دانلود پایان نامه ارشد : ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی شهری

عنوان :  ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل  LR  در بندرانزلی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت)

دانشکده  تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

گرایش: برنامه ریزی شهری

عنوان:

ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل  LR  در بندرانزلی

 استاد راهنما:

دكتر نورالدین عظیمی

استاد مشاور:

دکتر محمدتقی رهنمایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه…………….2

فصل اول

1- طرح تحقیق.. 4

1-1: بیان مسأله. 4

1-2: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-3: اهداف تحقیق.. 6

1-4: پیشینه تحقیق.. 6

1-5: سؤالات تحقیق.. 10

1-6: فرضیات تحقیق.. 10

1-7: روششناسی تحقیق.. 11

1-7-1: روش گردآوری اطلاعات… 11

1-7-2: ابزار گردآوری اطلاعات… 11

1-7-3: جامعه آماری ونمونه تحقیق.. 12

1-8: مشکلات و موانع تحقیق.. 12

فصل دوم

2- مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق.. 15

2-1: مفاهیم و واژگان تحقیق.. 15

2-1-1: ساماندهی.. 15

2-1-2: مسكن.. 15

2-1-3: سكونتگاه غیررسمی.. 15

2-1-4: اسکان غیر رسمی.. 16

2-1-5: حاشیه نشینی.. 16

2-2: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای شمالی.. 19

2-3: حاشیه نشینی در جهان.. 21

2-4: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای جنوب… 21

2-5: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران.. 23

2-5-1: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران.. 26

2-6: اصول نظری تبیین پدیدهی حاشیهنشینی.. 27

2-6-1: سطح كلان.. 28

2-6-2: سطح میانی.. 29

2-6-3: سطح خرد. 29

2-7: علل بروز حاشیهنشینی.. 32

2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 32

2-8: اسکان غیررسمی در ایران.. 32

2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران.. 33

2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران.. 33

2-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی.. 36

2-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی.. 38

2-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان.. 42

2-11-1: سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی.. 42

2-11-2: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه. 43

2-11-3: سیاست تخریب و پراکنش…. 43

2-11-4: ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف… 44

2-11-5: ارائه زمین و خدمات… 44

2-11-6: آزادسازی و تثبیت اقتصادی… 45

2-11-7: سیاست توانمندسازی… 45

2-11-8: ارتقای محیطی.. 46

2-12: راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی.. 47

2-13: مشکلات برنامهریزی سکونتگاههای غیررسمی در ایران.. 48

2-13-1: مشکلات نظام تصمیمگیری… 48

2-13-2: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی.. 48

2-14: مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی.. 49

2-15: عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی.. 49

2-15-1:طرحهای شهری… 49

2-15-2 قوانین زمین شهری… 50

2-15-3: شهرهای جدید.. 50

2-16: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی.. 51

2-17: نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی.. 52

2-17-1: عمدهترین دستاوردهای ملی.. 53

2-17-2: مشکلات  فرارو. 53

2-17-3: امکانات و فرصتهای پیشرو. 54

2-18: ضرورت ظرفیتسازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاههای غیررسمی   55

2-18-1: مفهوم ظرفیتسازی… 55

2-19: بررسی تاثیر سكونتگاههای غیر رسمی بر امنیت اجتماعی.. 58

2-20: پیامدهای سکونتگاههای غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابریهای موجود) 59

2-21: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری… 59

2-22: راهکارهای ساماندهی فضای شهری… 60

2-23: مهاجرت و اسكان غیررسمی.. 64

2-24: رابطه بین مهاجرت، بیكاری و اسكان غیررسمی.. 64

2-25: تجمیع زمین.. 66

2-26: فرآیند تجمیع زمین.. 67

2-27: تجمیع زمین در ایران.. 69

2-27-1: تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک) 69

2-27-2: تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک) 69

2-27-3: تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک) 69

2-28: تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری… 72

2-29: جمعبندی از روش تجمیع زمین.. 73

2-30: طرحهای تجمیع.. 73

2-31: پیشینه و سابقه كابرد روش سازماندهی مجدد زمین در كشور ژاپن.. 75

2-32: مهمترین مزایای كاربرد روش سازماندهی مجدد زمین.. 79

2-33: فواید طرح سازماندهی مجدد زمین برای هر دو گروه مالكان و دولت… 81

2-34: انتقادهای بیان شده در مورد طرح سازماندهی مجدد زمین.. 82

2-35: مزایای روش یکپارچهسازی (سازماندهی مجدد زمین) 84

2-36: روش تنظیم مجدد زمین در قالب یک مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم. 85

2-37: معرفی یک پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین.. 87

2-37-1: اصول پروژه. 92

2-37-2: مشاركت شهروندان.. 95

2-37-3: سازماندهی و مدیریت… 95

2-37-4: مزایای این پروژه. 96

2-37-5: شروط لازم جهت اجرای پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین.. 97

2-37-6: فرآیند انجام پروژه. 99

2-38: نتیجه گیری… 102

فصل سوم

3- روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها 104

3-1: ویژگی‌های جغرافیای محدوده مورد مطالعه. 104

3-1-1: موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی.. 104

3-1-2: زمین شناسی.. 105

3-1-3: توپوگرافی.. 106

3-2: ویژگی‌های اقلیمی شهر بندر انزلی.. 107

3-2-1: آب و هوا 107

3-2-2: درجه حرارت… 107

3-2-3: بارندگی.. 108

3-2-4: رطوبت نسبی.. 108

3-2-5: باد. 111

3-2-6: منابع آب… 112

3-2-7: خاک‌ شناسی.. 114

3-2-8: پوشش گیاهی.. 115

3-3: ویژگی‌های جغرافیای انسانی.. 116

3-3-1: نامواژه (وجه تسمیه) انزلی.. 116

3-3-2: تاریخچه شهر بندر انزلی.. 116

3-3-3: جمعیت و خانوار. 118

3-3-4: ساختار جنسی و سنی جمعیت… 119

3-3-5: حرکات جمعیتی (مهاجرت) 121

3-3-6: زبان و مذهب… 122

3-3-7: سواد. 123

3-4: ویژگی‌های اقتصادی شهر بندر انزلی.. 123

3-4-1: جمعیت فعال و غیر فعال.. 123

3-4-2: جمعیت شاغل برحسب گروه‌های عمده فعالیت… 124

3-4-3: سیمای کالبدی شهر بندر انزلی.. 127

3-4-4: محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی.. 127

3-4-5: کاربری اراضی شهر بندر انزلی.. 129

فصل چهارم

4- یافته های تحقیق.. 133

4-1: یافته های توصیفی.. 135

فصل پنجم

5- نتیجه گیری و پیشنهادات156

5-1: آزمون فرضیه. 156

5-1-1: فرضیه اول : هر قدر وسعت زمین ساکنین محله نویر کوچکتر باشد تمایل افراد به تجمیع بیشتر است. 156

5-1-2: فرضیه دوم :کمکهای ویژه همچون وام در تصمیم گیری ساکنین سکونتگاهها ی غیر رسمی جهت نوسازی واحد و سازماندهی مجدد زمین موثر است. 156

5-2: نتیجه گیری… 157

5-3: پیشنهادات… 158

5-4: پیشنهادات وراهبردهای اصلاحی.. 158

5-4-1: راهبردهای اجتماعی.. 158

5-4-2: راهبردهای اقتصادی… 159

5-4-3: راهبردهای خدماتی.. 159

5-4-4: راهبردهای کالبدی… 160

5-4-5: راهبردهای مدیریتی.. 160

چکیده

اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سكونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و… رابطه مستقیم دارد. افزایش این سكونت گاه ها نیز تابعی از فقر ،افزایش قیمت اجاره مسكن و مسكن،نرخ بیكاری و…می باشد. سكونت گاه های غیر رسمی،بدلیل عدم ایمنی در ساخت همیشه تهدیدی برای ساكنین خود محسوب می گردند. افراد ساكن در این سكونت گاه ها ،هم خود در معرض انواع نا امنی ها قرار دارند و هم تهدیدی برای جامعه محسوب می گردند .این افراد به دلیل انزوای اجتماعی ، عقده های درونی، فقر مالی وضعف فرهنگی در درون خود به باز تولید جرم و انواع مفاسد اجتماعی می پردازند. وجود این سكونت گاه ها در حال حاضر عامل اصلی چالش در توسعه پایدار و ثبات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی كلانشهرهای كشور محسوب می گردد. لذا تحقیق حاضر به بررسی ساماندهی اسکانهای غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندر انزلی پرداخته است .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان محله نویراست که با استفاده از 275نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید جهت سنجش از پرسشنامه به عنوان ابزار کار استفاده گردیده است و جهت تجزیه اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد)و آمار استنباطی (خی دو )استفاده شده است.نتایج بدست آمده گویای این مهم بود که استفاده از وام دولتی و تجمیع زمین می تواند در ساماندهی اسکانهای غیر رسمی موثر واقع گردد.

واژگان كلیدی: ساماندهی، اسکان غیر رسمی ،مدل LR ، بندرانزلی

مقدمه

از سالهای قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و بخصوص پس ازآن در سال 1357 و اسقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران, با هجوم روستا نشینان به کلان شهر های ایران و گسترش و توسعه بی رویه شهرها به محدوده های پیرامونی آن باعث گردید تا علیرغم وجود تاسیسات و امکانات خدماتی و رفاهی در این محدوده ها ، سکونتگاههای غیر رسمی شکل گرفته و روز به روز بر رشد آن افزوده گردد. عدم وجود تاسیسات ، امکانات لازم و کافی ، خدمات و سرانه های استاندارد برای این فضاهای شهری باعث گردید تا معضلات اجتماعی بیش از پیش بروز کرده و به وقوع یک فاجعه و انفجار نزدیک گردد.در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با مطالعات و تفکرات برنامه ریزان شهری، شهر های جدید در همجواری کلان شهرها تعریف و پایه گذاری شد، تا نسبت به ساماندهی و عدم توسعه شهرها اقدامی عاجل صورت پذیرد.پس از آن با توجه به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ نه تنها شهرهای جدید تکافوی اسکان مهاجران را نمی داد بلکه سکونتگاههای غیر رسمی قبل نیز مجدداً رونق گرفته ,دچار تحول و توسعه گردید.

اسكان غیررسمی تاكنون در ایران با نامهای مختلفی به كار برده شده، بویژه: حاشیه­نشینی، زاغه­نشینی، مسكن نابهنجار، اسكان خود انگیخته، اسكان خودجوش. (حاتمی نژاد و همکاران، 1385: 133).

بر اساس سند توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاههای غیررسمی، این گونه سكونتگاهها در ایران دارای سه ویژگی عمده اند:

 1. مسكن سازی شتابزده توسط استفاده كنندگان كه عمدتا به علت نداشتن پروانه ساختمانی و پیروی نكردن از برنامه ریزی رسمی شهرسازی، مجموعه­ای نابسامان را به وجود آورده است؛
 2. پیوستگی عملكردی با شهر اصلی و گسست كالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتا كم­درآمد و فقیر؛
 3. محیطی با كیفیت پایین زندگی و كمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراكم بالای جمعیتی (وزارت مسكن وشهرسازی، 1382: 2ـ1)

مراتب اجرایی پژوهش طی فصول ذیل تدوین گردیده است :

 • در فصل اول، طرح تحقیق آورده شده است که در آن مواردی از قبیل: بیان مسئله، اهمّیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها در راستای موضوع تحقیق ارائه گردید.
 • در فصل دوم تحقیق، به مسائلی از قبیل تعاریف، مفاهیم و چارچوب‌های نظری پیرامون ساماندهی اسکان غیر رسمی پرداخته شده است.
 • در فصل سوم تحقیق، به ویژگی‌های جغرافیایی شهر بندر انزلی و اشاره شده است.
 • در فصل چهارم تحقیق،که به‌عنوان بدنه اصلی آن شناخته می‌شود به‌طور تفصیلی به یافته‌های میدانی محقّق پیرامون موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته شد.
 • در نهایت فصل پنجم تحقیق به ارزیابی فرضیه‌های موجود، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.
 • 1- طرح تحقیق1-1: بیان مسألهیکی از زمینه­های ناپایداری توسعه­ی شهری در طول زمان گونه­ای از سکونت با مشکلات
  ویژه­ی آن است که در دوران معاصر از آن تحت عنوان اسکان غیررسمی می­توان نام برد. این­گونه سکونتگاه­ها که سیمای نازیبا، خدماتی پایین، ساکنینی کم­بنیه و مشاغلی ناپایدار دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری­های اجتماعی می­شوند (صرافی، 1381: 79). حاشیه­نشینی و اسکان غیررسمی پدیده­ای است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرت­های زیاده از حد و بدون برنامه­ریزی رسمی از روستا به شهر؛ چالش­های فرایند مدیریت کلان (ملی) و محلی (شهری)، نبود نگرش آمایش سرزمین و برنامه­ریزی منطقه­ای پدیدار گردیده است (بوچانی، 1384: 60). طبق برآوردهای برنامه­ی اسکان بشر سازمان ملل متحد یک­سوم از سه میلیارد نفر از ساکنین شهرها در زاغه­ها و یا مکان­هایی زندگی می­کنند که حداقل دارای شرایط زیر می­باشند: ناامنی حق تصرف، شرایط ساختاری ناهنجار مسکن، دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی سالم و تغذیه و تراکم بیش از حد (UN-HABITAT, 2005).این شرایط بالاخص در کشورهای توسعه­نیافته­تر بارزتر است. بطوریکه گفته می­شود بیش از نیم تا سه­چهارم جمعیت شهرهای اینگونه کشورها، در حیطه اسکان غیررسمی و حاشیه­نشینی قرار دارند (زنجانی، 1380: 5). بنابر برآورد مرکز اسکان سازمان ملل متحد، بیش از 50 درصد ساکنان شهرهای کشورهای کم­درآمد و 20 درصد در کشورهای میان درآمد، در این نوع از سکونتگاه­ها زندگی می­کنند که سنجه­های سواد، سلامتی، درآمد و پیشرفت اجتماعی در این مناطق به طور روشن از میانگین شهری آن کشورها در آنها پایین­تر است (فرزین صبا، 1384: 2). در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد آورده شده که بین یک­سوم تا یک­چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می­برند. امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه­ی دهه­ی 90 میلادی است (صرافی، 1381: 5). البته این موضوع به این معنی نیست که سکونتگاه­های غیررسمی فقط در کشورهای توسعه­نیافته وجود دارد بلکه خاستگاه این پدیده کشورهای صنعتی بوده است و در برخی از نوشته­ها علت­العلل این مسأله را ناشی از انقلاب صنعتی و پیامدهای آن دانسته­اند (آقابخشی و دیگران، 1382: 2).

  جریان توسعه شهری در ایران طی بیست سال گذشته باعث گردیده که جمعیت شهرنشین بالغ بر دو برابر گردد و پیش­بینی­ها حکایت از ادامه سریع این رشد را دارند. در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری­ها در گسترش زیرساخت­ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته است، در نتیجه، پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و به صورتی بی­قاعده گسترش یافته است. برآورد می­شود در کشور ما یک­سوم جمعیت شهری در این گونه سکونتگاه­ها مستقر باشند (صرافی، 1381: 5).

  مطابق آمار مرکز اسکان بشر سازمان ملل (UNCHS) در سال 2001، 924 میلیون نفر (در حدود 30 درصد) از جمعیت شهری جهان در سکونتگاه­های غیررسمی و سکونتگاه­های فرودست، سکونت داشته­اند (GTZ, 2005, p1) که بیشتر آنها دارای محیطی آلوده، زننده، ناامن و موجد مشکلات بهداشتی و اجتماعی بوده­اند (Kapoor, Mudit, pp1-2). در یک نگرش منطقه­ای دست­کم 200 میلون نفر در سکونتگاه­های غیررسمی ساکن بوده­اند (GTZ, ibid, p3). نتایج آخرین برآوردها نشان می­دهند که در سال 1385 در حدود 8 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در سکونتگاه­های غیررسمی و 2 میلیون نفر در بافت­های فرسوده ساکن بوده­اند و در مجموع رقم 5/10 میلیون نفر در شرایط فقر مسکن در شهرهای کشور به سر می­برده­اند (صرافی، 1387: 8). تا سال 14700 هـ . ش که شهرنشینان ایران دو برابر می­شوند، 30 درصد از شهرنشینان جدید (بیش از 10 میلیون نفر) کم­درآمد خواهند بود که بین 5 تا 7 میلیون نفر از آنها در صورت تداوم شرایط موجود در برنامه­ریزی­ها، به سوی اسکان غیررسمی و عمدتاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها رانده خواهند شد (صرافی، 1383: 33). اگر حتی سرعت گسترش کالبدی و جمعیتی سکونتگاه­های غیررسمی کاهش یابد، روندهای موجود حاکی از تعمیق شرایط بدمسکنی، و اقتصاد ناپایدار در آنها بوده و در واقع ما در دهه­های آتی شاهد تنزل کیفی و کمی شاخص­های مطرح در ساختار و محتوای کالبدی (فرسایش سازه و افت و تنزل خدمات زیرساختی)، اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با سایر بخش­های جدید شهری خواهیم بود.دراین تحقیق شهربندانزلی به عنوان یکی از نمونه های دارنده محلات با شرایط ذکرشده ی فوق ، با توجه به ویژگی های جغرافیایی از طریق مدل یکپارچه سازی اراضی (Land Readjustment  ) مورد تحلیل قرار می گیرد.

تعداد صفحه : 184

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***