3-1-دلایل ساختاری.. 18

2-3-1-1-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛ 18

2-3-1-2-سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛ 18

2-4-1-دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛ 18

2-4-2-تحریم اقتصادی؛ 18

2-4-3-حجم بالای نقدینگی؛ 19

2-4-4-1-رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)؛ 19

2-4-4-2-ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند؛ 19

2-5-1-دلایل جاری و کوتاه‌ مدت: 19

2-5-2-التهاب در بازار طلا؛ 19

2-5-2-2-ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛ 20

2-5-2-3-ناسازگاری زمانی سیاست‌های بانک مرکزی؛ 20

2-5-2-4-کاهش عرضه در بازار؛ 20

2-5-2-5-وجود تورم؛ 20

2-6-نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز. 21

2-6-1-نظام‎های مختلف ارزی.. 21

2-6-1-1-نظام ارز شناور. 21

2-6-1-4-نظام نرخ ارز میخکوب خزنده 22

2-7-1-نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده 23

2-8-نظریه‏های مختلف تعیین نرخ ارز. 23

2-8-1-رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‎ها 24

2-8-2-نظریه برابری قدرت خرید 24

2-8-3-رویکرد پولی. 25

2-8-4-رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار. 26

2-9-پیشینه تحقیق. 27

2-9-1-تحقیقات انجام شده داخلی. 27

2-9-2-تحقیقات انجام شده خارجی. 30

فصل سوم

روش تحقیق. 35

مقدمه. 36

3-1-روش شناسی تحقیق. 36

3-2-فرآیند تحقیق. 38

3-3-روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 40

3-4-جامعه آماری.. 41

3-5-نمونه آماری.. 41

3-6-روش نمونه گیری.. 42

3-7-ابزار سنجش.. 42

3-8-اعتبار و روایی  ابزار تحقیق. 43

3-8-1-روایی پرسشنامه. 43

3-8-2-پایایی پرسشنامه. 44

3-9-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 44

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها 47

مقدمه. 48

4-1-بخش تحلیل توصیفی تحقیق. 48

4-1-1-تأهل. 48

4-1-2-سن. 49

4-1-3-تحصیلات.. 49

4-1-4-جنسیت.. 50

4-1-5-نوع استخدام 51

4-1-6-سابقه خدمت.. 52

4-2-بخش تحلیل استنباطی تحقیق. 52

4-2-1-عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ 53

4-2-2-عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟………………… 55

4-2-3-عوامل زمینه‌ای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ 57

4-2-4-عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت‌ کدامند؟ 59

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 60

مقدمه. 61

5-1-نتایج سؤالات تحقیق. 61

5-1-1- عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ 61

5-1-2- عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ 62

5-1-3- عوامل زمینه ای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ 62

5-1-4- عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت‌ کدامند؟ 63

5-2-پیشنهادهای تحقیق. 63

5-2-1-پیشنهادهای اجرایی تحقیق. 63

5-2-2-پیشنهادهای پژوهشی تحقیق. 64

5-3-محدودیت های تحقیق. 64

منابع و مآخذ 65

ضمائم و پیوست ها 65

Abstract.. 117

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1 طیف لیكرت.. 43

جدول 3-2- آلفای كرونباخ پرسش‌نامه‌ها 44

جدول 4-1: توزیع تأهل. 48

جدول 4-2: توزیع سن. 49

جدول 4-4: توزیع جنسیت.. 50

جدول 4-5: توزیع نوع استخدام 51

جدول 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 52

جدول 4-7: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. 53

جدول 4-8- نتایج مربوط به عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران. 53

جدول 4-9- نتایج مربوط به عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران. 55

جدول 4-10- نتایج مربوط به عوامل زمینه ای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران. 57

جدول 4-11- نتایج مربوط به عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران. 59

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توزیع تأهل. 49

نمودار 4-2: توزیع سن. 49

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات.. 50

نمودار 4-4: توزیع جنسیت.. 51

نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام 52

نمودار 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 52

نمودار 4-7- مدل تأییدی گویه های مؤثر بر روی عوامل ساختاری تعیین کننده نرخ ارز در ایران. 54

نمودار 4-8- مدل تأییدی گویه های مؤثر بر روی عوامل رفتاری تعیین کننده نرخ ارز در ایران. 56

نمودار 4-9- مدل تأییدی گویه های مؤثر بر روی عوامل زمینه ای تعیین کننده نرخ ارز در ایران. 59

 

 

فهرست شكلها

شكل 1-1-منبع مدل (میرزائی اهرنجانی، 1371) 5

شکل 3-1- پیاز پژوهش (رویکرد جامع به پژوهش) (دانایی فرد  و همکاران، 1386: 4) 37

شکل 3-2- مدل 1) مراحل روش علمی(کیوی و کامپنهود، 1385) 40

شکل 3-3: ساختار کلی مدل معادلات ساختاری؛ (حبیبی، ۱۳۹۱) 45

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

مقدمه

می توان گفت كه نوسانات نرخ ارز نوعی ریسك را در بخش تعاملات خارجی ایجاد می كند كه از این نظر می تواند صادرات، واردات و جریانهای سرمایه ای را با اخلال مواجه كند. بنابراین اگر تغییرات نرخ ارز در جهت مناسب تنظیم شود، می تواند محیط مناسب و مساعدتری را جهت تولید، تجارت و سرمایه گذاری فراهم سازد. نوسانات نرخ ارز باعث تغییر قیمت كالاها و خدمات، تولید و عوامل تولید می شود و از این طریق روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و در پی آن بازده سهام بنگاه اقتصادی تأثیر می گذارد. به این ترتیب كه كاهش ارزش پول سبب افزایش تقاضا برای كالاهای تولید داخلی به دلیل افزایش قیمت نسبی كالاهای خارجی به داخلی می شود كه نتیجه ی آن افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد، از طرف دیگر موجب كاهش واردات داده های واسطه ای و سرمایه ای به دلیل افزایش قیمت آنها شده كه باعث افزایش هزینه تولید و كاهش سرمایه گذاری می‌شود.

در تحقیق حاضر محقق بر آن است تا به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران بپردازد.

در این فصل به بررسی كلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.

 

 

1-1-بیان مسأله

نرخ ارز (‌یا نرخ تسعیر) بیان کننده مقدار پولی است که یک کشور در ازای خرید یا مبادله یک واحد پول خارجی مرجع مانند دلار ( یا ارزهای جهان روای دیگر نظیر یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و حق برداشت مخصوص‌) می‌پردازد. بنابراین نرخ یا ارزش ریال مقدار ریالی است که ایران در ازای خرید یک واحد پول جهان روا می پردازد. بیش ارزش‌گذاری ریال و یا به عبارت دیگر کم ارزشگذاری اسعار خارجی وقتی صورت می گیرد که مبالغ ریال پرداختی برای مبادله یک واحد پول جهانروا کمتر از ارزش واقعی آن ارز باشد (نیکوفال، 1389). فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی هر کشور است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد (فردریک، 1378).

از آنجایی که نرخ ارز به عنوان لنگر در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تغیرات نرخ ارز باعث اثرات عمده در کوتاه مدت و بلند مدت بر سایر شاخص های اقتصادی کشور و در مجموع بر کل اقتصاد کشور می گردد، لذا بررسی نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در راستای اعمال سیاست های مناسب اقتصادی مهم می باشد. نرخ ارز تأثیر بالایی بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اثر قابل توجهی بر قیمت های نسبی دارد و میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع مهمتر این است که نرخ ارز حقیقی در بردارنده واقعیت های اقتصادی بیشتری از نرخ ارز اسمی می باشد و شاخص معتبرتری برای سنجش قدرت اقتصادی کشور در رقابت با سایر کشورها است (طهماسبی و همکاران، 1381).

در این راستا سوال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز واقعی در ایران کدام هستند؟

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700تومان-قیمت ها در سایت اصلی تغییر داده شده و قیمتی که در سبد خرید مشاهده می کنید صحیح است.

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***